Skip to main content

Sloka 6-7

Texts 6-7

Verš

Text

yac cānyad api kṛṣṇasya
bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ
pūrva-deha-kathāśrayam
yac cānyad api kṛṣṇasya
bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ
pūrva-deha-kathāśrayam
bhaktāya me ’nuraktāya
tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad
vainya-rūpeṇa gām imām
bhaktāya me ’nuraktāya
tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad
vainya-rūpeṇa gām imām

Synonyma

Synonyms

yat — který; ca — a; anyat — jiný; api — jistě; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; bhavān — ty, vznešený; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; prabhoḥ — mocný; śravaḥ — slavné činnosti; su-śravasaḥ — o němž je velice příjemné naslouchat; puṇyam — zbožný; pūrva-deha — o Jeho předchozí inkarnaci; kathā-āśrayam — spojené s vyprávěním; bhaktāya — oddanému; me — mně; anuraktāya — velice pozornému; tava — tvému; ca — a; adhokṣajasya — Pána, známého jako Adhokṣaja; ca — také; vaktum arhasi — prosím vyprávěj; yaḥ — ten, kdo; aduhyat — podojil; vainya-rūpeṇa — v podobě syna krále Veny; gām — krávu, Zemi; imām — tuto.

yat — which; ca — and; anyat — other; api — certainly; kṛṣṇasya — of Kṛṣṇa; bhavān — your good self; bhagavataḥ — of the Supreme Personality of Godhead; prabhoḥ — powerful; śravaḥ — glorious activities; su-śravasaḥ — who is very pleasing to hear about; puṇyam — pious; pūrva-deha — of His previous incarnation; kathā-āśrayam — connected with the narration; bhaktāya — unto the devotee; me — to me; anuraktāya — very much attentive; tava — of you; ca — and; adhokṣajasya — of the Lord, who is known as Adhokṣaja; ca — also; vaktum arhasi — please narrate; yaḥ — one who; aduhyat — milked; vainya-rūpeṇa — in the form of the son of King Vena; gām — cow, earth; imām — this.

Překlad

Translation

Pṛthu Mahārāja byl mocnou inkarnací energií Pána Kṛṣṇy, a každé vyprávění o jeho činnostech je proto velmi příjemné na poslech a představuje zdroj všeho štěstí. Pokud jde o mne, jsem vždy tvůj oddaný a také oddaný Pána, známého jako Adhokṣaja. Proto prosím, vyprávěj všechny příběhy o králi Pṛthuovi, jenž jako syn krále Veny podojil Zemi v podobě krávy.

Pṛthu Mahārāja was a powerful incarnation of Lord Kṛṣṇa’s potencies; consequently any narration concerning his activities is surely very pleasing to hear, and it produces all good fortune. As far as I am concerned, I am always your devotee as well as a devotee of the Lord, who is known as Adhokṣaja. Please therefore narrate all the stories of King Pṛthu, who, in the form of the son of King Vena, milked the cow-shaped earth.

Význam

Purport

Pán Kṛṣṇa se rovněž nazývá avatārī, což znamená “ten, z Něhož pocházejí všechny inkarnace”. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán Kṛṣṇa říká: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Jsem zdroj všech duchovních a hmotných světů. Vše pochází ze Mne.” Pán Kṛṣṇa je tedy původem každého. Co se týče tohoto hmotného světa, z Kṛṣṇy pocházejí Pán Brahmā, Pán Viṣṇu i Pán Śiva. Tyto tři Kṛṣṇovy inkarnace se nazývají guṇa-avatārové. Hmotnému světu vládnou tři kvality hmotné přírody, přičemž Pán Viṣṇu má na starosti kvalitu dobra, Pán Brahmā kvalitu vášně a Pán Śiva kvalitu nevědomosti. Mahārāja Pṛthu je podobně inkarnací těch vlastností Pána Kṛṣṇy, které jsou potřebné k vládnutí podmíněným duším.

Lord Kṛṣṇa is also known as avatārī, which means “one from whom all the incarnations emanate.” In Bhagavad-gītā (10.8) Lord Kṛṣṇa says, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate: “I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me.” Thus Lord Kṛṣṇa is the origin of everyone’s appearance. As far as this material world is concerned, Lord Brahmā, Lord Viṣṇu and Lord Śiva are all emanations from Kṛṣṇa. These three incarnations of Kṛṣṇa are called guṇa-avatāras. The material world is governed by three material modes of nature, and Lord Viṣṇu, Lord Brahmā and Lord Śiva respectively take charge of the modes of goodness, passion and ignorance. Mahārāja Pṛthu is also an incarnation of those qualities of Lord Kṛṣṇa by which one rules over conditioned souls.

Velice významné je slovo adhokṣaja, které znamená “mimo dosah vnímání hmotných smyslů”. Nejvyšší Osobnost Božství nedokáže nikdo vnímat prostřednictvím mentální spekulace, a následkem toho lidé s nedostatečným poznáním nemohou Nejvyšší Osobnost Božství pochopit. Pomocí hmotných smyslů si lze vytvořit jedině neosobní představu, a proto se Pán nazývá Adhokṣaja.

In this verse the word adhokṣaja, meaning “beyond the perception of the material senses,” is very significant. No one can perceive the Supreme Personality of Godhead by mental speculation; therefore a person with a poor fund of knowledge cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Since one can form only an impersonal idea on the strength of one’s material senses, the Lord is known as Adhokṣaja.