Skip to main content

Sloka 32

Text 32

Verš

Texto

nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ
na lakṣyate yas tv akarod akārayad
yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ
nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ
na lakṣyate yas tv akarod akārayad
yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

nūnam — bezpečně; bata — jistě; īśasya — Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství; samīhitam — činnosti, plán; janaiḥ — lidmi; tat-māyayā — Jeho energií; durjayayā — která je nepřemožitelná; akṛta-ātmabhiḥ — kteří nejsou dostatečně zkušení; na — nikdy; lakṣyate — jsou vidět; yaḥ — ten, kdo; tu — potom; akarot — stvořil; akārayat — přiměl ke stvoření; yaḥ — ten, kdo; anekaḥ — mnoho; ekaḥ — jeden; parataḥ — prostřednictvím Svých nepochopitelných energií; ca — a; īśvaraḥ — vládce.

nūnam — sin duda; bata — ciertamente; īśasya — de la Suprema Personalidad de Dios; samīhitam — actividades, plan; janaiḥ — por la gente; tat-māyayā — por medio de Su potencia; durjayayā — que es inconquistable; akṛta-ātmabhiḥ — que no tienen suficiente experiencia; na — nunca; lakṣyate — son vistos; yaḥ — el que; tu — entonces; akarot — creó; akārayat — hizo crear; yaḥ — el que; anekaḥ — muchos; ekaḥ — uno; parataḥ — por medio de Sus potencias inconcebibles; ca — y; īśvaraḥ — controlador.

Překlad

Translation

Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo nejsou dostatečně zkušení, nechápou Tvé transcendentální činnosti, jelikož jsou zahaleni Tvou iluzorní energií.

Mi querido señor, aunque eres uno, te has expandido dando origen a muchas formas mediante tus potencias inconcebibles. Por intermedio de Brahmā, has creado este universo. Por lo tanto, eres directamente la Suprema Personalidad de Dios. Los que no tienen suficiente experiencia no pueden entender tus actividades trascendentales, pues están cubiertos por tu energía ilusoria.

Význam

Purport

Bůh je jeden, ale expanduje se do mnoha různých energií—hmotné, duchovní, okrajové atd. Jak jeden Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jedná prostřednictvím Svých různých energií, nemůžeme pochopit, dokud nejsme obdařeni přízní a zvláštní milostí. Okrajovou energií Nejvyšší Osobnosti Božství jsou rovněž živé bytosti. Jednou z nich je i Brahmā, který je však Nejvyšší Osobností Božství zvláště zplnomocněn. I když je pokládán za stvořitele tohoto vesmíru, původním stvořitelem je ve skutečnosti Nejvyšší Osobnost Božství. Významné je slovo māyayā. Māyā znamená “energie”. Pán Brahmā není energetický zdroj, ale jeden z projevů Pánovy okrajové energie. Jinými slovy, Pán Brahmā je pouhý nástroj. Za vším, co se děje, existuje určitý plán, přestože se někdy zdá, že si různé plány navzájem odporují. Ten, kdo je zkušený a obdařený Pánovou přízní, chápe, že vše probíhá podle svrchovaného plánu Pána.

SIGNIFICADO: Dios es uno, pero Se expande en diversidad de energías: la energía material, la espiritual, la marginal, etc. A menos que gocemos de Su favor y estemos especialmente dotados de Su gracia, no podemos entender el modo en que la Suprema Personalidad de Dios, siendo uno, actúa por medio de Sus diversas energías. Las entidades vivientes son también energía de la Suprema Personalidad de Dios, Su energía marginal. Brahmā también es una de esas entidades vivientes, pero la Suprema Personalidad de Dios le ha dotado de poder especial. Aunque a Brahmā se le considera el creador del universo, en realidad el creador es, en última instancia, la Suprema Personalidad de Dios. En este verso es significativa la palabra māyayā. Māyā significa «energía». El Señor Brahmā no es la fuente de energía, sino una de las manifestaciones de la energía marginal del Señor. En otras palabras, el Señor Brahmā no es más que un instrumento. Detrás de toda acción hay un plan, aunque a veces esos planes parezcan contradictorios. La persona experta que goza del favor del Señor puede entender que todo se hace conforme al plan supremo del Señor.