Skip to main content

Sloka 32

Text 32

Verš

Text

nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ
na lakṣyate yas tv akarod akārayad
yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ
nūnaṁ bateśasya samīhitaṁ janais
tan-māyayā durjayayākṛtātmabhiḥ
na lakṣyate yas tv akarod akārayad
yo ’neka ekaḥ parataś ca īśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

nūnam — bezpečně; bata — jistě; īśasya — Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství; samīhitam — činnosti, plán; janaiḥ — lidmi; tat-māyayā — Jeho energií; durjayayā — která je nepřemožitelná; akṛta-ātmabhiḥ — kteří nejsou dostatečně zkušení; na — nikdy; lakṣyate — jsou vidět; yaḥ — ten, kdo; tu — potom; akarot — stvořil; akārayat — přiměl ke stvoření; yaḥ — ten, kdo; anekaḥ — mnoho; ekaḥ — jeden; parataḥ — prostřednictvím Svých nepochopitelných energií; ca — a; īśvaraḥ — vládce.

nūnam — surely; bata — certainly; īśasya — of the Supreme Personality of Godhead; samīhitam — activities, plan; janaiḥ — by people; tat-māyayā — by His potency; durjayayā — which is unconquerable; akṛta-ātmabhiḥ — who are not sufficiently experienced; na — never; lakṣyate — are seen; yaḥ — he who; tu — then; akarot — created; akārayat — caused to create; yaḥ — one who; anekaḥ — many; ekaḥ — one; parataḥ — by His inconceivable potencies; ca — and; īśvaraḥ — controller.

Překlad

Translation

Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo nejsou dostatečně zkušení, nechápou Tvé transcendentální činnosti, jelikož jsou zahaleni Tvou iluzorní energií.

My dear Lord, although You are one, by Your inconceivable potencies You have expanded Yourself in many forms. Through the agency of Brahmā, You have created this universe. You are therefore directly the Supreme Personality of Godhead. Those who are not sufficiently experienced cannot understand Your transcendental activities because these persons are covered by Your illusory energy.

Význam

Purport

Bůh je jeden, ale expanduje se do mnoha různých energií—hmotné, duchovní, okrajové atd. Jak jeden Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jedná prostřednictvím Svých různých energií, nemůžeme pochopit, dokud nejsme obdařeni přízní a zvláštní milostí. Okrajovou energií Nejvyšší Osobnosti Božství jsou rovněž živé bytosti. Jednou z nich je i Brahmā, který je však Nejvyšší Osobností Božství zvláště zplnomocněn. I když je pokládán za stvořitele tohoto vesmíru, původním stvořitelem je ve skutečnosti Nejvyšší Osobnost Božství. Významné je slovo māyayā. Māyā znamená “energie”. Pán Brahmā není energetický zdroj, ale jeden z projevů Pánovy okrajové energie. Jinými slovy, Pán Brahmā je pouhý nástroj. Za vším, co se děje, existuje určitý plán, přestože se někdy zdá, že si různé plány navzájem odporují. Ten, kdo je zkušený a obdařený Pánovou přízní, chápe, že vše probíhá podle svrchovaného plánu Pána.

God is one, but He expands Himself in a variety of energies — the material energy, the spiritual energy, the marginal energy and so forth. Unless one is favored and especially endowed with grace, he cannot understand how the one Supreme Personality of Godhead acts through His different energies. The living entities are also the marginal energy of the Supreme Personality of Godhead. Brahmā is also one of these living entities, but he is especially empowered by the Supreme Personality of Godhead. Although Brahmā is supposed to be the creator of this universe, actually the Supreme Personality of Godhead is its ultimate creator. In this verse the word māyayā is significant. Māyā means “energy.” Lord Brahmā is not the energetic but is one of the manifestations of the Lord’s marginal energy. In other words, Lord Brahmā is only an instrument. Although sometimes plans appear contradictory, there is a definite plan behind all action. One who is experienced and is favored by the Lord can understand that everything is being done according to the Lord’s supreme plan.