Skip to main content

Sloka 23

Text 23

Verš

Texto

visphūrjayann āja-gavaṁ dhanuḥ svayaṁ
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau
tadā nililyur diśi diśy asanto
lāṅgūlam udyamya yathā mṛgendraḥ
visphūrjayann āja-gavaṁ dhanuḥ svayaṁ
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau
tadā nililyur diśi diśy asanto
lāṅgūlam udyamya yathā mṛgendraḥ

Synonyma

Palabra por palabra

visphūrjayan — rozeznívající; āja-gavam — z rohů koz a býků; dhanuḥ — svůj luk; svayam — osobně; yadā — když; acarat — bude cestovat; kṣmām — po Zemi; aviṣahyam — jemuž nelze odolat; ājau — v bitvě; tadā — tehdy; nililyuḥ — poschovávají se; diśi diśi — na všech stranách; asantaḥ — démonští lidé; lāṅgūlam — ocas; udyamya — zdvižený; yathā — jako; mṛgendraḥ — lev.

visphūrjayan — haciendo sonar; āja-gavam — hecho de cuernos de cabra y de toro; dhanuḥ — su arco; svayam — personalmente; yadā — cuando; acarat — viaje; kṣmām — por la Tierra; aviṣahyam — irresistible; ājau — en la batalla; tadā — en ese entonces; nililyuḥ — se esconderán; diśi diśi — en todas direcciones; asantaḥ — hombres demoníacos; lāṅgūlam — cola; udyamya — llevando alta; yathā — como; mṛgendraḥ — león.

Překlad

Traducción

Když se lev prochází po lese se zdviženým ocasem, všechna slabší zvířata se skryjí. Stejně tak když bude král Pṛthu cestovat po svém království a rozeznívat tětivu svého luku, který je vyrobený z rohů koz a býků a jemuž v bitvě nelze odolat, všichni démonští darebáci a zloději se poschovávají.

Cuando el león camina por la selva con la cola alzada, todos los animales más débiles se esconden. De la misma forma, cuando el rey Pṛthu viaje por su reino y haga sonar la cuerda de su arco, que está hecho con cuernos de cabra y de toro y es irresistible en la batalla, todos los demoníacos ladrones y maleantes huirán en todas direcciones para esconderse.

Význam

Significado

Přirovnat mocného krále, jako je Pṛthu, ke lvovi je velice výstižné. V Indii se kšatrijští králové dodnes označují slovem siṅgh, které znamená “lev”. Ve státě nemůže být mír a blahobyt, dokud se darebáci, zloději a další démonští lidé nebojí výkonné hlavy státu, vládce, který řídí království pevnou rukou. Je nanejvýš politováníhodné, když se namísto krále podobného lvu stane výkonnou hlavou státu žena. V takové situaci jsou lidé považováni za velice nešťastné.

La comparación entre el rey Pṛthu y un león es muy apropiada. En la India, los reyes kṣatriyas llevan todavía el apelativo siṅgh, que significa «león». En un estado no puede haber paz y prosperidad si los ladrones, maleantes y demás clases de personas demoníacas no sienten temor de un jefe ejecutivo que gobierne el reino con mano dura. Es muy lamentable cuando el jefe ejecutivo es una mujer, en vez de un rey con carácter de león. En esa situación, se considera que la gente es muy desdichada.