Skip to main content

Sloka 22

Text 22

Verš

Text

pṛthur uvāca
bhoḥ sūta he māgadha saumya vandiḻ
loke ’dhunāspaṣṭa-guṇasya me syāt
kim āśrayo me stava eṣa yojyatāṁ
mā mayy abhūvan vitathā giro vaḥ
pṛthur uvāca
bhoḥ sūta he māgadha saumya vandiḻ
loke ’dhunāspaṣṭa-guṇasya me syāt
kim āśrayo me stava eṣa yojyatāṁ
mā mayy abhūvan vitathā giro vaḥ

Synonyma

Synonyms

pṛthuḥ uvāca — král Pṛthu řekl; bhoḥ sūta — ó sūto; he māgadha — ó māgadho; saumya — urozený; vandin — ó oddaný přednášející modlitby; loke — v tomto světě; adhunā — právě nyní; aspaṣṭa — nejsou zřetelně projevené; guṇasya — jehož vlastnosti; me — u mě; syāt — může být; kim — proč; āśrayaḥ — útočiště; me — u mě; stavaḥ — chvála; eṣaḥ — tato; yojyatām — může se vztahovat; — nikdy; mayi — na mě; abhūvan — byla; vitathāḥ — naprázdno; giraḥ — slova; vaḥ — vaše.

pṛthuḥ uvāca — King Pṛthu said; bhoḥ sūta — O sūta; he māgadha — O māgadha; saumya — gentle; vandin — O devotee offering prayers; loke — in this world; adhunā — just now; aspaṣṭa — not distinct; guṇasya — whose qualities; me — of me; syāt — there may be; kim — why; āśrayaḥ — shelter; me — of me; stavaḥ — praise; eṣaḥ — this; yojyatām — may be applied; — never; mayi — unto me; abhūvan — were; vitathāḥ — in vain; giraḥ — words; vaḥ — your.

Překlad

Translation

Král Pṛthu řekl: Ó urozený sūto, māgadho a další oddaný přednášející modlitby, vlastnosti, o kterých hovoříte, u mě nejsou zřetelně projevené. Proč byste mě měli chválit za všechny tyto rysy, když nejsem jejich útočištěm? Nechci, aby tato slova, která jsou mi určena, vyzněla naprázdno — ale bude lépe, když je věnujete někomu jinému.

King Pṛthu said: O gentle sūta, māgadha and other devotee offering prayers, the qualities of which you have spoken are not distinct in me. Why then should you praise me for all these qualities when I do not shelter these features? I do not wish for these words meant for me to go in vain, but it is better that they be offered to someone else.

Význam

Purport

Všechny modlitby a chvalozpěvy, které přednášeli sūta, māgadha a vandī, popisovaly božské vlastnosti Mahārāje Pṛthua, který byl śaktyāveśa inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto vlastnosti však ještě nebyly projeveny, a proto se král Pṛthu velice pokorně ptal, proč ho oddaní chválí takovými vznešenými slovy. Nechtěl, aby mu skládali modlitby a oslavovali ho, dokud vlastnosti, o kterých hovořili, nebude skutečně mít. Skládání modliteb bylo nepochybně namístě, jelikož byl inkarnací Boha, ale upozorňoval, že nikoho nelze přijmout jako inkarnaci Osobnosti Božství, aniž by měl božské vlastnosti. V současnosti se objevuje mnoho takzvaných inkarnací Osobnosti Božství, ale to jsou obyčejní hlupáci a darebáci, které lidé přijímají jako inkarnace Boha, přestože žádné božské vlastnosti nemají. Král Pṛthu si přál, aby v budoucnosti jeho skutečné vlastnosti mohly tato slova chvály ospravedlnit. I když byly přednášené modlitby bezchybné, Pṛthu Mahārāja naznačil, že takové modlitby by se neměly přednášet nezpůsobilé osobě, která se vydává za inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství.

The prayers and praises by the sūta, māgadha and vandī all explained the godly qualities of Mahārāja Pṛthu, for he was a śaktyāveśa incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Because the qualities were not yet manifest, however, King Pṛthu very humbly asked why the devotees should praise him with such exalted words. He did not want anyone to offer him prayers or glorify him unless he possessed the real qualities of which they spoke. The offering of prayers was certainly appropriate, for he was an incarnation of Godhead, but he warned that one should not be accepted as an incarnation of the Personality of Godhead without having the godly qualities. At the present moment there are many so-called incarnations of the Personality of Godhead, but these are merely fools and rascals whom people accept as incarnations of God although they have no godly qualities. King Pṛthu desired that his real characteristics in the future might justify such words of praise. Although there was no fault in the prayers offered, Pṛthu Mahārāja indicated that such prayers should not be offered to an unfit person who pretends to be an incarnation of the Supreme Personality of Godhead.