Skip to main content

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Potomci Dhruvy Mahārāje

Verš

sūta uvāca
niśamya kauṣāraviṇopavarṇitaṁ
dhruvasya vaikuṇṭha-padādhirohaṇam
prarūḍha-bhāvo bhagavaty adhokṣaje
praṣṭuṁ punas taṁ viduraḥ pracakrame

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; niśamya — když vyslechl; kauṣāraviṇā — mudrcem Maitreyou; upavarṇitam — popsaný; dhruvasya — Mahārāje Dhruvy; vaikuṇṭha-pada — do Viṣṇuova sídla; adhirohaṇam — vystoupení; prarūḍha — zvětšil; bhāvaḥ — láskyplnou oddanost; bhagavati — k Nejvyšší Osobnosti Božství; adhokṣaje — který je mimo dosah přímého vnímání; praṣṭum — otázat se; punaḥ — znovu; tam — Maitreyi; viduraḥ — Vidura; pracakrame — pokusil se.

Překlad

Sūta Gosvāmī dále ṛṣiům v čele se Śaunakou řekl: Když Vidura od Maitreyi Ṛṣiho vyslechl, jak Dhruva Mahārāja dospěl do sídla Pána Viṣṇua, velice to prohloubilo jeho láskyplnou oddanost. Otázal se Maitreyi následovně.

Význam

Jak vidíme z rozhovorů Vidury s Maitreyou, příběhy o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství a oddaných jsou tak strhující, že ani oddaný, který je popisuje, ani oddaný, který jim naslouchá, se otázkami a odpověďmi nikdy neunaví. Transcendentální náměty jsou tak úžasné, že nikoho nevyčerpá, když o nich bude vyprávět nebo jim naslouchat. Neoddaní si možná myslí: “Jak mohou ti lidé strávit tolik času jenom tím, že mluví o Bohu?” Ale oddané nikdy naslouchání a vyprávění o Nejvyšším Pánu a Jeho oddaných neomrzí. Čím více naslouchají a hovoří, tím více chtějí naslouchat. Při zpívání mantry Hare Kṛṣṇa se opakují pouze tři slova — Hare, Kṛṣṇa a Rāma — ale oddaní přesto mohou zpívat tuto Hare Kṛṣṇa mantru dvacet čtyři hodin denně a necítí se unaveni.

Verš

vidura uvāca
ke te pracetaso nāma
kasyāpatyāni suvrata
kasyānvavāye prakhyātāḥ
kutra vā satram āsata

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura se zeptal; ke — kdo byli; te — ti; pracetasaḥ — Pracetové; nāma — jménem; kasya — čí; apatyāni — synové; su-vrata — ó Maitreyo, který jsi složil příznivý slib; kasya — čí; anvavāye — v rodině; prakhyātāḥ — slavné; kutra — kde; — také; satram — oběť; āsata — byla vykonána.

Překlad

Vidura se zeptal Maitreyi: Jsi velice pokročilý oddaný. Pověz mi, prosím, kdo byli Pracetové? K jaké rodině patřili? Čí byli synové a kde vykonávali své velké oběti?

Význam

Tři verše (zmíněné v minulé kapitole), které zpíval velký mudrc Nārada v obětní aréně Pracetů, daly Vidurovi podnět k dalším otázkám.

Verš

manye mahā-bhāgavataṁ
nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ
paricaryā-vidhir hareḥ

Synonyma

manye — myslím; mahā-bhāgavatam — největší ze všech oddaných; nāradam — mudrc Nārada; deva — Nejvyšší Osobnost Božství; darśanam — kdo potkal; yena — kým; proktaḥ — byla vyslovena; kriyā-yogaḥ — oddaná služba; paricaryā — pro poskytování služby; vidhiḥ — metoda; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Vidura pokračoval: Vím, že velký mudrc Nārada je největší ze všech oddaných. Sestavil metodu oddané služby zvanou pāñcarātrika a setkal se přímo s Nejvyšší Osobností Božství.

Význam

Existují dva způsoby, jak se přiblížit k Nejvyššímu Pánu. Jeden se nazývá bhāgavata-mārga neboli “cesta Śrīmad-Bhāgavatamu” a druhý se nazývá pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi je metodou chrámového uctívání, zatímco bhāgavata-vidhi je systém devíti činností, který začíná nasloucháním a opěvováním. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uplatňuje oba způsoby zároveň, a tak lidem umožňuje dělat stálý pokrok na cestě realizace Nejvyšší Osobnosti Božství. Vidura se zde zmiňuje o tom, že tuto metodu pāñcarātrika zavedl jako první velký mudrc Nārada.

Verš

sva-dharma-śīlaiḥ puruṣair
bhagavān yajña-pūruṣaḥ
ijyamāno bhaktimatā
nāradeneritaḥ kila

Synonyma

sva-dharma-śīlaiḥ — vykonávání obětních povinností; puruṣaiḥ — lidmi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-pūruṣaḥ — poživatel všech obětí; ijyamānaḥ — uctívaný; bhaktimatā — oddaným; nāradena — Nāradou; īritaḥ — popsané; kila — vskutku.

Překlad

Zatímco všichni Pracetové vykonávali náboženské obětní obřady, a tak uctívali Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, aby Ho potěšili, velký mudrc Nārada popsal transcendentální vlastnosti Dhruvy Mahārāje.

Význam

Nārada Muni neustále oslavuje Pánovy zábavy. Z tohoto verše je zřejmé, že oslavuje nejen Pána, ale také Jeho oddané. Jeho posláním je hlásat oddanou službu Pánu. Za tím účelem sestavil Nārada-pañcarātru, knihu pokynů, ze které mohou oddaní čerpat informace o tom, jak vykonávat oddanou službu, a tímto způsobem konat dvacet čtyři hodin denně oběti pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě je uvedeno, že Pán stvořil čtyři společenské řády — brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra — a Nārada-pañcarātra jasně popisuje, jak může každý z nich potěšit Nejvyššího Pána. Bhagavad-gītā (18.45) říká: sve sve karmaṇy abhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ — vykonáváním svých předepsaných povinností lze potěšit Nejvyššího Pána. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.13) rovněž stojí: svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam — plnění povinností je dokonalé, pokud jejich vykonáváním člověk potěší Nejvyšší Osobnost Božství. Když Pracetové v souladu s tímto pokynem vykonávali oběti, Nārada Muni byl s jejich činnostmi spokojen a chtěl také v oné obětní aréně oslavovat Dhruvu Mahārāje.

Verš

yās tā devarṣiṇā tatra
varṇitā bhagavat-kathāḥ
mahyaṁ śuśrūṣave brahman
kārtsnyenācaṣṭum arhasi

Synonyma

yāḥ — která; tāḥ — ta všechna; devarṣiṇā — velkým mudrcem Nāradou; tatra — tam; varṇitāḥ — vyprávěná; bhagavat-kathāḥ — kázání týkající se činností Pána; mahyam — mně; śuśrūṣave — velice dychtivému naslouchat; brahman — můj milý brāhmaṇo; kārtsnyena — plně; ācaṣṭum arhasi — prosím vysvětli.

Překlad

Můj milý brāhmaṇo, jak Nārada Muni oslavoval Nejvyšší Osobnost Božství a o jakých zábavách se na onom setkání mluvilo? Velice dychtím o nich naslouchat. Prosím, vylož mi vše o tom, jak byl tehdy Pán oslavován.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam je záznamem bhāgavat-kathā, vyprávění o zábavách Pána. To, co si Vidura velice přál slyšet od Maitreyi, můžeme nyní, o pět tisíc let později, vyslechnout i my, máme-li ovšem skutečnou touhu.

Verš

maitreya uvāca
dhruvasya cotkalaḥ putraḥ
pitari prasthite vanam
sārvabhauma-śriyaṁ naicchad
adhirājāsanaṁ pituḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pravil; dhruvasya — Dhruvy Mahārāje; ca — také; utkalaḥ — Utkala; putraḥ — syn; pitari — poté, co otec; prasthite — odešel; vanam — do lesa; sārva-bhauma — včetně všech zemí; śriyam — bohatství; na aicchat — nechtěl; adhirāja — královský; āsanam — trůn; pituḥ — otce.

Překlad

Velký mudrc Maitreya odpověděl: Můj drahý Viduro, když Mahārāja Dhruva odešel do lesa, jeho syn Utkala nechtěl přijmout trůn svého otce, který byl určen vládci všech zemí na této planetě a oplýval bohatstvím.

Verš

sa janmanopaśāntātmā
niḥsaṅgaḥ sama-darśanaḥ
dadarśa loke vitatam
ātmānaṁ lokam ātmani

Synonyma

saḥ — jeho syn Utkala; janmanā — od samého narození; upaśānta — velice spokojená; ātmā — duše; niḥsaṅgaḥ — bez připoutanosti; sama-darśanaḥ — vyrovnaný; dadarśa — viděl; loke — ve světě; vitatam — rozšířenou; ātmānam — Nadduši; lokam — celý svět; ātmani — v Nadduši.

Překlad

Utkala byl již od svého narození plně spokojený a odpoutaný od světa. Byl vyrovnaný, neboť viděl vše spočívat v Nadduši a Nadduši přítomnou v srdci každého.

Význam

Vlastnosti Utkaly, syna Mahārāje Dhruvy, patří mahā-bhāgavatovi. V Bhagavad-gītě (6.30) je řečeno: yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati — vysoce pokročilý oddaný vidí Nejvyšší Osobnost Božství všude a vidí také vše spočívat v Nejvyšším. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā (9.4): mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā—Pán Kṛṣṇa ve Svém neosobním rysu prostupuje celým vesmírem. Vše spočívá v Něm, ale to neznamená, že vše je On Samotný. Vysoce pokročilý oddaný, mahā-bhāgavata, vidí tutéž Nadduši, Paramātmu, v srdci každého, bez ohledu na odlišnosti různých hmotných těl živých bytostí. Každého vidí jako nedílnou část Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahā-bhāgavata, který vnímá přítomnost Osobnosti Božství všude, nikdy nesejde Nejvyššímu Pánu z očí a sám také nikdy neztratí z očí Nejvyššího Pána. To je možné jen pro toho, kdo vyvinul velkou lásku k Bohu.

Verš

ātmānaṁ brahma-nirvāṇaṁ
pratyastamita-vigraham
avabodha-rasaikātmyam
ānandam anusantatam
avyavacchinna-yogāgni-
dagdha-karma-malāśayaḥ
svarūpam avarundhāno
nātmano ’nyaṁ tadaikṣata

Synonyma

ātmānam — sebe; brahma — duše; nirvāṇam — uhasení hmotné existence; pratyastamita — ukončil; vigraham — odloučení; avabodha-rasa — náladou poznání; eka-ātmyam — jednotu; ānandam — blaženost; anusantatam — zvětšoval; avyavacchinna — neustálým; yoga — provozováním yogy; agni — ohněm; dagdha — spálené; karma — touhy po plodech; mala — špinavé; āśayaḥ — v jeho mysli; svarūpam — původní, přirozené postavení; avarundhānaḥ — když realizoval; na — ne; ātmanaḥ — než Nejvyšší Duši; anyam — něco jiného; tadā — tehdy; aikṣata — viděl.

Překlad

Rozšířením svého poznání o Nejvyšším Brahmanu se již osvobodil z pout těla. Toto osvobození se nazývá nirvāṇa. Setrvával na úrovni transcendentální blaženosti, jež se neustále zvětšovala. To bylo možné díky tomu, že se soustavně věnoval bhakti-yoze, která se přirovnává k ohni, neboť spaluje všechny špinavé, hmotné věci. Spočíval ve svém přirozeném postavení seberealizace a neviděl nic jiného než Nejvyššího Pána a sebe samotného v oddané službě.

Význam

Tyto dvě sloky vysvětlují verš z Bhagavad-gīty (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Kdo zaujal transcendentální postavení, ihned realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale naplněn radostí. Nikdy se nermoutí ani po ničem netouží a ke všem živým bytostem je stejný. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.” Totéž vysvětluje Pán Caitanya ve Své Śikṣāṣṭace na začátku prvního verše:

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam

Bhakti-yoga je nejvyšší jógový systém a v rámci něho je zpívání svatého jména Pána nejdokonalejším způsobem oddané služby. Zpíváním svatého jména lze dosáhnout nirvāṇy, osvobození z hmotné existence, a stále zvětšovat svoji blaženost duchovního života, jak popisuje Pán Caitanya (ānandāmbudhi-vardhanam). Ten, kdo dospěl do takového postavení, již nemá zájem o hmotné bohatství, ba dokonce ani o královský trůn a vládu nad celou planetou. Toto postavení se nazývá viraktir anyatra syāt a je výsledkem oddané služby.

Čím více děláme pokrok v oddané službě, tím více se odpoutáváme od hmotného bohatství a hmotných činností. To je duchovní přirozenost, která je plná blaženosti. Stejnou věc popisuje Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate — když okusíme vyšší, blažený duchovní život, přestaneme vyhledávat hmotný požitek. Pokrok v duchovním poznání, který se přirovnává k planoucímu ohni, spaluje všechny hmotné touhy na popel. Dokonalosti mystické yogy se dosahuje v neustálém spojení s Nejvyšší Osobností Božství prostřednictvím oddané služby. Oddaný myslí na Nejvyšší Osobu na každém kroku svého života. Každá podmíněná duše si nese spoustu reakcí ze svého minulého života, ale samotnou oddanou službou může všechny nečistoty okamžitě spálit na popel. To popisuje Nārada-pañcarātra: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam.

Verš

jaḍāndha-badhironmatta-
mūkākṛtir atan-matiḥ
lakṣitaḥ pathi bālānāṁ
praśāntārcir ivānalaḥ

Synonyma

jaḍa — hloupý; andha — slepý; badhira — hluchý; unmatta — šílený; mūka — němý; ākṛtiḥ — vzhled; a-tat — ne taková; matiḥ — jeho inteligence; lakṣitaḥ — byl viděn; pathi — na cestě; bālānām — méně inteligentními lidmi; praśānta — s utlumenými; arciḥ — plameny; iva — jako; analaḥ — oheň.

Překlad

Méně inteligentním lidem na cestě připadal Utkala hloupý, slepý, němý, hluchý a šílený, i když ve skutečnosti takový nebyl. Podobal se ohni zakrytému popelem, bez plápolajících plamenů.

Význam

Velcí světci, jako byl Jaḍa Bharata nebo Utkala, mlčí, aby se vyhnuli sporům, obtěžování a nepříznivým situacím, které způsobují materialisté. Méně inteligentním lidem tito světci připadají jako šílení, hluší a němí. Pokročilý oddaný se vyhýbá rozhovorům s lidmi, kteří neslouží Pánu, ale s těmi, kteří svůj život naplňují oddanou službou, rozmlouvá jako přítel a k nevinným hovoří tak, aby je osvítil. Vzhledem k tomu, že celý svět je plný neoddaných, existují také vysoce pokročilí oddaní, kteří se nazývají bhajanānandī. Kromě nich jsou zde ovšem ještě goṣṭhy-ānandī, kteří káží, aby zvětšili počet oddaných. I tito kazatelé se však vyhýbají nepřátelsky smýšlejícím lidem, kteří se staví nepříznivě k duchovnímu životu.

Verš

matvā taṁ jaḍam unmattaṁ
kula-vṛddhāḥ samantriṇaḥ
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur
yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam

Synonyma

matvā — mysleli si; tam — Utkala; jaḍam — bez inteligence; unmattam — šílený; kula-vṛddhāḥ — starší členové rodiny; sa-mantriṇaḥ — s ministry; vatsaram — Vatsaru; bhū-patim — vládcem světa; cakruḥ — ustanovili; yavīyāṁsam — mladšího; bhrameḥ — Bhrami; sutam — syna.

Překlad

Z tohoto důvodu ministři a všichni starší členové rodiny považovali Utkalu za šílence zbaveného veškeré inteligence. Proto na královský trůn dosadili jeho mladšího bratra, který se jmenoval Vatsara a byl synem Bhrami, a ten se stal králem světa.

Význam

Můžeme vidět, že i když existovala monarchie, nebyla to v žádném případě autokracie. Starší členové rodiny a ministři měli právo dělat změny a dosadit na trůn vhodného kandidáta, přestože jím mohl být jedině příslušník královské rodiny. I v moderních dobách se v monarchiích stává, že ministři a starší členové rodiny přednostně dosadí na trůn jiného rodinného příslušníka.

Verš

svarvīthir vatsarasyeṣṭā
bhāryāsūta ṣaḍ-ātmajān
puṣpārṇaṁ tigmaketuṁ ca
iṣam ūrjaṁ vasuṁ jayam

Synonyma

svarvīthiḥ — Svarvīthi; vatsarasya — krále Vatsary; iṣṭā — velice drahá; bhāryā — manželka; asūta — porodila; ṣaṭ — šest; ātmajān — synů; puṣpārṇam — Puṣpārṇa; tigmaketum — Tigmaketu; ca — také; iṣam — Iṣa; ūrjam — Ūrja; vasum — Vasu; jayam — Jaya.

Překlad

Král Vatsara měl manželku jménem Svarvīthi, jež mu byla velice drahá. Porodila šest synů, kteří se jmenovali Puṣpārṇa, Tigmaketu, Iṣa, Ūrja, Vasu a Jaya.

Význam

Vatsarova manželka je zde označena slovem iṣṭā, “hodná úcty”. Tím je vyjádřeno, že měla všechny dobré vlastnosti — byla například vždy velice věrná, poslušná a milovala svého muže. Měla všechny dobré předpoklady pro řízení domácnosti. Mají-li oba manželé dobré vlastnosti a žijí-li pokojně, narodí se jim hodné děti, a celá rodina je potom šťastná a úspěšná.

Verš

puṣpārṇasya prabhā bhāryā
doṣā ca dve babhūvatuḥ
prātar madhyandinaṁ sāyam
iti hy āsan prabhā-sutāḥ

Synonyma

puṣpārṇasya — Puṣpārṇy; prabhā — Prabhā; bhāryā — manželka; doṣā — Doṣā; ca — také; dve — dvě; babhūvatuḥ — byly; prātaḥ — Prātar; madhyandinam — Madhyandinam; sāyam — Sāyam; iti — takto; hi — jistě; āsan — byli; prabhā-sutāḥ — synové Prabhy.

Překlad

Puṣpārṇa měl dvě manželky, Prabhu a Doṣu. Prabhā měla tři syny, kteří se jmenovali Prātar, Madhyandinam a Sāyam.

Verš

pradoṣo niśitho vyuṣṭa
iti doṣā-sutās trayaḥ
vyuṣṭaḥ sutaṁ puṣkariṇyāṁ
sarvatejasam ādadhe

Synonyma

pradoṣaḥ — Pradoṣa; niśithaḥ — Niśitha; vyuṣṭaḥ — Vyuṣṭa; iti — takto; doṣā — Doṣi; sutāḥ — synové; trayaḥ — tři; vyuṣṭaḥ — Vyuṣṭa; sutam — syna; puṣkariṇyām — s Puṣkariṇī; sarva-tejasam — jménem Sarvatejā (všemocný); ādadhe — počal.

Překlad

Doṣā měla tři syny — Pradoṣu, Niśithu a Vyuṣṭu. Vyuṣṭova manželka se jmenovala Puṣkariṇī, a ta porodila velice mocného syna jménem Sarvatejā.

Verš

sa cakṣuḥ sutam ākūtyāṁ
patnyāṁ manum avāpa ha
manor asūta mahiṣī
virajān naḍvalā sutān
puruṁ kutsaṁ tritaṁ dyumnaṁ
satyavantam ṛtaṁ vratam
agniṣṭomam atīrātraṁ
pradyumnaṁ śibim ulmukam

Synonyma

saḥ — on (Sarvatejā); cakṣuḥ — jménem Cakṣuḥ; sutam — syna; ākūtyām — s Ākūti; patnyām — manželkou; manum — Cākṣuṣa Manu; avāpa — získal; ha — vskutku; manoḥ — Manua; asūta — porodila; mahiṣī — královna; virajān — bez vášně; naḍvalā — Naḍvalā; sutān — syny; purum — Purua; kutsam — Kutsu; tritam — Tritu; dyumnam — Dyumnu; satyavantam — Satyavāna; ṛtam — Ṛtu; vratam — Vratu; agniṣṭomam — Agniṣṭomu; atīrātram — Atīrātru; pradyumnam — Pradyumnu; śibim — Śibiho; ulmukam — Ulmuku.

Překlad

Manželka Sarvateji, Ākūti, porodila syna jménem Cākṣuṣa, který se na konci Manuova věku stal šestým Manuem. Naḍvalā, manželka Cākṣuṣi Manua, porodila následující syny, kteří neměli jedinou chybu: Purua, Kutsu, Tritu, Dyumnu, Satyavāna, Ṛtu, Vratu, Agniṣṭomu, Atīrātru, Pradyumnu, Śibiho a Ulmuku.

Verš

ulmuko ’janayat putrān
puṣkariṇyāṁ ṣaḍ uttamān
aṅgaṁ sumanasaṁ khyātiṁ
kratum aṅgirasaṁ gayam

Synonyma

ulmukaḥ — Ulmuka; ajanayat — počal; putrān — syny; puṣkariṇyām — s Puṣkariṇī, svou manželkou; ṣaṭ — šest; uttamān — ušlechtilé; aṅgam — Aṅgu; sumanasam — Sumanu; khyātim — Khyātiho; kratum — Kratua; aṅgirasam — Aṅgiru; gayam — Gayu.

Překlad

Jeden z těchto dvanácti synů, Ulmuka, počal se svou manželkou Puṣkariṇī šest potomků. Všichni byli velice ušlechtilí a jmenovali se Aṅga, Sumanā, Khyāti, Kratu, Aṅgirā a Gaya.

Verš

sunīthāṅgasya yā patnī
suṣuve venam ulbaṇam
yad-dauḥśīlyāt sa rājarṣir
nirviṇṇo niragāt purāt

Synonyma

sunīthā — Sunīthā; aṅgasya — Aṅgy; — ta, která; patnī — manželka; suṣuve — porodila; venam — Venu; ulbaṇam — nečestného; yat — jehož; dauḥśīlyāt — kvůli špatnému charakteru; saḥ — on; rāja-ṛṣiḥ — svatý král Aṅga; nirviṇṇaḥ — rozčarovaný; niragāt — odešel; purāt — z domova.

Překlad

Manželka Aṅgy, Sunīthā, porodila nečestného syna jménem Vena. Svatý král Aṅga, rozčarovaný Venovým špatným charakterem, opustil svůj domov a království a odešel do lesa.

Verš

yam aṅga śepuḥ kupitā
vāg-vajrā munayaḥ kila
gatāsos tasya bhūyas te
mamanthur dakṣiṇaṁ karam
arājake tadā loke
dasyubhiḥ pīḍitāḥ prajāḥ
jāto nārāyaṇāṁśena
pṛthur ādyaḥ kṣitīśvaraḥ

Synonyma

yam — jeho (Venu), jehož; aṅga — můj milý Viduro; śepuḥ — prokleli; kupitāḥ — rozhněvaní; vāk-vajrāḥ — jejichž slova jsou mocná jako blesk; munayaḥ — velcí mudrci; kila — vskutku; gata-asoḥ tasya — poté, co zemřel; bhūyaḥ — navíc; te — oni; mamanthuḥ — kvedlali; dakṣiṇam — pravou; karam — rukou; arājake — jelikož byl bez krále; tadā — tehdy; loke — svět; dasyubhiḥ — přítomností darebáků a zlodějů; pīḍitāḥ — trpěli; prajāḥ — všichni obyvatelé; jātaḥ — sestoupil; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnosti Božství; aṁśena — částečným zastoupením; pṛthuḥ — Pṛthu; ādyaḥ — původní; kṣiti-īśvaraḥ — vládce světa.

Překlad

Můj milý Viduro, jestliže velcí mudrci někoho proklejí, jejich slova účinkují neomylně jako blesk. Když takto rozhněvaně prokleli krále Venu, musel zemřít. Jelikož po jeho smrti nebylo krále, který by ho zastoupil, rozmohli se darebáci a zloději, v království zavládl chaos a všichni obyvatelé velice trpěli. Když to velcí mudrci viděli, vzali pravou ruku Veny jako kvedlací tyč a výsledkem jejich kvedlání bylo, že sestoupil Pán Viṣṇu ve Svém částečném projevu jako král Pṛthu, původní vládce světa.

Význam

Monarchie je lepší než demokracie, neboť je-li silná, v celém království jsou důsledně dodržovány usměrňující zásady. Ještě před sto lety panoval v indickém Kašmíru tak mocný král, že když v jeho království zajali zloděje a předvedli ho před něho, král mu okamžitě usekl ruce. Tento přísný trest měl za důsledek, že v království prakticky nedocházelo ke krádežím. I když někdo něco nechal na ulici, nikdo cizí se toho ani nedotkl. Pravidlem bylo, že věci směl odnést pouze jejich majitel — nikdo jiný na ně nesměl ani sáhnout. Když v takzvané demokracii dojde ke krádeži, přijede policie a případ zaznamená, ale většinou zloděje nikdy nedopadne a nepotrestá. Tato neschopnost vlády se projevuje tak, že zloději, darebáci a podvodníci jsou v současné době velice rozšíření po celém světě.

Verš

vidura uvāca
tasya śīla-nidheḥ sādhor
brahmaṇyasya mahātmanaḥ
rājñaḥ katham abhūd duṣṭā
prajā yad vimanā yayau

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura řekl; tasya — jeho (Aṅgy); śīla-nidheḥ — pokladnice dobrých vlastností; sādhoḥ — světec; brahmaṇyasya — milovník bráhmanské kultury; mahātmanaḥ — velká duše; rājñaḥ — krále; katham — jak; abhūt — bylo; duṣṭā — špatný; prajā — syn; yat — kvůli kterému; vimanāḥ — lhostejný; yayau — odešel.

Překlad

Vidura se otázal mudrce Maitreyi: Můj milý brāhmaṇo, král Aṅga byl velice ušlechtilý. Měl vznešený charakter; byl to světec a milovník bráhmanské kultury. Jak je možné, že ačkoliv byl tak velkou duší, dostal takového špatného syna, jako byl Vena, kvůli němuž lhostejně opustil své království?

Význam

V rodinném životě se očekává, že člověk bude šťastně žít se svým otcem, matkou, manželkou a dětmi, ale za určitých okolností se někdy z otce, matky, dítěte nebo manželky stává nepřítel. Cāṇakya Paṇḍita řekl, že otec je nepřítelem, je-li příliš zadlužený, matka, pokud se podruhé vdá, manželka, je-li příliš krásná, a syn, je-li hloupý darebák. Když se takto některý člen rodiny stane nepřítelem, je velice těžké pokračovat v rodinném životě a zůstat hospodářem. Takové situace v hmotném světě často vznikají. Proto musí muž podle tradice védské kultury opustit svoji rodinu hned poté, co dosáhne padesáti let, aby se po zbytek života mohl plně věnovat snaze nalézt vědomí Kṛṣṇy.

Verš

kiṁ vāṁho vena uddiśya
brahma-daṇḍam ayūyujan
daṇḍa-vrata-dhare rājñi
munayo dharma-kovidāḥ

Synonyma

kim — proč; — také; aṁhaḥ — hříšné činnosti; vene — na Venu; uddiśya — když viděli; brahma-daṇḍam — bráhmanskou kletbu; ayūyujan — chtěli uvalit; daṇḍa-vrata-dhare — ten, který nosí žezlo jako symbol trestu; rājñi — na krále; munayaḥ — velcí mudrci; dharma-kovidāḥ — dokonale znalí náboženských zásad.

Překlad

Vidura se také zeptal: Jak to, že velcí mudrci, kteří byli dokonale zběhlí v náboženských zásadách, chtěli proklít krále Venu, jenž sám nosil žezlo jako symbol trestu, a uvalili na něj tak ten nejtěžší trest (brahma-śāpa)?

Význam

Král může potrestat každého, ale v tomto případě velcí mudrci potrestali jeho. Musel se tedy dopustit něčeho velice vážného, neboť proč by ho jinak velcí mudrci, kteří jsou známí svou vznešeností a snášenlivostí, trestali navzdory vysoké úrovni svého vědomí? Rovněž je patrné, že král nebyl nezávislý na bráhmanské kultuře. Nad králem existoval dohled brāhmaṇů, a kdykoliv bylo zapotřebí, brāhmaṇové krále svrhli nebo zabili — nikoliv zbraní, ale mantrou brahma-śāpy. Brāhmaṇové byli tak mocní, že na základě pouhé jejich kletby člověk okamžitě zemřel.

Verš

nāvadhyeyaḥ prajā-pālaḥ
prajābhir aghavān api
yad asau loka-pālānāṁ
bibharty ojaḥ sva-tejasā

Synonyma

na — nikdy; avadhyeyaḥ — být uražen; prajā-pālaḥ — král; prajābhiḥ — občany; aghavān — jakkoliv hříšný; api — ačkoliv; yat — protože; asau — on; loka-pālānām — mnoha králů; bibharti — udržuje; ojaḥ — udatnost; sva-tejasā — svým osobním vlivem.

Překlad

Je povinností všech občanů státu nikdy neurážet krále, i když se někdy zdá, že jednal velice hříšně. Díky své udatnosti má král vždy větší vliv než všichni ostatní vládci.

Význam

Ve védské civilizaci je král pokládán za zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství. Nazývá se nara-nārāyaṇa, což vyjadřuje, že Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevuje v lidské společnosti jako král. Etiketa praví, že ani brāhmaṇu, ani kšatrijského krále občané nesmějí nikdy urážet. I když se zdá, že je hříšný, lidé ho nesmí hanět. Venu však nara-devatové prokleli; bylo to způsobeno tím, že jeho hříšné činnosti byly doslova ohavné.

Verš

etad ākhyāhi me brahman
sunīthātmaja-ceṣṭitam
śraddadhānāya bhaktāya
tvaṁ parāvara-vittamaḥ

Synonyma

etat — ty všechny; ākhyāhi — prosím popiš; me — mně; brahman — ó velký brāhmaṇo; sunīthā-ātmaja — syna Sunīthy, Veny; ceṣṭitam — činnosti; śraddadhānāya — věrnému; bhaktāya — svému oddanému; tvam — ty; para-avara — s minulostí a budoucností; vit-tamaḥ — obeznámený.

Překlad

Vidura požádal Maitreyu: Můj milý brāhmaṇo, dobře znáš všechny minulé i budoucí události, a proto si přeji od tebe slyšet vše o činnostech krále Veny. Jsem tvůj věrný oddaný, a proto mi je, prosím, popiš.

Význam

Vidura přijímal Maitreyu jako svého duchovního mistra. Žák se svého duchovního mistra neustále dotazuje, a je-li dostatečně pokorný a oddaný, duchovní mistr mu na jeho otázky odpovídá. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura řekl, že díky milosti duchovního mistra je žák požehnán milostí Nejvyššího Pána. Není-li žák dostatečně pokorný a oddaný, duchovní mistr nemá zájem odhalit mu všechna tajemství transcendentální vědy. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, předpoklady pro získání poznání od duchovního mistra jsou pokora, kladení otázek a služba.

Verš

maitreya uvāca
aṅgo ’śvamedhaṁ rājarṣir
ājahāra mahā-kratum
nājagmur devatās tasminn
āhūtā brahma-vādibhiḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya odpověděl; aṅgaḥ — král Aṅga; aśvamedham — oběť aśvamedha; rāja-ṛṣiḥ — svatý král; ājahāra — vykonával; mahā-kratum — velkou oběť; na — ne; ājagmuḥ — přišli; devatāḥ — polobozi; tasmin — na tu oběť; āhūtāḥ — pozvaní; brahma-vādibhiḥ — brāhmaṇy zkušenými ve vykonávání obětí.

Překlad

Śrī Maitreya odpověděl: Můj drahý Viduro, jednou král Aṅga uspořádal velkou oběť zvanou aśvamedha. Všichni přítomní brāhmaṇové byli zkušení a dobře věděli, jak pozvat polobohy, ale přes všechno jejich úsilí se této oběti žádný polobůh nezúčastnil.

Význam

Védská oběť není obyčejný obřad. Tyto oběti probíhaly za účasti polobohů a zvířata, která při nich byla obětována, získávala nová těla. V současném věku Kali neexistují mocní brāhmaṇové, kteří by dokázali přizvat polobohy nebo dát zvířatům nový život. Dříve dokázali brāhmaṇové znalí védských manter použít sílu určité mantry, ale v tomto věku takové brāhmaṇy nenajdeme, a proto jsou všechny tyto oběti zakázány. Oběť, ve které byli obětováni koně, se nazývala aśvamedha. Někdy byly obětovány také krávy (gavālambha) — nikoliv proto, aby byly snědeny, ale aby jim byl dán nový život na důkaz účinnosti manter. Jedinou praktickou yajñou v tomto věku je tedy saṅkīrtana-yajña — zpívání mantry Hare Kṛṣṇa dvacet čtyři hodin denně.

Verš

tam ūcur vismitās tatra
yajamānam athartvijaḥ
havīṁṣi hūyamānāni
na te gṛhṇanti devatāḥ

Synonyma

tam — králi Aṅgovi; ūcuḥ — řekli; vismitāḥ — s údivem; tatra — tam; yajamānam — zřizovateli oběti; atha — potom; ṛtvijaḥ — kněží; havīṁṣi — obětování přečištěného másla; hūyamānāni — obětované; na — ne; te — oni; gṛhṇanti — přijali; devatāḥ — polobozi.

Překlad

Kněží vykonávající oběť potom sdělili králi Aṅgovi: Ó králi, obětujeme přečištěné máslo náležitým způsobem, ale polobozi ho přes všechno naše úsilí nepřijímají.

Verš

rājan havīṁṣy aduṣṭāni
śraddhayāsāditāni te
chandāṁsy ayāta-yāmāni
yojitāni dhṛta-vrataiḥ

Synonyma

rājan — ó králi; havīṁṣi — obětiny; aduṣṭāni — neznečištěné; śraddhayā — s velkou vírou a pozorností; āsāditāni — nashromážděné; te — tvoje; chandāṁsi — mantry; ayāta-yāmāni — bez nedostatků; yojitāni — správně vykonávané; dhṛta-vrataiḥ — kvalifikovanými brāhmaṇy.

Překlad

Ó králi, víme, že příslušenství pro oběť jsi nashromáždil s velkou vírou a pečlivostí a že není znečištěné. Naše zpívání védských hymnů rovněž nemá žádné nedostatky, neboť všichni přítomní brāhmaṇové a kněží jsou zkušení a řádně vykonávají oběti.

Význam

Zkušení brāhmaṇové jsou obeznámeni s vědou, jak vyslovovat védské mantry se správným přízvukem. Celou mantru i jednotlivá sanskrtská slova je nutné přednášet se správnou výslovností — jinak to nepřinese žádný výsledek. V současném věku brāhmaṇové nejen neznají důkladně sanskrt, ale ani nežijí příliš čistým životem. Zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa však lze získat nejvyšší prospěch, jaký mohou oběti poskytnout. Mantra Hare Kṛṣṇa má takovou sílu, že i tomu, kdo ji nevyslovuje správně, přinese výsledky.

Verš

na vidāmeha devānāṁ
helanaṁ vayam aṇv api
yan na gṛhṇanti bhāgān svān
ye devāḥ karma-sākṣiṇaḥ

Synonyma

na — ne; vidāma — můžeme nalézt; iha — v této souvislosti; devānām — polobohů; helanam — urážka, opomenutí; vayam — my; aṇu — sebemenší; api — ani; yat — kvůli kterému; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; bhāgān — podíly; svān — své; ye — kdo; devāḥ — polobozi; karma-sākṣiṇaḥ — svědkové oběti.

Překlad

Milý králi, nenacházíme jediný důvod, proč by se polobozi měli cítit uraženi nebo zanedbáni, ale přesto tito svědkové oběti nepřijímají svůj podíl. Nevíme, proč tomu tak je.

Význam

Tento verš dokládá, že když kněží něco zanedbají, polobozi nepřijmou svůj podíl na oběti. Také v oddané službě existují přestupky, které se nazývají sevā-aparādha, a ti, kdo uctívají Božstva Rādhy a Kṛṣṇy v chrámu, se jich musejí vyvarovat. Tyto přestupky popisuje Nektar oddanosti. Když se jen předvádí nabízení služby Božstvům, bez ohledu na sevā-aparādhu, pak Božstva Rādhā-Kṛṣṇy jistě oběť od takových neoddaných nepřijmou. Oddaní, kteří vykonávají chrámové uctívání, si tedy nesmějí vymýšlet své vlastní metody, ale musí přísně dodržovat usměrňující zásady čistoty. Potom Božstva jejich obětování přijmou.

Verš

maitreya uvāca
aṅgo dvija-vacaḥ śrutvā
yajamānaḥ sudurmanāḥ
tat praṣṭuṁ vyasṛjad vācaṁ
sadasyāṁs tad-anujñayā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya vysvětlil; aṅgaḥ — král Aṅga; dvija-vacaḥ — slova brāhmaṇů; śrutvā — když vyslechl; yajamānaḥ — vykonavatel oběti; sudurmanāḥ — v mysli velice zarmoucený; tat — na to; praṣṭum — aby se zeptal; vyasṛjat vācam — promluvil; sadasyān — ke kněžím; tat — jejich; anujñayā — vyžádal svolení.

Překlad

Maitreya vysvětlil, že když král Aṅga vyslechl slova kněží, byl velice zarmoucený. Tehdy je požádal, aby mu dovolili přerušit mlčení, a všech kněží přítomných v obětní aréně se zeptal následovně.

Verš

nāgacchanty āhutā devā
na gṛhṇanti grahān iha
sadasas-patayo brūta
kim avadyaṁ mayā kṛtam

Synonyma

na — ne; āgacchanti — přicházejí; āhutāḥ — pozváni; devāḥ — polobozi; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; grahān — podíly; iha — v oběti; sadasaḥ-patayaḥ — moji drazí kněží; brūta — prosím, řekněte mi; kim — jaký; avadyam — přestupek; mayā — mnou; kṛtam — byl učiněný.

Překlad

Král Aṅga oslovil kněze: Moji drazí kněží, řekněte mi prosím, jakého přestupku jsem se dopustil. I když byli polobozi pozváni, neúčastní se oběti a nepřijímají své podíly.

Verš

sadasas-pataya ūcuḥ
nara-deveha bhavato
nāghaṁ tāvan manāk sthitam
asty ekaṁ prāktanam aghaṁ
yad ihedṛk tvam aprajaḥ

Synonyma

sadasaḥ-patayaḥ ūcuḥ — hlavní kněží řekli; nara-deva — ó králi; iha — v tomto životě; bhavataḥ — tebe; na — ne; agham — hříšná činnost; tāvat manāk — ani sebemenší; sthitam — vyskytuje se; asti — je; ekam — jedna; prāktanam — v minulém životě; agham — hříšná činnost; yat — kvůli které; iha — v tomto životě; īdṛk — takto; tvam — ty; aprajaḥ — nemáš syna.

Překlad

Hlavní kněží řekli: Ó králi, v tomto životě nenacházíme jedinou hříšnou činnost dokonce ani v tvé mysli, a neneseš tedy ani sebemenší vinu. Vidíme však, že v minulém životě jsi páchal hříšné činnosti, kvůli kterým teď ani přes všechny své dobré vlastnosti nemáš syna.

Význam

Manželství se uzavírá s cílem zplodit syna, protože syn je nezbytný k vysvobození svého otce a dalších předků z jakýchkoliv pekelných podmínek, ve kterých se mohou nacházet. Cāṇakya Paṇḍita proto říká: putra-hīnaṁ gṛhaṁ śūnyam — manželství bez syna je hrozné. Mahārāja Aṅga byl v tomto životě velice zbožný král, ale kvůli minulým hříšným činnostem nemohl mít syna. Z toho tedy vyplývá, že když někdo nemůže mít syna, zavinil si to svým minulým hříšným životem.

Verš

tathā sādhaya bhadraṁ te
ātmānaṁ suprajaṁ nṛpa
iṣṭas te putra-kāmasya
putraṁ dāsyati yajña-bhuk

Synonyma

tathā — proto; sādhaya — vykonej oběť, abys dostal; bhadram — vše nejlepší; te — tobě; ātmānam — svého; su-prajam — dobrého syna; nṛpa — ó králi; iṣṭaḥ — uctívaný; te — tebou; putra-kāmasya — s touhou mít syna; putram — syna; dāsyati — dá ti; yajña-bhuk — Pán, poživatel oběti.

Překlad

Ó králi, přejeme ti vše nejlepší. Nemáš syna, ale když o něj modlitbou poprosíš Nejvyššího Pána a vykonáš za tím účelem příslušnou oběť, Nejvyšší Osobnost Božství, poživatel oběti, ti tvoji touhu splní.

Verš

tathā sva-bhāgadheyāni
grahīṣyanti divaukasaḥ
yad yajña-puruṣaḥ sākṣād
apatyāya harir vṛtaḥ

Synonyma

tathā — poté; sva-bhāga-dheyāni — své podíly na oběti; grahīṣyanti — přijmou; diva-okasaḥ — všichni polobozi; yat — protože; yajña-puruṣaḥ — poživatel všech obětí; sākṣāt — přímo; apatyāya — kvůli synovi; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; vṛtaḥ — je pozván.

Překlad

Když bude pozván Hari, nejvyšší poživatel všech obětí, aby splnil tvou touhu mít syna, všichni polobozi přijdou s Ním a přijmou své podíly na oběti.

Význam

Každá oběť je určena pro uspokojení Pána Viṣṇua, poživatele plodů všech obětí. Když Pán Viṣṇu souhlasí, že přijde do obětní arény, všichni polobozi svého Pána přirozeně následují a dostávají v těchto obětech své podíly. Z toho je zřejmé, že oběti jsou určeny pro Pána Viṣṇua, a nikoliv pro polobohy.

Verš

tāṁs tān kāmān harir dadyād
yān yān kāmayate janaḥ
ārādhito yathaivaiṣa
tathā puṁsāṁ phalodayaḥ

Synonyma

tān tān — ty; kāmān — vytoužené předměty; hariḥ — Pán; dadyāt — dá; yān yān — cokoliv; kāmayate — přeje si; janaḥ — osoba; ārādhitaḥ — uctívaný; yathā — jako; eva — jistě; eṣaḥ — Pán; tathā — podobně; puṁsām — lidí; phala-udayaḥ — výsledek.

Překlad

Kdo koná oběti (v rámci činností karma-kāṇḍy), dosáhne svým uctíváním Pána všeho, po čem touží.

Význam

V Bhagavad-gītě Pán říká, že tomu, kdo Ho uctívá, dává všechna vytoužená požehnání. Nejvyšší Osobnost Božství nechává všem živým bytostem, podmíněným v tomto hmotném světě, plnou svobodu jednat, jak si přejí. Svému oddanému však říká, aby se místo toho raději odevzal Jemu, neboť On se o něho postará. To je rozdíl mezi ploduchtivým pracovníkem a oddaným. Ploduchtivý pracovník si užívá pouze plodů svých činností, ale oddaný dělá pod vedením Nejvyššího Pána pokrok v oddané službě, aby dosáhl konečného životního cíle — návratu domů, zpátky k Bohu. Významné je zde slovo kāmān, které znamená “touhy po smyslovém požitku”. Oddaný žádné kāmān nemá. Je anyābhilāṣitā-śūnya — bez jakýchkoliv tužeb po uspokojení svých smyslů. Jeho jediný cíl je uspokojovat smysly Pána. To je rozdíl mezi karmīm a oddaným.

Verš

iti vyavasitā viprās
tasya rājñaḥ prajātaye
puroḍāśaṁ niravapan
śipi-viṣṭāya viṣṇave

Synonyma

iti — tak; vyavasitāḥ — rozhodli; viprāḥ — brāhmaṇové; tasya — jeho; rājñaḥ — krále; prajātaye — aby získal syna; puroḍāśam — příslušenství oběti; niravapan — obětovali; śipi-viṣṭāya — Pánu, který je přítomný v obětním ohni; viṣṇave — Pánu Viṣṇuovi.

Překlad

Aby král Aṅga mohl mít syna, rozhodli se nabídnout obětiny Pánu Viṣṇuovi, který sídlí v srdcích všech živých bytostí.

Význam

K obětním obřadům patří, že se v aréně yajñi někdy obětují zvířata. Cílem takových obětí není zvířata zabít, ale dát jim nový život. Jedná se vlastně o pokus, kterým se ověřuje správné vyslovování védských manter. V lékařských laboratořích se někdy zabíjejí malá zvířata pro vyzkoušení léčebných účinků. Na rozdíl od zvířat obětovaných v aréně yajñi a přivedených zpět k životu silou védských manter však tato laboratorní zvířata nejsou znovu oživena. V tomto verši se objevuje slovo śipi-viṣṭāya. Śipi znamená “obětní plameny”. Když se plamenům obětního ohně nabízejí obětiny, Pán Viṣṇu je přítomný v podobě těchto plamenů. Proto se Pán Viṣṇu nazývá Śipiviṣṭa.

Verš

tasmāt puruṣa uttasthau
hema-māly amalāmbaraḥ
hiraṇmayena pātreṇa
siddham ādāya pāyasam

Synonyma

tasmāt — z toho ohně; puruṣaḥ — osoba; uttasthau — zjevila se; hema-mālī — se zlatou girlandou; amala-ambaraḥ — v bílých šatech; hiraṇmayena — se zlatou; pātreṇa — nádobou; siddham — uvařenou; ādāya — nesla; pāyasam — rýži vařenou v mléce.

Překlad

Jakmile byly obětiny nabídnuty ohni, vystoupila z něho osoba se zlatou girlandou, oděná v bílých šatech. Nesla zlatou nádobu plnou rýže vařené v mléce.

Verš

sa viprānumato rājā
gṛhītvāñjalinaudanam
avaghrāya mudā yuktaḥ
prādāt patnyā udāra-dhīḥ

Synonyma

saḥ — on; vipra — brāhmaṇů; anumataḥ — se svolením; rājā — král; gṛhītvā — vzal; añjalinā — do spojených dlaní; odanam — rýži vařenou v mléce; avaghrāya — poté, co přičichl; mudā — s velkým potěšením; yuktaḥ — soustředěný; prādāt — nabídl; patnyai — své manželce; udāra-dhīḥ — velkomyslný.

Překlad

Velkomyslný král vzal se svolením kněží pokrm do spojených dlaní a poté, co k němu přičichl, nabídl část své manželce.

Význam

V této souvislosti je významné slovo udāra-dhīḥ. Králova manželka Sunīthā nebyla způsobilá přijmout toto požehnání, nicméně král byl tak velkomyslný, že jí bez váhání nabídl prasādam (rýži vařenou v mléce) od yajña-puruṣi. Vše samozřejmě naplánoval Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Jak bude zřejmé z dalších veršů, tato událost nebyla pro krále příliš příznivá. Jelikož byl nesmírně velkomyslný, Nejvyšší Pán chtěl zvýšit jeho odpoutanost od tohoto hmotného světa, a proto zařídil, aby se královně narodil tak krutý syn, že král bude muset odejít z domova. Jak již bylo uvedeno, touhy karmīch Pán Viṣṇu plní tak, jak si přejí, ale touhy oddaného plní jiným způsobem — tak, aby oddaný mohl postupně dojít k Němu. To potvrzuje Bhagavad-gītā (dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te). Pán dává oddanému příležitost dělat neustálý pokrok, aby se nakonec mohl vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

sā tat puṁ-savanaṁ rājñī
prāśya vai patyur ādadhe
garbhaṁ kāla upāvṛtte
kumāraṁ suṣuve ’prajā

Synonyma

— ona; tat — to jídlo; pum-savanam — které zajistí mužského potomka; rājñī — královna; prāśya — snědla; vai — vskutku; patyuḥ — s manželem; ādadhe — počala; garbham — těhotenství; kāle — pravý čas; upāvṛtte — když nastal; kumāram — syna; suṣuve — porodila; aprajā — bez syna.

Překlad

I když královna neměla syna, po snědení tohoto jídla, které mělo moc vytvořit mužského potomka, se svým manželem otěhotněla a po čase porodila syna.

Význam

Jedním z deseti očistných obřadů je puṁ-savanam, kdy se manželce nabídne prasādam, zbytky potravy obětované Pánu Viṣṇuovi, aby po pohlavním styku se svým manželem počala dítě.

Verš

sa bāla eva puruṣo
mātāmaham anuvrataḥ
adharmāṁśodbhavaṁ mṛtyuṁ
tenābhavad adhārmikaḥ

Synonyma

saḥ — to; bālaḥ — dítě; eva — jistě; puruṣaḥ — mužského rodu; mātā-maham — děd z matčiny strany; anuvrataḥ — stoupenec; adharma — bezbožnosti; aṁśa — z části; udbhavam — který se zjevil; mṛtyum — smrt; tena — tímto; abhavat — stal se; adhārmikaḥ — bezbožný.

Překlad

Tento chlapec se narodil zčásti v dynastii bezbožnosti. Jeho děd byla zosobněná smrt a hoch vyrůstal k jeho obrazu, takže se stal naprosto bezbožnou osobou.

Význam

Sunīthā, matka dítěte, byla dcerou zosobněné smrti. Dcera obvykle získává vlastnosti svého otce a syn získává vlastnosti matky. Podle axiomatické pravdy, že když se dvě věci rovnají třetí, rovnají se i jedna druhé, následovalo dítě krále Aṅgy svého děda z matčiny strany. Podle smṛti-śāstry dítě obvykle následuje zásady rodu svého strýce z matčiny strany. Narāṇāṁ mātula-karma znamená, že dítě obvykle přejímá vlastnosti členů rodiny své matky. Je-li matčina rodina zkažená a hříšná, dítě se stává obětí těchto vlastností, třebaže se narodí dobrému otci. Ve védské civilizaci se proto manželství uzavírá na základě posouzení rodin, ze kterých chlapec a dívka pocházejí. Je-li jejich spojení podle astrologických výpočtů dokonalé, jsou spolu oddáni. Někdy se ovšem stane, že dojde k chybě, a rodinný život se potom změní v utrpení.

Ukazuje se, že Sunīthā jakožto dcera zosobněné smrti nebyla králi Aṅgovi ideální manželkou. Někdy Pán Svému oddanému připraví nešťastné manželství, aby se oddaný díky rodinné situaci postupně odpoutal od manželky a domova a dělal pokrok v oddané službě. Přestože byl král Aṅga zbožný oddaný, řízením Nejvyšší Osobnosti Božství dostal špatnou manželku Sunīthu a později zlého syna Venu. Výsledkem toho však bylo, že se zcela vyprostil z pout rodinného života a odešel z domova, aby se vrátil zpátky k Bohu.

Verš

sa śarāsanam udyamya
mṛgayur vana-gocaraḥ
hanty asādhur mṛgān dīnān
veno ’sāv ity arauj janaḥ

Synonyma

saḥ — tento chlapec jménem Vena; śarāsanam — svůj luk; udyamya — bral; mṛgayuḥ — lovec; vana-gocaraḥ — chodil do lesa; hanti — zabíjel; asādhuḥ — velice krutý; mṛgān — jeleny; dīnān — ubohé; venaḥ — Vena; asau — tam je; iti — takto; araut — volali; janaḥ — všichni lidé.

Překlad

Krutý chlapec bral svůj luk a šípy a chodil do lesa, aby bezdůvodně zabíjel nevinné jeleny. Jakmile se přiblížil, všichni lidé volali: “Jde sem krutý Vena! Jde sem krutý Vena!”

Význam

Kṣatriyům se dovoluje lovit v lese, aby si osvojili umění zabíjet, a nikoliv aby zabíjeli zvířata pro maso nebo z nějakého jiného důvodu. Kšatrijští králové byli někdy nuceni stínat hlavy zločincům, a proto měli dovoleno chodit do lesa na lov. Aṅgův syn Vena, který byl velice krutý, jelikož se narodil špatné matce, však chodíval do lesa, aby tam zcela bezdůvodně zabíjel zvířata. Všichni lidé v okolí se děsili jeho přítomnosti a volali: “Vena jde! Vena jde!” Již od dětství tedy naháněl obyvatelům hrůzu.

Verš

ākrīḍe krīḍato bālān
vayasyān atidāruṇaḥ
prasahya niranukrośaḥ
paśu-māram amārayat

Synonyma

ākrīḍe — na hřišti; krīḍataḥ — když si hrál; bālān — chlapce; vayasyān — svého věku; ati-dāruṇaḥ — velice krutý; prasahya — silou; niranukrośaḥ — nemilosrdný; paśu-māram — jako kdyby porážel zvířata; amārayat — zabíjel.

Překlad

Byl tak krutý, že když si hrál s malými chlapci svého věku, nemilosrdně je zabíjel, jako kdyby to byla zvířata určená na porážku.

Verš

taṁ vicakṣya khalaṁ putraṁ
śāsanair vividhair nṛpaḥ
yadā na śāsituṁ kalpo
bhṛśam āsīt sudurmanāḥ

Synonyma

tam — jeho; vicakṣya — pozoroval; khalam — krutého; putram — syna; śāsanaiḥ — tresty; vividhaiḥ — různými; nṛpaḥ — král; yadā — když; na — ne; śāsitum — ovládnout; kalpaḥ — dokázal; bhṛśam — velice; āsīt — stal se; su-durmanāḥ — zarmoucený.

Překlad

Když král Aṅga viděl kruté a nemilosrdné chování svého syna Veny, trestal ho různými způsoby, aby ho napravil, ale to se mu nepodařilo. Velice ho to rmoutilo.

Verš

prāyeṇābhyarcito devo
ye ’prajā gṛha-medhinaḥ
kad-apatya-bhṛtaṁ duḥkhaṁ
ye na vindanti durbharam

Synonyma

prāyeṇa — pravděpodobně; abhyarcitaḥ — byl uctíván; devaḥ — Pán; ye — ti, kdo; aprajāḥ — bez syna; gṛha-medhinaḥ — lidé žijící doma; kad-apatya — špatným synem; bhṛtam — způsobené; duḥkham — neštěstí; ye — ti, kdo; na — ne; vindanti — trpí; durbharam — nesnesitelné.

Překlad

Král uvažoval: Jak šťastní jsou ti, kdo nemají syna! Ve svých minulých životech jistě uctívali Pána, aby nemuseli trpět nesnesitelná muka, která způsobuje špatný syn.

Význam

Je řečeno, že manželé musí mít syna, neboť jinak je jejich rodinný život prázdný. Syn bez dobrých vlastností je však jako slepé oko, kterým nelze nic vidět a které jen způsobuje nesnesitelnou bolest. Král se tedy považoval za velice nešťastného, že má tak špatného syna.

Verš

yataḥ pāpīyasī kīrtir
adharmaś ca mahān nṛṇām
yato virodhaḥ sarveṣāṁ
yata ādhir anantakaḥ

Synonyma

yataḥ — díky špatnému synovi; pāpīyasī — hříšná; kīrtiḥ — pověst; adharmaḥ — bezbožnost; ca — také; mahān — velká; nṛṇām — lidí; yataḥ — z čehož; virodhaḥ — hádky; sarveṣām — všech lidí; yataḥ — z čehož; ādhiḥ — úzkost; anantakaḥ — nekonečná.

Překlad

Hříšný syn člověka připraví o dobrou pověst. Jeho bezbožné činnosti vytvářejí v domě atmosféru bezbožnosti a vyvolávají hádky mezi všemi, což způsobuje nekonečnou úzkost.

Verš

kas taṁ prajāpadeśaṁ vai
moha-bandhanam ātmanaḥ
paṇḍito bahu manyeta
yad-arthāḥ kleśadā gṛhāḥ

Synonyma

kaḥ — který; tam — jeho; prajā-apadeśam — syn jen podle jména; vai — jistě; moha — iluze; bandhanam — pouto; ātmanaḥ — pro duši; paṇḍitaḥ — inteligentní člověk; bahu manyeta — ocenil by; yat-arthāḥ — kvůli němuž; kleśa-dāḥ — plný utrpení; gṛhāḥ — domov.

Překlad

Který rozumný a inteligentní člověk by si přál takového bezcenného syna? Není pro živou bytost ničím jiným než poutem iluze a domov je kvůli němu plný utrpení.

Verš

kad-apatyaṁ varaṁ manye
sad-apatyāc chucāṁ padāt
nirvidyeta gṛhān martyo
yat-kleśa-nivahā gṛhāḥ

Synonyma

kad-apatyam — špatný syn; varam — lepší; manye — myslím; sat-apatyāt — než dobrý syn; śucām — smutku; padāt — zdroj; nirvidyeta — odpoutá se; gṛhāt — od domova; martyaḥ — smrtelník; yat — kvůli němuž; kleśa-nivahāḥ — jako peklo; gṛhāḥ — domov.

Překlad

Potom si král pomyslel: Špatný syn je lepší než dobrý, protože na rozdíl od dobrého syna nepřipoutá člověka k domovu. Špatný syn dělá z domova peklo, od kterého se inteligentní člověk přirozeně velice snadno odpoutá.

Význam

Král začal uvažovat o připoutanosti a odpoutanosti od hmotného domova. Prahlāda Mahārāja přirovnává hmotný domov k zapomenuté studně. Spadne-li člověk do takové studny, je pro něj velmi obtížné dostat se ven a začít znovu žít. Prahlāda Mahārāja doporučuje co nejdříve tuto zapomenutou studnu rodinného života opustit, odejít do lesa a přijmout útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. Odchod z domova a přijetí stavu vānaprastha a sannyāsa je ve védské civilizaci povinné. Lidé však tolik lpí na svých domovech, že je až do smrti nechtějí opustit. Král Aṅga tedy začal uvažovat o odpoutanosti a z tohoto hlediska viděl svého špatného syna jako vhodný podnět pro ukončení rodinného života. Považoval ho za přítele, jelikož Vena mu pomáhal odpoutat se od domova. Člověk se nakonec musí naučit, jak se zbavit připoutanosti k hmotnému životu, a když tedy špatný syn svým hrubým chováním pomůže hospodáři odejít z domova, je to požehnání.

Verš

evaṁ sa nirviṇṇa-manā nṛpo gṛhān
niśītha utthāya mahodayodayāt
alabdha-nidro ’nupalakṣito nṛbhir
hitvā gato vena-suvaṁ prasuptām

Synonyma

evam — takto; saḥ — on; nirviṇṇa-manāḥ — lhostejný v mysli; nṛpaḥ — král Aṅga; gṛhāt — z domova; niśīthe — uprostřed noci; utthāya — vstal; mahā-udaya-udayāt — bohatý díky požehnáním velkých duší; alabdha-nidraḥ — nemohl spát; anupalakṣitaḥ — neviděný; nṛbhiḥ — obyčejnými lidmi; hitvā — vzdal se; gataḥ — odešel; vena-suvam — matka Veny; prasuptām — když tvrdě spala.

Překlad

Králi Aṅgovi tyto myšlenky nedaly v noci spát a život hospodáře ho zcela přestal zajímat. Jednou proto uprostřed noci vstal z postele a opustil Venovu matku (svou manželku), která tvrdě spala. Vzdal se všech pout ke svému bohatému království, nikým neviděn tiše opustil svůj domov a bohatství a vydal se do lesa.

Význam

Slovo mahodayodayāt znamená, že požehnáním velkých duší člověk získá hmotné bohatství. Ještě větším požehnáním velkých duší však je, když se dokážeme vzdát připoutanosti k hmotnému majetku. Pro krále nebylo nijak snadné vzdát se svého bohatého království a mladé, věrné manželky, ale nepochybně dostal velké požehnání od Nejvyšší Osobnosti Božství, takže se dokázal zbavit svých hmotných pout a nikým neviděn odejít do lesa. Je mnoho příkladů velkých duší, které se vzdaly připoutanosti k domovu, manželce a penězům a odešly uprostřed noci.

Verš

vijñāya nirvidya gataṁ patiṁ prajāḥ
purohitāmātya-suhṛd-gaṇādayaḥ
vicikyur urvyām atiśoka-kātarā
yathā nigūḍhaṁ puruṣaṁ kuyoginaḥ

Synonyma

vijñāya — poté, co pochopili; nirvidya — lhostejný; gatam — odešel; patim — král; prajāḥ — všichni občané; purohita — kněží; āmātya — ministři; suhṛt — přátelé; gaṇa-ādayaḥ — a ostatní lidé; vicikyuḥ — hledali; urvyām — na Zemi; ati-śoka-kātarāḥ — velice zarmoucení; yathā — stejně jako; nigūḍham — skrytou; puruṣam — Nadduši; ku-yoginaḥ — nezkušení mystici.

Překlad

Když všichni občané, kněží, ministři, přátelé a ostatní lidé pochopili, že král lhostejně odešel z domova, byli velice zarmoucení. Začali ho hledat po celém světě, tak jako méně zkušený mystik hledá Nadduši ve svém nitru.

Význam

Příklad méně inteligentních mystiků, kteří hledají Nadduši v srdci, je velice poučný. Absolutní Pravda je poznávána ve třech různých aspektech — jako neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Nejvyšší Osobnost Božství. Tito méně inteligentní mystici (kuyoginaḥ) mohou mentální spekulací dospět k neosobnímu Brahmanu, ale nemohou najít Nadduši, která pobývá v těle každé živé bytosti. Když král odešel, bylo jisté, že se zdržuje někde jinde, ale občané ho nemohli nikde najít, a byli tedy stejně zklamaní jako méně inteligentní mystici.

Verš

alakṣayantaḥ padavīṁ prajāpater
hatodyamāḥ pratyupasṛtya te purīm
ṛṣīn sametān abhivandya sāśravo
nyavedayan paurava bhartṛ-viplavam

Synonyma

alakṣayantaḥ — nenalézali; padavīm — ani stopu; prajāpateḥ — krále Aṅgy; hata-udyamāḥ — zklamaní; pratyupasṛtya — poté, co se vrátili; te — tito občané; purīm — do města; ṛṣīn — velké mudrce; sametān — shromážděné; abhivandya — poté, co uctili poklonami; sa-aśravaḥ — se slzami v očích; nyavedayan — informovali; paurava — ó Viduro; bhartṛ — krále; viplavam — nepřítomnost.

Překlad

Občané hledali všude, ale po králi nebylo ani stopy. Zklamaní se vrátili se do města, kde se mezitím z důvodu královy nepřítomnosti shromáždili všichni velcí mudrci. Se slzami v očích se jim uctivě poklonili a informovali je o tom, že krále nemohou nikde najít.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třinácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Potomci Dhruvy Mahārāje”.