Skip to main content

Sloka 3

Text 3

Verš

Text

manye mahā-bhāgavataṁ
nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ
paricaryā-vidhir hareḥ
manye mahā-bhāgavataṁ
nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ
paricaryā-vidhir hareḥ

Synonyma

Synonyms

manye — myslím; mahā-bhāgavatam — největší ze všech oddaných; nāradam — mudrc Nārada; deva — Nejvyšší Osobnost Božství; darśanam — kdo potkal; yena — kým; proktaḥ — byla vyslovena; kriyā-yogaḥ — oddaná služba; paricaryā — pro poskytování služby; vidhiḥ — metoda; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

manye — I think; mahā-bhāgavatam — the greatest of all devotees; nāradam — the sage Nārada; deva — the Supreme Personality of Godhead; darśanam — who met; yena — by whom; proktaḥ — spoken; kriyā-yogaḥ — devotional service; paricaryā — for rendering service; vidhiḥ — the procedure; hareḥ — to the Supreme Personality of Godhead.

Překlad

Translation

Vidura pokračoval: Vím, že velký mudrc Nārada je největší ze všech oddaných. Sestavil metodu oddané služby zvanou pāñcarātrika a setkal se přímo s Nejvyšší Osobností Božství.

Vidura continued: I know that the great sage Nārada is the greatest of all devotees. He has compiled the pāñcarātrika procedure of devotional service and has directly met the Supreme Personality of Godhead.

Význam

Purport

Existují dva způsoby, jak se přiblížit k Nejvyššímu Pánu. Jeden se nazývá bhāgavata-mārga neboli “cesta Śrīmad-Bhāgavatamu” a druhý se nazývá pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi je metodou chrámového uctívání, zatímco bhāgavata-vidhi je systém devíti činností, který začíná nasloucháním a opěvováním. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uplatňuje oba způsoby zároveň, a tak lidem umožňuje dělat stálý pokrok na cestě realizace Nejvyšší Osobnosti Božství. Vidura se zde zmiňuje o tom, že tuto metodu pāñcarātrika zavedl jako první velký mudrc Nārada.

There are two different ways of approaching the Supreme Lord. One is called bhāgavata-mārga, or the way of Śrīmad-Bhāgavatam, and the other is called pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi is the method of temple worship, and bhāgavata-vidhi is the system of nine processes which begin with hearing and chanting. The Kṛṣṇa conscious movement accepts both processes simultaneously and thus enables one to make steady progress on the path of realization of the Supreme Personality of Godhead. This pāñcarātrika procedure was first introduced by the great sage Nārada, as referred to here by Vidura.