Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Dhruva Mahārāja bojuje s Yakṣi

Verš

maitreya uvāca
prajāpater duhitaraṁ
śiśumārasya vai dhruvaḥ
upayeme bhramiṁ nāma
tat-sutau kalpa-vatsarau

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; prajāpateḥ — Prajāpatiho; duhitaram — dceru; śiśumārasya — Śiśumāry; vai — jistě; dhruvaḥ — Dhruva Mahārāja; upayeme — pojal za ženu; bhramim — Bhrami; nāma — jménem; tat-sutau — její synové; kalpa — Kalpa; vatsarau — Vatsara.

Překlad

Velký mudrc Maitreya řekl: Drahý Viduro, poté se Dhruva Mahārāja oženil s Bhrami, dcerou Prajāpatiho Śiśumāry, a narodili se jim dva synové, Kalpa a Vatsara.

Význam

Je zřejmé, že se Dhruva Mahārāja oženil poté, co se stal králem a co jeho otec odešel do lesa, aby se věnoval seberealizaci. V této souvislosti je velice důležité si všimnout jedné věci. Vzhledem k tomu, že Mahārāja Uttānapāda svého syna velmi miloval a povinností otce je oženit syny a vdát dcery co nejdříve, může vyvstat otázka: “Proč tedy neoženil svého syna ještě před tím, než odešel z domova?” Odpovědí je, že Mahārāja Uttānapāda byl rājarṣi, svatý král. Ačkoliv byl zaneprázdněn politikou a vládními povinnostmi, velice usiloval o seberealizaci. Jakmile tedy viděl, že Dhruva Mahārāja je dostatečně připravený ujmout se vlády, využil příležitosti odejít stejně jako jeho syn, který beze strachu odešel z domova za účelem seberealizace již v pěti letech. Na takových vzácných případech můžeme vidět, že duchovní realizace je důležitější než všechny jiné důležité činnosti. Mahārāja Uttānapāda věděl velmi dobře, že oženit svého syna Dhruvu Mahārāje není tak důležité, aby tomu dal přednost před odchodem do lesa a seberealizací.

Verš

ilāyām api bhāryāyāṁ
vāyoḥ putryāṁ mahā-balaḥ
putram utkala-nāmānaṁ
yoṣid-ratnam ajījanat

Synonyma

ilāyām — s manželkou jménem Ilā; api — také; bhāryāyām — s manželkou; vāyoḥ — poloboha Vāyua (vládce vzduchu); putryām — s dcerou; mahā-balaḥ — udatný Dhruva Mahārāja; putram — syna; utkala — Utkala; nāmānam — jménem; yoṣit — dívku; ratnam — drahokam; ajījanat — počal.

Překlad

Udatný Dhruva Mahārāja měl ještě další manželku, která se jmenovala Ilā a byla dcerou poloboha Vāyua. S ní počal syna Utkalu a také překrásnou dceru.

Verš

uttamas tv akṛtodvāho
mṛgayāyāṁ balīyasā
hataḥ puṇya-janenādrau
tan-mātāsya gatiṁ gatā

Synonyma

uttamaḥ — Uttama; tu — ale; akṛta — bez; udvāhaḥ — manželství; mṛgayāyām — na lov; balīyasā — velmi mocným; hataḥ — byl zabit; puṇya-janena — Yakṣou; adrau — v Himalájích; tat — jeho; mātā — matka (Suruci); asya — svého syna; gatim — cestu; gatā — následovala.

Překlad

Uttama, mladší bratr Dhruvy Mahārāje, který byl stále ještě svobodný, se jednoho dne vypravil na lov a v Himalájích ho zabil mocný Yakṣa. Jeho matka Suruci se vydala cestou svého syna (také zemřela).

Verš

dhruvo bhrātṛ-vadhaṁ śrutvā
kopāmarṣa-śucārpitaḥ
jaitraṁ syandanam āsthāya
gataḥ puṇya-janālayam

Synonyma

dhruvaḥ — Dhruva Mahārāja; bhrātṛ-vadham — o vraždě svého bratra; śrutvā — když se doslechl; kopa — hněvu; amarṣa — touhy po pomstě; śucā — nářku; arpitaḥ — plný; jaitram — vítězný; syandanam — vůz; āsthāya — usedl na; gataḥ — odjel; puṇya-jana-ālayam — do města Yakṣů.

Překlad

Když se Dhruva Mahārāja doslechl, že jeho bratra Uttamu zabili v Himalájích Yakṣové, zaplavil ho nářek a hněv. Usedl na svůj vůz a rozjel se dobýt vítězství nad městem Yakṣů, zvaným Alakāpurī.

Význam

Hněv, zármutek a nenávist vůči nepřátelům nebyly v rozporu s postavením Dhruvy Mahārāje jakožto velkého oddaného. Je omyl si myslet, že se oddaný nesmí zlobit, nenávidět či propadnout nářku. Dhruva Mahārāja byl král a jeho bratr byl neslavně zavražděn. Pomstít se Yakṣům z Himalájí tedy bylo jeho povinností.

Verš

gatvodīcīṁ diśaṁ rājā
rudrānucara-sevitām
dadarśa himavad-droṇyāṁ
purīṁ guhyaka-saṅkulām

Synonyma

gatvā — vyjel; udīcīm — severním; diśam — směrem; rājā — král Dhruva; rudra-anucara — stoupenci Rudry, Pána Śivy; sevitām — obývané; dadarśa — viděl; himavat — v himalájském; droṇyām — údolí; purīm — město; guhyaka — strašidelných bytostí; saṅkulām — plné.

Překlad

Dhruva Mahārāja se vydal do severní části himalájského pohoří, kde v údolí spatřil město plné strašidelných bytostí, stoupenců Pána Śivy.

Význam

Zde je řečeno, že Yakṣové jsou víceméně oddaní Pána Śivy. Z toho můžeme usoudit, že se jedná o himalájské kmeny, jako jsou například Tibeťané.

Verš

dadhmau śaṅkhaṁ bṛhad-bāhuḥ
khaṁ diśaś cānunādayan
yenodvigna-dṛśaḥ kṣattar
upadevyo ’trasan bhṛśam

Synonyma

dadhmau — zatroubil; śaṅkham — na lasturu; bṛhat-bāhuḥ — válečník mocných paží; kham — nebe; diśaḥ ca — a všechny směry; anunādayan — rozezněl; yena — tím; udvigna-dṛśaḥ — viditelně plné úzkosti; kṣattaḥ — můj drahý Viduro; upadevyaḥ — manželky Yakṣů; atrasan — vyděsily se; bhṛśam — velice.

Překlad

Maitreya pokračoval: Můj drahý Viduro, když Dhruva Mahārāja dospěl k Alakāpurī, zatroubil na svou lasturu. Zvuk se šířil celou oblohou a rozléhal se do všech stran. Manželky Yakṣů se velice vyděsily a jejich oči byly plné úzkosti.

Verš

tato niṣkramya balina
upadeva-mahā-bhaṭāḥ
asahantas tan-ninādam
abhipetur udāyudhāḥ

Synonyma

tataḥ — poté; niṣkramya — vyřítili se; balinaḥ — velmi mocní; upadeva — Kuverovi; mahā-bhaṭāḥ — velcí bojovníci; asahantaḥ — neschopní snést; tat — lastury; ninādam — zvuk; abhipetuḥ — zaútočili; udāyudhāḥ — vyzbrojeni různými zbraněmi.

Překlad

Ó udatný Viduro, mocní hrdinové Yakṣů nesnesli pronikavý zvuk jeho lastury. Vyřítili se z města a se zbraněmi v rukách na Dhruvu zaútočili.

Verš

sa tān āpatato vīra
ugra-dhanvā mahā-rathaḥ
ekaikaṁ yugapat sarvān
ahan bāṇais tribhis tribhiḥ

Synonyma

saḥ — Dhruva Mahārāja; tān — všichni; āpatataḥ — napadli ho; vīraḥ — hrdina; ugra-dhanvā — udatný lučištník; mahā-rathaḥ — který dokázal bojovat s mnoha vozy; eka-ekam — jednoho za druhým; yugapat — současně; sarvān — všechny; ahan — zabíjel; bāṇaiḥ — šípy; tribhiḥ tribhiḥ — trojicemi.

Překlad

Dhruva Mahārāja, slavný vozataj a velký lučištník, je začal zabíjet tak, že na ně střílel vždy tři šípy najednou.

Verš

te vai lalāṭa-lagnais tair
iṣubhiḥ sarva eva hi
matvā nirastam ātmānam
āśaṁsan karma tasya tat

Synonyma

te — oni; vai — zajisté; lalāṭa-lagnaiḥ — ve strachu o hlavu; taiḥ — těmito; iṣubhiḥ — šípy; sarve — všichni; eva — jistě; hi — zcela určitě; matvā — mysleli; nirastam — poraženi; ātmānam — sami; āśaṁsan — chválili; karma — činy; tasya — jeho; tat — tyto.

Překlad

Když stateční Yakṣové viděli, že mohou všichni do jednoho přijít o hlavu, uvědomili si své nebezpečné postavení a usoudili, že jejich porážka je nevyhnutelná. Přesto však jako hrdinové chválili Dhruvovy činy.

Význam

V tomto verši je velmi důležitá zmínka o boji ve sportovním duchu. Yakṣové byli tvrdě napadeni a Dhruva Mahārāja byl jejich nepřítel, ale přesto s ním byli velmi spokojeni, když viděli jeho úžasné hrdinské činy. Toto otevřené ocenění síly nepřítele je znamením pravé kšatrijské povahy.

Verš

te ’pi cāmum amṛṣyantaḥ
pāda-sparśam ivoragāḥ
śarair avidhyan yugapad
dvi-guṇaṁ pracikīrṣavaḥ

Synonyma

te — Yakṣové; api — také; ca — a; amum — na Dhruvu; amṛṣyantaḥ — nesnesli; pāda-sparśam — dotek nohy; iva — jako; uragāḥ — hadi; śaraiḥ — šípy; avidhyan — udeřili; yugapat — současně; dvi-guṇam — dvakrát tolik; paricikīrṣavaḥ — na oplátku.

Překlad

Podobně jako hadi nesnesou, když na ně někdo šlápne, Yakṣové nemohli snést úžasnou chrabrost Dhruvy Mahārāje. Začali po něm střílet dvakrát tolik šípů — každý šest najednou — a dali tak velmi udatně najevo svou sílu.

Verš

tataḥ parigha-nistriṁśaiḥ
prāsaśūla-paraśvadhaiḥ
śakty-ṛṣṭibhir bhuśuṇḍībhiś
citra-vājaiḥ śarair api
abhyavarṣan prakupitāḥ
sarathaṁ saha-sārathim
icchantas tat pratīkartum
ayutānāṁ trayodaśa

Synonyma

tataḥ — poté; parigha — železnými tyčemi; nistriṁśaiḥ — meči; prāsa-śūla — trojzubci; paraśvadhaiḥ — kopími; śakti — píkami; ṛṣṭibhiḥ — oštěpy; bhuśuṇḍībhiḥ — zbraněmi bhuśuṇḍī; citra-vājaiḥ — s různým opeřením; śaraiḥ — šípy; api — také; abhyavarṣan — zasypávali Dhruvu; prakupitāḥ — rozhněvaně; sa-ratham — i s jeho vozem; saha-sārathim — i s jeho vozatajem; icchantaḥ — chtěli; tat — Dhruvovým činnostem; pratīkartum — učinit přítrž; ayutānām — desetitisíců; trayodaśa — třináct.

Překlad

Armádu Yakṣů tvořilo 130 000 mocných, rozzuřených bojovníků, toužících překazit úžasné činy Dhruvy Mahārāje. Plnou silou proto Mahārāje Dhruvu, jeho vůz i vozataje zasypávali různými druhy opeřených šípů, železnými tyčemi (parigha), meči (nistriṁśa), trojzubci (prāsaśūla), kopími (paraśvadha), píkami (śakti), oštěpy (ṛṣṭi) a zbraněmi bhuśuṇḍī.

Verš

auttānapādiḥ sa tadā
śastra-varṣeṇa bhūriṇā
na evādṛśyatācchanna
āsāreṇa yathā giriḥ

Synonyma

auttānapādiḥ — Dhruva Mahārāja; saḥ — on; tadā — tehdy; śastra-varṣeṇa — přívalem zbraní; bhūriṇā — nepřetržitým; na — ne; eva — jistě; adṛśyata — byl vidět; ācchannaḥ — zaplaven; āsāreṇa — vytrvalým deštěm; yathā — jako; giriḥ — hora.

Překlad

Nepřetržitý příval zbraní Dhruvu Mahārāje úplně zakryl, podobně jako vytrvalý déšť zaplaví celou horu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti vysvětlil, že Dhruva Mahārāja byl sice zaplaven nepřátelskými šípy, ale to neznamená, že bitvu prohrál. Příklad s horou je velice příhodný. Záplavy deště smývají z povrchu hory veškeré nečistoty a podobně i nepřetržitý příval nepřátelských šípů dodal Dhruvovi Mahārājovi nový elán k poražení protivníka. Jinými slovy, jakákoliv případná nemohoucnost byla tímto způsobem odstraněna.

Verš

hāhā-kāras tadaivāsīt
siddhānāṁ divi paśyatām
hato ’yaṁ mānavaḥ sūryo
magnaḥ puṇya-janārṇave

Synonyma

hāhā-kāraḥ — výkřiky zklamání; tadā — tehdy; eva — jistě; āsīt — ozývaly se; siddhānām — obyvatel Siddhaloky; divi — na nebi; paśyatām — kteří pozorovali bitvu; hataḥ — zabit; ayam — tento; mānavaḥ — vnuk Manua; sūryaḥ — slunce; magnaḥ — zapadlo; puṇya-jana — Yakṣů; arṇave — do oceánu.

Překlad

Všichni Siddhové z vyšších planetárních systémů pozorovali bitvu z nebe, a když viděli, jak Dhruvu Mahārāje zaplavily nepřátelské šípy, křičeli: “Manuův vnuk Dhruva je ztracen!” Bědovali, že Dhruva Mahārāja, který se podobal slunci, nyní zapadl do oceánu Yakṣů.

Význam

Velice důležité je slovo mānava. Jeho obvyklý význam je “lidská bytost” a Dhruva Mahārāja je jím zde také osloven. Nejen on, ale celé lidské pokolení pochází od Manua. Manu je prvním zákonodárcem védské civilizace, jehož zákony hinduisté následují ještě dnes. Každý člověk je tedy mānava, potomek Manua, ale Dhruva Mahārāja byl výjimečným mānavou, neboť byl velkým oddaným Pána.

Siddhové, kteří dokáží létat prostorem bez letadel, měli obavy, že Dhruva Mahārāja prohraje bitvu. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká, že kromě Nejvyššího Pána, který dobře chrání Své oddané, si o jejich bezpečí dělají starosti také všichni polobozi, a dokonce i obyčejní lidé. Přirovnání, že Dhruva Mahārāja jakoby zapadl do oceánu Yakṣů, je rovněž významné. Když slunce zapadá za obzor, vypadá to, že se topí v oceánu, ale ve skutečnosti mu nic nehrozí. Dhruva také nebyl nijak ohrožen, přestože to vypadalo, že se topí v oceánu Yakṣů. Stejně jako slunce znovu vyjde na sklonku noci, když nastane jeho čas, tak i Dhruva Mahārāja — přestože byl dočasně v úzkých, neboť v každé bitvě přicházejí těžké momenty — rozhodně nebyl poražen.

Verš

nadatsu yātudhāneṣu
jaya-kāśiṣv atho mṛdhe
udatiṣṭhad rathas tasya
nīhārād iva bhāskaraḥ

Synonyma

nadatsu — vykřikovali; yātudhāneṣu — strašidelní Yakṣové; jaya-kāśiṣu — vyhlašovali vítězství; atho — tehdy; mṛdhe — v bitvě; udatiṣṭhat — objevil se; rathaḥ — vůz; tasya — Dhruvy Mahārāje; nīhārāt — z mlhy; iva — jako; bhāskaraḥ — slunce.

Překlad

Yakṣové byli nadšení dočasným vítězstvím a již začali vykřikovat, že Dhruvu Mahārāje porazili, když tu se Dhruvův vůz znovu objevil, jako když se slunce vynoří z mlhy.

Význam

Dhruva Mahārāja je zde přirovnán ke slunci a šiky Yakṣů k mlze. Mlha je ve srovnání se sluncem zcela bezvýznamná. Z našeho pohledu bývá někdy slunce zahalené mlhou, ale ve skutečnosti ho nedokáže nic zastřít. Naše oči mohou být zahaleny mrakem, ale slunce není nikdy zakryté. Toto přirovnání ke slunci potvrzuje, že sláva Dhruvy Mahārāje trvala za všech okolností.

Verš

dhanur visphūrjayan divyaṁ
dviṣatāṁ khedam udvahan
astraughaṁ vyadhamad bāṇair
ghanānīkam ivānilaḥ

Synonyma

dhanuḥ — jeho luk; visphūrjayan — drnčel; divyam — podivuhodný; dviṣatām — nepřátel; khedam — nářek; udvahan — způsoboval; astra-ogham — různé zbraně; vyadhamat — rozháněl; bāṇaiḥ — svými šípy; ghana — mraků; anīkam — šiky; iva — jako; anilaḥ — vítr.

Překlad

Dhruvovy šípy svištěly vzduchem za hrozivého drnčení tětivy jeho luku a způsobovaly nářek v srdcích nepřátel. Nepřetržitý proud šípů roztříštil všechny jejich zbraně na kusy, tak jako vítr rozhání mraky po nebi.

Verš

tasya te cāpa-nirmuktā
bhittvā varmāṇi rakṣasām
kāyān āviviśus tigmā
girīn aśanayo yathā

Synonyma

tasya — Dhruvy; te — tyto šípy; cāpa — z luku; nirmuktāḥ — vystřelené; bhittvā — prorazily; varmāṇi — štíty; rakṣasām — démonů; kāyān — těla; āviviśuḥ — probodly; tigmāḥ — ostré; girīn — hory; aśanayaḥ — blesky; yathā — jako.

Překlad

Ostré šípy z luku Dhruvy Mahārāje pronikaly štíty a těly nepřátel jako blesky, jimiž král nebes rozbíjí celé hory.

Verš

bhallaiḥ sañchidyamānānāṁ
śirobhiś cāru-kuṇḍalaiḥ
ūrubhir hema-tālābhair
dorbhir valaya-valgubhiḥ
hāra-keyūra-mukuṭair
uṣṇīṣaiś ca mahā-dhanaiḥ
āstṛtās tā raṇa-bhuvo
rejur vīra-mano-harāḥ

Synonyma

bhallaiḥ — jeho šípy; sañchidyamānānām — rozsekaných Yakṣů; śirobhiḥ — hlavami; cāru — krásnými; kuṇḍalaiḥ — náušnicemi; ūrubhiḥ — stehny; hema-tālābhaiḥ — jako zlaté palmy; dorbhiḥ — pažemi; valaya-valgubhiḥ — s krásnými náramky; hāra — girlandami; keyūra — ozdoby na pažích; mukuṭaiḥ — a helmice; uṣṇīṣaiḥ — turbany; ca — také; mahā-dhanaiḥ — drahocenné; āstṛtāḥ — pokrývaly; tāḥ — ty; raṇa-bhuvaḥ — bojiště; rejuḥ — třpytily se; vīra — hrdinů; manaḥ-harāḥ — mátly mysl.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, hlavy těch, které Dhruva Mahārāja rozsekal svými šípy, byly krásně ozdobené náušnicemi a turbany, jejich stehna se podobala zlatým palmám, na pažích měli zlaté náramky a pásky a na hlavách drahocenné pozlacené helmice. Všechny tyto ozdoby ležící na bojišti byly velice přitažlivé a zmátly by mysl mnohého hrdiny.

Význam

V dávných dobách se bojovníci před bitvou bohatě zdobili zlatem a měli také turbany a pozlacené helmice. Když byli v boji zabiti, veškeré zlato se stávalo kořistí vítězů. Smrt nepřítele tedy přinášela hrdinům bitevního pole značný finanční zisk.

Verš

hatāvaśiṣṭā itare raṇājirād
rakṣo-gaṇāḥ kṣatriya-varya-sāyakaiḥ
prāyo vivṛkṇāvayavā vidudruvur
mṛgendra-vikrīḍita-yūthapā iva

Synonyma

hata-avaśiṣṭāḥ — zbývající vojáci, kteří nebyli pobiti; itare — jiní; raṇa-ajirāt — z bojiště; rakṣaḥ-gaṇāḥ — Yakṣové; kṣatriya-varya — největšího z kṣatriyů (válečníků); sāyakaiḥ — šípy; prāyaḥ — většinou; vivṛkṇa — rozsekané; avayavāḥ — jejich údy; vidudruvuḥ — rozutekli se; mṛgendra — lvem; vikrīḍita — poražení; yūthapāḥ — sloni; iva — jako.

Překlad

Zbylí Yakṣové, kteří nějakým způsobem přežili, měli údy rozsekané šípy velkého válečníka Dhruvy Mahārāje. Začali proto utíkat jako sloni poražení lvem.

Verš

apaśyamānaḥ sa tadātatāyinaṁ
mahā-mṛdhe kañcana mānavottamaḥ
purīṁ didṛkṣann api nāviśad dviṣāṁ
na māyināṁ veda cikīrṣitaṁ janaḥ

Synonyma

apaśyamānaḥ — když neviděl; saḥ — Dhruva; tadā — tehdy; ātatāyinam — ozbrojeného nepřítele; mahā-mṛdhe — na velkém bojišti; kañcana — nějaký; mānava-uttamaḥ — nejlepší z lidských bytostí; purīm — město; didṛkṣan — chtěl vidět; api — ačkoliv; na āviśat — nevstoupil; dviṣām — nepřátel; na — ne; māyinām — mystiků; veda — zná; cikīrṣitam — plány; janaḥ — kdokoliv.

Překlad

Dhruva Mahārāja, nejlepší z lidských bytostí, viděl, že na velkém bojišti už nezůstal jediný bojeschopný nepřítel, a chtěl proto vstoupit do města Alakāpurī. Předtím si však pomyslel: “Nikdo neví, co mají mystičtí Yakṣové v plánu.”

Verš

iti bruvaṁś citra-rathaḥ sva-sārathiṁ
yattaḥ pareṣāṁ pratiyoga-śaṅkitaḥ
śuśrāva śabdaṁ jaladher iveritaṁ
nabhasvato dikṣu rajo ’nvadṛśyata

Synonyma

iti — takto; bruvan — hovořil; citra-rathaḥ — Dhruva Mahārāja, jehož vůz byl velmi krásný; sva-sārathim — se svým vozatajem; yattaḥ — ostražitý; pareṣām — svého nepřítele; pratiyoga — protiútok; śaṅkitaḥ — tušil; śuśrāva — uslyšeli; śabdam — zvuk; jaladheḥ — oceánu; iva — jako kdyby; īritam — zněl; nabhasvataḥ — větrem; dikṣu — ze všech stran; rajaḥ — prach; anu — poté; adṛśyata — bylo vidět.

Překlad

Když Dhruva Mahārāja, pochybující o svých mystických nepřátelích, hovořil se svým vozatajem, uslyšeli strašlivé dunění podobné vlnobití oceánu a vzápětí se na ně ze všech stran začala valit obrovská písečná bouře.

Verš

kṣaṇenācchāditaṁ vyoma
ghanānīkena sarvataḥ
visphurat-taḍitā dikṣu
trāsayat-stanayitnunā

Synonyma

kṣaṇena — během okamžiku; ācchāditam — bylo pokryté; vyoma — nebe; ghana — těžkých mraků; anīkena — spoustou; sarvataḥ — všude; visphurat — oslňující; taḍitā — blesky; dikṣu — na všech stranách; trāsayat — hrozivé; stanayitnunā — hřmění.

Překlad

Nebe se během okamžiku zatáhlo těžkými mraky, bylo slyšet hrozivé hřmění, oblohu protínaly oslňující elektrické blesky a zemi začal bičovat silný déšť.

Verš

vavṛṣū rudhiraughāsṛk-
pūya-viṇ-mūtra-medasaḥ
nipetur gaganād asya
kabandhāny agrato ’nagha

Synonyma

vavṛṣuḥ — proudila; rudhira — krve; ogha — záplava; asṛk — sliz; pūya — hnis; vi — výkaly; mūtra — moč; medasaḥ — a morek; nipetuḥ — začaly padat; gaganāt — z nebe; asya — Dhruvy; kabandhāni — trupy těl; agrataḥ — před ním; anagha — ó bezchybný Viduro.

Překlad

Můj drahý Viduro, jenž jsi bez chyb, tento déšť obsahoval krev, sliz, hnis, výkaly, moč, morek a také trupy různých těl. To vše padalo z oblohy před Dhruvu Mahārāje.

Verš

tataḥ khe ’dṛśyata girir
nipetuḥ sarvato-diśam
gadā-parigha-nistriṁśa-
musalāḥ sāśma-varṣiṇaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; khe — v nebi; adṛśyata — bylo vidět; giriḥ — horu; nipetuḥ — padaly; sarvataḥ-diśam — ze všech stran; gadā — kyje; parigha — železné tyče; nistriṁśa — meče; musalāḥ — palice; sa-aśma — balvany; varṣiṇaḥ — se záplavou.

Překlad

Potom se na nebi objevila velká hora a ze všech stran začaly přilétat kroupy společně s oštěpy, kyji, meči, železnými tyčemi a obrovskými balvany.

Verš

ahayo ’śani-niḥśvāsā
vamanto ’gniṁ ruṣākṣibhiḥ
abhyadhāvan gajā mattāḥ
siṁha-vyāghrāś ca yūthaśaḥ

Synonyma

ahayaḥ — hadi; aśani — blesky; niḥśvāsāḥ — syčící; vamantaḥ — chrlící; agnim — oheň; ruṣā-akṣibhiḥ — se zlověstnýma očima; abhyadhāvan — přiblížili se; gajāḥ — sloni; mattāḥ — šílení; siṁha — lvi; vyāghrāḥ — tygři; ca — také; yūthaśaḥ — v hordách.

Překlad

Dhruva Mahārāja také viděl mnoho velkých hadů se zlověstnýma očima, jak chrlí oheň a chtějí ho pozřít. Následovaly je hordy šílených slonů, lvů a tygrů.

Verš

samudra ūrmibhir bhīmaḥ
plāvayan sarvato bhuvam
āsasāda mahā-hrādaḥ
kalpānta iva bhīṣaṇaḥ

Synonyma

samudraḥ — moře; ūrmibhiḥ — s vlnami; bhīmaḥ — rozbouřené; plāvayan — zaplavující; sarvataḥ — ve všech směrech; bhuvam — zemi; āsasāda — blížilo se; mahā-hrādaḥ — s ohlušujícími zvuky; kalpa-ante — (zničení) na konci kalpy; iva — jako; bhīṣaṇaḥ — strašlivé.

Překlad

Poté se před ním objevilo rozbouřené moře se zpěněnými vlnami, vydávající ohlušující dunivé zvuky, jako kdyby nastal čas zničení celého světa.

Verš

evaṁ-vidhāny anekāni
trāsanāny amanasvinām
sasṛjus tigma-gataya
āsuryā māyayāsurāḥ

Synonyma

evam-vidhāni — takové (jevy); anekāni — různé; trāsanāni — strašlivé; amanasvinām — méně inteligentním lidem; sasṛjuḥ — vytvořili; tigma-gatayaḥ — odporné povahy; āsuryā — démonské; māyayā — iluzí; asurāḥ — démoni.

Překlad

Démonští Yakṣové mají odpornou povahu a svou démonskou silou iluze dokáží vytvořit mnohé podivné jevy, aby zastrašili každého, kdo je méně inteligentní.

Verš

dhruve prayuktām asurais
tāṁ māyām atidustarām
niśamya tasya munayaḥ
śam āśaṁsan samāgatāḥ

Synonyma

dhruve — proti Dhruvovi; prayuktām — použitá; asuraiḥ — démony; tām — tato; māyām — mystická síla; ati-dustarām — krajně nebezpečná; niśamya — když slyšeli; tasya — jeho; munayaḥ — velcí mudrci; śam — štěstí; āśaṁsan — povzbudili; samāgatāḥ — shromáždili se.

Překlad

Když velcí mudrci slyšeli, že Dhruvu Mahārāje zaskočily mystické triky démonů, okamžitě se shromáždili, aby ho povzbudili.

Verš

munaya ūcuḥ
auttānapāda bhagavāṁs tava śārṅgadhanvā
devaḥ kṣiṇotv avanatārti-haro vipakṣān
yan-nāmadheyam abhidhāya niśamya cāddhā
loko ’ñjasā tarati dustaram aṅga mṛtyum

Synonyma

munayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; auttānapāda — ó synu krále Uttānapādy; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tava — tvůj; śārṅga-dhanvā — ten, kdo nosí luk zvaný Śārṅga; devaḥ — Pán; kṣiṇotu — nechť zabije; avanata — odevzdané duše; ārti — neštěstí; haraḥ — kdo odstraňuje; vipakṣān — nepřátelé; yat — Jehož; nāmadheyam — svaté jméno; abhidhāya — vyslovení; niśamya — když slyší; ca — také; addhā — okamžitě; lokaḥ — osoby; añjasā — plně; tarati — překonají; dustaram — nepřekonatelnou; aṅga — ó Dhruvo; mṛtyum — smrt.

Překlad

Mudrci pravili: Drahý Dhruvo, synu krále Uttānapādy, nechť Osobnost Božství, Nejvyšší Pán Śārṅgadhanvā, který zbavuje Své oddané neštěstí, zabije všechny nepřátele, jež tě ohrožují. Svaté jméno Pána má stejnou moc jako Pán Samotný, a pouhé jeho zpívání a poslouchání proto může lehce zachránit mnoho lidí před hroznou smrtí. Tímto způsobem jsou zachráněni oddaní.

Význam

Mysl Dhruvy Mahārāje byla kouzly Yakṣů dočasně zmatena, a proto mu velcí ṛṣiové přišli na pomoc. Nejvyšší Pán Své oddané neustále chrání. Byl to On, kdo mudrce inspiroval, aby Dhruvu Mahārāje povzbudili a současně ho ujistili, že mu nehrozí žádné nebezpečí, jelikož je duší plně odevzdanou Nejvyššímu Pánu. Když oddaný v okamžiku smrti zpívá svaté jméno Pána, mahā-mantru Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, překoná Pánovou milostí oceán hmotné existence a vstoupí do duchovního světa. Nemusí se pak již nikdy vrátit do koloběhu zrození a smrti. Je-li zpíváním svatého jména možné překonat oceán smrti, Dhruva Mahārāja tak mohl jistě překonat iluzorní kouzla Yakṣů, která na čas zneklidnila jeho mysl.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dhruva Mahārāja bojuje s Yakṣi”.