Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Genealogická tabulka Manuových dcer

Verš

maitreya uvāca
manos tu śatarūpāyāṁ
tisraḥ kanyāś ca jajñire
ākūtir devahūtiś ca
prasūtir iti viśrutāḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; mantu — Svāyambhuvy Manua; śatarūpāyām — se svou ženou Śatarūpou; tisraḥ — tři; kanyāḥ ca — také dcery; jajñire — zplodil; ākūtiḥ — jménem Ākūti; devahūtiḥ — jménem Devahūti; ca — také; prasūtiḥ — jménem Prasūti; iti — takto; viśrutāḥ — dobře známá.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Svāyambhuva Manu zplodil se svou ženou Śatarūpou tři dcery, které se jmenovaly Ākūti, Devahūti a Prasūti.

Význam

Nejdříve vzdejme uctivé poklony našemu duchovnímu mistrovi, Oṁ Viṣṇupādovi Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu Gosvāmīmu Prabhupādovi, který mne pověřil neobyčejně obtížným úkolem — napsat komentáře ke Śrīmad-Bhāgavatamu v podobě Bhaktivedantových výkladů. Jeho milost nám umožnila dokončit již tři zpěvy a nyní se snažíme začít čtvrtý zpěv. Prostřednictvím jeho božské milosti se pokloňme Pánu Caitanyovi, který před pěti sty lety založil toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neboli hnutí bhāgavata-dharmy. Prostřednictvím Jeho milosti se pokloňme šesti Gosvāmīm a vzdejme uctivé poklony Rādě a Kṛṣṇovi, duchovnímu páru, který se spolu s pasáčky a pasačkami z Vrajabhūmi těší ve Vṛndāvanu věčným zábavám. Hluboce se také pokloňme všem oddaným a věčným služebníkům Nejvyššího Pána.

Čtvrtý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu obsahuje třicet jedna kapitol a každá z nich popisuje druhotné stvoření, které uskutečňují Brahmā a Manu. Původcem prvotního stvoření je Samotný Pán, který nejprve uvede do pohybu Svoji hmotnou energii. Brahmā, první živá bytost ve vesmíru, se poté na Pánův pokyn snaží stvořit různé planetární systémy s jejich obyvateli. Počet obyvatel Brahmā zvyšuje prostřednictvím svých potomků, jako je Manu a další předkové všeho tvorstva, kteří neustále jednají podle pokynů Nejvyššího Pána. První kapitola čtvrtého zpěvu popisuje tři dcery Svāyambhuvy Manua a jejich potomky. Dalších šest kapitol popisuje oběť, kterou vykonával král Dakṣa, a jak došlo k jejímu zmaření. V následujících pěti kapitolách se dozvíme o činnostech Mahārāje Dhruvy a dalších jedenáct kapitol popisuje činy krále Pṛthua. Posledních osm kapitol je věnováno popisu činností králů, kteří se jmenovali Pracetové.

Z první sloky této kapitoly se dozvídáme, že Svāyambhuva Manu měl tři dcery: Ākūti, Devahūti a Prasūti. O jedné z nich, Devahūti, jejím manželovi Kardamovi a synovi Kapiladevovi již bylo psáno. V této kapitole se blíže seznámíme s potomky první dcery Svāyambhuvy Manua, Ākūti. Svāyambhuva byl synem Brahmy. Brahmā měl celou řadu dalších synů, ale Manu je zvláště uvedený jako první, protože byl velkým oddaným Pána. Slovo ca naznačuje, že kromě těchto tří dcer měl Svāyambhuva Manu rovněž dva syny.

Verš

ākūtiṁ rucaye prādād
api bhrātṛmatīṁ nṛpaḥ
putrikā-dharmam āśritya
śatarūpānumoditaḥ

Synonyma

ākūtim — Ākūti; rucaye — velkému mudrci Rucimu; prādāt — předal; api — ačkoliv; bhrātṛ-matīm — dcera, která má bratra; nṛpaḥ — král; putrikā — získal řádného syna; dharmam — náboženské obřady; āśritya — přijal útočiště; śatarūpā — prostřednictvím ženy Svāyambhuvy Manua; anumoditaḥ — schválené.

Překlad

Ākūti měla ještě dva bratry, ale král Svāyambhuva Manu ji přesto daroval Prajāpatimu Rucimu s podmínkou, že jejího syna dostane zpátky jako svého přímého potomka. Učinil tak po poradě se svou ženou Śatarūpou.

Význam

Někdy se stává, že člověk, který nemá syna, věnuje svoji dceru určitému manželovi s podmínkou, že svého vnuka adoptuje jako vlastního syna, a ten se tak stane jeho právoplatným dědicem. Tento systém se nazývá putrikā-dharma neboli způsob, jak získat syna prostřednictvím náboženských obřadů, když se vlastní manželce žádný syn nenarodí. Manuovo chování tedy překvapuje, neboť již dva syny měl. Přesto dal svou prvorozenou dceru Prajāpatimu Rucimu s podmínkou, že syn, který se jí narodí, se stane jeho synem. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svých komentářích v této souvislosti píše, že král Manu věděl o skutečnosti, že v lůně Ākūti se narodí Nejvyšší Osobnost Božství. Byl natolik ctižádostivý, že si nechtěl nechat ujít příležitost mít Nejvyšší Osobnost Božství za svého syna a vnuka. Proto se také rozhodl, že si přivlastní syna Ākūti, ačkoliv již měl dva vlastní syny. Manu je zákonodárcem celého lidstva, a jelikož vykonal putrikā-dharmu, lze z toho usoudit, že i ostatní lidé mají právo tento systém použít. Chce-li někdo určitého syna své dcery, může dceru věnovat s touto podmínkou, třebaže již syna má. To je názor Śrīly Jīvy Gosvāmīho.

Verš

prajāpatiḥ sa bhagavān
rucis tasyām ajījanat
mithunaṁ brahma-varcasvī
parameṇa samādhinā

Synonyma

prajāpatiḥ — ten, jehož povinností je plodit děti; saḥ — on; bhagavān — nejvznešenější; ruciḥ — veliký mudrc Ruci; tasyām — s ní; ajījanat — zplodil; mithunam — pár; brahma-varcasvī — duchovně velice mocný; parameṇa — s velkou silou; samādhinā — v tranzu.

Překlad

Ruci, který byl nesmírně mocný svými bráhmanskými schopnostmi, byl ustanoven jako jeden z praotců živých bytostí. Se svou manželkou Ākūti zplodil jednoho syna a jednu dceru.

Význam

Slovo brahma-varcasvī je velmi důležité. Ruci byl brāhmaṇa, který přísně vykonával své bráhmanské povinnosti. Jak praví Bhagavad-gītā, brāhmaṇové se vyznačují schopností ovládat smysly a mysl, vnější a vnitřní čistotou, duchovním a hmotným poznáním, jednoduchostí, pravdomluvností, vírou v Nejvyšší Osobnost Božství a podobně. Brāhmaṇu lze rozpoznat podle mnoha vlastností a Ruci se velmi přísně držel všech bráhmanských zásad. Proto je označený jako brahma-varcasvī. Když se někdo narodí jako syn brāhmaṇy, ale nechová se jako brāhmaṇa, védské názvosloví ho označuje slovem brahma-bandhu, a takový člověk je na stejné úrovni jako śūdrové a ženy. Proto se v Bhāgavatamu dozvídáme, že Vyāsadeva napsal Mahābhāratu zvláště pro příslušníky této skupiny, strī-śūdra-brahma-bandhu. Strī jsou ženy, śūdrové jsou příslušníci nižší kategorie civilizované lidské společnosti a brahma-bandhuové jsou ti, kteří se narodili v bráhmanské rodině, ale nenásledují striktně bráhmanská pravidla a předpisy. Příslušníci těchto tří kategorií nejsou příliš inteligentní, a nemohou tudíž studovat Vedy, jež jsou určeny lidem, kteří získali bráhmanské kvalifikace. Toto omezení se nezakládá na nějakém sektářském rozlišování, ale na způsobilosti. Védským textům v žádném případě neporozumíme, dokud nevyvineme bráhmanské vlastnosti. Je proto politováníhodné, že někteří lidé komentují védské texty, jako je Śrīmad-Bhāgavatam a jiné Purāṇy, aniž by měli patřičné vlastnosti brāhmaṇů a byli vyškoleni pravým duchovním mistrem. Takoví lidé nemohou předat jejich skutečné poselství. Ruci byl považován za prvotřídního brāhmaṇu, a proto je zde označen jako brahma-varcasvī neboli ten, který disponuje veškerou bráhmanskou silou.

Verš

yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād
viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk
yā strī sā dakṣiṇā bhūter
aṁśa-bhūtānapāyinī

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; tayoḥ — z nich; puruṣaḥ — muž; sākṣāt — přímo; viṣṇuḥ — Nejvyšší Pán; yajña — Yajña; svarūpa-dhṛk — přijal podobu; — ten druhý; strī — žena; — ona; dakṣiṇā — Dakṣiṇā; bhūteḥ — bohyně štěstí; aṁśa-bhūtā — která je úplnou expanzí; anapāyinī — neoddělitelná.

Překlad

Ze dvou dětí, které se Ākūti narodily, byl chlapec přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a jmenoval se Yajña, což je jedno ze jmen Pána Viṣṇua. Děvče bylo částečnou inkarnací Lakṣmī, bohyně štěstí a věčné Viṣṇuovy choti.

Význam

Lakṣmī, bohyně štěstí, je věčná choť Pána Viṣṇua. Zde je řečeno, že Pán a Lakṣmī se jako věčný pár zjevili z Ākūti ve stejnou dobu. Pán i Jeho choť existují mimo hmotné stvoření, což dosvědčují mnohé autority (nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt). Jejich věčný poměr se proto nemůže změnit — Yajña, chlapec, který se Ākūti narodil, se později s bohyní štěstí oženil.

Verš

āninye sva-gṛhaṁ putryāḥ
putraṁ vitata-rociṣam
svāyambhuvo mudā yukto
rucir jagrāha dakṣiṇām

Synonyma

āninye — přivedl; sva-gṛham — domů; putryāḥ — narozený dceři; putram — syn; vitata-rociṣam — velmi mocný; svāyambhuvaḥ — Manu jménem Svāyambhuva; mudā — velmi spokojený; yuktaḥ — s; ruciḥ — velký mudrc Ruci; jagrāha — ponechal si; dakṣiṇām — dceru jménem Dakṣiṇā.

Překlad

Svāyambhuva Manu si překrásného chlapce jménem Yajña přivedl s velkou radostí domů a Ruci, jeho zeť, si ponechal dceru Dakṣiṇu.

Význam

Když Svāyambhuva Manu viděl, že jeho dcera Ākūti porodila současně dceru a chlapce, byl velice šťastný. Obával se, že Ruci by mohl být zklamaný, kdyby se musel vzdát svého jediného potomka. Když se tedy dozvěděl, že spolu s chlapcem se narodilo také děvče, velmi ho to potěšilo. Ruci splnil svůj slib — syna vrátil Manuovi a ponechal si dceru, která dostala jméno Dakṣiṇā. Jedno ze jmen Pána Viṣṇua je Yajña, protože je vládcem Ved. Jméno Yajña má svůj kořen v sanskrtském yajuṣāṁ patiḥ, což znamená “Pán všech obětí”. Yajur Veda obsahuje různá pravidla obřadních úkonů pro provádění yajñī a příjemcem všech těchto yajñī je Nejvyšší Pán, Viṣṇu. Bhagavad-gītā (3.9) proto říká: yajñārthāt karmaṇaḥ — člověk má jednat, ale své předepsané povinnosti má vykonávat pouze ve prospěch Yajñi, Viṣṇua. Když nejednáme pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství neboli když nejsme zapojeni v oddané službě, obdržíme za své jednání reakce. Nezáleží na tom, zda jsou tyto reakce příznivé či nepříznivé. Pokud naše činy nejsou v souladu s touhou Nejvyššího Pána — neboli pokud nejednáme ve vědomí Kṛṣṇy — poneseme za vše zodpovědnost. Každá akce přináší reakci, ale činnosti ve prospěch Yajñi nepřinášejí žádné reakce. Když tedy děláme vše pro Yajñu, Nejvyšší Osobnost Božství, nezapleteme se do hmotných podmínek života. Ve Vedách i v Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že Vedy a védské obřady jsou určeny výhradně k tomu, abychom jejich prostřednictvím pochopili Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Od samého počátku bychom se měli snažit jednat ve vědomí Kṛṣṇy. Tím se osvobodíme od reakcí za hmotné činnosti.

Verš

tāṁ kāmayānāṁ bhagavān
uvāha yajuṣāṁ patiḥ
tuṣṭāyāṁ toṣam āpanno
’janayad dvādaśātmajān

Synonyma

tām — jí; kāmayānām — toužící; bhagavān — Pán; uvāha — vdala se za; yajuṣām — všech obětí; patiḥ — vládce; tuṣṭāyām — se Svou ženou, která byla nadmíru spokojená; toṣam — velké potěšení; āpannaḥ — dostala; ajanayat — porodila; dvādaśa — dvanáct; ātmajān — synů.

Překlad

Pán obětních obřadů se později oženil s Dakṣiṇou, která si přála provdat se za Osobnost Božství, a šťastně s ní zplodil dvanáct dětí.

Význam

Ideální manželský pár se přirovnává k Lakṣmī a Nārāyaṇovi, protože bohyně štěstí a Pán jsou spolu jako manželé věčně šťastní. Žena by měla být se svým manželem za všech okolností spokojená a muž by měl být vždy spokojený se svou manželkou. V Cāṇakya-śloce, morálních pokynech Cāṇakyi Paṇḍita, je řečeno, že jsou-li spolu muž a žena v manželství spokojeni, dostává se jim automaticky přízně bohyně štěstí. Když mezi manželi nedochází k neshodám, budou mít dobré děti a dostaví se i veškeré hmotné bohatství. Ve védské civilizaci se ženy učí být spokojené se svými manžely za jakýchkoliv okolností. Manžel se podle védských pokynů musí postarat o to, aby svou ženu těšil dobrými pokrmy, hezkým oblečením a šperky. Když mezi partnery vládne vzájemná spokojenost, narodí se jim spokojené děti, a na celém světě tak může nastat mír. Ve věku Kali však bohužel ideální partneři neexistují, a proto se rodí nechtěné děti. V dnešním světě nenajdeme ani mír, ani opravdový blahobyt.

Verš

toṣaḥ pratoṣaḥ santoṣo
bhadraḥ śāntir iḍaspatiḥ
idhmaḥ kavir vibhuḥ svahnaḥ
sudevo rocano dvi-ṣaṭ

Synonyma

toṣaḥ — Toṣa; pratoṣaḥ — Pratoṣa; santoṣaḥ — Santoṣa; bhadraḥ — Bhadra; śāntiḥ — Śānti; iḍaspatiḥ — Iḍaspati; idhmaḥ — Idhma; kaviḥ — Kavi; vibhuḥ — Vibhu; svahnaḥ — Svahna; sudevaḥ — Sudeva; rocanaḥ — Rocana; dvi-ṣaṭ — dvanáct.

Překlad

Dvanáct chlapců, kteří se narodili Yajñovi a Dakṣině, mělo jména Toṣa, Pratoṣa, Santoṣa, Bhadra, Śānti, Iḍaspati, Idhma, Kavi, Vibhu, Svahna, Sudeva a Rocana.

Verš

tuṣitā nāma te devā
āsan svāyambhuvāntare
marīci-miśrā ṛṣayo
yajñaḥ sura-gaṇeśvaraḥ

Synonyma

tuṣitāḥ — kategorie Tuṣitů; nāma — jménem; te — ti všichni; devāḥ — polobozi; āsan — stali se; svāyambhuva — jméno Manua; antare — v té době; marīci-miśrāḥ — v čele s Marīcim; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; yajñaḥ — inkarnace Pána Viṣṇua; sura-gaṇa-īśvaraḥ — král polobohů.

Překlad

V období Svāyambhuvy Manua se všichni tito synové stali polobohy zvanými společně Tuṣitové. Marīci se stal vůdcem sedmi ṛṣiů a Yajña králem polobohů, Indrou.

Význam

Během života Svāyambhuvy Manua byli tvořením pověřeni polobozi Tuṣitové, dále mudrci v čele s Marīcim a potomci Yajñi, krále polobohů. Celkem stvořili šest druhů živých bytostí, jež se dále rozmnožovaly, jak si Pán přál, a celý vesmír se naplnil jejich potomky. Těchto šest druhů živých bytostí známe jako manuy, devy, manu-putry, aṁśāvatāry, sureśvary a ṛṣie. Yajña se jakožto inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství stal Indrou, který je vůdcem všech polobohů.

Verš

priyavratottānapādau
manu-putrau mahaujasau
tat-putra-pautra-naptṝṇām
anuvṛttaṁ tad-antaram

Synonyma

priyavrata — Priyavrata; uttānapādau — Uttānapāda; manu-putrau — synové Manua; mahā-ojasau — velmi mocní; tat — jejich; putra — synové; pautra — vnuci; naptṝṇām — vnuci, kteří pocházejí od dcery; anuvṛttam — následovali; tat-antaram — v tomto období Manua.

Překlad

Dva synové Svāyambhuvy Manua, Priyavrata a Uttānapāda, se stali velmi mocnými králi a jejich synové a vnuci v té době osídlili všechny tři světy.

Verš

devahūtim adāt tāta
kardamāyātmajāṁ manuḥ
tat-sambandhi śruta-prāyaṁ
bhavatā gadato mama

Synonyma

devahūtim — Devahūti; adāt — předal; tāta — můj drahý synu; kardamāya — velkému mudrci Kardamovi; ātmajām — dceru; manuḥ — Pán Svāyambhuva Manu; tat-sambandhi — v té souvislosti; śruta-prāyam — vyslyšeno téměř vše; bhavatā — tebou; gadataḥ — vyřčené; mama — mnou.

Překlad

Můj drahý synu, Svāyambhuva Manu věnoval svou milovanou dceru Devahūti Kardamovi Munimu. O tom jsem ti již vyprávěl a vyslechl sis o nich téměř vše.

Verš

dakṣāya brahma-putrāya
prasūtiṁ bhagavān manuḥ
prāyacchad yat-kṛtaḥ sargas
tri-lokyāṁ vitato mahān

Synonyma

dakṣāya — Prajāpatimu Dakṣovi; brahma-putrāya — syn Pána Brahmy; prasūtim — Prasūti; bhagavān — významná osobnost; manuḥ — Svāyambhuva Manu; prāyacchat — předal; yat-kṛtaḥ — kdo uskutečnil; sargaḥ — stvoření; tri-lokyām — ve třech světech; vitataḥ — rozšířili; mahān — velmi.

Překlad

Svou dceru Prasūti věnoval Svāyambhuva Manu Dakṣovi, synovi Brahmy, který byl také jedním z praotců živých bytostí. Dakṣovi potomci sídlí ve všech třech světech.

Verš

yāḥ kardama-sutāḥ proktā
nava brahmarṣi-patnayaḥ
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ
procyamānaṁ nibodha me

Synonyma

yāḥ — ty, které; kardama-sutāḥ — dcery Kardamy; proktāḥ — o nichž byla zmínka; nava — devět; brahma-ṛṣi — velkých mudrců, znalých duchovního poznání; patnayaḥ — manželky; tāsām — jejich; prasūti-prasavam — generace synů a vnuků; procyamānam — popsané; nibodha — snaž se pochopit; me — ode mne.

Překlad

Již jsem ti pověděl o devíti dcerách Kardamy Muniho, které dostalo za manželky devět mudrců. Nyní budu hovořit o potomcích těchto devíti dcer. Prosím, poslouchej.

Význam

Ve třetím zpěvu jsme se již dozvěděli, jak Kardama Muni zplodil s Devahūti devět dcer a jak byly později věnovány velkým mudrcům, jako je Marīci, Atri a Vasiṣṭha.

Verš

patnī marīces tu kalā
suṣuve kardamātmajā
kaśyapaṁ pūrṇimānaṁ ca
yayor āpūritaṁ jagat

Synonyma

patnī — manželka; marīceḥ — mudrce jménem Marīci; tu — také; kalā — jménem Kalā; suṣuve — porodila; kardama-ātmajā — dcera Kardamy Muniho; kaśyapam — jménem Kaśyapa; pūrṇimānam ca — a jménem Pūrṇimā; yayoḥ — prostřednictvím koho; āpūritam — osídlili celý; jagat — svět.

Překlad

Dcera Kardamy Muniho Kalā, která byla provdána za Marīciho, porodila dvě děti, Kaśyapu a Pūrṇimu. Jejich potomci žijí ve všech částech světa.

Verš

pūrṇimāsūta virajaṁ
viśvagaṁ ca parantapa
devakulyāṁ hareḥ pāda-
śaucād yābhūt sarid divaḥ

Synonyma

pūrṇimā — Pūrṇimā; asūta — počal; virajam — syna jménem Viraja; viśvagam ca — a jménem Viśvaga; param-tapa — ó hubiteli nepřátel; devakulyām — dceru jménem Devakulyā; hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; pāda-śaucāt — vodou, která omyla Jeho lotosové nohy; — ona; abhūt — stala se; sarit divaḥ — transcendentální voda, která plyne mezi břehy Gangy.

Překlad

Můj milý Viduro, z těchto dvou synů, Kaśyapy a Pūrṇimy, Pūrṇimā zplodil tři děti: Viraju, Viśvagu a Devakulyu. Z nich Devakulyā byla vodou, která omyla lotosové nohy Osobnosti Božství a která se později změnila v nebeskou řeku Gangu.

Význam

Ze dvou synů, kteří se jmenovali Kaśyapa a Pūrṇimā, je zde výčet potomků Pūrṇimy. Důkladný popis těchto potomků nalezneme v šestém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Z této sloky se také dozvídáme, že Devakulyā je vládnoucí božstvo řeky Gangy, která na naši planetu přitéká z nebeských planet. Ganga je považována za posvátnou, neboť se dotkla lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho.

Verš

atreḥ patny anasūyā trīñ
jajñe suyaśasaḥ sutān
dattaṁ durvāsasaṁ somam
ātmeśa-brahma-sambhavān

Synonyma

atreḥ — Atri Muniho; patnī — manželka; anasūyā — jménem Anasūyā; trīn — tři; jajñe — porodila; su-yaśasaḥ — velmi slavné; sutān — syny; dattam — Dattātreyu; durvāsasam — Durvāsu; somam — Somu (boha Měsíce); ātma — Nadduše; īśa — Pán Śiva; brahma — Pán Brahmā; sambhavān — jejich inkarnace.

Překlad

Anasūyā, žena Atri Muniho, porodila tři slavné syny — Somu, Dattātreyu a Durvāsu — kteří byli částečnými představiteli Pána Viṣṇua, Pána Śivy a Pána Brahmy. Soma byl částečným zastoupením Pána Brahmy, Dattātreya částečným zastoupením Pána Viṣṇua a Durvāsā částečným zastoupením Pána Śivy.

Význam

V této sloce je výraz ātma-īśa-brahma-sambhavān, ve kterém se ātma vztahuje na Nadduši, Viṣṇua, īśa se vztahuje na Pána Śivu a brahma označuje čtyřhlavého Pána Brahmu. Tři synové Anasūyi—Dattātreya, Durvāsā a Soma — se narodili jako částeční představitelé těchto tří polobohů. Ātmu však nelze zařadit do kategorie polobohů neboli živých bytostí. Jedná se o Viṣṇua, a tudíž se na něho vztahují slova vibhinnāṁśa-bhūtānām. Nadduše, Viṣṇu, je otec všech živých bytostí, včetně Brahmy a Pána Śivy. Další význam slova ātma je, že Nadduše, která je v každé ātmě, nebo můžeme říci duše každého se projevila jako Dattātreya. Tento význam naznačuje slovo aṁśa, nedílná část.

V Bhagavad-gītě je uvedeno, že individuální duše jsou části Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše. Proč bychom tedy neměli Dattātreyu považovat za jednu z těchto částí? I Pán Śiva a Pán Brahmā jsou popsáni jako části — proč je tedy nezapočítat mezi obyčejné individuální duše? Skutečností je, že projevy Viṣṇua i obyčejných živých bytostí jsou nedílné části Nejvyššího Pána, Jemuž se nikdo nevyrovná, ale tyto nedílné části spadají do různých kategorií. Ve Varāha Purāṇě je názorně vysvětleno, že určitým částem se říká svāṁśa a jiným vibhinnāṁśa. Mezi části vibhinnāṁśa patří jīvy, zatímco části svāṁśa se řadí do kategorie Viṣṇua. Nedílné části vibhinnāṁśa (jīvy) se dále dělí podle různých úrovní. Viṣṇu Purāṇa učí, že individuální nedílné části Nejvyššího Pána podléhají vlivu vnější energie zvané iluze, māyā. Označují se jako sarva-gata, neboť mohou cestovat do kterékoliv části Pánova stvoření, a trpí bolestmi hmotné existence. Jsou úměrně oproštěny od pokryvů hmotné nevědomosti podle různých úrovní jejich činností a různých vlivů kvalit hmotné přírody. Napříkad jīvy, které se nacházejí v kvalitě dobra, trpí méně než ty, které jsou pod vlivem kvality nevědomosti. Každá živá bytost však má přirozené právo na život v čistém vědomí Kṛṣṇy, protože každý je částí Nejvyššího Pána. Vědomí Pána je také v Jeho nedílných částech a různá postavení, ve kterých se živé bytosti nacházejí, jsou úměrná tomu, nakolik je jejich vědomí zbaveno hmotných nečistot. Ve Vedānta-sūtře se živé bytosti různých úrovní přirovnávají ke svíčkám či lampám s různou svítivostí. Existují žárovky se svítivostí tisíce svíček, jiné se svítivostí pěti set svíček, další sta svíček, další padesáti a podobně, ale všechny žárovky svítí. Všechny vydávají světlo, jen jeho množství se liší. V Brahmanu existují rovněž různé stupně. Svāṁśa expanze Nejvyššího Pána v různých podobách Viṣṇua jsou jako lampy. Pán Śiva je také jako lampa a nejsilnějším, stoprocentním zdrojem světla je Kṛṣṇa. Viṣṇu-tattva má devadesátičtyřprocentní svítivost, śiva-tattva osmdesátičtyřprocentní a Pán Brahmā sedmdesátiosmiprocentní. Živé bytosti jsou stejné jako Brahmā, avšak v podmíněné existenci se jejich svítivost snižuje. V Brahmanu tedy existují různé stupně; to nikdo nemůže popřít. Slova ātmeśa-brahma-sambhavān naznačují, že Dattātreya byl přímo nedílnou částí Viṣṇua, zatímco Durvāsā byl nedílnou částí Pána Śivy a Soma nedílnou částí Pána Brahmy.

Verš

vidura uvāca
atrer gṛhe sura-śreṣṭhāḥ
sthity-utpatty-anta-hetavaḥ
kiñcic cikīrṣavo jātā
etad ākhyāhi me guro

Synonyma

viduraḥ uvāca — Śrī Vidura řekl; atreḥ gṛhe — v domě Atriho; sura-śreṣṭhāḥ — hlavní polobozi; sthiti — udržování; utpatti — stvoření; anta — zničení; hetavaḥ — příčiny; kiñcit — něco; cikīrṣavaḥ — přál si učinit; jātāḥ — zjevili se; etat — toto; ākhyāhi — pověz; me — mně; guro — můj drahý duchovní mistře.

Překlad

Když to Vidura uslyšel, zeptal se Maitreyi: Můj drahý pane, jak je možné, že tři božstva, Brahmā, Viṣṇu a Śiva, tedy stvořitel, udržovatel a ničitel celého stvoření, se stala potomky ženy Atri Muniho?

Význam

Vidurova zvídavost byla namístě, neboť chápal, že když se prostřednictvím manželky Atri Muniho, Anasūyi, zjevili současně Nadduše, Pán Śiva a Pán Brahmā, muselo to mít jistě nějaký hlubší význam. Proč by se jinak božstva zjevila tímto způsobem?

Verš

maitreya uvāca
brahmaṇā coditaḥ sṛṣṭāv
atrir brahma-vidāṁ varaḥ
saha patnyā yayāv ṛkṣaṁ
kulādriṁ tapasi sthitaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya Ṛṣi pravil; brahmaṇā — Pánem Brahmou; coditaḥ — inspirován; sṛṣṭau — ke stvoření; atriḥ — Atri; brahma-vidām — osob s duchovním poznáním; varaḥ — vůdce; saha — s; patnyā — manželkou; yayau — šli; ṛkṣam — k hoře jménem Ṛkṣa; kula-adrim — velká hora; tapasi — za účelem askeze; sthitaḥ — přebývali.

Překlad

Maitreya pravil: Když Atri Muni dostal od Pána Brahmy nařízení plodit po svatbě s Anasūyou potomstvo, vypravil se spolu se svou manželkou do údolí hory jménem Ṛkṣa, aby se tam věnoval přísné askezi.

Verš

tasmin prasūna-stabaka-
palāśāśoka-kānane
vārbhiḥ sravadbhir udghuṣṭe
nirvindhyāyāḥ samantataḥ

Synonyma

tasmin — v tom; prasūna-stabaka — množství květů; palāśa — stromy palāśa; aśoka — stromy aśoka; kānane — v lesní zahradě; vārbhiḥ — poblíž vody; sravadbhiḥ — proudící; udghuṣṭe — ve zvuku; nirvindhyāyāḥ — řeky Nirvindhyā; samantataḥ — všude.

Překlad

V tomto horském údolí teče řeka jménem Nirvindhyā. Na jejích březích roste mnoho stromů aśoka a jiných rostlin, které jsou ověnčeny květy palāśa. Neustále zde zní líbezné šumění vodopádu. Manželé spolu došli na toto krásné místo.

Verš

prāṇāyāmena saṁyamya
mano varṣa-śataṁ muniḥ
atiṣṭhad eka-pādena
nirdvandvo ’nila-bhojanaḥ

Synonyma

prāṇāyāmena — provozováním dechových cvičení; saṁyamya — ovládal; manaḥ — mysl; varṣa-śatam — sto let; muniḥ — velký mudrc; atiṣṭhat — pobýval tam; eka-pādena — stál na jedné noze; nirdvandvaḥ — bez duality; anila — vzduch; bhojanaḥ — jedl.

Překlad

Velký mudrc soustředil svou mysl prostřednictvím jógových dechových cvičení, a tak se zbavil veškerých pout. Stál jen na jedné noze a nejedl nic víc než vzduch. V této pozici setrvával celých sto let.

Verš

śaraṇaṁ taṁ prapadye ’haṁ
ya eva jagad-īśvaraḥ
prajām ātma-samāṁ mahyaṁ
prayacchatv iti cintayan

Synonyma

śaraṇam — přijmout útočiště; tam — u Něho; prapadye — odevzdávám se; aham — já; yaḥ — ten, kdo; eva — jistě; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; prajām — syn; ātma-samām — jako On; mahyam — mně; prayacchatu — nechť dá; iti — tak; cintayan — uvažoval.

Překlad

Uvažoval: Kéž mi Pán vesmíru, u Něhož jsem přijal útočiště, laskavě daruje syna, který bude stejný jako On.

Význam

Ukazuje se, že velký mudrc Atri Muni neměl o Nejvyšší Osobnosti Božství žádnou konkrétní představu. Jistě znal védské údaje o tom, že existuje Nejvyšší Osobnost Božství, stvořitel vesmíru, ze kterého vše emanuje, který udržuje celé stvoření a ve kterém po zničení spočine celý vesmírný projev. Yato vā imāni bhūtani (Taittirīya Upaniṣad 3.1.1). Védské mantry nás informují o Nejvyšší Osobnosti Božství, a Atri Muni tudíž soustředil svou mysl na Nejvyššího Pána, aniž by znal Jeho jméno. Chtěl Ho poprosit, aby mu daroval syna, který bude na stejné úrovni jako On. Bhagavad-gītā rovněž popisuje tento druh oddané služby, kdy její vykonavatel nezná ani Pánovo jméno, v souvislosti se čtyřmi druhy zbožných lidí, kteří za Pánem přicházejí s nějakou prosbou. Atri Muni toužil mít syna, který bude úplně stejný jako Pán, a to znamená, že nebyl čistý oddaný, neboť měl přání, jež bylo hmotné. Chtěl sice mít syna, jako je Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto se jednalo o hmotné přání, neboť nechtěl, aby se jeho dítětem stal Sám Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Přál si pouze dítě, které by bylo stejné jako On. Kdyby chtěl za syna Nejvyšší Osobnost Božství, byl by oproštěný od hmotných tužeb, protože by toužil po Nejvyšší Absolutní Pravdě. Takto však byla jeho touha hmotná, neboť si přál pouze dítě, které by se Pánu podobalo. Atri Muniho tedy nelze počítat mezi čisté oddané.

Verš

tapyamānaṁ tri-bhuvanaṁ
prāṇāyāmaidhasāgninā
nirgatena muner mūrdhnaḥ
samīkṣya prabhavas trayaḥ

Synonyma

tapyamānam — při provozování askeze; tri-bhuvanam — tři světy; prāṇāyāma — provozování dechových cvičení; edhasā — palivo; agninā — ohněm; nirgatena — vycházelo; muneḥ — z velkého mudrce; mūrdhnaḥ — temeno hlavy; samīkṣya — uviděla; prabhavaḥ trayaḥ — tři významná božstva (Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara).

Překlad

Když Atri Muni podstupoval tuto náročnou askezi, vlivem jeho dechových cvičení mu z hlavy vyšlehly plameny, které uviděla i trojice hlavních božstev tří světů.

Význam

Oheň prāṇāyāmy je podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho projevem spokojenosti mysli. Plameny tohoto ohně viděl Viṣṇu, Nadduše, a díky Němu je viděli také Pán Brahmā a Pán Śiva. Prostřednictvím dechových cvičení se Atri Muni soustředil na Nadduši, Pána vesmíru. Bhagavad-gītā potvrzuje, že Pánem vesmíru je Vāsudeva (vāsudevaḥ sarvam iti); Pán Brahmā a Pán Śiva jednají na Jeho nařízení. Řízením Vāsudeva tedy měli Pán Brahmā i Pán Śiva možnost pozorovat velkou askezi Atri Muniho. Byli nadmíru spokojeni a rozhodli se sestoupit, jak popisuje následující verš.

Verš

apsaro-muni-gandharva-
siddha-vidyādharoragaiḥ
vitāyamāna-yaśasas
tad-āśrama-padaṁ yayuḥ

Synonyma

apsaraḥ — nebeské ženy z vyšší společnosti; muni — velcí mudrci; gandharva — obyvatelé planety Gandharva; siddha — Siddhaloky; vidyādhara — další polobozi; uragaiḥ — obyvatelé Nāgaloky; vitāyamāna — rozšířená; yaśasaḥ — sláva, proslulost; tat — jeho; āśrama-padam — poustevna; yayuḥ — šli.

Překlad

Tři božstva tehdy přišla k poustevně Atri Muniho a s nimi také obyvatelé nebeských planet, jako Gandharvové, Siddhové, Vidyādharové, Nāgové a nebeské krasavice. Vstoupili do āśramu velkého mudrce, jenž se proslavil svou askezí.

Význam

Védské texty nám doporučují, abychom vyhledali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána vesmíru a vládce stvoření, udržování a zničení. Pán je Nadduše, a když tuto Nadduši uctíváme, zjeví se s Pánem Viṣṇuem i Brahmā, Śiva a všechna ostatní božstva, neboť Nadduše je řídí.

Verš

tat-prādurbhāva-saṁyoga-
vidyotita-manā muniḥ
uttiṣṭhann eka-pādena
dadarśa vibudharṣabhān

Synonyma

tat — jejich; prādurbhāva — zjevení; saṁyoga — současné; vidyotita — osvítilo; manāḥ — v mysli; muniḥ — velkého mudrce; uttiṣṭhan — který procitl; eka-pādena — i na jedné noze; dadarśa — viděl; vibudha — polobohy; ṛṣabhān — významné osobnosti.

Překlad

Mudrc stál na jedné noze, ale jakmile před sebou uviděl tři božstva, měl takovou radost, že je vidí všechna pohromadě, že se k nim přes velké nesnáze takto přiblížil.

Verš

praṇamya daṇḍavad bhūmāv
upatasthe ’rhaṇāñjaliḥ
vṛṣa-haṁsa-suparṇa-sthān
svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān

Synonyma

praṇamya — poklonil se; daṇḍa-vat — jako tyč; bhūmau — k zemi; upatasthe — padl; arhaṇa — vše potřebné pro uctívání; añjaliḥ — se sepjatýma rukama; vṛṣa — býk; haṁsa — labuť; suparṇa — pták Garuḍa; sthān — seděla; svaiḥ — svých; svaiḥ — svých; cihnaiḥ — podle symbolů; ca — a; cihnitān — rozeznaná.

Překlad

Poté se začal modlit ke třem božstvům, která seděla na různých zvířatech — na býku, labuti a ptáku Garudovi — a v rukách držela bubínek, trávu kuśa a disk. Mudrc jim projevil svoji úctu tím, že padl na zem jako tyč.

Význam

Daṇḍa znamená “dlouhá tyč” a vat znamená “jako”. Před výše postavenou osobou je třeba padnout na zem jako tyč. Tomuto projevu úcty se říká daṇḍavat, a Atri Ṛṣi takto projevil svou úctu třem božstvům. Božstva bylo možno rozeznat podle zvířat, která je nesla, a také podle příslušných symbolů. Pán Viṣṇu seděl na obrovském orlu Garuḍovi a v ruce měl disk, Brahmā seděl na labuti a v ruce měl trávu kuśa a Pán Śiva seděl na býku a v ruce měl bubínek ḍamaru. Když je Atri Ṛṣi rozeznal podle jejich symbolů a zvířat, která je nesla, vzdal jim patřičnou úctu a pronesl své modlitby.

Verš

kṛpāvalokena hasad-
vadanenopalambhitān
tad-rociṣā pratihate
nimīlya munir akṣiṇī

Synonyma

kṛpā-avalokena — s milostivým pohledem; hasat — s úsměvem; vadanena — s tvářemi; upalambhitān — které vyjadřovaly velkou spokojenost; tat — jejich; rociṣā — oslnivou září; pratihate — oslepený; nimīlya — zavřel; muniḥ — mudrc; akṣiṇī — oči.

Překlad

Když Atri Muni viděl, jak jsou k němu tři devové milostiví, byl velice potěšen. Záře, která vycházela z jejich těl, byla natolik oslnivá, že musel zavřít oči.

Význam

Jelikož se božstva usmívala, Atri Muni chápal, že jsou s ním spokojena. Byl nucen na čas zavřít oči, neboť nemohly snést oslnivou záři vycházející z jejich těl.

Verš

cetas tat-pravaṇaṁ yuñjann
astāvīt saṁhatāñjaliḥ
ślakṣṇayā sūktayā vācā
sarva-loka-garīyasaḥ
atrir uvāca
viśvodbhava-sthiti-layeṣu vibhajyamānair
māyā-guṇair anuyugaṁ vigṛhīta-dehāḥ
te brahma-viṣṇu-giriśāḥ praṇato ’smy ahaṁ vas
tebhyaḥ ka eva bhavatāṁ ma ihopahūtaḥ

Synonyma

cetaḥ — srdce; tat-pravaṇam — soustředil na ně; yuñjan — učinil; astāvīt — modlil se; saṁhata-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; ślakṣṇayā — extatické; sūktayā — modlitby; vācā — slova; sarva-loka — na celém světě; garīyasaḥ — ctihodná; atriḥ uvāca — Atri pravil; viśva — vesmíru; udbhava — stvoření; sthiti — udržování; layeṣu — ve zničení; vibhajyamānaiḥ — rozdělení; māyā-guṇaiḥ — vnějšími kvalitami přírody; anuyugam — v různých věcích; vigṛhīta — přijali; dehāḥ — těla; te — oni; brahma — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; giriśāḥ — Pán Śiva; praṇataḥ — klaněl se; asmi — jsem; aham — já; vaḥ — vám; tebhyaḥ — od nich; kaḥ — kdo; eva — jistě; bhavatām — z vás; me — mnou; iha — sem; upahūtaḥ — přivolaný.

Překlad

Tato vládnoucí božstva vesmíru si však již stačila získat jeho srdce, a proto se vzchopil, sepjal ruce a sladkými slovy se k nim začal modlit. Velký mudrc Atri pravil: Ó Pane Brahmo, Pane Viṣṇu a Pane Śivo, rozdělili jste se do tří těl tím, že jste přijali tři kvality hmotné přírody. V každém věku tak činíte za účelem stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Uctivě se vám všem klaním a prosím, abyste mi laskavě vysvětlili, koho z vás tří jsem volal svou modlitbou.

Význam

Atri Ṛṣi volal Nejvyšší Osobnost Božství — jagat-īśvaru, Pána vesmíru. Pán musí existovat již před stvořením; jak by jinak mohl být jeho Pánem? Když někdo postaví velký dům, znamená to, že musel žít ještě předtím, než byl dům postaven. Nejvyšší Pán, stvořitel celého vesmíru, tedy musí být transcendentální hmotným kvalitám přírody. Nicméně je také známo, že Viṣṇu se stará o kvalitu dobra, Brahmā o kvalitu vášně a Śiva má na starost kvalitu nevědomosti. Atri Muni proto řekl: “Jeden z vás musí být jagad-īśvara, Pán vesmíru. Ale protože jste se zjevili tři, nevím, koho z vás jsem volal. Jste všichni nesmírně laskaví, a proto vás prosím, abyste mi vyjevili, kdo je skutečný jagad-īśvara, Pán vesmíru.” Atri Ṛṣi si nebyl jistý věčným, přirozeným postavením Nejvyššího Pána, Viṣṇua, ale byl přesvědčený o tom, že Pán vesmíru nemůže být jedním z tvorů vytvořených māyou. Samotná jeho otázka, koho vlastně volal, svědčí o jeho nejistotě ohledně přirozeného postavení Pána. Modlil se proto ke všem třem: “Prozraďte mi prosím, kdo je transcendentálním Pánem vesmíru.” Věděl, že nemohli být Pánem všichni tři, ale že Jím byl jeden z nich.

Verš

eko mayeha bhagavān vividha-pradhānaiś
cittī-kṛtaḥ prajananāya kathaṁ nu yūyam
atrāgatās tanu-bhṛtāṁ manaso ’pi dūrād
brūta prasīdata mahān iha vismayo me

Synonyma

ekaḥ — jeden; mayā — mnou; iha — zde; bhagavān — významná osobnost; vividha — rozličné; pradhānaiḥ — příslušenstvím; cittī-kṛtaḥ — se soustředěnou myslí; prajananāya — za účelem početí dítěte; katham — proč; nu — přesto; yūyam — vy všichni; atra — zde; āgatāḥ — zjevili jste se; tanu-bhṛtām — vtělených; manasaḥ — mysli; api — ačkoliv; dūrāt — z oblasti daleko nad; brūta — vysvětlete prosím; prasīdata — buďte ke mně milostiví; mahān — veliké; iha — tyto; vismayaḥ — pochyby; me — moje.

Překlad

Volal jsem Nejvyššího Pána s touhou mít syna, který bude stejný jako On. Myslel jsem pouze na Něho. Přestože je Nejvyšší Pán daleko mimo dosah lidské mentální spekulace, přišli jste sem vy tři. Povězte mi prosím, jak je to možné, neboť jsem z toho velmi zmatený.

Význam

Atri Muni byl s vírou přesvědčený o tom, že Nejvyšší Osobnost Božství je Pán vesmíru, a proto se modlil, aby získal jednoho Nejvyššího Pána. Přirozeně ho překvapilo, když se před ním zjevila tři božstva.

Verš

maitreya uvāca
iti tasya vacaḥ śrutvā
trayas te vibudharṣabhāḥ
pratyāhuḥ ślakṣṇayā vācā
prahasya tam ṛṣiṁ prabho

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pravil; iti — tak; tasya — jeho; vacaḥ — slova; śrutvā — poté, co vyslechli; trayaḥ te — všichni tři; vibudha — polobozi; ṛṣabhāḥ — vůdci; pratyāhuḥ — odvětili; ślakṣṇayā — mírnými; vācā — hlasy; prahasya — s úsměvy; tam — jemu; ṛṣim — velkému mudrci; prabho — ó mocný.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Tři mocná božstva vyslechla Atri Muniho a s úsměvem mu odpověděla sladkými slovy.

Verš

devā ūcuḥ
yathā kṛtas te saṅkalpo
bhāvyaṁ tenaiva nānyathā
sat-saṅkalpasya te brahman
yad vai dhyāyati te vayam

Synonyma

devāḥ ūcuḥ — polobozi odpověděli; yathā — jako; kṛtaḥ — učiněno; te — tebou; saṅkalpaḥ — odhodlání; bhāvyam — má se stát; tena eva — tak; na anyathā — a ne jinak; sat-saṅkalpasya — ten, jehož odhodlání není nikdy ztraceno; te — tebe; brahman — drahý brāhmaṇo; yat — to, co; vai — jistě; dhyāyati — meditoval; te — ti všichni; vayam — jsme.

Překlad

Tři božstva promluvila k Atri Munimu: Drahý brāhmaṇo, tvé odhodlání je dokonalé, a proto se stane, jak sis přál, a ne jinak. My všichni jsme tou osobností, o které jsi meditoval, a proto jsme za tebou přišli všichni společně.

Význam

Atri Muni sice myslel na Osobnost Božství, Pána vesmíru, ale neměl jasnou představu o Jeho konkrétní podobě. Za Pána vesmíru lze považovat Mahā-Viṣṇua, Jenž vydechuje a znovu pohlcuje milióny vesmírů. Garbhodakaśāyī Viṣṇua lze rovněž považovat za Pána vesmíru, neboť z Jeho břicha vyrostl lotosový květ, na kterém se narodil Brahmā. Také Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua lze považovat za Pána vesmíru, neboť je Nadduší všech živých bytostí. Pán Brahmā a Pán Śiva — pod vedením Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, podoby Viṣṇua v tomto vesmíru — jsou rovněž označováni jako vesmírní vládci.

Viṣṇu je Pán vesmíru, jelikož je jeho udržovatelem. Brahmā je stvořitel planetárních systémů a jejich obyvatelstva, a proto lze i jeho považovat za Pána vesmíru. Pán Śiva nakonec celý vesmír zničí, takže i on může být pokládán za jeho Pána. Atri Muni ve svých modlitbách neuvedl konkrétně, koho chtěl přivolat, a proto se mu zjevili všichni tři: Brahmā, Viṣṇu i Śiva. Promluvili k němu takto: “Jelikož sis toužebně přál mít přesně takového syna, jako je Nejvyšší Osobnost Božství, Pán vesmíru, tvá touha bude naplněna.” O tom, zdali se naše touha naplní nebo ne, rozhoduje hloubka naší oddanosti. Bhagavad-gītā (9.25) říká: yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ. Když někdo uctívá určitého poloboha, dostane se do jeho sídla. Ten, kdo uctívá Pity, předky, bude přemístěn na jejich planetu. A ten, kdo uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, dosáhne Kṛṣṇova sídla. Atri Muni neměl jasnou představu o tom, kdo je skutečným Pánem vesmíru. Tři vládci vesmíru, božstva tří kvalit hmotné přírody, za ním proto přišli společně. Úměrně síle jeho odhodlání může být nyní milostí Pána naplněna jeho touha mít syna.

Verš

athāsmad-aṁśa-bhūtās te
ātmajā loka-viśrutāḥ
bhavitāro ’ṅga bhadraṁ te
visrapsyanti ca te yaśaḥ

Synonyma

atha — proto; asmat — naše; aṁśa-bhūtāḥ — úplné expanze; te — tvoji; ātmajāḥ — synové; loka-viśrutāḥ — proslulí na celém světě; bhavitāraḥ — v budoucnosti se narodí; aṅga — ctěný a velký mudrci; bhadram — vše nejlepší; te — tobě; visrapsyanti — rozšíří se; ca — také; te — tvůj; yaśaḥ — věhlas.

Překlad

Budeš mít syny, kteří budou částečně ztělesňovat naši energii, a jelikož ti přejeme vše nejlepší, tito synové rozšíří tvůj věhlas po celém světě.

Verš

evaṁ kāma-varaṁ dattvā
pratijagmuḥ sureśvarāḥ
sabhājitās tayoḥ samyag
dampatyor miṣatos tataḥ

Synonyma

evam — tak; kāma-varam — vytoužené požehnání; dattvā — udělili; pratijagmuḥ — vrátili se; sura-īśvarāḥ — hlavní polobozi; sabhājitāḥ — uctívaní; tayoḥ — když oni; samyak — dokonale; dampatyoḥ — manželé; miṣatoḥ — přihlíželi; tataḥ — odtamtud.

Překlad

Když Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara udělili Atri Munimu své požehnání, zmizeli oběma manželům z očí.

Verš

somo ’bhūd brahmaṇo ’ṁśena
datto viṣṇos tu yogavit
durvāsāḥ śaṅkarasyāṁśo
nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ

Synonyma

somaḥ — král planety Měsíce; abhūt — zjevil se; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; aṁśena — částečná expanze; dattaḥ — Dattātreya; viṣṇoḥ — Viṣṇua; tu — ale; yoga-vit — mocný yogī; durvāsāḥ — Durvāsā; śaṅkarasya aṁśaḥ — částečná expanze Pána Śivy; nibodha — snaž se pochopit; aṅgirasaḥ — velkého mudrce Aṅgiry; prajāḥ — pokolení.

Překlad

Poté se jim narodili tři synové — z částečného zastoupení Brahmy se narodil bůh Měsíce, z částečného zastoupení Viṣṇua se narodil velký mystik Dattātreya a z částečného zastoupení Śaṅkary (Pána Śivy) se narodil Durvāsā. Nyní si ode mne poslechni o mnoha synech Aṅgiry.

Verš

śraddhā tv aṅgirasaḥ patnī
catasro ’sūta kanyakāḥ
sinīvālī kuhū rākā
caturthy anumatis tathā

Synonyma

śraddhā — Śraddhā; tu — ale; aṅgirasaḥ — Aṅgiry Ṛṣiho; patnī — manželka; catasraḥ — čtyři; asūta — počala; kanyakāḥ — dcery; sinīvālī — Sinīvālī; kuhūḥ — Kuhū; rākā — Rākā; caturthī — čtvrtá; anumatiḥ — Anumati; tathā — také.

Překlad

Aṅgirova manželka Śraddhā porodila čtyři dcery — Sinīvālī, Kuhū, Rāku a Anumati.

Verš

tat-putrāv aparāv āstāṁ
khyātau svārociṣe ’ntare
utathyo bhagavān sākṣād
brahmiṣṭhaś ca bṛhaspatiḥ

Synonyma

tat — jeho; putrau — synové; aparau — další; āstām — narodili se; khyātau — věhlasní; svārociṣe — ve věku Svārociṣa; antare — Manua; utathyaḥ — Utathya; bhagavān — velmi mocný; sākṣāt — přímo; brahmiṣṭhaḥ ca — duchovně plně vyspělý; bṛhaspatiḥ — Bṛhaspati.

Překlad

Kromě těchto čtyř dcer se jí narodili také dva synové. První byl známý jako Utathya a druhým byl věhlasný učenec Bṛhaspati.

Verš

pulastyo ’janayat patnyām
agastyaṁ ca havirbhuvi
so ’nya-janmani dahrāgnir
viśravāś ca mahā-tapāḥ

Synonyma

pulastyaḥ — mudrc Pulastya; ajanayat — zplodil; patnyām — se svou manželkou; agastyam — velkého mudrce Agastyu; ca — také; havirbhuvi — s Havirbhū; saḥ — on (Agastya); anya-janmani — v dalším životě; dahra-agniḥ — trávicí oheň; viśravāḥ — Viśravā; ca — a; mahā-tapāḥ — velice mocný díky askezi.

Překlad

Pulastya zplodil se svou manželkou Havirbhū jednoho syna jménem Agastya, jenž se v příštím životě stal Dahrāgnim. Pulastya měl ještě jednoho syna — světce Viśravu, který byl velice mocný.

Verš

tasya yakṣa-patir devaḥ
kuberas tv iḍaviḍā-sutaḥ
rāvaṇaḥ kumbhakarṇaś ca
tathānyasyāṁ vibhīṣaṇaḥ

Synonyma

tasya — jeho; yakṣa-patiḥ — král Yakṣů; devaḥ — polobůh; kuberaḥ — Kuvera; tu — a; iḍaviḍā — Iḍaviḍy; sutaḥ — syn; rāvaṇaḥ — Rāvaṇa; kumbhakarṇaḥ — Kumbhakarṇa; ca — také; tathā — tak; anyasyām — v dalším; vibhīṣaṇaḥ — Vibhīṣaṇa.

Překlad

Viśravā měl dvě manželky. První se jmenovala Iḍaviḍā a měla za syna Kuveru, vládce Yakṣů. Druhá se jmenovala Keśinī, a té se narodili tři synové: Rāvaṇa, Kumbhakarṇa a Vibhīṣaṇa.

Verš

pulahasya gatir bhāryā
trīn asūta satī sutān
karmaśreṣṭhaṁ varīyāṁsaṁ
sahiṣṇuṁ ca mahā-mate

Synonyma

pulahasya — Pulahova; gatiḥ — Gati; bhāryā — manželka; trīn — tři; asūta — porodila; satī — počestná; sutān — syny; karma-śreṣṭham — odborníci na plodonosné činnosti; varīyāṁsam — vysoce vážení; sahiṣṇum — velice snášenliví; ca — také; mahā-mate — ó mocný Viduro.

Překlad

Gati, manželka mudrce Pulahy, porodila tři syny: Karmaśreṣṭhu, Varīyāna a Sahiṣṇua. Všichni byli velkými mudrci.

Význam

Gati, manželka Pulahy, byla pátou dcerou Kardamy Muniho. Byla svému manželovi věrná a její synové se ve všem vyrovnali otci.

Verš

krator api kriyā bhāryā
vālakhilyān asūyata
ṛṣīn ṣaṣṭi-sahasrāṇi
jvalato brahma-tejasā

Synonyma

kratoḥ — velkého mudrce Kratua; api — také; kriyā — Kriyā; bhāryā — manželka; vālakhilyān — stejní jako Vālakhilya; asūyata — porodila; ṛṣīn — mudrce; ṣaṣṭi — šedesát; sahasrāṇi — tisíc; jvalataḥ — silně zářící; brahma-tejasā — září Brahmanu.

Překlad

Kratuova manželka Kriyā porodila šedesát tisíc velkých mudrců, kteří se jmenovali Vālakhilyové. Všichni byli velice pokročilí v duchovním poznání, a jejich těla proto zářila.

Význam

Kriyā byla šestou dcerou Kardamy Muniho. Porodila šedesát tisíc mudrců, kteří byli známí jako Vālakhilyové, neboť se jako vānaprasthové všichni zřekli rodinného života.

Verš

ūrjāyāṁ jajñire putrā
vasiṣṭhasya parantapa
citraketu-pradhānās te
sapta brahmarṣayo ’malāḥ

Synonyma

ūrjāyām — Ūrje; jajñire — narodili se; putrāḥ — synové; vasiṣṭhasya — velikého mudrce Vasiṣṭhy; parantapa — ó mocný; citraketu — s Citraketuem; pradhānāḥ — v čele; te — všichni synové; sapta — sedm; brahma-ṛṣayaḥ — velkých mudrců s duchovním poznáním; amalāḥ — neposkvrněných.

Překlad

Velký mudrc Vasiṣṭha zplodil se svou ženou Ūrjou, někdy také nazývanou Arundhatī, sedm velkých neposkvrněných mudrců, které vedl Citraketu.

Verš

citraketuḥ surociś ca
virajā mitra eva ca
ulbaṇo vasubhṛdyāno
dyumān śakty-ādayo ’pare

Synonyma

citraketuḥ — Citraketu; surociḥ ca — a Suroci; virajāḥ — Virajā; mitraḥ — Mitra; eva — rovněž; ca — a; ulbaṇaḥ — Ulbaṇa; vasubhṛdyānaḥ — Vasubhṛdyāna; dyumān — Dyumān; śakti-ādayaḥ — synové v čele s Śaktim; apare — jeho druhé manželky.

Překlad

Jména těchto sedmi mudrců jsou Citraketu, Suroci, Virajā, Mitra, Ulbaṇa, Vasubhṛdyāna a Dyumān. Vasiṣṭhova druhá manželka porodila ještě další velmi schopné syny.

Význam

Vasiṣṭhova manželka Ūrjā, kterou též známe jako Arundhatī, byla devátou dcerou Kardamy Muniho.

Verš

cittis tv atharvaṇaḥ patnī
lebhe putraṁ dhṛta-vratam
dadhyañcam aśvaśirasaṁ
bhṛgor vaṁśaṁ nibodha me

Synonyma

cittiḥ — Citti; tu — také; atharvaṇaḥ — Atharvy; patnī — manželka; lebhe — dostala; putram — syna; dhṛta-vratam — plně oddaná slibu; dadhyañcam — dadhyañca; aśvaśirasam — Aśvaśirā; bhṛgoḥ vaṁśam — potomci Bhṛgua; nibodha — snaž se pochopit; me — ode mne.

Překlad

Manželka mudrce Atharvy, Citti, porodila syna jménem Aśvaśirā díky tomu, že přijala velký slib, kterému se říká dadhyañca. Nyní si poslechni o potomcích mudrce Bhṛgua.

Význam

Manželka Atharvy, Citti, je také známá jako Śānti. Byla osmou dcerou Kardamy Muniho.

Verš

bhṛguḥ khyātyāṁ mahā-bhāgaḥ
patnyāṁ putrān ajījanat
dhātāraṁ ca vidhātāraṁ
śriyaṁ ca bhagavat-parām

Synonyma

bhṛguḥ — velký mudrc Bhṛgu; khyātyām — se svou manželkou Khyāti; mahā-bhāgaḥ — velmi šťastný; patnyām — manželce; putrān — syny; ajījanat — zplodil; dhātāram — Dhātā; ca — také; vidhātāram — Vidhātā; śriyam — dceru jménem Śrī; ca bhagavat-parām — a velká oddaná Pána.

Překlad

Mudrc Bhṛgu byl velice šťastný. Se svou manželkou jménem Khyāti zplodil dva syny, Dhātu a Vidhātu, a dceru jménem Śrī, která byla velice oddána Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

āyatiṁ niyatiṁ caiva
sute merus tayor adāt
tābhyāṁ tayor abhavatāṁ
mṛkaṇḍaḥ prāṇa eva ca

Synonyma

āyatim — Āyati; niyatim — Niyati; ca eva — také; sute — dcery; meruḥ — mudrc Meru; tayoḥ — těmto dvěma; adāt — dal za manželky; tābhyām — z nich; tayoḥ — oba; abhavatām — zjevili se; mṛkaṇḍaḥ — Mṛkaṇḍa; prāṇaḥ — Prāṇa; eva — jistě; ca — a.

Překlad

Mudrc Meru měl dvě dcery, Āyati a Niyati, které věnoval Dhātovi a Vidhātovi. Āyati a Niyati porodily dva syny, Mṛkaṇḍu a Prāṇu.

Verš

mārkaṇḍeyo mṛkaṇḍasya
prāṇād vedaśirā muniḥ
kaviś ca bhārgavo yasya
bhagavān uśanā sutaḥ

Synonyma

mārkaṇḍeyaḥ — Mārkaṇḍeya; mṛkaṇḍasya — Mṛkaṇḍy; prāṇāt — Prāṇy; vedaśirāḥ — Vedaśirā; muniḥ — velký mudrc; kaviḥ ca — jménem Kavi; bhārgavaḥ — jménem Bhārgava; yasya — jehož; bhagavān — velmi mocný; uśanā — Śukrācārya; sutaḥ — syn.

Překlad

Mṛkaṇḍovi se narodil Mārkaṇḍeya Muni a Prāṇovi mudrc Vedaśirā, jehož synem byl Uśanā (Śukrācārya), známý také pod jménem Kavi. Kavi byl tedy také potomkem dynastie Bhṛgua.

Verš

ta ete munayaḥ kṣattar
lokān sargair abhāvayan
eṣa kardama-dauhitra-
santānaḥ kathitas tava
śṛṇvataḥ śraddadhānasya
sadyaḥ pāpa-haraḥ paraḥ
prasūtiṁ mānavīṁ dakṣa
upayeme hy ajātmajaḥ

Synonyma

te — oni; ete — všichni; munayaḥ — velcí mudrci; kṣattaḥ — ó Viduro; lokān — tři světy; sargaiḥ — svými potomky; abhāvayan — zaplnili; eṣaḥ — toto; kardama — mudrce Kardamy; dauhitra — vnuci; santānaḥ — potomci; kathitaḥ — již zmínění; tava — tobě; śṛṇvataḥ — naslouchání; śraddadhānasya — plného víry; sadyaḥ — okamžitě; pāpa-haraḥ — zmírnění všech hříšných činností; paraḥ — velký; prasūtim — s Prasūti; mānavīm — dcerou Manua; dakṣaḥ — král Dakṣa; upayeme — oženil se; hi — jistě; aja-ātmajaḥ — syn Brahmy.

Překlad

Můj milý Viduro, obyvatelstvo vesmíru se rozrostlo prostřednictvím potomků těchto mudrců a Kardamových dcer. Každý, kdo si s vírou vyslechne popis této dynastie, se zbaví následků všech hříchů. Prasūti, další z Manuových dcer, se provdala za syna Brahmy, který se jmenoval Dakṣa.

Verš

tasyāṁ sasarja duhitṝḥ
ṣoḍaśāmala-locanāḥ
trayodaśādād dharmāya
tathaikām agnaye vibhuḥ

Synonyma

tasyām — jí; sasarja — stvořil; duhitṝḥ — dcery; ṣoḍaśa — šestnáct; amala-locanāḥ — s lotosovýma očima; trayodaśa — třináct; adāt — dal; dharmāya — Dharmovi; tathā — tak; ekām — jedna dcera; agnaye — Agnimu; vibhuḥ — Dakṣa.

Překlad

Dakṣa zplodil se svou manželkou Prasūti šestnáct velice krásných dcer s lotosovýma očima. Třináct z nich daroval Dharmovi a jednu Agnimu.

Verš

pitṛbhya ekāṁ yuktebhyo
bhavāyaikāṁ bhava-cchide
śraddhā maitrī dayā śāntis
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ
buddhir medhā titikṣā hrīr
mūrtir dharmasya patnayaḥ
śraddhāsūta śubhaṁ maitrī
prasādam abhayaṁ dayā
śāntiḥ sukhaṁ mudaṁ tuṣṭiḥ
smayaṁ puṣṭir asūyata
yogaṁ kriyonnatir darpam
arthaṁ buddhir asūyata
medhā smṛtiṁ titikṣā tu
kṣemaṁ hrīḥ praśrayaṁ sutam
mūrtiḥ sarva-guṇotpattir
nara-nārāyaṇāv ṛṣī

Synonyma

pitṛbhyaḥ — Pitům; ekām — jednu dceru; yuktebhyaḥ — -shromážděným; bhavāya — Pánu Śivovi; ekām — jednu dceru; bhava-chide — který vysvobozuje z hmotného zapletení; śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ — jména třinácti Dakṣových dcer; dharmasya — Dharmy; patnayaḥ — manželky; śraddhā — Śraddhā; asūyata — porodila; śubham — Śubhu; maitrī — Maitrī; prasādam — Prasādu; abhayam — Abhayu; dayā — Dayā; śāntiḥ — Śānti; sukham — Sukhu; mudam — Mudu; tuṣṭiḥ — Tuṣṭi; smayam — Smayu; puṣṭiḥ — Puṣṭi; asūyata — porodila; yogam — Yogu; kriyā — Kriyā; unnatiḥ — Unnati; darpam — Darpu; artham — Arthu; buddhiḥ — Buddhi; asūyata — počala; medhā — Medhā; smṛtim — Smṛtiho; titikṣā — Titikṣā; tu — také; kṣemam — Kṣemu; hrīḥ — Hrī; praśrayam — Praśrayu; sutam — syn; mūrtiḥ — Mūrti; sarva-guṇa — se všemi úctyhodnými vlastnostmi; utpattiḥ — zdroj; nara-nārāyaṇau — Nara i Nārāyaṇa; ṛṣī — dva mudrci.

Překlad

Jednu ze zbývajících dvou dcer Dakṣa věnoval na Pitṛloku, kde dodnes šťastně žije, a druhou dostal za ženu Pán Śiva, který vysvobozuje hříšníky z hmotného zapletení. Jména třinácti Dakṣových dcer provdaných za Dharmu jsou Śraddhā, Maitrī, Dayā, Śānti, Tuṣṭi, Puṣṭi, Kriyā, Unnati, Buddhi, Medhā, Titikṣā, Hrī a Mūrti. Tyto dcery porodily následující syny: Śraddhā porodila Śubhu, Maitrī Prasādu, Dayā Abhayu, Śānti Sukhu, Tuṣṭi Mudu, Puṣṭi Smayu, Kriyā Yogu, Unnati Darpu, Buddhi Arthu, Medhā Smṛtiho, Titikṣā Kṣemu a Hrī Praśrayu. Mūrti, jež se vyznačuje všemi úctyhodnými vlastnostmi, porodila Śrī Nara-Nārāyaṇa*, Nejvyšší Osobnost Božství.

*
Pozn. překl.: U mnoha sanskrtských jmen (Nārāyaṇa, Śukadeva, Yudhiṣṭhira atd.) používáme zvláštní systém. Jelikož koncové -a se v sanskrtu často prakticky nevyslovuje, skloňujeme taková slova, jako kdyby ho neměla, ale zároveň ho v prvním pádu píšeme, abychom zachovali sanskrtský pravopis. Podobně je tomu u titulů Mahārāja a Paṇḍita.

Verš

yayor janmany ado viśvam
abhyanandat sunirvṛtam
manāṁsi kakubho vātāḥ
praseduḥ sarito ’drayaḥ

Synonyma

yayoḥ — oba (Nara a Nārāyaṇa); janmani — při jejich zjevení; adaḥ — to; viśvam — vesmír; abhyanandat — rozveselil se; su-nirvṛtam — plná radosti; manāṁsi — mysl každého; kakubhaḥ — směry; vātāḥ — vzduch; praseduḥ — byl příjemný; saritaḥ — řeky; adrayaḥ — hory.

Překlad

Při zjevení Nara-Nārāyaṇa se celý svět radoval. Mysl každého naplnil mír a ve vzduchu, v řekách i na horách zavládla příjemná atmosféra.

Verš

divy avādyanta tūryāṇi
petuḥ kusuma-vṛṣṭayaḥ
munayas tuṣṭuvus tuṣṭā
jagur gandharva-kinnarāḥ
nṛtyanti sma striyo devya
āsīt parama-maṅgalam
devā brahmādayaḥ sarve
upatasthur abhiṣṭavaiḥ

Synonyma

divi — na nebeských planetách; avādyanta — rozezněly se; tūryāṇi — skupina nástrojů; petuḥ — zasypávali; kusuma — květů; vṛṣṭayaḥ — déšť; munayaḥ — mudrci; tuṣṭuvuḥ — pronášeli védské modlitby; tuṣṭāḥ — uklidnění; jaguḥ — začali zpívat; gandharva — Gandharvové; kinnarāḥ — Kinnarové; nṛtyanti sma — tančily; striyaḥ — krásné dívky; devyaḥ — z nebeských planet; āsīt — bylo možno vidět; parama-maṅgalam — nejvyšší štěstí; devāḥ — polobozi; brahma-ādayaḥ — Brahmā a ostatní; sarve — všichni; upatasthuḥ — oslavovali; abhiṣṭavaiḥ — uctivými modlitbami.

Překlad

Na nebeských planetách se rozehráli hudebníci a z nebe padaly deště květů. Uklidnění mudrci pronášeli védské modlitby, obyvatelé nebes, Gandharvové a Kinnarové, zpívali a krásné dívky z nebeských planet tančily. Při zjevení Nara-Nārāyaṇa se objevila všechna příznivá znamení. Tehdy se s úctou začali modlit také velcí polobozi, jako je Brahmā.

Verš

devā ūcuḥ
yo māyayā viracitaṁ nijayātmanīdaṁ
khe rūpa-bhedam iva tat-praticakṣaṇāya
etena dharma-sadane ṛṣi-mūrtinādya
prāduścakāra puruṣāya namaḥ parasmai

Synonyma

devāḥ — polobozi; ūcuḥ — pravili; yaḥ — kdo; māyayā — vnější energií; viracitam — byl stvořen; nijayā — Jeho vlastní; ātmani — který je v Něm; idam — tento; khe — v prostoru; rūpa-bhedam — mraky; iva — jako; tat — Jeho; praticakṣaṇāya — k projevení; etena — s tímto; dharma-sadane — v domě Dharmy; ṛṣi-mūrtinā — v podobě mudrce; adya — dnes; prāduścakāra — zjevil se; puruṣāya — Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; parasmai — Nejvyššímu.

Překlad

Polobozi pravili: Vzdejme uctivé poklony transcendentální Osobnosti Božství, Svrchovanému Pánu, Jenž Svou vnější energií stvořil tento vesmírný projev, který v Něm spočívá stejně, jako vzduch a oblaka spočívají v prostoru. Nyní se zjevil v domě Dharmy jako Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi.

Význam

Vesmírnou podobou Pána je vesmírný projev, který je ukázkou vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Ve vesmírném prostoru se nachází nespočetné množství rozličných planet a také vzduch s různými druhy barevných oblaků. Někdy tam vidíme letadla přelétávat z jednoho místa na druhé. Celý vesmírný projev je plný různorodosti, ale tato různorodost je ve skutečnosti projevem vnější energie Pána, jež spočívá v Pánovi. Pán nejprve projevil Svou energii a nyní se Osobně zjevil v tomto světě stvořeném Jeho energií, který je s Ním totožný, ale zároveň se od Něho liší. Polobozi tedy vzdali úctu Nejvyššímu Pánu, který se projevuje v tolika podobách. Jistí nedualističtí filozofové si na základě svého neosobního pojetí myslí, že jakákoliv různorodost je falešná. Tato sloka však přímo uvádí: yo māyayā viracitam. Různorodost je projevem energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Energie se od Boha neliší, a proto je různorodost také skutečná. Hmotná různorodost je sice dočasná, ale není falešná — je odrazem duchovní různorodosti. Slovo praticakṣaṇāya — “je v Něm různorodost” — zde vyhlašuje slávu Nejvyššího Pána, který se zjevil jako Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi a který je počátkem veškeré různorodosti hmotné přírody.

Verš

so ’yaṁ sthiti-vyatikaropaśamāya sṛṣṭān
sattvena naḥ sura-gaṇān anumeya-tattvaḥ
dṛśyād adabhra-karuṇena vilokanena
yac chrī-niketam amalaṁ kṣipatāravindam

Synonyma

saḥ — ten; ayam — On; sthiti — stvořeného světa; vyatikara — pohromy; upaśamāya — pro zničení; sṛṣṭān — stvořil; sattvena — kvalitou dobra; naḥ — nás; sura-gaṇān — polobohy; anumeya-tattvaḥ — pochopit prostřednictvím Ved; dṛśyāt — pohlédl na; adabhra-karuṇena — milostivý; vilokanena — pohled; yat — který; śrī-niketam — domov bohyně štěstí; amalam — neposkvrněný; kṣipata — převyšuje; aravindam — lotos.

Překlad

Nechť Osobnost Božství, Svrchovaný Pán, Jehož lze poznat prostřednictvím autorizovaných védských písem a Jenž přináší mír a všeobecné blaho, aby odstranil veškeré pohromy stvořeného světa, laskavě pohlédne na nás, polobohy. Jeho milostivý pohled předčí svým půvabem krásu neposkvrněného lotosového květu, který je domovem bohyně štěstí.

Význam

Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, původ vesmírného projevu, je zahalen úžasnou činorodostí hmotné přírody, stejně jako jsou vesmírný prostor nebo záře slunce a měsíce někdy zakryté oblaky nebo prachem. Nalézt původ vesmírného projevu je nesmírně těžké, a proto si materialističtí vědci představují, že konečným zdrojem všech projevů je samotná příroda. Autentická literatura, śāstry, jako je Bhagavad-gītā a jiná védská písma, nás však učí, že za tímto úžasným vesmírným projevem je Nejvyšší Osobnost Božství. Pán se zjevuje, aby se postaral o řádný chod Svého stvoření a aby se ukázal očím těch, kdo jsou v kvalitě dobra. On je příčinou stvoření i zničení vesmírného projevu. Polobozi se modlili, aby jim požehnal Svým milostivým pohledem.

Verš

evaṁ sura-gaṇais tāta
bhagavantāv abhiṣṭutau
labdhāvalokair yayatur
arcitau gandhamādanam

Synonyma

evam — takto; sura-gaṇaiḥ — polobohy; tāta — ó Viduro; bhagavantau — Nejvyšší Osobnost Božství; abhiṣṭutau — poctěný; labdha — obdrželi; avalokaiḥ — milostivý pohled; yayatuḥ — odebral se; arcitau — poté, co byl uctěn; gandha-mādanam — k hoře Gandhamādana.

Překlad

(Maitreya řekl:) Ó Viduro, takto polobozi uctili svými modlitbami Nejvyšší Osobnost, Svrchovaného Pána, který se zjevil jako mudrc Nara-Nārāyaṇa. Pán na ně milostivě pohlédl a poté se odebral k hoře Gandhamādana.

Verš

tāv imau vai bhagavato
harer aṁśāv ihāgatau
bhāra-vyayāya ca bhuvaḥ
kṛṣṇau yadu-kurūdvahau

Synonyma

tau — oba; imau — tito; vai — jistě; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; hareḥ — Hariho; aṁśau — nedílná expanze; iha — zde (v tomto vesmíru); āgatau — zjevil se; bhāra-vyayāya — aby snížil břímě; ca — a; bhuvaḥ — světa; kṛṣṇau — dva Kṛṣṇové (Kṛṣṇa a Arjuna); yadu-kuru-udvahau — nejlepší z dynastií Yaduovců a Kuruovců.

Překlad

Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi, který je částečnou expanzí Kṛṣṇy, se nyní zjevil v dynastiích Yaduovců a Kuruovců jako Kṛṣṇa a Arjuna, aby snížil břímě světa.

Význam

Nārāyaṇa je Nejvyšší Pán a Nara je Jeho částí. Energie a její zdroj tedy společně představují Nejvyšší Osobnost Božství. Maitreya Vidurovi vysvětlil, že Nara, část Nārāyaṇa, se zjevil v rodině Kuruovců a Nārāyaṇa, úplná expanze Kṛṣṇy, se zjevil jako Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, aby osvobodili strádající lidské pokolení od útrap hmotné existence. Jinými slovy, Nārāyaṇa Ṛṣi byl tou dobou na světě přítomný v podobách Kṛṣṇy a Arjuny.

Verš

svāhābhimāninaś cāgner
ātmajāṁs trīn ajījanat
pāvakaṁ pavamānaṁ ca
śuciṁ ca huta-bhojanam

Synonyma

svāhā — Svāhā, manželka Agniho; abhimāninaḥ — vládnoucí božstvo ohně; ca — a; agneḥ — Agniho; ātmajān — syny; trīn — tři; ajījanat — přivedla na svět; pāvakam — Pāvaku; pavamānam ca — a Pavamānu; śucim ca — a Śuciho; huta-bhojanam — požívání obětí.

Překlad

Vládnoucí bůh ohně zplodil se svou manželkou, která se jmenovala Svāhā, tři děti: Pāvaku, Pavamānu a Śuciho. Za potravu jim slouží obětiny nabízené do obřadního ohně.

Význam

Když Maitreya dokončil vyprávění o potomcích třinácti žen Dharmy, které byly všechny Dakṣovými dcerami, začal popisovat Dakṣovu čtrnáctou dceru jménem Svāhā a její tři syny. Obětiny vkládané do obřadního ohně jsou určeny polobohům a Pāvaka, Pavamāna a Śuci, tři synové Agniho a Svāhy, je jménem polobohů přijímají.

Verš

tebhyo ’gnayaḥ samabhavan
catvāriṁśac ca pañca ca
ta evaikonapañcāśat
sākaṁ pitṛ-pitāmahaiḥ

Synonyma

tebhyaḥ — z nich; agnayaḥ — bozi ohně; samabhavan — vznikli; catvāriṁśat — čtyřicet; ca — a; pañca — pět; ca — a; te — oni; eva — jistě; ekona-pañcāśat — čtyřicet devět; sākam — spolu; pitṛ-pitāmahaiḥ — s otci a dědem.

Překlad

Tito tři synové měli dalších čtyřicet pět potomků, kteří jsou rovněž bohy ohně. Včetně otců a děda tedy existuje celkem čtyřicet devět bohů ohně.

Význam

Agni je děd a Pāvaka, Pavamāna a Śuci jsou jeho synové. Tito čtyři a čtyřicet pět vnuků dohromady představují čtyřicet devět bohů ohně.

Verš

vaitānike karmaṇi yan-
nāmabhir brahma-vādibhiḥ
āgneyya iṣṭayo yajñe
nirūpyante ’gnayas tu te

Synonyma

vaitānike — nabízet obětiny; karmaṇi — činnost; yat — bohů ohně; nāmabhiḥ — jmény; brahma-vādibhiḥ — brāhmaṇy-impersonalisty; āgneyyaḥ — pro Agniho; iṣṭayaḥ — oběti; yajñe — v obětním obřadu; nirūpyante — jsou určeny pro; agnayaḥ — čtyřicet devět bohů ohně; tu — jen; te — těm.

Překlad

Těchto čtyřicet devět bohů přijímá obětiny nabízené brāhmaṇy-impersonalisty do obřadního védského ohně.

Význam

Impersonalisté, kteří vykonávají plodonosné védské obřady, často vzývají různé bohy ohně a obětují jejich jménem. Těchto čtyřicet devět bohů ohně je zde popsáno.

Verš

agniṣvāttā barhiṣadaḥ
saumyāḥ pitara ājyapāḥ
sāgnayo ’nagnayas teṣāṁ
patnī dākṣāyaṇī svadhā

Synonyma

agniṣvāttāḥ — Agniṣvāttové; barhiṣadaḥ — Barhiṣadové; saumyāḥ — Saumyové; pitaraḥ — předci; ājyapāḥ — Ājyapové; sa-agnayaḥ — ti, kteří používají oheň; anagnayaḥ — ti, kteří nepoužívají oheň; teṣām — z nich; patnī — manželka; dākṣāyaṇī — Dakṣova dcera; svadhā — Svadhā.

Překlad

Agniṣvāttové, Barhiṣadové, Saumyové a Ājyapové patří mezi Pity (předky). Jsou buď sāgnika, nebo niragnika. Všichni tito Pitové mají za manželku Svadhu, dceru krále Dakṣi.

Verš

tebhyo dadhāra kanye dve
vayunāṁ dhāriṇīṁ svadhā
ubhe te brahma-vādinyau
jñāna-vijñāna-pārage

Synonyma

tebhyaḥ — z nich; dadhāra — vzešly; kanye — dcery; dve — dvě; vayunām — Vayunā; dhāriṇīm — Dhāriṇī; svadhā — Svadhā; ubhe — obě; te — ony; brahma-vādinyau — zastánkyně impersonalismu; jñāna-vijñāna-pāra-ge — vynikající v transcendentálním a védském poznání.

Překlad

Svadhā, která se stala manželkou Pitů, porodila dvě dcery, Vayunu a Dhāriṇī. Obě zastávaly impersonalismus a dobře se vyznaly v transcendentálním i védském poznání.

Verš

bhavasya patnī tu satī
bhavaṁ devam anuvratā
ātmanaḥ sadṛśaṁ putraṁ
na lebhe guṇa-śīlataḥ

Synonyma

bhavasya — Bhavy (Pána Śivy); patnī — manželka; tu — ale; satī — jménem Satī; bhavam — Bhavovi; devam — polobohu; anuvratā — věrně sloužila; ātmanaḥ — sobě; sadṛśam — rovného; putram — syna; na lebhe — nedostala; guṇa-śīlataḥ — dobrými vlastnostmi a charakterem.

Překlad

Šestnáctá dcera, která se jmenovala Satī, byla manželkou Pána Śivy. Přestože svému manželovi neustále věrně sloužila, nemohla mít dítě.

Verš

pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā

Synonyma

pitari — jako otec; apratirūpe — nepříznivě; sve — její vlastní; bhavāya — Pána Śivu; anāgase — bezúhonného; ruṣā — zlostně; aprauḍhā — před dosažením dospělosti; eva — dokonce; ātmanā — sama; ātmānam — těla; ajahāt — vzdala se; yoga-saṁyutā — pomocí mystické yogy.

Překlad

Důvodem bylo to, že otec Satī, Dakṣa, Pána Śivu napadal, přestože Śiva neměl jedinou chybu. Pomocí mystické jógové síly se proto Satī vzdala svého těla ještě dříve, než dosáhla dospělosti.

Význam

Pán Śiva, který je největší ze všech mystických yogīnů, si nikdy nepostavil ani vlastní dům. Satī však byla dcerou velkého krále a její otec, Dakṣa, nebyl příliš nadšený tím, že si jeho nejmladší dcera vybrala za manžela právě Śivu. Kdykoliv se s ním Satī setkala, byla nucena poslouchat jeho neoprávněnou kritiku svého manžela, přestože Pán Śiva neměl jedinou chybu. Kvůli tomu opustila tělo, které jí otec dal, ještě předtím, než dosáhla dospělosti, a proto nemohla přivést na svět žádného potomka.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad Bhāgavatamu, nazvané “Genealogická tabulka Manuových dcer”.