Skip to main content

Sloka 31

Text 31

Verš

Texto

tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ
tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

tataḥ — potom; ātmani — v sobě; loke — ve vesmíru; ca — také; bhakti-yuktaḥ — zaměstnán oddanou službou; samāhitaḥ — zcela pohroužen; draṣṭā asi — uvidíš; mām — Mě; tatam — všude; brahman — ó Brahmo; mayi — ve Mně; lokān — celý vesmír; tvam — ty; ātmanaḥ — živé bytosti.

tataḥ — después; ātmani — en ti; loke — en el universo; ca — también; bhakti-yuktaḥ — estando situado en servicio devocional; samāhitaḥ — estando completamente absorto; draṣṭā asi — verás; mām — a Mí; tatam — extendido por todas partes; brahman — ¡oh, Brahmā!; mayi — en Mí; lokān — todo el universo; tvam — tú; ātmanaḥ — las entidades vivientes.

Překlad

Traducción

Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.

¡Oh, Brahmā! Cuando estés absorto en el servicio devocional, en el transcurso de tus actividades creadoras, Me verás en ti y en todas partes del universo, y verás que tú mismo, el universo y las entidades vivientes, están todos en Mí.

Význam

Significado

Zde Pán mluví o tom, že Ho Brahmā během svého dne uvidí jako Pána Śrī Kṛṣṇu. Bude žasnout, jak se Pán během Svého dětství ve Vṛndāvanu expanduje do všech telátek, dozví se, jak Yaśodāmayī vidí v ústech Kṛṣṇy při Jeho rozpustilých dětských zábavách všechny vesmíry a planetární systémy a také během zjevení Pána Kṛṣṇy zjistí, že existuje mnoho milionů Brahmů. Všechny tyto projevy Pána, který se všude zjevuje ve Svých věčných, transcendentálních podobách, však nemůže pochopit nikdo jiný než čistí oddaní, kteří se vždy věnují oddané službě Pánu a jsou plně pohrouženi do myšlenek na Něho. V tomto verši je zároveň naznačeno, že Brahmā tyto vysoké kvalifikace má.

El Señor expresa aquí que Brahmā, durante el transcurso de su día, lo vería en la forma de Śrī Kṛṣṇa. Habría de apreciar cómo el Señor Se expandía en todos los terneros durante Su infancia en Vṛndāvana; sabría cómo Yaśodāmayī había visto todos los universos y sistemas planetarios dentro de la boca de Kṛṣṇa durante Sus juguetones pasatiempos infantiles; y, también durante el advenimiento de Kṛṣṇa en el día de Brahmā, vería que hay muchos millones de brahmās. Pero todas esas manifestaciones del Señor, que en Sus formas trascendentales y eternas aparecen en todas partes, no las puede entender nadie más que los devotos puros, que están siempre ocupados en el servicio devocional del Señor, y están plenamente absortos en el Señor. Aquí también se indican las altas cualidades de Brahmā.