Skip to main content

Sloka 31

Text 31

Verš

Text

tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ
tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ

Synonyma

Synonyms

tataḥ — potom; ātmani — v sobě; loke — ve vesmíru; ca — také; bhakti-yuktaḥ — zaměstnán oddanou službou; samāhitaḥ — zcela pohroužen; draṣṭā asi — uvidíš; mām — Mě; tatam — všude; brahman — ó Brahmo; mayi — ve Mně; lokān — celý vesmír; tvam — ty; ātmanaḥ — živé bytosti.

tataḥ — thereafter; ātmani — in yourself; loke — in the universe; ca — also; bhakti-yuktaḥ — being situated in devotional service; samāhitaḥ — being completely absorbed; draṣṭā asi — you shall see; mām — Me; tatam — spread throughout; brahman — O Brahmā; mayi — in Me; lokān — all the universe; tvam — you; ātmanaḥ — the living entities.

Překlad

Translation

Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.

O Brahmā, when you are absorbed in devotional service, in the course of your creative activities, you will see Me in you and throughout the universe, and you will see that you yourself, the universe and the living entities are all in Me.

Význam

Purport

Zde Pán mluví o tom, že Ho Brahmā během svého dne uvidí jako Pána Śrī Kṛṣṇu. Bude žasnout, jak se Pán během Svého dětství ve Vṛndāvanu expanduje do všech telátek, dozví se, jak Yaśodāmayī vidí v ústech Kṛṣṇy při Jeho rozpustilých dětských zábavách všechny vesmíry a planetární systémy a také během zjevení Pána Kṛṣṇy zjistí, že existuje mnoho milionů Brahmů. Všechny tyto projevy Pána, který se všude zjevuje ve Svých věčných, transcendentálních podobách, však nemůže pochopit nikdo jiný než čistí oddaní, kteří se vždy věnují oddané službě Pánu a jsou plně pohrouženi do myšlenek na Něho. V tomto verši je zároveň naznačeno, že Brahmā tyto vysoké kvalifikace má.

It is cited herein by the Lord that during his daytime Brahmā would see Him as Lord Śrī Kṛṣṇa. He would appreciate how the Lord expanded Himself into all the calves during His childhood at Vṛndāvana, he would know how Yaśodāmayī saw all the universes and planetary systems within the mouth of Kṛṣṇa during His playful childhood pastimes, and he would also see that there are many millions of Brahmās during the appearance of Lord Kṛṣṇa in Brahmā’s daytime. But all these manifestations of the Lord, appearing everywhere in His eternal, transcendental forms, cannot be understood by anyone but the pure devotees, who are always engaged in devotional service to the Lord and are fully absorbed in the Lord. The high qualifications of Brahmā are also indicated herein.