Skip to main content

Sloka 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

so ’sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha-
prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ
mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ
со ’св адабхра-каруо бхагавн вивддха-
према-смитена найанмбуруха виджмбхан
уттхйа вива-виджаййа ча но вишда
мдхвй гирпанайатт пуруша пура

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — On (Pán); asau — ten; adabhra — neomezený; karuṇaḥ — milostivý; bhagavān — Osobnost Božství; vivṛddha — přesahující všechny meze; prema — láska; smitena — úsměvem; nayana-amburuham — lotosové oči; vijṛmbhan — otevřením; utthāya — pro rozkvět; viśva-vijayāya — pro oslavu vesmírného stvoření; ca — a také; naḥ — naše; viṣādam — sklíčenost; mādhvyā — sladkými; girā — slovy; apanayatāt — kéž laskavě odstraní; puruṣaḥ — Nejvyšší; purāṇaḥ — nejstarší.

са — Он (Господь); асау — то; адабхра — беспредельно; каруа — милостивый; бхагавн — Господь, Личность Бога; вивддха — огромную; према — любовь; смитена — улыбаясь; найана-амбурухам — лотосоподобные глаза; виджмбхан — открыв; уттхйа — для процветания; вива-виджаййа — чтобы воспеть космическое творение; ча — а также; на — наше; вишдам — уныние; мдхвй — сладкозвучными; гир — речами; апанайатт — пусть Он милостиво рассеет; пуруша — Всевышний; пура — старейший.

Překlad

Перевод

Pán, nejvyšší a nejstarší ze všech, je neomezeně milostivý. Přeji si, aby se na mě usmál a udělil mi požehnání tím, že otevře Své lotosové oči. Když laskavě vysloví Své pokyny, může zvelebit celé vesmírné stvoření a odstranit naši sklíčenost.

Милость Господа, верховного живого существа, старейшего из старых, не знает пределов. Я жду, когда Он благословит меня, открыв Свои подобные лотосам глаза, и улыбнется мне. Он способен вдохнуть жизнь в мироздание и рассеять наше уныние, милостиво дав нам Свои указания.

Význam

Комментарий

Pánova milost k pokleslým duším v tomto hmotném světě neustále roste. Celý vesmírný projev je pro všechny příležitostí, aby se zdokonalili v oddané službě Pánu, která je smyslem jejich života. Pán se expanduje do mnoha osobností, které jsou buď expanzemi Jeho Samotného, nebo Jeho oddělenými expanzemi. Oddělené expanze jsou osobnosti na úrovni individuální duše, zatímco osobní expanze jsou Pán Samotný. Jeho přímé expanze jsou vládci a oddělené expanze jsou ovládané bytosti, určené k vzájemné výměně transcendentální blaženosti se svrchovanou podobou blaženosti a poznání. Osvobozené duše se mohou zapojit do tohoto blaženého vztahu vládce a ovládaných bez vymyšlených hmotných představ. Typickým příkladem takového transcendentálního vztahu mezi vládcem a ovládanými je Pánova rāsa-līlā s gopīmi. Gopī jsou ovládané expanze Jeho vnitřní energie, a proto nelze Pánův tanec rāsa-līlā nikdy přirovnávat k hmotnému vztahu mezi mužem a ženou. Je to nejdokonalejší stádium výměny citů mezi Pánem a živými bytostmi. Pán dává pokleslým duším příležitost dosáhnout této nejvyšší dokonalosti života. Pán Brahmā je pověřen řízením celého vesmírného představení, a proto se modlí, aby mu k tomu Pán požehnal.

Господь бесконечно милостив к падшим душам, населяющим материальный мир. Материальный космос создан для того, чтобы предоставить всем живым существам возможность исправиться, занимаясь преданным служением Господу, и каждый из нас должен воспользоваться этой возможностью. Господь распространяет Себя, давая начало великому множеству экспансий, как личных, так и отделенных. Отделенные экспансии Господа — это индивидуальные души, имеющие личностную природу, а личные экспансии Господа — это Он Сам. Личные экспансии Господа выступают в роли властителей, а отделенным экспансиям отведена роль подвластных, чья функция — обмениваться трансцендентным блаженством с высшим воплощением блаженства и знания. Освобожденные души вступают в эти блаженные отношения с Господом, не оскверняя их материальными измышлениями. Лучшим примером такого трансцендентного обмена между властвующим и подвластным является раса-лила Господа с гопи. Гопи — это экспансии внутренней энергии Господа, находящиеся на положении подвластных, и потому на игры Господа в танце раса ни в коем случае нельзя смотреть как на плотские отношения между мужчиной и женщиной. Эти игры — самое высокое и совершенное проявление обмена эмоциями между Господом и живыми существами. И Господь предоставляет каждому живому существу возможность достичь этой высшей ступени совершенства. Поэтому Брахма, которому доверено управлять всем материальным космосом, молит Господа благословить его на осуществление цели мироздания.