Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

so ’sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha-
prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ
mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ
so ’sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha-
prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ
mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — On (Pán); asau — ten; adabhra — neomezený; karuṇaḥ — milostivý; bhagavān — Osobnost Božství; vivṛddha — přesahující všechny meze; prema — láska; smitena — úsměvem; nayana-amburuham — lotosové oči; vijṛmbhan — otevřením; utthāya — pro rozkvět; viśva-vijayāya — pro oslavu vesmírného stvoření; ca — a také; naḥ — naše; viṣādam — sklíčenost; mādhvyā — sladkými; girā — slovy; apanayatāt — kéž laskavě odstraní; puruṣaḥ — Nejvyšší; purāṇaḥ — nejstarší.

saḥ — He (the Lord); asau — that; adabhra — unlimited; karuṇaḥ — merciful; bhagavān — the Personality of Godhead; vivṛddha — excessive; prema — love; smitena — by smiling; nayana-amburuham — the lotus eyes; vijṛmbhan — by opening; utthāya — for flourishing; viśva-vijayāya — for glorifying the cosmic creation; ca — as also; naḥ — our; viṣādam — dejection; mādhvyā — by sweet; girā — words; apanayatāt — let Him kindly remove; puruṣaḥ — the Supreme; purāṇaḥ — oldest.

Překlad

Translation

Pán, nejvyšší a nejstarší ze všech, je neomezeně milostivý. Přeji si, aby se na mě usmál a udělil mi požehnání tím, že otevře Své lotosové oči. Když laskavě vysloví Své pokyny, může zvelebit celé vesmírné stvoření a odstranit naši sklíčenost.

The Lord, who is supreme and is the oldest of all, is unlimitedly merciful. I wish that He may smilingly bestow His benediction upon me by opening His lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking His directions.

Význam

Purport

Pánova milost k pokleslým duším v tomto hmotném světě neustále roste. Celý vesmírný projev je pro všechny příležitostí, aby se zdokonalili v oddané službě Pánu, která je smyslem jejich života. Pán se expanduje do mnoha osobností, které jsou buď expanzemi Jeho Samotného, nebo Jeho oddělenými expanzemi. Oddělené expanze jsou osobnosti na úrovni individuální duše, zatímco osobní expanze jsou Pán Samotný. Jeho přímé expanze jsou vládci a oddělené expanze jsou ovládané bytosti, určené k vzájemné výměně transcendentální blaženosti se svrchovanou podobou blaženosti a poznání. Osvobozené duše se mohou zapojit do tohoto blaženého vztahu vládce a ovládaných bez vymyšlených hmotných představ. Typickým příkladem takového transcendentálního vztahu mezi vládcem a ovládanými je Pánova rāsa-līlā s gopīmi. Gopī jsou ovládané expanze Jeho vnitřní energie, a proto nelze Pánův tanec rāsa-līlā nikdy přirovnávat k hmotnému vztahu mezi mužem a ženou. Je to nejdokonalejší stádium výměny citů mezi Pánem a živými bytostmi. Pán dává pokleslým duším příležitost dosáhnout této nejvyšší dokonalosti života. Pán Brahmā je pověřen řízením celého vesmírného představení, a proto se modlí, aby mu k tomu Pán požehnal.

The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of this material world. The whole cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord expands Himself into many personalities who are either self-expansions or separated expansions. The personalities of the individual souls are His separated expansions, whereas the self-expansions are the Lord Himself. The self-expansions are predominators, and the separated expansions are predominated for reciprocation of transcendental bliss with the supreme form of bliss and knowledge. The liberated souls can join in this blissful reciprocation of predominator and predominated without materially concocted ideas. The typical example of such a transcendental exchange between the predominator and the predominated is the Lord’s rāsa-līlā with the gopīs. The gopīs are predominated expansions of the internal potency, and therefore the Lord’s participation in the rāsa-līlā dance is never to be considered like the mundane relationship of man and woman. It is, rather, the highest perfectional stage of the exchange of feelings between the Lord and the living entities. The Lord gives the fallen souls the chance for this highest perfection of life. Lord Brahmā is entrusted with the management of the complete cosmic show, and therefore he prays that the Lord bestow His blessings upon him so that he may execute its purpose.