Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

kas tṛpnuyāt tīrtha-pado ’bhidhānāt
satreṣu vaḥ sūribhir īḍyamānāt
yaḥ karṇa-nāḍīṁ puruṣasya yāto
bhava-pradāṁ geha-ratiṁ chinatti
кас тпнуйт тӣртха-падо ’бхидхнт
сатрешу ва сӯрибхир ӣйамнт
йа кара-нӣ пурушасйа йто
бхава-прад геха-рати чхинатти

Synonyma

Пословный перевод

kaḥ — kdo je ten člověk; tṛpnuyāt — který může být spokojen; tīrtha-padaḥ — Jehož lotosové nohy jsou všechna poutní místa; abhidhānāt — z hovorů o; satreṣu — v lidské společnosti; vaḥ — ten, který je; sūribhiḥ — velkými oddanými; īḍyamānāt — který je uctíván; yaḥ — kdo; karṇā-nāḍīm — do ušních dírek; puruṣasya — člověka; yātaḥ — pronikající; bhava-pradām — to, co přináší zrození a smrt; geha-ratim — pouto k rodině; chinatti — je přetnuto.

ка — найдется ли такой человек; тпнуйт — который был бы удовлетворен; тӣртха-пада — лотосные стопы которого являются средоточием всех мест паломничества; абхидхнт — из речей; сатрешу — в человеческом обществе; ва — тот, кто является; сӯрибхи — великими преданными; ӣйамнт — тот, которому поклоняются; йа — кто; кар-нӣм — в ушные отверстия; пурушасйа — человека; йта — войдя; бхава-прадм — то, что влечет за собою рождение и смерть; геха-ратим — привязанности к семье; чхинатти — разрываются.

Překlad

Перевод

Kdo v lidské společnosti může být spokojen, aniž by dostatečně naslouchal o Pánovi, Jehož lotosové nohy zahrnují všechna poutní místa a Jehož uctívají velcí mudrci a oddaní? Pokud příběhy o Něm proniknou do uší, mohou přetnout všechna citová pouta k rodině.

Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества, о Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные? Едва войдя в уши, эти повествования тотчас разрывают узы семейных привязанностей.

Význam

Комментарий

Kṛṣṇa-kathā má takovou moc, že jakmile někomu jen pronikne do uší, může ho ihned osvobodit ze zajetí citových pout k rodině. Rodinné city jsou iluzorním projevem vnější energie a tvoří jediný podnět ke všem světským činnostem. Dokud se člověk věnuje světským činnostem a jeho mysl je v nich pohroužena, musí ve své hmotné nevědomosti podstupovat opakovaná zrození a smrti. Lidé jsou nejvíce ovlivněni kvalitou nevědomosti a někteří jsou ovlivněni kvalitou vášně. Tyto dvě kvality způsobují, že se živá bytost řídí hmotným pojetím života. Hmotné kvality nedovolují živé bytosti pochopit její skutečné postavení. Kvality nevědomosti a vášně člověka silně poutají k iluzornímu tělesnému chápání vlastního já. Nejlepší z takto oklamaných bláznů jsou ti, kteří se vlivem hmotné kvality vášně zabývají dobročinností. Bhagavad-gītā, což je kṛṣṇa-kathā přímo vyslovená Pánem, dává lidstvu základní lekci o tom, že tělo je pomíjivé a vědomí, rozprostřené po celém těle, je věčné. Bytost s vědomím, nezničitelná duše, existuje věčně a není možné ji za žádných okolností zabít, ani po zničení těla. Každý, kdo toto pomíjivé tělo mylně pokládá za vlastní já a pracuje pro ně ve jménu sociologie, politiky, lidumilství, dobročinnosti, nacionalismu nebo internacionalismu, zmaten tělesným pojetím života, není nic jiného než blázen, který neví, co je skutečnost a co pouhá představa. Někteří lidé převyšují kvality nevědomosti a vášně a jsou na úrovni kvality dobra, ale hmotné dobro je vždy znečištěné příměsmi nevědomosti a vášně. Hmotné dobro může dát člověku poznání, že tělo a duše se od sebe liší, a takový člověk se proto zajímá o duši, nikoliv o tělo. Kvůli svému hmotnému znečištění však lidé v kvalitě hmotného dobra nechápou skutečnou povahu duše jakožto osoby. Jejich neosobní pojetí duše jako toho, co se liší od těla, je udržuje v kvalitě dobra v rámci hmotné přírody, a dokud je neupoutá kṛṣṇa-kathā, nebudou osvobozeni z otroctví hmotné existence. Kṛṣṇa-kathā je jediný lék pro všechny lidi světa, protože může člověka přivést k čistému vědomí vlastního já a osvobodit ho z hmotného otroctví. Kázat kṛṣṇa-kathā po celém světě, jak žádal Pán Caitanya, je nejzáslužnější misionářskou činností a všichni rozumní muži a ženy na světě se mohou připojit k tomuto velkému hnutí, které Pán Caitanya započal.

Кришна-катха настолько могущественна, что, стоит ей войти в уши человека, как тот освобождается от пут семейных привязанностей. Привязанность к семье — это иллюзорное проявление внешней энергии, и она является единственным стимулом всей материальной деятельности. Пока человек не прекратит заниматься материальной деятельностью, пока его ум будет поглощен ею, он будет вынужден вновь и вновь рождаться и умирать в материальном мире, царстве тьмы и невежества. Подавляющее большинство людей находится под влиянием гуны невежества, и только небольшая их часть — под влиянием гуны страсти. Живое существо, пребывающее во власти этих двух гун, действует, исходя из материальных представлений о жизни. Гуны материальной природы не позволяют ему осознать свое истинное положение. Гуны страсти и невежества крепко привязывают живое существо к иллюзорной, телесной концепции своего «я». Лучшие из таких пребывающих в иллюзии глупцов, находясь под влиянием материальной гуны страсти, посвящают себя альтруистической деятельности. «Бхагавад-гита», являющаяся кришна-катхой, дает людям элементарное представление о том, что тело бренно, а сознание, которое его пронизывает, — вечно. Обладающая сознанием бессмертная душа существует вечно, она не умирает после смерти тела, и ее невозможно уничтожить ни при каких обстоятельствах. Всякий, кто отождествляет себя со своим бренным телом, и, исходя из этой ложной телесной концепции жизни, работает ради своего тела, именуя свою деятельность социологией, политикой, филантропией, альтруизмом, национализмом или интернационализмом, несомненно, является глупцом, не умеющим отличить реальность от иллюзии. Некоторые из таких людей поднимаются над гунами страсти и невежества и достигают гуны благости, однако материальную благость всегда оскверняют примеси невежества и страсти. Материальная благость дает человеку возможность понять разницу между телом и душой, и тот, кто находится под влиянием гуны благости, заботится о своей душе, а не о теле. Но из-за осквернения низшими гунами природы люди, находящиеся под влиянием гуны материальной благости, не способны постичь истинную, личностную природу души. Представления имперсоналистов о душе как о духовном начале, отличном от тела, позволяют им оставаться под влиянием материальной гуны благости, однако, до тех пор пока у них не пробудится интерес к кришна-катхе, они не смогут вырваться из плена материального существования. Кришна-катха — единственное средство, способное исцелить всех, кто живет в этом мире, ибо она помогает человеку утвердиться в чистом сознании своего «я» и освободиться от оков материального существования. Господь Чайтанья говорил, что проповедь кришна-катхи во всем мире — это величайшая миссионерская деятельность, и все здравомыслящие люди на земле должны присоединиться к этому великому движению, начало которому положил Господь Чайтанья.