Skip to main content

Sloka 25

25

Verš

Текст

vidura uvāca
jñānaṁ paraṁ svātma-rahaḥ-prakāśaṁ
yad āha yogeśvara īśvaras te
vaktuṁ bhavān no ’rhati yad dhi viṣṇor
bhṛtyāḥ sva-bhṛtyārtha-kṛtaś caranti
відура ува̄ча
джн̃а̄нам̇ парам̇ сва̄тма-рахах̣-прака̄ш́ам̇
йад а̄ха йоґеш́вара іш́варас те
вактум̇ бгава̄н но ’рхаті йад дхі вішн̣ор
бгр̣тйа̄х̣ сва-бгр̣тйа̄ртга-кр̣таш́ чаранті

Synonyma

Послівний переклад

viduraḥ uvāca — Vidura pravil; jñānam — poznání; param — transcendentální; sva-ātma — týkající se duše; rahaḥ — tajemství; prakāśam — osvětlující; yat — to, co; āha — řekl; yoga-īśvaraḥ — Pán veškeré mystiky; īśvaraḥ — Pán; te — tobě; vaktum — vyprávět; bhavān — ty; naḥ — mně; arhati — zasluhuje si; yat — pro; hi — důvod k; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; bhṛtyāḥ — služebníci; sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ — v zájmu jejich služebníků; caranti — putují.

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  трансцендентне; сва-а̄тма  —  щодо своєї сутності; рахах̣  —  таємницю; прака̄ш́ам  —  висвітлення; йат  —  те, що; а̄ха  —  сказав; йоґа-іш́варах̣  —  повелитель усіх містиків; іш́варах̣  —  Господь; те  —  тобі; вактум  —  повідати; бгава̄н  —  твоя милість; нах̣  —  мені; архаті  —  годиться; йат  —  бо; хі  —  з причини; вішн̣ох̣  —  Господа Вішну; бгр̣тйа̄х̣  —  слуги; сва-бгр̣тйа-артга-кр̣тах̣  —  задля добра своїх слуг; чаранті  —  мандрують.

Překlad

Переклад

Vidura pravil: Ó Uddhavo, jelikož služebníci Pána Viṣṇua putují po světě, aby sloužili ostatním, bylo by zcela na místě, kdybys laskavě popsal poznání o vlastním já, kterým tě Pán osvítil.

Відура сказав: О Уддгаво, слуги Вішну, Верховного Господа, ходять по землі тому, що піклуються про благо інших, отож було б дуже до речі, якби ти милостиво передав мені науку самоусвідомлення, яку розкрив тобі Сам Господь.

Význam

Коментар

Služebníci Pána jsou skuteční služebníci společnosti. Nemají na lidské společnosti žádný jiný zájem, než ji osvítit transcendentálním poznáním — chtějí v ní šířit poznání o vztahu živé bytosti k Nejvyššímu Pánu, činnostech spojených s tímto transcendentálním vztahem a konečném cíli lidského života. To je skutečné poznání, které může pomoci lidské společnosti k dosažení skutečného blaha. Veškeré poznání, jež se týká tělesných potřeb typu jedení, spaní, páření se a ochrany, se rozvíjí v mnoha odvětvích, ale je dočasné. Živá bytost není hmotné tělo, ale věčná nedílná část Nejvyšší Bytosti, a z toho důvodu je nezbytné, aby oživila své poznání o vlastním já. Bez tohoto poznání je lidský život promarněný. Služebníci Pána Viṣṇua jsou pověřeni touto zodpovědnou prací, a proto putují po Zemi a na všech ostatních planetách ve vesmíru. Poznání, které Uddhava přijal přímo od Pána, si tedy zasluhuje být rozšířené mezi lidmi a zvláště mezi takovými, jako je Vidura, kteří jsou vysoce pokročilí v oddané službě Pánu.

ПОЯСНЕННЯ: Господні слуги насправді служать суспільству. Живучи серед людей, вони не мають особистих інтересів, бажаючи тільки просвіщати суспільство трансцендентним знанням. Їхня єдина ціль    —    розкривати людям знання про стосунки живої істоти з Верховним Господом, про те, як треба діяти в цих трансцендентних стосунках, і про найвищу мету людського життя. Це істинне знання, яке може привести людство до справжнього добробуту, мети людських бажань. Знання про те, як задовольняти тілесні потреби в їді, сні, паруванні й самозахисті, навіть розвинуте в численні галузі науки, залишається тимчасовим. Жива істота    —    не матеріальне тіло, а вічна невід’ємна частка Верховної Істоти, тому для неї вкрай важливо відродити знання про своє «я». Не пізнавши себе, людина втрачає намарне ту нагоду, яку їй дає людське життя. Це відповідальне завдання просвіщати суспільство довірене слугам Господа, Вішну, і саме тому вони мандрують землею та всіма іншими планетами всесвіту. Отже, знання, яке Уддгава отримав від Самого Господа, заслуговує того, щоб його поширювати в людському суспільстві, особливо серед тих, хто, як Відура, досягнув високого рівня у відданому слжуінні Господу.

Skutečné transcendentální poznání sestupuje v učednické posloupnosti od Pána k Uddhavovi, od Uddhavy k Vidurovi a tak dále. Toto svrchované transcendentální poznání není možné získat nedokonalým spekulováním, jemuž se věnují takzvaně učení světští teoretici. Vidura si přál získat od Uddhavy důvěrné poznání zvané paramāṁ sthitim, které představuje Pána v Jeho transcendentálních zábavách. I když byl Vidura starší než Uddhava, chtěl se stát jeho transcendentálním služebníkem. Toto přijímání transcendentální učednické posloupnosti učí také Pán Caitanya. Pán Caitanya říkal, že transcendentální poznání je možné získat od kohokoliv — ať je to brāhmaṇa nebo śūdra, gṛhastha nebo sannyāsī — za předpokladu, že je skutečným znalcem vědy o Kṛṣṇovi. Každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, je pravý duchovní mistr.

Істинне трансцендентне знання сходить ланцюгом учнівської послідовності вді Господа до Уддгави, від Уддгави до Відури і так далі. Це верховне трансцендентне знаня неможливо добути недосконалим методом умовиводів, як намагаються зробити охочі до суперечок світські «знавці». Відура прагнув отримати це потаємне знання від Уддгави. Це знання, що називається парамам стгітім, розкриває природу Господа, проявлену в Його трансцендентних розвагах. Хоча Відура був старший за Уддгаву, він прагнув стати слугою Уддгави на трансцендентному рівні. Цей принцип трансцендентної учнівської послідовності пояснював також Господь Чайтан’я. Господь Чайтан’я радить шукати трансцендентного знання від кожного, хто справді обізнаний в науці про Крішну, чи це брахмана, чи шудра, чи це сімейна людина, чи санн’ясі. Той, хто знає науку про Крішну, є істинний духовний вчитель.