Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Texto

vidura uvāca
jñānaṁ paraṁ svātma-rahaḥ-prakāśaṁ
yad āha yogeśvara īśvaras te
vaktuṁ bhavān no ’rhati yad dhi viṣṇor
bhṛtyāḥ sva-bhṛtyārtha-kṛtaś caranti
vidura uvāca
jñānaṁ paraṁ svātma-rahaḥ-prakāśaṁ
yad āha yogeśvara īśvaras te
vaktuṁ bhavān no ’rhati yad dhi viṣṇor
bhṛtyāḥ sva-bhṛtyārtha-kṛtaś caranti

Synonyma

Synonyms

viduraḥ uvāca — Vidura pravil; jñānam — poznání; param — transcendentální; sva-ātma — týkající se duše; rahaḥ — tajemství; prakāśam — osvětlující; yat — to, co; āha — řekl; yoga-īśvaraḥ — Pán veškeré mystiky; īśvaraḥ — Pán; te — tobě; vaktum — vyprávět; bhavān — ty; naḥ — mně; arhati — zasluhuje si; yat — pro; hi — důvod k; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; bhṛtyāḥ — služebníci; sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ — v zájmu jejich služebníků; caranti — putují.

viduraḥ uvāca — Vidura dijo; jñānam — conocimiento; param — trascendental; sva-ātma — referente al ser; rahaḥ — misterio; prakāśam — iluminador; yat — aquello que; āha — dijo; yoga-īśvaraḥ — el amo de todos los místicos; īśvaraḥ — el Señor; te — a ti; vaktum — narrar; bhavān — tu buena persona; naḥ — a mí; arhati — merece; yat — para; hi — razón de; viṣṇoḥ — de Śrī Viṣṇu; bhṛtyāḥ — sirvientes; sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ — en beneficio de sus sirvientes; caranti — van a todas partes.

Překlad

Translation

Vidura pravil: Ó Uddhavo, jelikož služebníci Pána Viṣṇua putují po světě, aby sloužili ostatním, bylo by zcela na místě, kdybys laskavě popsal poznání o vlastním já, kterým tě Pán osvítil.

Vidura dijo: ¡Oh, Uddhava! Debido a que los sirvientes de Viṣṇu, el Señor, van a todas partes por el bien de servir a los demás, es muy apropiado que tengas la bondad de describir el conocimiento acerca del ser, con el que has sido iluminado por el propio Señor.

Význam

Purport

Služebníci Pána jsou skuteční služebníci společnosti. Nemají na lidské společnosti žádný jiný zájem, než ji osvítit transcendentálním poznáním — chtějí v ní šířit poznání o vztahu živé bytosti k Nejvyššímu Pánu, činnostech spojených s tímto transcendentálním vztahem a konečném cíli lidského života. To je skutečné poznání, které může pomoci lidské společnosti k dosažení skutečného blaha. Veškeré poznání, jež se týká tělesných potřeb typu jedení, spaní, páření se a ochrany, se rozvíjí v mnoha odvětvích, ale je dočasné. Živá bytost není hmotné tělo, ale věčná nedílná část Nejvyšší Bytosti, a z toho důvodu je nezbytné, aby oživila své poznání o vlastním já. Bez tohoto poznání je lidský život promarněný. Služebníci Pána Viṣṇua jsou pověřeni touto zodpovědnou prací, a proto putují po Zemi a na všech ostatních planetách ve vesmíru. Poznání, které Uddhava přijal přímo od Pána, si tedy zasluhuje být rozšířené mezi lidmi a zvláště mezi takovými, jako je Vidura, kteří jsou vysoce pokročilí v oddané službě Pánu.

SIGNIFICADO: Los sirvientes del Señor son verdaderamente los sirvientes de la sociedad. No tienen ningún interés en la sociedad humana que no sea el de iluminarla en lo referente al conocimiento trascendental. Su interés es impartir conocimiento acerca de la relación del ser viviente con el Señor Supremo, las actividades de esa relación trascendental, y la meta final de la vida humana. Ese es el verdadero conocimiento que puede ayudar a la sociedad a alcanzar el verdadero objetivo del bienestar humano. El conocimiento referente a las necesidades corporales de comer, dormir, aparearse y temer, convertido en diversas ramas de adelanto de conocimiento, es todo temporal. El ser viviente no es el cuerpo material, sino una parte integral eterna del Ser Supremo, y por ello es esencial que reviva su conocimiento del ser. Sin ese conocimiento, la vida humana se frustra. A los sirvientes del Señor, Viṣṇu, se les confía esa labor de responsabilidad, y por eso ellos van a todas partes de la Tierra y a todos los demás planetas del universo. Así pues, el conocimiento que Uddhava recibió directamente del Señor merece ser distribuido en la sociedad humana, especialmente a personas como Vidura, que están muy avanzadas en el servicio devocional del Señor.

Skutečné transcendentální poznání sestupuje v učednické posloupnosti od Pána k Uddhavovi, od Uddhavy k Vidurovi a tak dále. Toto svrchované transcendentální poznání není možné získat nedokonalým spekulováním, jemuž se věnují takzvaně učení světští teoretici. Vidura si přál získat od Uddhavy důvěrné poznání zvané paramāṁ sthitim, které představuje Pána v Jeho transcendentálních zábavách. I když byl Vidura starší než Uddhava, chtěl se stát jeho transcendentálním služebníkem. Toto přijímání transcendentální učednické posloupnosti učí také Pán Caitanya. Pán Caitanya říkal, že transcendentální poznání je možné získat od kohokoliv — ať je to brāhmaṇa nebo śūdra, gṛhastha nebo sannyāsī — za předpokladu, že je skutečným znalcem vědy o Kṛṣṇovi. Každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, je pravý duchovní mistr.

El verdadero conocimiento trascendental desciende a través de la sucesión discipular que va del Señor a Uddhava, de Uddhava a Vidura, y así sucesivamente. Dicho conocimiento trascendental supremo no puede adquirirse mediante el proceso de la especulación imperfecta, como lo llevan a cabo los supuestamente eruditos pendencieros mundanos. Vidura estaba ansioso de aprender de Uddhava ese conocimiento confidencial conocido como paramāṁ sthitim, en el que se conoce al Señor mediante Sus pasatiempos trascendentales. Si bien Vidura era mayor que Uddhava, estaba ansioso de volverse un sirviente de Uddhava en la relación trascendental. Śrī Caitanya también enseña esta fórmula de sucesión discipular trascendental. Śrī Caitanya aconseja recibir conocimiento trascendental de cualquiera —bien sea un brāhmaṇa o un śūdra, un casado o un sannyāsī—, siempre y cuando esa persona se encuentre verdaderamente versada en la ciencia de Kṛṣṇa. La persona que conoce la ciencia de Kṛṣṇa es verdaderamente un maestro espiritual genuino.