Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

sa eva viśvasya bhavān vidhatte
guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ
sargādy anīho ’vitathābhisandhir
ātmeśvaro ’tarkya-sahasra-śaktiḥ
sa eva viśvasya bhavān vidhatte
guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ
sargādy anīho ’vitathābhisandhir
ātmeśvaro ’tarkya-sahasra-śaktiḥ

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — stejná osobnost; eva — jistě; viśvasya — vesmíru; bhavān — Ty; vidhatte — děje se; guṇa-pravāheṇa — vzájemným působením kvalit; vibhakta — rozděluješ; vīryaḥ — Své energie; sarga-ādi — stvoření atd.; anīhaḥ — nečinný; avitatha — není zbytečné; abhisandhiḥ — Tvé odhodlání; ātma-īśvaraḥ — Pán všech živých bytostí; atarkya — nepředstavitelný; sahasra — tisíce; śaktiḥ — komu náleží energie.

сах̣ — та же самая личность; эва — безусловно; виш́васйа — вселенной; бхава̄н — Ты; видхатте — выполняешь; гун̣а-права̄хен̣а — через взаимодействие материальных гун; вибхакта — разделенный; вӣрйах̣ — Твои энергии; сарга-а̄ди — творение и так далее; анӣхах̣ — бездействующий; авитатха — ненапрасный; абхисандхих̣ — Твое намерение; а̄тма-ӣш́варах̣ — Господь всех живых существ; атаркйа — непостижимый; сахасра — тысячами; ш́актих̣ — обладая энергиями.

Překlad

Перевод

Můj milý Pane, i když Ty Osobně nemusíš nic dělat, rozšířil jsi Své energie ve vzájemném působení hmotných kvalit přírody, a tak dochází ke stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Můj milý Pane, jsi nezávislý ve Svém odhodlání a jsi Nejvyšší Pán všech živých bytostí. Pro ně tvoříš hmotný svět, a ačkoliv jsi jeden jediný, Tvé nesčetné energie působí v rozmanitých oblastech. To vše je pro nás nepředstavitelné.

Дорогой Господь, хотя Сам Ты ничего не делаешь, Ты вкладываешь Свои энергии в процессы взаимодействия гун материальной природы, которые являются причиной возникновения, сохранения и разрушения материального мироздания. О мой Господь, Ты Сам претворяешь в жизнь Свои замыслы, и для всех живых существ Ты являешься Верховной Личностью Бога. Для них Ты создаешь этот материальный мир, и, хотя Ты один, Твои бесчисленные энергии проявляются по-разному. Это навсегда останется загадкой для меня.

Význam

Комментарий

Devahūtin výrok, že Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, se projevuje rozmanitými energiemi, ačkoliv Sám nemusí nic dělat, potvrzují také Upaniṣady. Nikdo není větší než On a nikdo se Mu nevyrovná. Vše v tomto světě zcela přirozeně konají Jeho energie. Z této sloky je též patrné, že ačkoliv Brahmā, Viṣṇu a Śiva, kteří jsou obdařeni zvláštní mocí, mají na starost hmotné kvality přírody, Nejvyšší Pán je naprosto vzdálený činnostem tohoto světa. Devahūti říká: “Ačkoliv Sám nic dělat nemusíš, Tvé odhodlání je absolutní. K tomu, aby se naplnila Tvá vůle, nikoho nepotřebuješ. Jsi Nejvyšší Duše, nejvyšší vládce. Tvá vůle je tedy naprosto svrchovaná a nepřemožitelná.” Nejvyšší Pán má schopnost zmařit plány ostatních. Jak praví rčení: “Člověk míní, Bůh mění.” Míní-li však Nejvyšší Pán, Jeho touze nemůže nikdo vzdorovat. Pán je Absolutní. Každý z nás ve splnění svých přání z konečného hlediska závisí na Pánovi, Pán však nezávisí na nikom. V tom spočívá Jeho nepředstavitelná moc. To, co je pro obyčejnou živou bytost zcela nepředstavitelné, je pro Pána jednoduchou záležitostí. Ačkoliv je neomezený, zpřístupňuje se nám prostřednictvím autorizovaných textů, jako jsou Vedy. Śabda-mūlatvāt — můžeme Ho poznat skrze śabda-brahma, védskou literaturu.

В этом стихе Девахути утверждает, что, хотя Абсолютный Господь Сам ничего не делает, Он обладает множеством разнообразных энергий. Это подтверждают Упанишады. На свете нет никого более великого, чем Он, или равного Ему. Все, что происходит в мироздании, осуществляют энергии Господа, хотя кажется, будто все происходит само собой. Отсюда следует, что Сам Верховный Господь не принимает в деятельности гун материальной природы никакого участия, хотя гуны находятся в ведении различных воплощений Господа: Брахмы, Вишну и Шивы, — каждое из которых наделено определенным могуществом. Девахути говорит: «Хотя Ты ничего не делаешь Сам, Твоя воля непререкаема. Не может быть и речи о том, чтобы Ты исполнял Свою волю с посторонней помощью. В конечном счете Ты являешься Высшей Душой и верховным повелителем всего сущего, поэтому никто не в силах помешать осуществлению Твоих замыслов». Верховный Господь может нарушить планы других живых существ. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Но когда предполагает Верховный Господь, осуществление Его желания не зависит ни от кого другого, ибо Он абсолютен. Исполнение наших желаний в конечном счете зависит от Господа, но про желания Господа нельзя сказать, что их исполнение от кого-то зависит. Таково непостижимое могущество Всевышнего. Ему не составляет никакого труда сделать то, что не под силу обыкновенным живым существам, и, несмотря на Свою беспредельность, Господь позволяет постичь Себя тем, кто изучает авторитетные священные писания, какими являются Веды. Ш́абда-мӯлатва̄т: постичь Господа можно через шабда-брахму, то есть с помощью ведических писаний.

Proč došlo ke stvoření? Odpověď je zde — Pán je Nejvyšší Osobnost Božství pro všechny živé bytosti, a pro ty z nich, které touží užívat si a vládnout hmotné přírodě, stvořil hmotný vesmír. Je Nejvyšší Osobností Božství, a tudíž živým bytostem plní jejich touhy. Vedy tuto skutečnost potvrzují: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān — jedna svrchovaná bytost se stará o potřeby mnoha živých bytostí. Živé bytosti mají téměř nekonečné množství přání a jeden jediný Nejvyšší Pán se o ně stará Svou nepochopitelnou energií.

Почему был создан материальный мир? Господь является Верховной Личностью Бога для всех живых существ, поэтому Он создал материальный мир для тех из них, которые хотят наслаждаться или господствовать над материальной природой. Будучи Верховным Господом, Он исполняет разнообразные желания живых существ. Это подтверждается в Ведах: эко бахӯна̄м̇ йо видадха̄ти ка̄ма̄н — верховное живое существо удовлетворяет потребности множества других живых существ. Желаниям различных живых существ поистине нет конца, и верховное живое существо, Верховный Господь, один поддерживает их существование и удовлетворяет все их нужды с помощью Своей непостижимой энергии.