Skip to main content

Sloka 24

Text 24

Verš

Text

yadāsya cittam artheṣu
sameṣv indriya-vṛttibhiḥ
na vigṛhṇāti vaiṣamyaṁ
priyam apriyam ity uta
yadāsya cittam artheṣu
sameṣv indriya-vṛttibhiḥ
na vigṛhṇāti vaiṣamyaṁ
priyam apriyam ity uta

Synonyma

Synonyms

yadā — když; asya — oddaného; cittam — mysl; artheṣu — ve smyslových předmětech; sameṣu — vyrovnaný; indriya-vṛttibhiḥ — činnostmi smyslů; na — ne; vigṛhṇāti — vnímá; vaiṣamyam — rozdíl; priyam — příjemné; apriyam — nepříjemné; iti — tak; uta — jistě.

yadā — when; asya — of the devotee; cittam — the mind; artheṣu — in the sense objects; sameṣu — same; indriya-vṛttibhiḥ — by the activities of the senses; na — not; vigṛhṇāti — does perceive; vaiṣamyam — difference; priyam — agreeable; apriyam — not agreeable; iti — thus; uta — certainly.

Překlad

Translation

Mysl vznešeného oddaného dosáhne vyrovnanosti při všech smyslových činnostech, a oddaný je pak transcendentální vůči příjemnému i nepříjemnému.

The exalted devotee’s mind becomes equipoised in sensory activities, and he is transcendental to that which is agreeable and not agreeable.

Význam

Purport

Význam pokroku v transcendentálním poznání a odpoutanosti od hmotných svodů je patrný zejména v osobnosti vysoce pokročilého oddaného. Pokročilý oddaný je nad vším příjemným i nepříjemným, jelikož nikdy nejedná pro svůj vlastní smyslový požitek. Vše, co činí nebo nač myslí, je určené k uspokojení Nejvyššího Pána. Může se nacházet v hmotném či duchovním světě, ale jeho mysl je všude v naprosté rovnováze. Oddaný ví, že v hmotném světě není nic dobrého; vše je znečištěné hmotnou přírodou, a proto špatné. Materialistické představy o dobrém či zlém, morálním a nemorálním atd. jsou tedy jen mentální spekulace a sentiment. V hmotném světě není nic dobrého a v duchovním světě je vše absolutně dobré. V duchovní různorodosti neexistuje nedokonalost. Oddaný na vše hledí z duchovního hlediska, a proto je stále vyrovnaný. To je příznakem toho, kdo je na transcendentální úrovni. Oddaný automaticky získává odpoutanost, vairāgyu, poté jñānu, poznání, a konečně opravdové transcendentální poznání. Závěr je takový, že pokročilý oddaný je spojený s transcendentálními vlastnostmi Pána a v tom smyslu se stává kvalitativně totožným s Nejvyšší Osobností Božství.

The significance of advancement in transcendental knowledge and detachment from material attraction is exhibited in the personality of a highly advanced devotee. For him there is nothing agreeable or disagreeable because he does not act in any way for his personal sense gratification. Whatever he does, whatever he thinks, is for the satisfaction of the Personality of Godhead. Either in the material world or in the spiritual world, his equipoised mind is completely manifested. He can understand that in the material world there is nothing good; everything is bad due to its being contaminated by material nature. The materialists conclusions of good and bad, moral and immoral, etc., are simply mental concoction or sentiment. Actually there is nothing good in the material world. In the spiritual field everything is absolutely good. There is no inebriety in the spiritual varieties. Because a devotee accepts everything in spiritual vision, he is equipoised; that is the symptom of his being elevated to the transcendental position. He automatically attains detachment, vairāgya, then jñāna, knowledge, and then actual transcendental knowledge. The conclusion is that an advanced devotee dovetails himself in the transcendental qualities of the Lord, and in that sense he becomes qualitatively one with the Supreme Personality of Godhead.