Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností

Описание пагубных последствий кармической деятельности

Sloka 1:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Stejně jako shluk mraků nezná mocné působení větru, tak i člověk pohroužený do hmotného vědomí nezná mocnou sílu časového faktoru, který ho unáší.
ТЕКСТ 1:
Верховный Господь, Личность Бога, сказал: Как вереницы облаков, носимых ветром, ничего не знают о его могуществе, так и человек, обладающий материальным сознанием и поглощенный кармической деятельностью, не подозревает о могуществе времени, несущего его.
Sloka 2:
Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše naříká.
ТЕКСТ 2:
Верховная Личность Бога в образе времени повергает в прах все, что ценой огромных усилий и упорного труда создает материалист в своих стараниях обрести так называемое счастье. Видя это, обусловленная душа погружается в скорбь.
Sloka 3:
Svedený materialista neví, že samotné jeho tělo je dočasné a stejně tak i lákadla v podobě domova, půdy a bohatství, která se s tímto tělem pojí. Z pouhé nevědomosti si myslí, že vše je trvalé.
ТЕКСТ 3:
Сбитый с толку материалист даже не подозревает о том, что тело бренно, так же как и все, что связано с телом: его дом, земля и богатство, к которым он так привязан. Только по неведению он думает, что все это будет существовать вечно.
Sloka 4:
Živá bytost nachází ve svém životním druhu, ať je jakýkoliv, zvláštní uspokojení a nikdy se jí nepříčí žít v takových podmínkách.
ТЕКСТ 4:
В какой бы форме жизни ни родилось живое существо, оно получает определенное удовольствие от пребывания в теле данного типа и никогда не сожалеет о том, что находится в подобных условиях.
Sloka 5:
Podmíněná živá bytost je se svým životním druhem spokojená. Jelikož je oklamána zahalujícím vlivem iluzorní energie, nechce opustit své tělo ani v pekle, protože nachází potěšení v pekelném požitku.
ТЕКСТ 5:
Обусловленное живое существо вполне довольно тем телом, которое у него есть. Введенное в заблуждение иллюзорной энергией, покрывающей его знание, оно не желает расставаться со своим телом, даже если живет в аду, ибо и там оно ухитряется наслаждаться жизнью.
Sloka 6:
Tato spokojenost s vlastní životní úrovní je výsledkem hluboce zakořeněné připoutanosti k tělu, manželce, domovu, dětem, zvířatům, bohatství a přátelům. Ve spojení s těmito věcmi se podmíněná duše považuje za velice dokonalou.
ТЕКСТ 6:
Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства.
Sloka 7:
Přestože tento hlupák neustále hoří úzkostí, s nadějí, která se nikdy nesplní, bez přestání provádí všemožné hříšné činnosti, aby zaopatřil svoji takzvanou rodinu a společnost.
ТЕКСТ 7:
Тревоги постоянно снедают такого глупца, но, несмотря на это, он совершает один грех за другим и живет надеждами, которым не суждено сбыться, и все только для того, чтобы обеспечить существование тех, кого он считает своими родными и близкими.
Sloka 8:
Dává své srdce a smysly ženě, která ho okouzluje māyou. Užívá si s ní důvěrných rozhovorů a objetí v osamění a je unešen sladkými slovy malých dětí.
ТЕКСТ 8:
Свое сердце и чувства он отдает женщине, которая околдовывает его чарами майи. Он наслаждается ее объятиями и беседами наедине с ней, а лепет маленьких детей приводит его в восторг.
Sloka 9:
Připoutaný hospodář lpí na rodinném životě, který je plný diplomacie a nečestného jednání. Neustále šíří utrpení a ovládán snahou o dosažení smyslového požitku jedná tak, aby působil proti bolestivým reakcím svého jednání. Jakmile se mu podaří je zmírnit, považuje se za šťastného.
ТЕКСТ 9:
Связанный семейными узами, такой домохозяин живет в кругу семьи, где царят ложь и лицемерие. Сея вокруг себя одни несчастья и послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств, он старается противостоять обрушивающимся на него со всех сторон бедам и невзгодам, и, если ему чудом удается выстоять под ударами судьбы, он считает себя очень счастливым.
Sloka 10:
Obstarává peníze s použitím příležitostného násilí, a přestože slouží své rodině, sám jí pouze malou část jídla, které takto nakoupil. Kvůli těm, pro něž takovým podvodným způsobem vydělával peníze, se dostává do pekla.
ТЕКСТ 10:
Для того чтобы добыть деньги, он на каждом шагу причиняет зло другим людям. Все заработанное он отдает семье, а сам съедает лишь малую часть купленной на его деньги пищи и в конце концов отправляется в ад из-за тех, ради кого он всеми правдами и неправдами добывал деньги.
Sloka 11:
Když ve svém zaměstnání zažívá neúspěchy, chce se znovu a znovu zlepšit, ale poté, co všechny pokusy selžou a on zkrachuje, na základě přílišné chamtivosti přijímá peníze od druhých.
ТЕКСТ 11:
Когда дела его начинают идти плохо, человек снова и снова пытается поправить положение, но, когда все эти попытки оканчиваются неудачей и его предприятие терпит крах, он, обуреваемый жадностью, начинает покушаться на чужие богатства.
Sloka 12:
Takto je nešťastný muž, neschopný zaopatřit členy své rodiny, připraven o všechnu krásu. Stále myslí na svůj neúspěch a hluboce se rmoutí.
ТЕКСТ 12:
Такой неудачник, безуспешно пытающийся прокормить семью, представляет собой жалкое зрелище. Он постоянно думает о своих неудачах, и эти мысли причиняют ему невыносимые страдания.
Sloka 13:
Když jeho žena a další vidí, že je nedokáže podporovat, přestanou se k němu chovat se stejnou úctou jako předtím, stejně jako lakomí farmáři již nejednají stejně se starými a sedřenými voly.
ТЕКСТ 13:
Видя, что он больше не в состоянии содержать семью, жена и дети перестают оказывать ему то уважение, которое оказывали раньше, подобно тому как скупые крестьяне перестают заботиться о состарившихся и изможденных быках.
Sloka 14:
Pošetilému hospodáři se nezprotiví rodinný život, ani když se o něho starají ti, o které se kdysi sám staral. Znetvořený stářím se připravuje na blížící se smrt.
ТЕКСТ 14:
Но глупый отец семейства не утрачивает вкуса к семейной жизни, несмотря на то, что теперь он находится на иждивении тех, кого некогда содержал. Обезображенный старостью, он готовится к встрече со смертью.
Sloka 15:
Takto zůstává doma jako domácí pes a živí se tím, co mu lhostejně dají. Trpí mnoha nemocemi, jako je porucha trávení a ztráta chuti, a proto jí pouze malé kousky jídla. Stává se invalidou, který již nemůže nic dělat.
ТЕКСТ 15:
Так он остается дома и, словно дворовый пес, питается тем, что ему бросают. Страдая от многочисленных недугов, таких, как несварение желудка и потеря аппетита, он съедает горстку пищи в день и постепенно превращается в калеку, не способного больше работать.
Sloka 16:
V tomto chorobném stavu mu vnitřním tlakem vzduchu vylézají oči z důlků a jeho žlázy ucpává sliz. Má potíže s dýcháním a jeho výdechy a nádechy doprovází chroptění v hrdle, které zní “ghura, ghura”.
ТЕКСТ 16:
В предсмертной агонии, под давлением воздуха изнутри, глаза человека вылезают из орбит, а трахея наполняется слизью. Ему становится трудно дышать, и при каждом вздохе из его горла вырываются предсмертные хрипы: «Гхура-гхура».
Sloka 17:
Tak se ocitá ve spárech smrti a uléhá v kruhu naříkajících přátel a příbuzných. Přestože s nimi chce mluvit, není toho již schopen, protože je pod vládou času.
ТЕКСТ 17:
Попав в объятия смерти, он лежит на смертном одре, окруженный скорбящими родственниками и друзьями. Он хочет обратиться к ним, но не может произнести ни слова, ибо уже находится во власти времени.
Sloka 18:
Muž, který se s neovládnutými smysly zaměstnával udržováním své rodiny, takto umírá ve velkém smutku s pohledem na své plačící příbuzné. Umírá velice žalostně, s velkými bolestmi a v bezvědomí.
ТЕКСТ 18:
Так человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил, во всем потакая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания.
Sloka 19:
V okamžiku smrti vidí, jak k němu s očima plnýma hněvu přicházejí poslové pána smrti, a velkým strachem se pokálí a pomočí.
ТЕКСТ 19:
В момент смерти человек видит посланцев бога смерти, которые стоят перед ним с налитыми яростью глазами, и, охваченный ужасом, он испускает мочу и кал.
Sloka 20:
Podobně jako státní policie zajme zločince, aby ho potrestala, tak člověka, který se věnoval zločinnému uspokojování smyslů, zajmou Yamadūtové. Kolem krku mu přiváží silný provaz a zahalí jeho jemnohmotné tělo, aby mohl podstoupit přísný trest.
ТЕКСТ 20:
Подобно тому как стражи порядка арестовывают преступника, чтобы затем подвергнуть его наказанию, Ямадуты берут под стражу грешника, всю жизнь удовлетворявшего собственные чувства. Они затягивают на его шее крепкую петлю и покрывают тонкое тело грешника особой оболочкой, чтобы подвергнуть его суровому наказанию.
Sloka 21:
Když ho vedou Yamarājovi strážníci, je zdrcený a celý se třese. Cestou ho koušou psi a on si vzpomíná na hříšné činnosti, které páchal během svého života. Je z toho naprosto zoufalý.
ТЕКСТ 21:
Посланцы Ямараджи волокут его по дороге, а он трепещет от ужаса в их руках. По пути его кусают собаки, и он вспоминает все грехи, которые совершил в своей жизни. Все это причиняет ему жестокие страдания.
Sloka 22:
Zločinec musí projít pod žhnoucím sluncem po cestách z horkého písku, podél kterých na obou stranách planou lesní požáry. Strážníci ho bijí důtkami do zad, protože není schopen chůze. Souží ho hlad a žízeň, ale na cestě bohužel není pitná voda, útočiště ani místo na odpočinek.
ТЕКСТ 22:
Грешника ведут под палящим солнцем по раскаленному песку, а по обеим сторонам дороги бушуют лесные пожары. Когда он не может больше идти, слуги Ямараджи подгоняют его ударами плетей по спине. Его терзают жестокие муки голода и жажды, но рядом нет ни питьевой воды, ни укрытия, ни места, где он мог бы отдохнуть.
Sloka 23:
Cestou do Yamarājova sídla klesá únavou a někdy upadá do bezvědomí, ale je donucen znovu vstát. Takto ho strážníci velice rychle předvedou před Yamarāje.
ТЕКСТ 23:
Бредя по дороге, ведущей в обитель Ямараджи, он то и дело падает от усталости и порой теряет сознание, но его всякий раз заставляют вставать. Так он очень быстро достигает обители Ямараджи и предстает перед ним.
Sloka 24:
Tímto způsobem musí projít devadesát devět tisíc yojanů během dvou nebo tří okamžiků a pak okamžitě podstoupit trest mučením, který je mu určen.
ТЕКСТ 24:
За два-три мгновения он покрывает расстояние в девяносто девять тысяч йоджан, и затем его без промедления подвергают мучительным пыткам, которые он заслужил.
Sloka 25:
Je vržen mezi hořící kusy dřeva a jeho údy vzplanou. V některých případech musí jíst své vlastní maso nebo ho pojídají ostatní.
ТЕКСТ 25:
Его сажают на пылающие поленья, и огонь жжет его члены. Иногда его заставляют есть собственную плоть, а иногда его плоть пожирают другие.
Sloka 26:
Dívá se, jak z něho pekelní psi a supi zaživa tahají vnitřnosti, a zažívá muka od hadů, štírů, komárů a dalších tvorů, kteří ho koušou.
ТЕКСТ 26:
Псы и ястребы, обитающие в аду, вырывают его внутренности, при этом сам он продолжает жить и наблюдает все это, а змеи, скорпионы, москиты и другие твари кусают его, причиняя нестерпимую боль.
Sloka 27:
Sloni odlamují jeho údy a trhají je na kusy. Je shazován z vrcholků hor a vězněn ve vodě nebo v jeskyni.
ТЕКСТ 27:
Затем слоны отрывают и одну за другой раздирают на куски различные части его тела. Его сбрасывают в пропасть и опускают под воду или заточают в пещеру.
Sloka 28:
Muži a ženy, jejichž životy byly založeny na nedovoleném sexu, se ocitnou v různých příšerných podmínkách v peklech zvaných Tāmisra, Andha-tāmisra a Raurava.
ТЕКСТ 28:
Мужчины и женщины, которые всю жизнь предавались разврату, подвергаются ужасным пыткам в адах Тамисра, Андха-тамисра и Раурава.
Sloka 29:
Pán Kapila pokračoval: Má drahá matko, někdy se říká, že zažíváme peklo či nebe na této planetě, protože i zde jsou někdy vidět pekelné tresty.
ТЕКСТ 29:
Господь Капила продолжал: Дорогая мать, иногда говорят, что и на этой планете можно оказаться в аду или в раю, ибо даже здесь людям порой приходится терпеть адские муки.
Sloka 30:
Člověk, který živil sebe a členy své rodiny hříšnými činnostmi, trpí po opuštění tohoto těla v pekelných podmínkách a jeho příbuzní trpí také.
ТЕКСТ 30:
Оставив тело, человек, который занимался греховной деятельностью, чтобы прокормить себя и членов своей семьи, сам страдает в аду и обрекает на страдания своих родственников.
Sloka 31:
Po opuštění svého současného těla jde sám do nejtemnějších oblastí pekla a peníze, které ve své závisti vůči jiným živým bytostem získal, jsou penězi na cestu, s nimiž opouští tento svět.
ТЕКСТ 31:
Покинув тело, он в полном одиночестве отправляется в темнейшие районы ада, и деньги, которые он добыл ценой страданий других живых существ, покрывают дорожные расходы.
Sloka 32:
Tak se muž, který se staral o své příbuzné, ocitá řízením Nejvyšší Osobnosti Božství v pekelných podmínkách, aby trpěl za své hříšné činnosti. Je jako člověk, který přišel o své bohatství.
ТЕКСТ 32:
Так по воле Верховной Личности Бога отец семейства отправляется в ад и страдает за совершенные им грехи, подобно человеку, который лишился своего богатства.
Sloka 33:
Člověk, který si velice přeje udržovat svoji rodinu a příbuzné pouze černými metodami, půjde nepochybně do nejtemnějších oblastí pekla Andha-tāmisra.
ТЕКСТ 33:
Таким образом, тот, кто, стараясь обеспечить свою семью и родственников, не брезгает сомнительными средствами, обрекает себя на существование в самом мрачном из адов, Андха-тамисре.
Sloka 34:
Když živá bytost projde všemi strastiplnými pekelnými podmínkami a v náležitém pořadí také nejnižšími podobami zvířecího života, které předcházejí lidskému zrození, je očištěna od všech hříchů a narodí se znovu jako člověk na této Zemi.
ТЕКСТ 34:
После того как живое существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь рождается на земле, получая тело человека.