Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ

CHAPTER THIRTY

Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností

Description by Lord Kapila of Adverse Fruitive Activities

Sloka 1:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Stejně jako shluk mraků nezná mocné působení větru, tak i člověk pohroužený do hmotného vědomí nezná mocnou sílu časového faktoru, který ho unáší.
Text 1:
The Personality of Godhead said: As a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor, by which he is being carried.
Sloka 2:
Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše naříká.
Text 2:
Whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality, as the time factor, destroys, and for this reason the conditioned soul laments.
Sloka 3:
Svedený materialista neví, že samotné jeho tělo je dočasné a stejně tak i lákadla v podobě domova, půdy a bohatství, která se s tímto tělem pojí. Z pouhé nevědomosti si myslí, že vše je trvalé.
Text 3:
The misguided materialist does not know that his very body is impermanent and that the attractions of home, land and wealth, which are in relationship to that body, are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent.
Sloka 4:
Živá bytost nachází ve svém životním druhu, ať je jakýkoliv, zvláštní uspokojení a nikdy se jí nepříčí žít v takových podmínkách.
Text 4:
The living entity, in whatever species of life he appears, finds a particular type of satisfaction in that species, and he is never averse to being situated in such a condition.
Sloka 5:
Podmíněná živá bytost je se svým životním druhem spokojená. Jelikož je oklamána zahalujícím vlivem iluzorní energie, nechce opustit své tělo ani v pekle, protože nachází potěšení v pekelném požitku.
Text 5:
The conditioned living entity is satisfied in his own particular species of life; while deluded by the covering influence of the illusory energy, he feels little inclined to cast off his body, even when in hell, for he takes delight in hellish enjoyment.
Sloka 6:
Tato spokojenost s vlastní životní úrovní je výsledkem hluboce zakořeněné připoutanosti k tělu, manželce, domovu, dětem, zvířatům, bohatství a přátelům. Ve spojení s těmito věcmi se podmíněná duše považuje za velice dokonalou.
Text 6:
Such satisfaction with one’s standard of living is due to deep-rooted attraction for body, wife, home, children, animals, wealth and friends. In such association, the conditioned soul thinks himself quite perfect.
Sloka 7:
Přestože tento hlupák neustále hoří úzkostí, s nadějí, která se nikdy nesplní, bez přestání provádí všemožné hříšné činnosti, aby zaopatřil svoji takzvanou rodinu a společnost.
Text 7:
Although he is always burning with anxiety, such a fool always performs all kinds of mischievous activities, with a hope which is never to be fulfilled, in order to maintain his so-called family and society.
Sloka 8:
Dává své srdce a smysly ženě, která ho okouzluje māyou. Užívá si s ní důvěrných rozhovorů a objetí v osamění a je unešen sladkými slovy malých dětí.
Text 8:
He gives heart and senses to a woman, who falsely charms him with māyā. He enjoys solitary embraces and talking with her, and he is enchanted by the sweet words of the small children.
Sloka 9:
Připoutaný hospodář lpí na rodinném životě, který je plný diplomacie a nečestného jednání. Neustále šíří utrpení a ovládán snahou o dosažení smyslového požitku jedná tak, aby působil proti bolestivým reakcím svého jednání. Jakmile se mu podaří je zmírnit, považuje se za šťastného.
Text 9:
The attached householder remains in his family life, which is full of diplomacy and politics. Always spreading miseries and controlled by acts of sense gratification, he acts just to counteract the reactions of all his miseries, and if he can successfully counteract such miseries, he thinks that he is happy.
Sloka 10:
Obstarává peníze s použitím příležitostného násilí, a přestože slouží své rodině, sám jí pouze malou část jídla, které takto nakoupil. Kvůli těm, pro něž takovým podvodným způsobem vydělával peníze, se dostává do pekla.
Text 10:
He secures money by committing violence here and there, and although he employs it in the service of his family, he himself eats only a little portion of the food thus purchased, and he goes to hell for those for whom he earned the money in such an irregular way.
Sloka 11:
Když ve svém zaměstnání zažívá neúspěchy, chce se znovu a znovu zlepšit, ale poté, co všechny pokusy selžou a on zkrachuje, na základě přílišné chamtivosti přijímá peníze od druhých.
Text 11:
When he suffers reverses in his occupation, he tries again and again to improve himself, but when he is baffled in all attempts and is ruined, he accepts money from others because of excessive greed.
Sloka 12:
Takto je nešťastný muž, neschopný zaopatřit členy své rodiny, připraven o všechnu krásu. Stále myslí na svůj neúspěch a hluboce se rmoutí.
Text 12:
Thus the unfortunate man, unsuccessful in maintaining his family members, is bereft of all beauty. He always thinks of his failure, grieving very deeply.
Sloka 13:
Když jeho žena a další vidí, že je nedokáže podporovat, přestanou se k němu chovat se stejnou úctou jako předtím, stejně jako lakomí farmáři již nejednají stejně se starými a sedřenými voly.
Text 13:
Seeing him unable to support them, his wife and others do not treat him with the same respect as before, even as miserly farmers do not accord the same treatment to their old and worn-out oxen.
Sloka 14:
Pošetilému hospodáři se nezprotiví rodinný život, ani když se o něho starají ti, o které se kdysi sám staral. Znetvořený stářím se připravuje na blížící se smrt.
Text 14:
The foolish family man does not become averse to family life although he is maintained by those whom he once maintained. Deformed by the influence of old age, he prepares himself to meet ultimate death.
Sloka 15:
Takto zůstává doma jako domácí pes a živí se tím, co mu lhostejně dají. Trpí mnoha nemocemi, jako je porucha trávení a ztráta chuti, a proto jí pouze malé kousky jídla. Stává se invalidou, který již nemůže nic dělat.
Text 15:
Thus he remains at home just like a pet dog and eats whatever is so negligently given to him. Afflicted with many illnesses, such as dyspepsia and loss of appetite, he eats only very small morsels of food, and he becomes an invalid who cannot work any more.
Sloka 16:
V tomto chorobném stavu mu vnitřním tlakem vzduchu vylézají oči z důlků a jeho žlázy ucpává sliz. Má potíže s dýcháním a jeho výdechy a nádechy doprovází chroptění v hrdle, které zní “ghura, ghura”.
Text 16:
In that diseased condition, one’s eyes bulge due to the pressure of air from within, and his glands become congested with mucus. He has difficulty breathing, and upon exhaling and inhaling he produces a sound like ghura-ghura, a rattling within the throat.
Sloka 17:
Tak se ocitá ve spárech smrti a uléhá v kruhu naříkajících přátel a příbuzných. Přestože s nimi chce mluvit, není toho již schopen, protože je pod vládou času.
Text 17:
In this way he comes under the clutches of death and lies down, surrounded by lamenting friends and relatives, and although he wants to speak with them, he no longer can because he is under the control of time.
Sloka 18:
Muž, který se s neovládnutými smysly zaměstnával udržováním své rodiny, takto umírá ve velkém smutku s pohledem na své plačící příbuzné. Umírá velice žalostně, s velkými bolestmi a v bezvědomí.
Text 18:
Thus the man, who engaged with uncontrolled senses in maintaining a family, dies in great grief, seeing his relatives crying. He dies most pathetically, in great pain and without consciousness.
Sloka 19:
V okamžiku smrti vidí, jak k němu s očima plnýma hněvu přicházejí poslové pána smrti, a velkým strachem se pokálí a pomočí.
Text 19:
At death, he sees the messengers of the lord of death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine.
Sloka 20:
Podobně jako státní policie zajme zločince, aby ho potrestala, tak člověka, který se věnoval zločinnému uspokojování smyslů, zajmou Yamadūtové. Kolem krku mu přiváží silný provaz a zahalí jeho jemnohmotné tělo, aby mohl podstoupit přísný trest.
Text 20:
As a criminal is arrested for punishment by the constables of the state, a person engaged in criminal sense gratification is similarly arrested by the Yamadūtas, who bind him by the neck with strong rope and cover his subtle body so that he may undergo severe punishment.
Sloka 21:
Když ho vedou Yamarājovi strážníci, je zdrcený a celý se třese. Cestou ho koušou psi a on si vzpomíná na hříšné činnosti, které páchal během svého života. Je z toho naprosto zoufalý.
Text 21:
While carried by the constables of Yamarāja, he is overwhelmed and trembles in their hands. While passing on the road he is bitten by dogs, and he can remember the sinful activities of his life. He is thus terribly distressed.
Sloka 22:
Zločinec musí projít pod žhnoucím sluncem po cestách z horkého písku, podél kterých na obou stranách planou lesní požáry. Strážníci ho bijí důtkami do zad, protože není schopen chůze. Souží ho hlad a žízeň, ale na cestě bohužel není pitná voda, útočiště ani místo na odpočinek.
Text 22:
Under the scorching sun, the criminal has to pass through roads of hot sand with forest fires on both sides. He is whipped on the back by the constables because of his inability to walk, and he is afflicted by hunger and thirst, but unfortunately there is no drinking water, no shelter and no place for rest on the road.
Sloka 23:
Cestou do Yamarājova sídla klesá únavou a někdy upadá do bezvědomí, ale je donucen znovu vstát. Takto ho strážníci velice rychle předvedou před Yamarāje.
Text 23:
While passing on that road to the abode of Yamarāja, he falls down in fatigue, and sometimes he becomes unconscious, but he is forced to rise again. In this way he is very quickly brought to the presence of Yamarāja.
Sloka 24:
Tímto způsobem musí projít devadesát devět tisíc yojanů během dvou nebo tří okamžiků a pak okamžitě podstoupit trest mučením, který je mu určen.
Text 24:
Thus he has to pass ninety-nine thousand yojanas within two or three moments, and then he is at once engaged in the torturous punishment which he is destined to suffer.
Sloka 25:
Je vržen mezi hořící kusy dřeva a jeho údy vzplanou. V některých případech musí jíst své vlastní maso nebo ho pojídají ostatní.
Text 25:
He is placed in the midst of burning pieces of wood, and his limbs are set on fire. In some cases he is made to eat his own flesh or have it eaten by others.
Sloka 26:
Dívá se, jak z něho pekelní psi a supi zaživa tahají vnitřnosti, a zažívá muka od hadů, štírů, komárů a dalších tvorů, kteří ho koušou.
Text 26:
His entrails are pulled out by the hounds and vultures of hell, even though he is still alive to see it, and he is subjected to torment by serpents, scorpions, gnats and other creatures that bite him.
Sloka 27:
Sloni odlamují jeho údy a trhají je na kusy. Je shazován z vrcholků hor a vězněn ve vodě nebo v jeskyni.
Text 27:
Next his limbs are lopped off and torn asunder by elephants. He is hurled down from hilltops, and he is also held captive either in water or in a cave.
Sloka 28:
Muži a ženy, jejichž životy byly založeny na nedovoleném sexu, se ocitnou v různých příšerných podmínkách v peklech zvaných Tāmisra, Andha-tāmisra a Raurava.
Text 28:
Men and women whose lives were built upon indulgence in illicit sex life are put into many kinds of miserable conditions in the hells known as Tāmisra, Andha-tāmisra and Raurava.
Sloka 29:
Pán Kapila pokračoval: Má drahá matko, někdy se říká, že zažíváme peklo či nebe na této planetě, protože i zde jsou někdy vidět pekelné tresty.
Text 29:
Lord Kapila continued: My dear mother, it is sometimes said that we experience hell or heaven on this planet, for hellish punishments are sometimes visible on this planet also.
Sloka 30:
Člověk, který živil sebe a členy své rodiny hříšnými činnostmi, trpí po opuštění tohoto těla v pekelných podmínkách a jeho příbuzní trpí také.
Text 30:
After leaving this body, the man who maintained himself and his family members by sinful activities suffers a hellish life, and his relatives suffer also.
Sloka 31:
Po opuštění svého současného těla jde sám do nejtemnějších oblastí pekla a peníze, které ve své závisti vůči jiným živým bytostem získal, jsou penězi na cestu, s nimiž opouští tento svět.
Text 31:
He goes alone to the darkest regions of hell after quitting the present body, and the money he acquired by envying other living entities is the passage money with which he leaves this world.
Sloka 32:
Tak se muž, který se staral o své příbuzné, ocitá řízením Nejvyšší Osobnosti Božství v pekelných podmínkách, aby trpěl za své hříšné činnosti. Je jako člověk, který přišel o své bohatství.
Text 32:
Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsmen is put into a hellish condition to suffer for his sinful activities, like a man who has lost his wealth.
Sloka 33:
Člověk, který si velice přeje udržovat svoji rodinu a příbuzné pouze černými metodami, půjde nepochybně do nejtemnějších oblastí pekla Andha-tāmisra.
Text 33:
Therefore a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to the darkest region of hell, which is known as Andha-tāmisra.
Sloka 34:
Když živá bytost projde všemi strastiplnými pekelnými podmínkami a v náležitém pořadí také nejnižšími podobami zvířecího života, které předcházejí lidskému zrození, je očištěna od všech hříchů a narodí se znovu jako člověk na této Zemi.
Text 34:
Having gone through all the miserable, hellish conditions and having passed in a regular order through the lowest forms of animal life prior to human birth, and having thus been purged of his sins, one is reborn again as a human being on this earth.