Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

sandahyamāna-sarvāṅga
eṣām udvahanādhinā
karoty avirataṁ mūḍho
duritāni durāśayaḥ
sandahyamāna-sarvāṅga
eṣām udvahanādhinā
karoty avirataṁ mūḍho
duritāni durāśayaḥ

Synonyma

Synonyms

sandahyamāna — spalující; sarva — všechny; aṅgaḥ — jeho údy; eṣām — tyto rodinné příslušníky; udvahana — aby zaopatřil; ādhinā — s úzkostí; karoti — vykonává; aviratam — vždy; mūḍhaḥ — hlupák; duritāni — hříšné činnosti; durāśayaḥ — zlovolný.

sandahyamāna — burning; sarva — all; aṅgaḥ — his limbs; eṣām — these family members; udvahana — for maintaining; ādhinā — with anxiety; karoti — he performs; aviratam — always; mūḍhaḥ — the fool; duritāni — sinful activities; durāśayaḥ — evil-minded.

Překlad

Translation

Přestože tento hlupák neustále hoří úzkostí, s nadějí, která se nikdy nesplní, bez přestání provádí všemožné hříšné činnosti, aby zaopatřil svoji takzvanou rodinu a společnost.

Although he is always burning with anxiety, such a fool always performs all kinds of mischievous activities, with a hope which is never to be fulfilled, in order to maintain his so-called family and society.

Význam

Purport

Je řečeno, že je snadnější udržovat velkou říši než malou rodinu. To platí zvláště v dnešní době, kdy je vliv Kali-yugy tak silný, že všichni lidé jsou usoužení a plní úzkosti, protože se ztotožňují s rodinou ve falešném podání māyi. Rodinu, kterou udržujeme, stvořila māyā — je zvráceným odrazem rodiny na Kṛṣṇaloce. Na Kṛṣṇaloce také existuje rodina, přátelé, společnost, otec a matka — všichni tam jsou, ale jsou věční. Zde se naše rodinné vztahy mění s tím, jak měníme těla. Jednou jsme v lidské rodině, podruhé v rodině polobohů, jindy zase v rodině koček nebo psů. Rodina, společnost a přátelství jsou dočasné, a proto se nazývají asat. Je řečeno, že dokud jsme připoutáni k této asat, dočasné a neexistující společnosti a rodině, jsme neustále plni úzkosti. Materialisté nevědí, že rodina, společnost a přátelství v tomto hmotném světě jsou pouhé stíny, a proto jsou k nim připoutáni. Jejich srdce následkem toho neustále hoří úzkostí, ale oni i nadále přes všechny nepříjemnosti pracují, aby udržovali tyto iluzorní rodiny, protože nevědí nic o skutečných rodinných vztazích s Kṛṣṇou.

It is said that it is easier to maintain a great empire than to maintain a small family, especially in these days, when the influence of Kali-yuga is so strong that everyone is harassed and full of anxieties because of accepting the false presentation of māyā’s family. The family we maintain is created by māyā; it is the perverted reflection of the family in Kṛṣṇaloka. In Kṛṣṇaloka there are also family, friends, society, father and mother; everything is there, but they are eternal. Here, as we change bodies, our family relationships also change. Sometimes we are in a family of human beings, sometimes in a family of demigods, sometimes a family of cats, or sometimes a family of dogs. Family, society and friendship are flickering, and so they are called asat. It is said that as long as we are attached to this asat, temporary, nonexisting society and family, we are always full of anxieties. The materialists do not know that the family, society and friendship here in this material world are only shadows, and thus they become attached. Naturally their hearts are always burning, but in spite of all inconvenience, they still work to maintain such false families because they have no information of the real family association with Kṛṣṇa.