Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Text

adhastān nara-lokasya
yāvatīr yātanādayaḥ
kramaśaḥ samanukramya
punar atrāvrajec chuciḥ
adhastān nara-lokasya
yāvatīr yātanādayaḥ
kramaśaḥ samanukramya
punar atrāvrajec chuciḥ

Synonyma

Synonyms

adhastāt — zdola; nara-lokasya — lidské zrození; yāvatīḥ — jako mnoho; yātanā — trestů; ādayaḥ — atd.; kramaśaḥ — v pravidelném pořadí; samanukramya — když prošel; punaḥ — znovu; atra — zde, na této Zemi; āvrajet — může se vrátit; śuciḥ — čistý.

adhastāt — from below; nara-lokasya — human birth; yāvatīḥ — as many; yātanā — punishments; ādayaḥ — and so on; kramaśaḥ — in a regular order; samanukramya — having gone through; punaḥ — again; atra — here, on this earth; āvrajet — he may return; śuciḥ — pure.

Překlad

Translation

Když živá bytost projde všemi strastiplnými pekelnými podmínkami a v náležitém pořadí také nejnižšími podobami zvířecího života, které předcházejí lidskému zrození, je očištěna od všech hříchů a narodí se znovu jako člověk na této Zemi.

Having gone through all the miserable, hellish conditions and having passed in a regular order through the lowest forms of animal life prior to human birth, and having thus been purged of his sins, one is reborn again as a human being on this earth.

Význam

Purport

Stejně jako je vězeň, který prošel těžkým vězeňským životem, znovu propuštěn, tak i ten, kdo se neustále věnoval bezbožným a hanebným činnostem, je umístěn do pekelných podmínek. Když protrpí různé pekelné životy v podobách nižších zvířat, jako jsou kočky, psi a prasata, postupnou evolucí znovu dospěje do těla lidské bytosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že i když člověk, který vykonává yogu, nedosáhne dokonalosti a z nějakého důvodu poklesne, v příštím životě má zaručené lidské tělo. Uvádí se, že taková osoba dostává v příštím životě možnost narodit se ve velmi bohaté nebo velice zbožné rodině. “Bohatou rodinou” se rozumí rodina velkých obchodníků, protože kupci a obchodníci jsou obvykle velice bohatí. Lidé, kteří usilovali o dosažení seberealizace neboli spojení s Nejvyšší Absolutní Pravdou, ale neuspěli, se mohou narodit buď v takovéto bohaté rodině, nebo v rodině zbožných brāhmaṇů. V každém případě však mají zaručené, že se v příštím životě narodí v lidské společnosti. Závěr zní, že pokud někdo nechce do pekla, jako je Tāmisra nebo Andha-tāmisra, musí přijmout proces vědomí Kṛṣṇy. Je to prvotřídní jógová metoda, neboť i když se člověku nepodaří dosáhnout úplného vědomí Kṛṣṇy v tomto životě, má alespoň zaručené příští zrození v lidské rodině. Nemůže se dostat do žádných pekelných podmínek. Vědomí Kṛṣṇy představuje ten nejčistší život a chrání všechny lidské bytosti před poklesnutím do pekla, aby se nemusely narodit v rodině psů nebo prasat.

Just as a prisoner, who has undergone troublesome prison life, is set free again, the person who has always engaged in impious and mischievous activities is put into hellish conditions, and when he has undergone different hellish lives, namely those of lower animals like cats, dogs and hogs, by the gradual process of evolution he again comes back as a human being. In Bhagavad-gītā it is stated that even though a person engaged in the practice of the yoga system may not finish perfectly and may fall down for some reason or other, his next life as a human being is guaranteed. It is stated that such a person, who has fallen from the path of yoga practice, is given a chance in his next life to take birth in a very rich family or in a very pious family. It is interpreted that “rich family” refers to a big mercantile family because generally people who engage in trades and mercantile business are very rich. One who engaged in the process of self-realization, or connecting with the Supreme Absolute Truth, but fell short is allowed to take birth in such a rich family, or in the family of pious brāhmaṇas; either way, he is guaranteed to appear in human society in his next life. It can be concluded that if someone is not willing to enter into hellish life, as in Tāmisra or Andha-tāmisra, then he must take to the process of Kṛṣṇa consciousness, which is the first-class yoga system, because even if one is unable to attain complete Kṛṣṇa consciousness in this life, he is guaranteed at least to take his next birth in a human family. He cannot be sent into a hellish condition. Kṛṣṇa consciousness is the purest life, and it protects all human beings from gliding down to hell to take birth in a family of dogs or hogs.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třicáté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností”.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Third Canto, Thirtieth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Description by Lord Kapila of Adverse Fruitive Activities.”