Skip to main content

Sloka 33

ТЕКСТ 33

Verš

Текст

kevalena hy adharmeṇa
kuṭumba-bharaṇotsukaḥ
yāti jīvo ’ndha-tāmisraṁ
caramaṁ tamasaḥ padam
kevalena hy adharmeṇa
kuṭumba-bharaṇotsukaḥ
yāti jīvo ’ndha-tāmisraṁ
caramaṁ tamasaḥ padam

Synonyma

Пословный перевод

kevalena — jednoduše; hi — nepochybně; adharmeṇa — bezbožnými činnostmi; kuṭumba — rodina; bharaṇa — udržovat; utsukaḥ — dychtivý; yāti — jde; jīvaḥ — osoba; andha-tāmisram — do pekla Andha-tāmisra; caramam — konečná; tamasaḥ — temnoty; padam — oblast.

кевалена — просто; хи — безусловно; адхармен̣а — совершая греховные действия; кут̣умба — семью; бхаран̣а — обеспечить; утсуках̣ — желая; йа̄ти — отправляется; джӣвах̣ — человек; андха-та̄мисрам — в Андха-тамисру; чарамам — самый; тамасах̣ — темный; падам — район.

Překlad

Перевод

Člověk, který si velice přeje udržovat svoji rodinu a příbuzné pouze černými metodami, půjde nepochybně do nejtemnějších oblastí pekla Andha-tāmisra.

Таким образом, тот, кто, стараясь обеспечить свою семью и родственников, не брезгает сомнительными средствами, обрекает себя на существование в самом мрачном из адов, Андха-тамисре.

Význam

Комментарий

V tomto verši jsou velice důležitá tři slova. Kevalena znamená “pouze černými metodami”, adharmeṇa znamená “nečestný” nebo “bezbožný” a kuṭumba-bharaṇa znamená “udržování rodiny”. Hospodář má jistě za povinnost udržovat svoji rodinu, ale měl by se snažit vydělávat na živobytí předepsanou metodou, kterou uvádějí písma. V Bhagavad-gītě je řečeno, že Pán rozdělil společenský systém do čtyř tříd neboli vareṇ podle vlastností a činností. I když pomineme Bhagavad-gītu, v každé společnosti má člověk určité jméno podle svých vlastností a činností. Vyrábí-li například dřevěný nábytek, je známý jako truhlář, a pracuje-li s kovadlinou a železem, nazývá se kovář. Své povinnosti a označení mají i ti, kdo pracují v oblasti lékařství nebo inženýrství. Nejvyšší Pán rozdělil všechny tyto lidské činnosti do čtyř vareṇ, které tvoří brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové. Bhagavad-gītā a další védská písma popisují dané povinnosti brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů.

В данном стихе особого внимания заслуживают три слова. Кевалена значит «только нечестными способами», адхармен̣а значит «греховный» или «неправедный», а кут̣умба-бхаран̣а — «содержание семьи». Разумеется, долг каждого домохозяина — обеспечивать свою семью всем необходимым, но при этом он обязан зарабатывать на жизнь честным путем, следуя заповедям священных писаний. В «Бхагавад-гите» сказано, что Господь разделил человеческое общество на четыре касты, или варны, в соответствии с наклонностями людей и характером их деятельности. Но, даже не принимая во внимание того, о чем говорится в «Бхагавад- гите», мы можем видеть, что в любом обществе положение человека определяется его наклонностями и родом деятельности. Например, того, кто делает мебель, называют плотником, а человека, работающего с молотом и наковальней, — кузнецом. Точно так же те, кто лечит людей или выполняет инженерные работы, принадлежат к определенному социальному слою и имеют свои обязанности. В зависимости от рода деятельности людей Верховный Господь разделил общество на четыре варны: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Обязанности представителей каждого из четырех сословий перечислены в «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях.

Člověk má pracovat čestně podle svých předpokladů. Nemá své živobytí získávat nečestným způsobem, pomocí prostředků, pro které není kvalifikován. Pokud brāhmaṇa jako kazatel poučuje své stoupence o duchovním životě, ale přitom nemá kvalifikace kazatele, pak podvádí veřejnost. Nikdo by si neměl takto nečestně vydělávat. Totéž platí i pro kṣatriyu nebo vaiśyu. Zvláště se uvádí, že ti, kdo usilují o rozvoj vědomí Kṛṣṇy, si musí opatřovat živobytí velice čestnými a jednoduchými metodami. Zde se uvádí, že ten, kdo si vydělává nečestným způsobem (kevalena), půjde do nejtemnějších pekelných oblastí. Pokud však člověk udržuje svoji rodinu předepsanými metodami a čestnými prostředky, není nic špatného na tom, že je hospodářem.

Каждый человек должен жить честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Он не должен зарабатывать на жизнь незаконными методами, занимаясь деятельностью, которая не соответствует его качествам. Если брахман, который выполняет функции священнослужителя и обязан просвещать людей и учить их духовному образу жизни, не обладает соответствующей квалификацией, значит, он просто обманывает людей. Человек не должен добывать средства к существованию подобными методами. То же относится к кшатриям и вайшьям. В писаниях особо подчеркивается, что тот, кто хочет развить в себе сознание Кришны, должен зарабатывать на жизнь честным и посильным трудом. Как сказано в данном стихе, тот, кто добывает деньги нечестным путем (кевалена), попадает в самые мрачные области ада. Если же человек содержит семью, руководствуясь заповедями священных писаний и не преступая закона, в такой семейной жизни нет ничего предосудительного.