Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

yad adhruvasya dehasya
sānubandhasya durmatiḥ
dhruvāṇi manyate mohād
gṛha-kṣetra-vasūni ca
йад адхрувасйа дехасйа
снубандхасйа дурмати
дхруви манйате мохд
гха-кшетра-васӯни ча

Synonyma

Пословный перевод

yat — protože; adhruvasya — dočasného; dehasya — těla; sa-anubandhasya — s tím, co se s ním pojí; durmatiḥ — svedený člověk; dhruvāṇi — stálé; manyate — myslí si; mohāt — z nevědomosti; gṛha — domov; kṣetra — půda; vasūni — bohatství; ca — a.

йат — поскольку; адхрувасйа — бренного; дехасйа — тела; са-анубандхасйа — с тем, что связано; дурмати — сбитый с толку человек; дхруви — вечным; манйате — считает; мохт — по неведению; гха — дом; кшетра — землю; васӯни — богатство; ча — и.

Překlad

Перевод

Svedený materialista neví, že samotné jeho tělo je dočasné a stejně tak i lákadla v podobě domova, půdy a bohatství, která se s tímto tělem pojí. Z pouhé nevědomosti si myslí, že vše je trvalé.

Сбитый с толку материалист даже не подозревает о том, что тело бренно, так же как и все, что связано с телом: его дом, земля и богатство, к которым он так привязан. Только по неведению он думает, что все это будет существовать вечно.

Význam

Комментарий

Materialista si myslí, že vědomí Kṛṣṇy se věnují jen blázni, kteří mrhají časem, když zpívají Hare Kṛṣṇa. Neví, že ve skutečnosti on sám se nachází v nejtemnějším bláznovství, protože své tělo pokládá za trvalé a stejně tak vše, co se s jeho tělem pojí — svůj domov, zemi, společnost aj. Toto materialistické pojetí stálosti domova, půdy atd. se nazývá iluze neboli māyā. To je zde jasně řečeno: mohād gṛha-kṣetra-vasūni — materialista pokládá svůj domov, půdu a peníze za trvalé pouze na základě iluze. Rodinný život, společenský život a hospodářský rozvoj, což jsou velice důležité faktory moderní civilizace, se zakládají pouze na této iluzi. Kṛṣṇy si vědomý člověk ví, že hospodářský rozvoj lidské společnosti není ničím víc než dočasnou iluzí.

Материалисты считают людей, занимающихся преданным служением в сознании Кришны, сумасшедшими, которые напрасно тратят свое время, повторяя мантру Харе Кришна. Им невдомек, что на самом деле они сами больны тяжелой формой безумия, которая проявляется в том, что они считают свое материальное тело вечным. Более того, они распространяют эти представления на все, что так или иначе связано с телом: свой дом, страну, общество и все, что их окружает. Уверенность материалиста в вечности своего дома, страны и т.д. называют иллюзией, майей. Об этом идет речь в данном стихе. Мохд гха-кшетра- васӯни: только иллюзия заставляет материалиста думать, будто его дом, земля и богатство будут существовать вечно. Эта иллюзия лежит в основе семейных и национальных отношений, которые играют такую большую роль в жизни современной цивилизации. На ней же основана концепция экономического прогресса. Но тому, кто обладает сознанием Кришны, хорошо известно, что экономическое процветание человеческого общества является преходящим и иллюзорным.

V jiné části Śrīmad-Bhāgavatamu se prohlašuje, že pokládat tělo za sebe samotného, pokládat druhé za příbuzné ve vztahu k tomuto tělu a pokládat zemi svého zrození za hodnou uctívání jsou projevy zvířecí civilizace. Je-li však člověk obeznámen s vědomím Kṛṣṇy, může to vše použít ke službě Pánu. To je velice vhodný návrh. Vše má svůj vztah ke Kṛṣṇovi. Je-li veškerý hospodářský rozvoj a hmotný pokrok využit na podporu vědomí Kṛṣṇy, začíná nová etapa pokrokového života.

В одном из стихов «Шримад-Бхагаватам» сказано, что бытующие среди людей представления о тождестве человека с его телом, деление людей на «своих» и «чужих» и преклонение перед землей своих предков являются продуктом цивилизации животных. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может использовать все, что имеется в его распоряжении, в служении Господу. Так и должно быть. Все сущее связано с Кришной, поэтому, если люди будут использовать плоды экономического развития и материального прогресса для распространения сознания Кришны, человеческое общество вступит в новую фазу своего духовного развития.