Skip to main content

Sloka 2

ТЕКСТ 2

Verš

Текст

yaṁ yam artham upādatte
duḥkhena sukha-hetave
taṁ taṁ dhunoti bhagavān
pumāñ chocati yat-kṛte
yaṁ yam artham upādatte
duḥkhena sukha-hetave
taṁ taṁ dhunoti bhagavān
pumāñ chocati yat-kṛte

Synonyma

Пословный перевод

yam yam — jakýkoliv; artham — předmět; upādatte — který člověk získá; duḥkhena — s velkým úsilím; sukha-hetave — pro štěstí; tam tam — to; dhunoti — ničí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; pumān — osoba; śocati — naříká; yat-kṛte — z tohoto důvodu.

йам йам — какой бы ни; артхам — предмет; упа̄датте — человек получает; дух̣кхена — с трудом; сукха-хетаве — стремясь к счастью; там там — это; дхуноти — разрушает; бхагава̄н — Верховная Личность Бога; пума̄н — человек; ш́очати — скорбит; йат-кр̣те — по этой причине.

Překlad

Перевод

Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše naříká.

Верховная Личность Бога в образе времени повергает в прах все, что ценой огромных усилий и упорного труда создает материалист в своих стараниях обрести так называемое счастье. Видя это, обусловленная душа погружается в скорбь.

Význam

Комментарий

Hlavní úlohou časového faktoru, který je zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je vše ničit. Materialisté s hmotným vědomím vyrábějí mnoho různých věcí ve jménu hospodářského rozvoje. Myslí si, že pokrokem v uspokojování hmotných potřeb získají štěstí, ale zapomínají, že vše, co vyrobí, bude časem zničeno. Z historie vidíme, že na povrchu Země existovalo mnoho mocných říší, které byly vybudovány s velkou námahou a úsilím, ale všechny byly časem zničeny. Pošetilí materialisté přesto nechápou, že výrobou hmotných potřeb, které musí časem nevyhnutelně zaniknout, pouze promarňují svůj čas. Tyto ztráty energie jsou způsobené nevědomostí obyčejných lidí, kteří nevědí, že jsou věční a že mají také své věčné zaměstnání. Nevědí, že toto životní období v určitém druhu těla je pouhým zábleskem na jejich věčné cestě, a proto pokládají tento krátký záblesk života za vše a marní čas zlepšováním hospodářských podmínek.

Основной функцией времени, которое олицетворяет Верховную Личность Бога, является уничтожение. Материалисты, то есть люди с материальным сознанием, заняты тем, что производят огромное количество всевозможных вещей, называя это экономическим прогрессом. Они думают, что, удовлетворив свои материальные потребности, станут счастливы, но забывают о том, что все произведенное ими рано или поздно будет уничтожено. Из истории мы знаем о могущественных империях, которые некогда существовали на земле. Эти империи были созданы ценой огромных усилий, но все они со временем ушли в небытие. И тем не менее глупые материалисты не могут понять, что они зря теряют свое время, производя материальные ценности, которые рано или поздно будут поглощены временем. Причиной этой бездумной траты энергии является невежество людей, которые не знают, что они — вечные души, созданные для вечной деятельности. Они не знают, что жизнь, которую им суждено прожить в данном теле, — всего лишь краткий отрезок их вечного пути. Не ведая об этом, они считают, что живут только один раз, и потому тратят всю свою короткую жизнь на то, чтобы улучшить экономические условия своего существования.