Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Text

yaṁ yam artham upādatte
duḥkhena sukha-hetave
taṁ taṁ dhunoti bhagavān
pumāñ chocati yat-kṛte
yaṁ yam artham upādatte
duḥkhena sukha-hetave
taṁ taṁ dhunoti bhagavān
pumāñ chocati yat-kṛte

Synonyma

Synonyms

yam yam — jakýkoliv; artham — předmět; upādatte — který člověk získá; duḥkhena — s velkým úsilím; sukha-hetave — pro štěstí; tam tam — to; dhunoti — ničí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; pumān — osoba; śocati — naříká; yat-kṛte — z tohoto důvodu.

yam yam — whatever; artham — object; upādatte — one acquires; duḥkhena — with difficulty; sukha-hetave — for happiness; tam tam — that; dhunoti — destroys; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; pumān — the person; śocati — laments; yat-kṛte — for which reason.

Překlad

Translation

Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše naříká.

Whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality, as the time factor, destroys, and for this reason the conditioned soul laments.

Význam

Purport

Hlavní úlohou časového faktoru, který je zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je vše ničit. Materialisté s hmotným vědomím vyrábějí mnoho různých věcí ve jménu hospodářského rozvoje. Myslí si, že pokrokem v uspokojování hmotných potřeb získají štěstí, ale zapomínají, že vše, co vyrobí, bude časem zničeno. Z historie vidíme, že na povrchu Země existovalo mnoho mocných říší, které byly vybudovány s velkou námahou a úsilím, ale všechny byly časem zničeny. Pošetilí materialisté přesto nechápou, že výrobou hmotných potřeb, které musí časem nevyhnutelně zaniknout, pouze promarňují svůj čas. Tyto ztráty energie jsou způsobené nevědomostí obyčejných lidí, kteří nevědí, že jsou věční a že mají také své věčné zaměstnání. Nevědí, že toto životní období v určitém druhu těla je pouhým zábleskem na jejich věčné cestě, a proto pokládají tento krátký záblesk života za vše a marní čas zlepšováním hospodářských podmínek.

The main function of the time factor, which is a representative of the Supreme Personality of Godhead, is to destroy everything. The materialists, in material consciousness, are engaged in producing so many things in the name of economic development. They think that by advancing in satisfying the material needs of man they will be happy, but they forget that everything they have produced will be destroyed in due course of time. From history we can see that there were many powerful empires on the surface of the globe that were constructed with great pain and great perseverance, but in due course of time they have all been destroyed. Still the foolish materialists cannot understand that they are simply wasting time in producing material necessities, which are destined to be vanquished in due course of time. This waste of energy is due to the ignorance of the mass of people, who do not know that they are eternal and that they have an eternal engagement also. They do not know that this span of life in a particular type of body is but a flash in the eternal journey. Not knowing this fact, they take the small flash of life to be everything, and they waste time in improving economic conditions.