Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ
nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino
vāyor iva ghanāvaliḥ
kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ
nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino
vāyor iva ghanāvaliḥ

Synonyma

Synonyms

kapilaḥ uvāca — Pán Kapila řekl; tasya etasya — právě tohoto časového faktoru; janaḥ — člověk; nūnam — jistě; na — ne; ayam — tuto; veda — zná; uru-vikramam — velkou sílu; kālyamānaḥ — unášeny; api — ačkoliv; balinaḥ — mocný; vāyoḥ — větru; iva — jako; ghana — mraků; āvaliḥ — shluk.

kapilaḥ uvāca — Lord Kapila said; tasya etasya — of this very time factor; janaḥ — person; nūnam — certainly; na — not; ayam — this; veda — knows; uru-vikramam — the great strength; kālyamānaḥ — being carried off; api — although; balinaḥ — powerful; vāyoḥ — of the wind; iva — like; ghana — of clouds; āvaliḥ — a mass.

Překlad

Translation

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Stejně jako shluk mraků nezná mocné působení větru, tak i člověk pohroužený do hmotného vědomí nezná mocnou sílu časového faktoru, který ho unáší.

The Personality of Godhead said: As a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor, by which he is being carried.

Význam

Purport

Velký paṇḍita-politik jménem Cāṇakya řekl, že ani jediný okamžik nelze vrátit, i kdybychom za to chtěli zaplatit miliony. Nikdo se nedopočítá ztráty způsobené promarňováním drahocenného času. Ať už z hmotného, či z duchovního hlediska si má člověk dávat velký pozor, aby správně využíval čas, který má k dispozici. Každá podmíněná duše má dané období, které stráví v určitém těle, a písma doporučují, abychom během tohoto krátkého období úspěšně dokončili rozvoj vědomí Kṛṣṇy, a tak se osvobodili od vlivu časového faktoru. Ti, kdo nerozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, jsou, aniž by o tom věděli, unášeni mocnou silou času, stejně jako jsou mraky unášeny větrem.

The great politician-paṇḍita named Cāṇakya said that even one moment of time cannot be returned even if one is prepared to pay millions of dollars. One cannot calculate the amount of loss there is in wasting valuable time. Either materially or spiritually, one should be very alert in utilizing the time which he has at his disposal. A conditioned soul lives in a particular body for a fixed measurement of time, and it is recommended in the scriptures that within that small measurement of time one has to finish Kṛṣṇa consciousness and thus gain release from the influence of the time factor. But, unfortunately, those who are not in Kṛṣṇa consciousness are carried away by the strong power of time without their knowledge, as clouds are carried by the wind.