Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.3.18

Verš

ayājayad dharma-sutam
aśvamedhais tribhir vibhuḥ
so ’pi kṣmām anujai rakṣan
reme kṛṣṇam anuvrataḥ

Synonyma

ayājayat — přiměl vykonat; dharma-sutam — syna Dharmy (Mahārāje Yudhiṣṭhira); aśvamedhaiḥ — obětmi koně; tribhiḥ — třemi; vibhuḥ — Nejvyšší Pán; saḥ — Mahārāja Yudhiṣṭhira; api — také; kṣmām — Zemi; anujaiḥ — za pomoci svých mladších bratrů; rakṣan — chránící; reme — užíval; kṛṣṇam — Kṛṣṇa, Osobnost Božství; anuvrataḥ — neustále následující.

Překlad

Nejvyšší Pán přiměl syna Dharmy k vykonání tří obětí koně a Mahārāja Yudhiṣṭhira, neustále následující Kṛṣṇu, Osobnost Božství, za pomoci svých mladších bratrů chránil Zemi a užíval jejích darů.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira byl ideálním představitelem královského řádu na Zemi, protože neustále následoval Nejvyššího Pána, Śrī Kṛṣṇu. Jak je řečeno ve Vedách (Īśopaniṣad), Pán je vlastníkem celého projeveného vesmírného stvoření, které dává podmíněným duším příležitost oživit svůj věčný vztah k Němu a jít zpátky k Bohu, zpátky domů. Celý hmotný svět je takto uspořádán a každý, kdo tento plán narušuje, je potrestán zákony přírody, které jednají podle pokynů Nejvyššího Pána. Mahārāja Yudhiṣṭhira byl dosazen na trůn Země jako Pánův zástupce. Dokonalá monarchie znamená, že vláda zastupuje svrchovanou vůli Pána, a Mahārāja Yudhiṣṭhira byl ideálním monarchou, který vládl přesně podle této nejvyšší zásady. Za vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira a jeho důstojných potomků, jako byl Mahārāja Parīkṣit, byli král i jeho poddaní šťastni při vykonávání svých světských povinností. Bylo samozřejmostí, že obyvatelé dostávali potřebnou ochranu a mohli žít přirozeným životem v naprostém souladu s hmotnou přírodou.