Skip to main content

Sloka 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

kālasyeśvara-rūpasya
pareṣāṁ ca parasya te
svarūpaṁ bata kurvanti
yad-dhetoḥ kuśalaṁ janāḥ
класйевара-рӯпасйа
пареш ча парасйа те
сварӯпа бата курванти
йад-дхето куала джан

Synonyma

Пословный перевод

kālasya — času; īśvara-rūpasya — zastoupení Pána; pareṣām — všech ostatních; ca — a; parasya — vládce; te — Tebe; svarūpam — povahu; bata — ó; kurvanti — vykonávají; yat-hetoḥ — pod jehož vlivem; kuśalam — zbožné činnosti; janāḥ — obyčejní lidé.

класйа — времени; ӣвара-рӯпасйа — олицетворение Господа; парешм — всех остальных; ча — и; парасйа — главной; те — Твоей; сварӯпам — природе; бата — о; курванти — занимаются; йат-хето — под влиянием которого; куалам — благочестивой деятельностью; джан — обыкновенные люди.

Překlad

Перевод

Prosím, popiš také věčný čas, který je Tvým zastoupením a pod jehož vlivem se obyčejní lidé věnují zbožným činnostem.

Пожалуйста, расскажи мне также о вечном времени, которое является одним из Твоих проявлений и под влиянием которого обыкновенные люди занимаются благочестивой деятельностью.

Význam

Комментарий

Ať je člověk jakkoliv nevědomý co se týče blahodárné cesty a cesty do nejtemnějších oblastí nevědomosti, každý si je vědom vlivu věčného času, který pohlcuje všechny výsledky našich hmotných činností. Tělo se rodí v určitý okamžik a ihned na ně působí vliv času. Ode dne zrození těla zároveň působí i vliv smrti; vliv času na tělo souvisí s přibývajícím věkem. Je-li člověku třicet nebo padesát let, pak vliv času již pohltil třicet nebo padesát let jeho života.

Даже тот, кто ничего не знает о пути к счастью и о пути, ведущем в темнейшие области невежества, ощущает на себе влияние вечного времени, которое поглощает все плоды материальной деятельности. Наше тело появляется на свет в определенный момент времени и сразу оказывается во власти вечного времени. С того самого момента, когда тело появляется на свет, оно начинает умирать. Власть времени над телом проявляется в процессах роста и старения. Если человеку исполнилось тридцать или пятьдесят лет, значит, время уже поглотило тридцать или пятьдесят лет его жизни.

Každý si je vědom toho, že v posledním životním stadiu padne do spárů kruté smrti, ale někteří lidé berou v úvahu svůj věk a okolnosti a dávají pozor na vliv času, a zapojí se proto do zbožných činností, aby se v budoucnosti neocitli v nízké rodině nebo ve zvířecím životním druhu. Lidé všeobecně lpí na smyslovém požitku, a proto se ucházejí o život na nebeských planetách. Z toho důvodu vykonávají lidumilné nebo jiné zbožné činnosti, ale jak je řečeno v Bhagavad-gītě, živá bytost se nemůže osvobodit z koloběhu zrození a smrti, ani když půjde na nejvyšší planetu Brahmaloku, protože v tomto hmotném světě působí vliv času všude. V duchovním světě naproti tomu časový faktor nemá žádný vliv.

Каждый человек знает, что, когда время его жизни истечет, он окажется в когтях жестокой смерти. Но некоторые люди, ближе к старости или оказавшись в тяжелых обстоятельствах, начинают задумываться над влиянием времени и потому обращаются к благочестивой деятельности, чтобы в будущем не родиться в низших слоях человеческого общества или не деградировать до уровня животного. В большинстве своем люди, одержимые желанием чувственных удовольствий, стремятся попасть на райские планеты и ради этого занимаются благотворительностью и другими видами благочестивой деятельности. Однако на самом деле, как сказано в «Бхагавад-гите», даже на высшей планете материального мира, Брахмалоке, живое существо ожидают те же муки рождения и смерти, ибо влияние времени распространяется на весь материальный мир. Но в духовном мире влияние фактора времени никак не ощущается.