Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

kālasyeśvara-rūpasya
pareṣāṁ ca parasya te
svarūpaṁ bata kurvanti
yad-dhetoḥ kuśalaṁ janāḥ
kālasyeśvara-rūpasya
pareṣāṁ ca parasya te
svarūpaṁ bata kurvanti
yad-dhetoḥ kuśalaṁ janāḥ

Synonyma

Synonyms

kālasya — času; īśvara-rūpasya — zastoupení Pána; pareṣām — všech ostatních; ca — a; parasya — vládce; te — Tebe; svarūpam — povahu; bata — ó; kurvanti — vykonávají; yat-hetoḥ — pod jehož vlivem; kuśalam — zbožné činnosti; janāḥ — obyčejní lidé.

kālasya — of time; īśvara-rūpasya — a representation of the Lord; pareṣām — of all others; ca — and; parasya — the chief; te — of You; svarūpam — the nature; bata — oh; kurvanti — perform; yat-hetoḥ — by whose influence; kuśalam — pious activities; janāḥ — people in general.

Překlad

Translation

Prosím, popiš také věčný čas, který je Tvým zastoupením a pod jehož vlivem se obyčejní lidé věnují zbožným činnostem.

Please also describe eternal time, which is a representation of Your form and by whose influence people in general engage in the performance of pious activities.

Význam

Purport

Ať je člověk jakkoliv nevědomý co se týče blahodárné cesty a cesty do nejtemnějších oblastí nevědomosti, každý si je vědom vlivu věčného času, který pohlcuje všechny výsledky našich hmotných činností. Tělo se rodí v určitý okamžik a ihned na ně působí vliv času. Ode dne zrození těla zároveň působí i vliv smrti; vliv času na tělo souvisí s přibývajícím věkem. Je-li člověku třicet nebo padesát let, pak vliv času již pohltil třicet nebo padesát let jeho života.

However ignorant one may be regarding the path of good fortune and the path down to the darkest region of ignorance, everyone is aware of the influence of eternal time, which devours all the effects of our material activities. The body is born at a certain time, and immediately the influence of time acts upon it. From the date of the birth of the body, the influence of death is also acting; the advancement of age entails the influence of time on the body. If a man is thirty or fifty years old, then the influence of time has already devoured thirty or fifty years of the duration of his life.

Každý si je vědom toho, že v posledním životním stadiu padne do spárů kruté smrti, ale někteří lidé berou v úvahu svůj věk a okolnosti a dávají pozor na vliv času, a zapojí se proto do zbožných činností, aby se v budoucnosti neocitli v nízké rodině nebo ve zvířecím životním druhu. Lidé všeobecně lpí na smyslovém požitku, a proto se ucházejí o život na nebeských planetách. Z toho důvodu vykonávají lidumilné nebo jiné zbožné činnosti, ale jak je řečeno v Bhagavad-gītě, živá bytost se nemůže osvobodit z koloběhu zrození a smrti, ani když půjde na nejvyšší planetu Brahmaloku, protože v tomto hmotném světě působí vliv času všude. V duchovním světě naproti tomu časový faktor nemá žádný vliv.

Everyone is conscious of the last stage of life, when he will meet the cruel hands of death, but some consider their age and circumstances, concern themselves with the influence of time and thus engage in pious activities so that in the future they will not be put into a low family or an animal species. Generally, people are attached to sense enjoyment and so aspire for life on the heavenly planets; therefore they engage themselves in charitable or other pious activities. But actually, as stated in Bhagavad-gītā, one cannot get relief from the chain of birth and death even if he goes to the highest planet, Brahmaloka, because the influence of time is present everywhere within this material world. In the spiritual world, however, the time factor has no influence.