Skip to main content

Sloka 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

arcādāv arcayet tāvad
īśvaraṁ māṁ sva-karma-kṛt
yāvan na veda sva-hṛdi
sarva-bhūteṣv avasthitam
арчдв арчайет твад
ӣвара м сва-карма-кт
йван на веда сва-хди
сарва-бхӯтешв авастхитам

Synonyma

Пословный перевод

arcā-ādau — počínaje uctíváním Božstva; arcayet — má uctívat; tāvat — tak dlouho; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství; mām — Mě; sva — své; karma — předepsané povinnosti; kṛt — vykonávající; yāvat — dokud; na — ne; veda — realizuje; sva-hṛdi — ve svém srdci; sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; avasthitam — sídlící.

арч-дау — начинающий с поклонения Божеству; арчайет — человек должен поклоняться; тват — до тех пор, пока; ӣварам — Верховную Личность Бога; мм — Меня; сва — свои; карма — предписанные обязанности; кт — исполняя; йват — до тех пор, пока; на — не; веда — он осознает; сва-хди — в своем сердце; сарва-бхӯтешу — во всех живых существах; авастхитам — пребывающим.

Překlad

Перевод

Člověk má při vykonávání svých předepsaných povinností uctívat Božstvo Nejvyšší Osobnosti Božství, dokud nezrealizuje Moji přítomnost ve svém srdci a také v srdcích všech ostatních živých bytostí.

Исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться Божеству, образу Верховной Личности Бога, до тех пор, пока не ощутит Мое присутствие в своем сердце, и в сердцах всех остальных живых существ.

Význam

Комментарий

Uctívání Božstva Nejvyšší Osobnosti Božství je zde předepsáno i lidem, kteří pouze vykonávají své předepsané povinnosti. To se týká příslušníků čtyř společenských tříd (brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů) a čtyř āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). Člověk má uctívat Božstvo Pána, dokud nezačne vnímat Pánovu přítomnost v každé živé bytosti. Jinými slovy, nemá se spokojit s pouhým řádným vykonáváním svých povinností — musí realizovat svůj vztah a vztah všech ostatních živých bytostí k Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud toto nechápe, pak i když řádně plní své předepsané povinnosti, pouze se bezvýsledně namáhá.

В этом стихе Капиладева рекомендует поклоняться Божеству даже тем, кто просто занят исполнением предписанных обязанностей. Все представители различных сословий общества (брахманы, вайшьи, кшатрии и шудры) и укладов жизни (брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси) должны исполнять предписанные им обязанности. Но при этом каждый должен поклоняться Божеству в храме до тех пор, пока не осознает, что Господь присутствует в сердце всех живых существ. Иначе говоря, мы не должны довольствоваться только безукоризненным исполнением своих обязанностей, прежде всего мы обязаны понять, что мы сами и все остальные живые существа вечно связаны с Верховной Личностью Бога определенными отношениями. До тех пор пока мы не поймем этого, мы не получим от своего труда никакого блага, даже если будем добросовестно исполнять все свои обязанности.

Slovo sva-karma-kṛt je v tomto verši velice důležité. Označuje člověka zaměstnaného plněním svých předepsaných povinností. Není pravda, že kdo se stal oddaným Pána nebo kdo se zapojil do oddané služby, má zanechat svých povinností. Nikdo nemá být líný pod záminkou oddané služby. Oddanou službu je třeba vykonávat s ohledem na své předepsané povinnosti. Sva-karma-kṛt znamená, že každý má plnit povinnosti, které jsou pro něj předepsané, a nezanedbávat je.

Ключевым в этом стихе является слово сва-карма-кт. Так называют исполняющего все предписанные обязанности. Не следует думать, что тот, кто становится преданным Господа или занимается преданным служением, освобождается от выполнения предписанных обязанностей. Мы не должны потворствовать собственной лени под предлогом занятости «преданным служением». Преданное служение не должно мешать исполнению предписанных обязанностей. Сва-карма-кт означает, что человек должен выполнять все свои обязанности и никогда не пренебрегать ими.