Skip to main content

Sloka 32

Text 32

Verš

Text

hāsaṁ harer avanatākhila-loka-tīvra-
śokāśru-sāgara-viśoṣaṇam atyudāram
sammohanāya racitaṁ nija-māyayāsya
bhrū-maṇḍalaṁ muni-kṛte makara-dhvajasya
hāsaṁ harer avanatākhila-loka-tīvra-
śokāśru-sāgara-viśoṣaṇam atyudāram
sammohanāya racitaṁ nija-māyayāsya
bhrū-maṇḍalaṁ muni-kṛte makara-dhvajasya

Synonyma

Synonyms

hāsam — úsměv; hareḥ — Pána Śrī Hariho; avanata — klanící se; akhila — všechny; loka — pro osoby; tīvra-śoka — pocházející z velkého smutku; aśru-sāgara — oceán slz; viśoṣaṇam — vysouší; ati-udāram — nejshovívavější; sammohanāya — aby okouzlil; racitam — projevený; nija-māyayā — Jeho vnitřní energií; asya — Jeho; bhrū-maṇḍalam — pozvednuté obočí; muni-kṛte — pro dobro mudrců; makara-dhvajasya — boha sexu.

hāsam — the smile; hareḥ — of Lord Śrī Hari; avanata — bowed; akhila — all; loka — for persons; tīvra-śoka — caused by intense grief; aśru-sāgara — the ocean of tears; viśoṣaṇam — drying up; ati-udāram — most benevolent; sammohanāya — for charming; racitam — manifested; nija-māyayā — by His internal potency; asya — His; bhrū-maṇḍalam — arched eyebrows; muni-kṛte — for the good of the sages; makara-dhvajasya — of the sex-god.

Překlad

Translation

Yogī má podobně meditovat o nejshovívavějším úsměvu Pána Śrī Hariho, který všem, kdo se Mu klaní, vysouší oceán slz pocházející z velikého smutku. Dále má meditovat o Jeho pozvednutém obočí, které Pán projevuje Svou vnitřní energií, aby pro dobro mudrců okouzlil boha sexu.

A yogī should similarly meditate on the most benevolent smile of Lord Śrī Hari, a smile which, for all those who bow to Him, dries away the ocean of tears caused by intense grief. The yogī should also meditate on the Lord’s arched eyebrows, which are manifested by His internal potency in order to charm the sex-god for the good of the sages.

Význam

Purport

Celý tento hmotný vesmír je plný utrpení, a proto jeho obyvatelé neustále roní slzy ve velkém smutku. Tyto slzy se slévají ve velký oceán, ale oceán slz toho, kdo se odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, je okamžitě vysušen. Stačí, aby viděl okouzlující úsměv Nejvyššího Pána. Jakmile člověk spatří Pánův kouzelný úsměv, jeho zármutek z hmotné existence ihned ustoupí.

The entire universe is full of miseries, and therefore the inhabitants of this material universe are always shedding tears out of intense grief. There is a great ocean of water made from such tears, but for one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, the ocean of tears is at once dried up. One need only see the charming smile of the Supreme Lord. In other words, the bereavement of material existence immediately subsides when one sees the charming smile of the Lord.

V tomto verši je řečeno, že okouzlující obočí Pána je tak úchvatné, že kvůli němu živá bytost zapomíná na přitažlivost smyslových svodů. Podmíněné duše jsou připoutány k hmotné existenci kouzlem smyslového požitku, zvláště sexu. Bůh sexu se nazývá Makara-dhvaja. Okouzlující obočí Nejvyšší Osobnosti Božství chrání mudrce a oddané, aby nebyli okouzleni hmotným chtíčem a přitažlivostí sexu. Yāmunācārya, jeden z velkých ācāryů, řekl, že od té doby, co vidí okouzlující zábavy Pána, mu kouzlo sexuálního života připadá odporné, a když jen pomyslí na sexuální požitek, musí si odplivnout a odvrátit tvář. Chce-li se tedy někdo povznést nad přitažlivost sexu, musí vidět okouzlující úsměv a úchvatné obočí Nejvyšší Osobnosti Božství.

It is stated in this verse that the charming eyebrows of the Lord are so fascinating that they cause one to forget the charms of sense attraction. The conditioned souls are shackled to material existence because they are captivated by the charms of sense gratification, especially sex life. The sex-god is called Makara-dhvaja. The charming brows of the Supreme Personality of Godhead protect the sages and devotees from being charmed by material lust and sex attraction. Yāmunācārya, a great ācārya, said that ever since he had seen the charming pastimes of the Lord, the charms of sex life had become abominable for him, and the mere thought of sex enjoyment would cause him to spit and turn his face. Thus if anyone wants to be aloof from sex attraction, he must see the charming smile and fascinating eyebrows of the Supreme Personality of Godhead.