Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

śrī-bhagavān uvāca
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye
sabījasya nṛpātmaje
mano yenaiva vidhinā
prasannaṁ yāti sat-patham
śrī-bhagavān uvāca
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye
sabījasya nṛpātmaje
mano yenaiva vidhinā
prasannaṁ yāti sat-patham

Synonyma

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; yogasya — jógového systému; lakṣaṇam — popis; vakṣye — vysvětlím; sabījasya — autorizovaný; nṛpa-ātma-je — ó dcero krále; manaḥ — mysl; yena — jehož; eva — jistě; vidhinā — praktikováním; prasannam — plný radosti; yāti — dosahuje; sat-patham — cesty Absolutní Pravdy.

śrī-bhagavān uvāca — the Personality of Godhead said; yogasya — of the yoga system; lakṣaṇam — description; vakṣye — I shall explain; sabījasya — authorized; nṛpa-ātma-je — O daughter of the King; manaḥ — the mind; yena — by which; eva — certainly; vidhinā — by practice; prasannam — joyful; yāti — attains; sat-patham — the path of the Absolute Truth.

Překlad

Translation

Nejvyšší Pán řekl: Má drahá matko, ó dcero krále, nyní ti vysvětlím jógový systém, který má za cíl soustředění mysli. Jeho praktikování naplní člověka radostí a umožní mu postupovat směrem k cestě Absolutní Pravdy.

The Personality of Godhead said: My dear mother, O daughter of the King, now I shall explain to you the system of yoga, the object of which is to concentrate the mind. By practicing this system one can become joyful and progressively advance towards the path of the Absolute Truth.

Význam

Purport

Jógová metoda, kterou Pán Kapiladeva vysvětluje v této kapitole, je autorizovaná a uznávaná, a proto je třeba tyto pokyny velice pečlivě následovat. Na úvod Pán říká, že praktikováním yogy se člověk může přibližovat k pochopení Absolutní Pravdy, Nejvyšší Osobnosti Božství. V minulé kapitole bylo jasně řečeno, že cílem yogy není získat nějaké úžasné mystické síly. Člověk se nemá vůbec zajímat o mystické síly, ale má neustále zdokonalovat svoje realizace na cestě pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství. To je rovněž potvrzeno v Bhagavad-gītě, kde se v posledním verši šesté kapitoly říká, že největší yogī je ten, který v duchu neustále myslí na Kṛṣṇu neboli který si je vědom Kṛṣṇy.

The yoga process explained by Lord Kapiladeva in this chapter is authorized and standard, and therefore these instructions should be followed very carefully. To begin, the Lord says that by yoga practice one can make progress towards understanding the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. In the previous chapter it has been clearly stated that the desired result of yoga is not to achieve some wonderful mystic power. One should not be at all attracted by such mystic power, but should attain progressive realization on the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. This is also confirmed in Bhagavad-gītā, which states in the last verse of the Sixth Chapter that the greatest yogī is he who constantly thinks of Kṛṣṇa within himself, or he who is Kṛṣṇa conscious.

Zde je řečeno, že praktikování jógového systému člověka naplní radostí. Pán Kapila, Osobnost Božství, nejvyšší autorita na yogu, zde vysvětluje jógový systém zvaný aṣṭāṅga-yoga, který má osm stupňů: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna a samādhi. Všechny tyto stupně vedou k realizaci Pána Viṣṇua, Jenž je cílem veškeré yogy. Existují různé takzvané jógové metody, podle kterých člověk soustředí svoji mysl na prázdnotu nebo na něco neosobního, ale v autorizovaném jógovém systému, který zde vysvětluje Kapiladeva, se o ničem takovém nemluví. I Patañjali vysvětluje, že cílem veškeré yogy je Viṣṇu. Aṣṭāṅga-yoga je tedy součástí vaiṣṇavského postupu, protože jejím konečným cílem je realizovat Viṣṇua. Úspěchem v yoze není dosáhnout mystických sil, což bylo zamítnuto v minulé kapitole, ale zbavit se všech hmotných označení a dospět do svého věčného přirozeného postavení. To je nejvyšší výsledek praktikování yogy.

It is stated here that by following the system of yoga one can become joyful. Lord Kapila, the Personality of Godhead, who is the highest authority on yoga, here explains the yoga system known as aṣṭāṅga-yoga, which comprises eight different practices, namely yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna and samādhi. By all these stages of practice one must realize Lord Viṣṇu, who is the target of all yoga. There are so-called yoga practices in which one concentrates the mind on voidness or on the impersonal, but this is not approved by the authorized yoga system as explained by Kapiladeva. Even Patañjali explains that the target of all yoga is Viṣṇu. Aṣṭāṅga-yoga is therefore part of Vaiṣṇava practice because its ultimate goal is realization of Viṣṇu. The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but, rather, freedom from all material designations and situation in one’s constitutional position. That is the ultimate achievement in yoga practice.