Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Texto

sānubandhe ca dehe ’sminn
akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena
prakṛteḥ puruṣasya ca
sānubandhe ca dehe ’sminn
akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena
prakṛteḥ puruṣasya ca

Synonyma

Palabra por palabra

sa-anubandhe — s tělesnými vztahy; ca — a; dehe — k tělu; asmin — toto; akurvan — nečinící; asat-āgraham — tělesné pojetí života; jñānena — skrze poznání; dṛṣṭa — když viděl; tattvena — skutečnost; prakṛteḥ — hmoty; puruṣasya — duše; ca — a.

sa-anubandhe — con relaciones corporales; ca — y; dehe — hacia el cuerpo; asmin — este; akurvan — no haciendo; asat-āgraham — concepto corporal de la vida; jñānena — por medio del conocimiento; dṛṣṭa — habiendo visto; tattvena — la realidad; prakṛteḥ — de materia; puruṣasya — de espíritu; ca — y.

Překlad

Traducción

Člověk se má dívat lépe prostřednictvím poznání duše a hmoty. Nemá se bezdůvodně ztotožňovat s tělem, a být tak přitahován tělesnými vztahy.

El devoto debe perfeccionar su visión mediante el conocimiento de la materia y del espíritu, y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo y, de este modo, verse atraído por las relaciones corporales.

Význam

Significado

Podmíněné duše se velice dychtivě ztotožňují s tělem a myslí si, že tělo znamená “já” a vše, co má vztah k tělu nebo co k němu patří, je “moje”. V sanskrtu se to označuje slovy ahaṁ mamatā a je to základní příčina celého podmíněného života. Člověk má vše vidět jako kombinaci hmoty a duše. Má rozeznávat mezi povahou hmoty a duše a svoji skutečnou totožnost vidět jako duchovní, nikoliv jako hmotnou. Na základě tohoto poznání se má vyhýbat mylnému tělesnému pojetí života.

Las almas condicionadas están deseosas de identificarse con el cuerpo y de considerar que el cuerpo «soy yo», y que todo lo relacionado con el cuerpo, las posesiones del cuerpo, es «mío». En sánscrito esto se llama aham-mamatā, y es la causa fundamental de toda la vida condicionada. Debemos ver las cosas como combinación de materia y espíritu. Debemos distinguir entre la naturaleza de la materia y la naturaleza del espíritu, e identificarnos con el espíritu, no con la materia. Mediante este conocimiento, debemos evitar el concepto corporal de la vida, que es falso.