Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Text

sānubandhe ca dehe ’sminn
akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena
prakṛteḥ puruṣasya ca
sānubandhe ca dehe ’sminn
akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena
prakṛteḥ puruṣasya ca

Synonyma

Synonyms

sa-anubandhe — s tělesnými vztahy; ca — a; dehe — k tělu; asmin — toto; akurvan — nečinící; asat-āgraham — tělesné pojetí života; jñānena — skrze poznání; dṛṣṭa — když viděl; tattvena — skutečnost; prakṛteḥ — hmoty; puruṣasya — duše; ca — a.

sa-anubandhe — with bodily relationships; ca — and; dehe — towards the body; asmin — this; akurvan — not doing; asat-āgraham — bodily concept of life; jñānena — through knowledge; dṛṣṭa — having seen; tattvena — the reality; prakṛteḥ — of matter; puruṣasya — of spirit; ca — and.

Překlad

Translation

Člověk se má dívat lépe prostřednictvím poznání duše a hmoty. Nemá se bezdůvodně ztotožňovat s tělem, a být tak přitahován tělesnými vztahy.

One’s seeing power should be increased through knowledge of spirit and matter, and one should not unnecessarily identify himself with the body and thus become attracted by bodily relationships.

Význam

Purport

Podmíněné duše se velice dychtivě ztotožňují s tělem a myslí si, že tělo znamená “já” a vše, co má vztah k tělu nebo co k němu patří, je “moje”. V sanskrtu se to označuje slovy ahaṁ mamatā a je to základní příčina celého podmíněného života. Člověk má vše vidět jako kombinaci hmoty a duše. Má rozeznávat mezi povahou hmoty a duše a svoji skutečnou totožnost vidět jako duchovní, nikoliv jako hmotnou. Na základě tohoto poznání se má vyhýbat mylnému tělesnému pojetí života.

The conditioned souls are eager to identify with the body and consider that the body is “myself” and that anything in relationship with the body or possessions of the body is “mine.” In Sanskrit this is called aham-mamatā, and it is the root cause of all conditional life. A person should see things as the combination of matter and spirit. He should distinguish between the nature of matter and the nature of spirit, and his real identification should be with spirit, not with matter. By this knowledge, one should avoid the false, bodily concept of life.