Skip to main content

Sloka 9

9

Verš

Текст

devahūtir uvāca
prakṛteḥ puruṣasyāpi
lakṣaṇaṁ puruṣottama
brūhi kāraṇayor asya
sad-asac ca yad-ātmakam
девахӯтір ува̄ча
пракр̣тех̣ пурушасйа̄пі
лакшан̣ам̇ пурушоттама
брӯхі ка̄ран̣айор асйа
сад-асач ча йад-а̄тмакам

Synonyma

Послівний переклад

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; prakṛteḥ — Jeho energií; puruṣasya — Nejvyšší Osoby; api — také; lakṣaṇam — charakteristiky; puruṣa-uttama — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; brūhi — prosím vysvětli; kāraṇayoḥ — příčiny; asya — tohoto stvoření; sat-asat — projevené a neprojevené; ca — a; yat-ātmakam — složené z.

девахӯтіх̣ ува̄ча  —  Девахуті сказала; пракр̣тех̣  —  Його енерґій; пурушасйа  —  Верховної Особи; апі  —  також; лакшан̣ам  —  якості; пуруша-уттама  —  Верховний Боже-Особо; брӯхі  —  будь ласка, поясни; ка̄ран̣айох̣  —  причин; асйа  —  цього творіння; сат-асат  —  проявленого й непроявленого; ча  —  і; йат-а̄тмакам  —  що складені із.

Překlad

Переклад

Devahūti řekla: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, vysvětli prosím charakteristiky Nejvyššího Pána a Jeho energií, neboť obojí jsou příčiny tohoto projeveného a neprojeveného stvoření.

Девахуті сказала: О Верховний Боже-Особо, опиши, будь ласка, якості Верховної Особи та Його енерґій, бо і Господь, і Його енерґії є причинами проявленого й проявленого творіння.

Význam

Коментар

Prakṛti neboli hmotná příroda je spojena s Nejvyšším Pánem i s živými bytostmi, stejně jako je žena spojena se svým mužem jako manželka a se svými dětmi jako matka. Pán říká v Bhagavad-gītě, že oplodňuje matku přírodu dětmi — živými bytostmi — a poté se projevují všechny životní druhy. Vztah všech živých bytostí s hmotnou přírodou již byl vysvětlen. Nyní chce Devahūti pochopit vztah mezi hmotnou přírodou a Nejvyšším Pánem. Je řečeno, že výsledkem tohoto vztahu je projevený a neprojevený hmotný svět. Neprojevený hmotný svět je jemná mahat-tattva a z této mahat-tattvy vzešel hmotný projev.

ПОЯСНЕННЯ: Пракріті, або матеріальна природа, має зв’язок і з Верховним Господом, і з живими істотами, так само як жінка пов’язана з чоловіком як дружина і з дітьми як матір. У «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що Він запліднює матір-природу живими істотами, Своїми дітьми, і так з’являються на світ усі види життя. Стосунки, в яких перебувають усі живі істоти й матеріальна природа, вже пояснено в попередніх віршах. Тепер Девахуті хоче зрозуміти стосунки, які пов’язують матеріальну природу і Верховного Господа. Внаслідок цих стосунків виникає проявлений і непроявлений матеріальний світ. Непроявлений матеріальний світ    —    це тонка махат-таттва, з якої постає проявлена матерія.

Ve védských textech je řečeno, že celková hmotná energie je oplodněna pohledem Nejvyššího Pána a poté se vše rodí z hmotné přírody. Také v deváté kapitole Bhagavad-gīty je potvrzeno, že příroda jedná na základě Jeho pohledu, adhyakṣeṇa — pod Jeho dohledem a podle Jeho vůle. Není pravda, že příroda jedná slepě. Poté, co Devahūti pochopila postavení živých bytostí ve vztahu k hmotné přírodě, chtěla vědět, jak příroda jedná podle Pánových pokynů a jaký je vztah mezi hmotnou přírodou a Pánem. Chtěla se tedy dozvědět o vlastnostech Nejvyššího Pána ve vztahu k hmotné přírodě.

У ведичних писаннях сказано, що Верховний Господь запліднює Своїм поглядом сукупну матеріальну енерґію, і тоді матеріальна природа породжує на світ усе суще. У дев’ятій главі «Бгаґавад-ґіти» теж сказано, що життєдіяльність природи протікає під Господнім поглядом    —    адгйакшен̣а, за Його проводом і згідно з Його волею. Природа аж ніяк не діє сліпо. Девахуті зрозуміла, в яких стосунках зумовлені душі перебувають із матеріальною природою, і тепер хотіла дізнатися про те, як природа діє під проводом Господа і які стосунки пов’язують матеріальну природу з Господом. Іншими словами, вона хотіла дізнатися про якості, які Верховний Господь проявляє в стосунках з матеріальною природою.

Vztah živých bytostí s hmotou a vztah Nejvyššího Pána s hmotou nejsou v žádném případě na stejné úrovni, i když to tak māyāvādīni mohou interpretovat. Když se říká, že živé bytosti jsou zmateny, vztahují to māyāvādští filozofové i na Nejvyššího Pána. To však neplatí. Pán není nikdy zmaten. To je rozdíl mezi personalisty a impersonalisty. Devahūti není hloupá. Má dostatek inteligence, aby věděla, že živé bytosti nejsou na úrovni Nejvyššího Pána. Živé bytosti jsou nekonečně malé, a proto mohou být zmateny nebo podmíněny hmotnou přírodou, ale to neznamená, že podmíněn a zmaten je i Nejvyšší Pán. Rozdíl mezi podmíněnou duší a Pánem je, že Pán je Pán, vládce hmotné přírody, a proto nepodléhá jejímu vlivu. Nevládne Mu duchovní ani hmotná příroda. On Sám je nejvyšší vládce a nelze Ho srovnávat s obyčejnými živými bytostmi, kterým vládnou zákony hmotné přírody.

Стосунки живих істот з матеріальною природою, безперечно, перебувають на цілковито іншому рівні, аніж стосунки Верховного Господа з матерією, всупереч усім тлумаченням майаваді. Щоразу, коли писання згадують про ілюзію живих істот, філософи-майаваді приписують цю ілюзію Верховному Господу. Але таке тлумачення неправомірне. Господь ніколи не впадає в ілюзію. Саме в цьому розходяться між собою персоналісти й імперсоналісти. Девахуті не належить до бідних на інтелект людей. Вона має досить гострий розум, щоб зрозуміти, що живі істоти не перебувають на одному рівні з Верховним Господом. Живі істоти безмежно малі й тому матеріальна природа може їх ввести в ілюзію, тобто зумовити, але це не означає, що вона може зумовити і ввести в ілюзію і Верховного Господа. Відмінність між зумовленою душею і Господом полягає в тому, що Господь    —    завжди Господь, повелитель матеріальної природи, і тому не підвладний їй. Він не підвладний ні для духовної природи, ні для матеріальної. Він, і тільки Він один є верховний повелитель, і з Ним не зрівнятися звичайним живим істотам, що підлягають законам матеріальної природи.

V tomto verši jsou použita dvě slova, sat a asat. Vesmírný projev je asat — neexistuje — ale hmotná energie Nejvyššího Pána je sat — existuje věčně. Hmotná příroda ve své jemné podobě jako energie Pána existuje věčně, ale někdy projevuje tuto neexistující neboli dočasně existující přírodu, vesmír. Můžeme to přirovnat k otci a matce: jak matka, tak otec existují, ale matka občas plodí děti. Stejně tak tento vesmírný projev, který pochází z neprojevené hmotné energie Nejvyššího Pána, se někdy objevuje a opět mizí. Hmotná příroda ale existuje věčně a Pán je nejvyšší příčinou jak jemného, tak hrubého projevu tohoto hmotného světa.

В цьому вірші вжито два слова: сат і асат. Космічний прояв    —    це асат, або те, що не існує, але матеріальна енерґія Верховного Господа    —    це сат, або те, що існує вічно. Матеріальна енерґія вічно існує в тонкій формі, як енерґія Господа, але іноді вона проявляє цю неіснуючу, чи, точніше, тимчасово існуючу, природу, матеріальний космос. Пояснити це допомагає аналогія з батьком та матір’ю: і батько, і матір реально існують, але іноді мати зачинає дітей. Так само космічний прояв, що постає з непроявленої матеріальної природи Верховного Господа, іноді з’являється, а іноді знову зникає. Проте сама матеріальна природа існує вічно, і Господь являє собою найвищу причину як тонких, так і грубих проявів матеріального світу.