Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Texto

prabhāvaṁ pauruṣaṁ prāhuḥ
kālam eke yato bhayam
ahaṅkāra-vimūḍhasya
kartuḥ prakṛtim īyuṣaḥ
prabhāvaṁ pauruṣaṁ prāhuḥ
kālam eke yato bhayam
ahaṅkāra-vimūḍhasya
kartuḥ prakṛtim īyuṣaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

prabhāvam — vliv; pauruṣam — Nejvyšší Osobnosti Božství; prāhuḥ — říkají; kālam — časový faktor; eke — některý; yataḥ — z něhož; bhayam — strach; ahaṅkāra-vimūḍhasya — zmatené falešným egem; kartuḥ — individuální duše; prakṛtim — hmotná příroda; īyuṣaḥ — jež přišla do styku s.

prabhāvam — la influencia; pauruṣam — de la Suprema Personalidad de Dios; prāhuḥ — han dicho; kālam — el factor tiempo; eke — algunos; yataḥ — del cual; bhayam — temen; ahaṅkāra-vimūḍhasya — ilusionada por el ego falso; kartuḥ — del alma individual; prakṛtim — naturaleza material; īyuṣaḥ — habiendo entrado en contacto.

Překlad

Traducción

Vliv Nejvyšší Osobnosti Božství je vnímán prostřednictvím faktoru času, který probouzí strach ze smrti zaviněný falešným egem zmatené duše, jež přišla do styku s hmotnou přírodou.

La influencia de la Suprema Personalidad de Dios se percibe en el factor tiempo, que provoca el temor a la muerte debido al ego falso del alma ilusionada que ha entrado en contacto con la naturaleza material.

Význam

Significado

Strach živé bytosti ze smrti je způsobený jejím falešným egem — ztotožňováním se s tělem. Každý se bojí smrti. Duše ve skutečnosti nemůže zemřít, ale jelikož jsme pohrouženi do tělesné totožnosti, dostáváme strach ze smrti. To je rovněž řečeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.37): bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt. Dvitīya se vztahuje na hmotu, která následuje po duši. Hmota je druhotným projevem duše, protože je z duše vytvořená. Stejně jako jsou popsané hmotné prvky výtvorem Nejvyššího Pána neboli Nejvyšší Duše, tak i tělo je výtvorem duše. Proto se hmotné tělo nazývá dvitīya, “druhé”. Ten, kdo je pohroužen do tohoto druhého prvku neboli druhého projevu duše, se bojí smrti. Když je člověk plně přesvědčen o tom, že není toto tělo, pak se nemůže bát smrti, protože duše neumírá.

El temor de la entidad viviente a la muerte se debe a su ego falso de identificarse con el cuerpo. Todo el mundo teme a la muerte. En realidad, para el alma espiritual no existe la muerte, pero estamos absortos en la identificación del cuerpo con el ser, y debido a ello nace el temor a la muerte. En el Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.37) se afirma también: bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt. Dvitīya se refiere a la materia, que está más allá del espíritu. La materia es la manifestación secundaria del espíritu, pues la materia se produce del espíritu. Tal como la causa de los elementos materiales anteriormente enumerados es el Señor Supremo, es decir, el Espíritu Supremo, el cuerpo también es un producto del alma espiritual. Por consiguiente, se dice que el cuerpo material es dvitīya: «el segundo». Aquel que esta absorto en ese segundo elemento, en esa segunda manifestación del espíritu, tiene miedo de la muerte. Para aquel que está plenamente convencido de que él no es el cuerpo, el miedo a la muerte no tiene razón de ser, porque el alma espiritual no muere.

Jakmile se duše zaměstná v duchovních činnostech oddané služby, zcela se osvobodí z úrovně zrození a smrti. Jejím dalším stavem je naprosté duchovní osvobození od hmotného těla. Strach ze smrti je dílem kāly, faktoru času, který představuje vliv Nejvyšší Osobnosti Božství. Čas má ničivé účinky. Vše, co je stvořeno, podléhá zničení, které je dílem času. Čas je zastoupením Pána a také nám připomíná, že se musíme Pánu odevzdat. Pán promlouvá jako čas ke každé podmíněné duši. V Bhagavad-gītě říká, že pokud se Mu někdo odevzdá, zbaví se problému zrození a smrti. Měli bychom proto přijímat časový faktor jako Nejvyšší Osobnost Božství stojící před námi. To je blíže vysvětleno v následujícím verši.

Si se ocupa en las actividades espirituales del servicio devocional, el alma espiritual se libera por completo del plano del nacimiento y la muerte. Como resultado, se situará en una posición de plena libertad espiritual, más allá del cuerpo material. El miedo a la muerte es la acción del kāla, el factor tiempo, que representa la influencia de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, el tiempo es destructivo. Todo lo creado está sujeto a la destrucción y a la disolución, que es la acción del tiempo. El tiempo es una representación del Señor, y también nos hace recordar que debemos entregarnos al Señor. El Señor, en la forma del tiempo, habla a todas las almas condicionadas. En el Bhagavad-gītā Él dice que el problema del nacimiento y la muerte desaparece para quien se entrega a Él. Por lo tanto, debemos considerar que el factor tiempo es la Suprema Personalidad de Dios que Se presenta ante nosotros. Esto se explica de un modo más detallado en el siguiente verso.