Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

devahūtir uvāca
nirviṇṇā nitarāṁ bhūmann
asad-indriya-tarṣaṇāt
yena sambhāvyamānena
prapannāndhaṁ tamaḥ prabho
девахӯтир увча
нирви нитар бхӯманн
асад-индрийа-таршат
йена самбхвйамнена
прапаннндха тама прабхо

Synonyma

Пословный перевод

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; nirviṇṇā — znechucená; nitarām — velice; bhūman — ó můj Pane; asat — nestálé; indriya — smyslů; tarṣaṇāt — z nátlaku; yena — kterým; sambhāvyamānena — rozšířeným; prapannā — poklesla jsem; andham tamaḥ — do hlubiny nevědomosti; prabho — ó můj Pane.

девахӯти увча — Девахути сказала; нирви — испытывая отвращение; нитарм — сильное; бхӯман — о мой Господь; асат — временных; индрийа — чувств; таршат — от беспокойства; йена — которых; самбхвйамнена — одолевающего; прапанн — я пала; андхам тама — в пучину неведения; прабхо — о мой Господь.

Překlad

Перевод

Devahūti řekla: Nechci již podléhat nátlaku svých hmotných smyslů, můj Pane, protože jeho vlivem jsem poklesla do hluboké nevědomosti.

Девахути сказала: О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в пучине неведения.

Význam

Комментарий

Zde je významné slovo asad-indriya-tarṣaṇāt. Asat znamená “nestálé, dočasné” a indriya znamená “smysly”. Asad-indriya-tarṣaṇāt tedy znamená “nátlakem dočasně projevených smyslů hmotného těla”. Procházíme různými stavy hmotné tělesné existence — někdy jsme v lidském těle, někdy ve zvířecím — a činnosti našich hmotných smyslů se proto také mění. Vše, co se mění, je dočasné neboli asat. Měli bychom vědět, že kromě těchto dočasných smyslů máme své věčné smysly, které jsou nyní zakryté hmotným tělem. Jsou-li věčné smysly znečištěné hmotou, nemohou správně jednat. Oddaná služba tedy zbavuje smysly tohoto znečištění. Jakmile je zcela odstraněné a smysly jednají v čistém vědomí Kṛṣṇy, dosáhli jsme úrovně sad-indriya, věčných smyslových činností. Věčné činnosti smyslů se nazývají oddaná služba a dočasné činnosti smyslů se nazývají smyslový požitek. Dokud se člověk neunaví hmotným smyslovým požitkem, nemůže naslouchat transcendentálnímu poselství od osoby, jako je Kapila. Devahūti dala tuto únavu najevo. Nyní, když její manžel odešel z domova, se chtěla osvobodit nasloucháním pokynům Pána Kapily.

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово асад-индрийа-таршат. Асат значит «преходящий» или «временный», индрийа — «чувства», а таршат — «возбуждение, беспокойство». Таким образом, асад-индрийа-таршат значит «от того, что мне не дают покоя временно существующие органы чувств материального тела». В ходе эволюции мы получаем материальные тела различных видов, это может быть тело человека или тело животного, и в зависимости от того, какое тело мы получили, меняется деятельность наших материальных чувств. Все, что подвержено изменениям, называют временным, асат. Мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств стоят вечные чувства, покрытые сейчас материальной оболочкой. Оскверненные материей, наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Поэтому в процессе преданного служения необходимо прежде всего очистить органы чувств от материальной скверны. Когда мы полностью избавляемся от этой скверны и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, это значит, что мы восстановили вечные функции чувств (сад-индрийа). Вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств — чувственными наслаждениями. До тех пор пока человек не пресытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентные наставления духовного учителя, такого, как Капила. Здесь Девахути говорит, что устала исполнять желания своих чувств и теперь, когда ее муж покинул семью, хочет наконец обрести покой, слушая наставления Господа Капилы.