Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

devahūtir uvāca
nirviṇṇā nitarāṁ bhūmann
asad-indriya-tarṣaṇāt
yena sambhāvyamānena
prapannāndhaṁ tamaḥ prabho
devahūtir uvāca
nirviṇṇā nitarāṁ bhūmann
asad-indriya-tarṣaṇāt
yena sambhāvyamānena
prapannāndhaṁ tamaḥ prabho

Synonyma

Synonyms

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; nirviṇṇā — znechucená; nitarām — velice; bhūman — ó můj Pane; asat — nestálé; indriya — smyslů; tarṣaṇāt — z nátlaku; yena — kterým; sambhāvyamānena — rozšířeným; prapannā — poklesla jsem; andham tamaḥ — do hlubiny nevědomosti; prabho — ó můj Pane.

devahūtiḥ uvāca — Devahūti said; nirviṇṇā — disgusted; nitarām — very; bhūman — O my Lord; asat — impermanent; indriya — of the senses; tarṣaṇāt — from agitation; yena — by which; sambhāvyamānena — being prevalent; prapannā — I have fallen; andham tamaḥ — into the abyss of ignorance; prabho — O my Lord.

Překlad

Translation

Devahūti řekla: Nechci již podléhat nátlaku svých hmotných smyslů, můj Pane, protože jeho vlivem jsem poklesla do hluboké nevědomosti.

Devahūti said: I am very sick of the disturbance caused by my material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance.

Význam

Purport

Zde je významné slovo asad-indriya-tarṣaṇāt. Asat znamená “nestálé, dočasné” a indriya znamená “smysly”. Asad-indriya-tarṣaṇāt tedy znamená “nátlakem dočasně projevených smyslů hmotného těla”. Procházíme různými stavy hmotné tělesné existence — někdy jsme v lidském těle, někdy ve zvířecím — a činnosti našich hmotných smyslů se proto také mění. Vše, co se mění, je dočasné neboli asat. Měli bychom vědět, že kromě těchto dočasných smyslů máme své věčné smysly, které jsou nyní zakryté hmotným tělem. Jsou-li věčné smysly znečištěné hmotou, nemohou správně jednat. Oddaná služba tedy zbavuje smysly tohoto znečištění. Jakmile je zcela odstraněné a smysly jednají v čistém vědomí Kṛṣṇy, dosáhli jsme úrovně sad-indriya, věčných smyslových činností. Věčné činnosti smyslů se nazývají oddaná služba a dočasné činnosti smyslů se nazývají smyslový požitek. Dokud se člověk neunaví hmotným smyslovým požitkem, nemůže naslouchat transcendentálnímu poselství od osoby, jako je Kapila. Devahūti dala tuto únavu najevo. Nyní, když její manžel odešel z domova, se chtěla osvobodit nasloucháním pokynům Pána Kapily.

Here the word asad-indriya-tarṣaṇāt is significant. Asat means “impermanent,” “temporary,” and indriya means “senses.” Thus asad-indriya-tarṣaṇāt means “from being agitated by the temporarily manifest senses of the material body.” We are evolving through different statuses of material bodily existence — sometimes in a human body, sometimes in an animal body — and therefore the engagements of our material senses are also changing. Anything which changes is called temporary, or asat. We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. The permanent senses, being contaminated by matter, are not acting properly. Devotional service therefore involves freeing the senses from this contamination. When the contamination is completely removed and the senses act in the purity of unalloyed Kṛṣṇa consciousness, we have reached sad-indriya, or eternal sensory activities. Eternal sensory activities are called devotional service, whereas temporary sensory activities are called sense gratification. Unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental messages from a person like Kapila. Devahūti expressed that she was tired. Now that her husband had left home, she wanted to get relief by hearing the instructions of Lord Kapila.