Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Texto

maitreya uvāca
pitṛbhyāṁ prasthite sādhvī
patim iṅgita-kovidā
nityaṁ paryacarat prītyā
bhavānīva bhavaṁ prabhum
maitreya uvāca
pitṛbhyāṁ prasthite sādhvī
patim iṅgita-kovidā
nityaṁ paryacarat prītyā
bhavānīva bhavaṁ prabhum

Synonyma

Palabra por palabra

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; pitṛbhyām — rodičů; prasthite — po odjezdu; sādhvī — počestná žena; patim — její manžel; iṅgita-kovidā — chápala touhy; nityam — neustále; paryacarat — sloužila; prītyā — s velikou láskou; bhavānī — bohyně Pārvatī; iva — jako; bhavam — Pán Śiva; prabhum — její pán.

maitreyaḥ uvāca — Maitreya dijo; pitṛbhyām — por los padres; prasthite — al partir; sādhvī — la casta mujer; patim — a su esposo; iṅgita-kovidā — entendiendo los deseos; nityam — constantemente; paryacarat — ella sirvió; prītyā — con gran amor; bhavānī — la diosa Pārvatī; iva — como; bhavam — al Señor Śiva; prabhum — su señor.

Překlad

Traducción

Maitreya pokračoval: Když její rodiče odjeli, počestná Devahūti, která chápala touhy svého manžela, mu neustále sloužila s velikou láskou, stejně jako svému muži slouží Bhavānī, manželka Pána Śivy.

Maitreya continuó: Tras la partida de sus padres, la casta Devahūti, que podía entender los deseos de su esposo, lo sirvió constantemente con gran amor, tal como Bhavānī, la esposa del Señor Śiva, sirve a su esposo.

Význam

Significado

Konkrétní příklad Bhavānī je velice důležitý. Bhavānī znamená “manželka Bhavy, Pána Śivy”. Bhavānī neboli Pārvatī, dcera krále Himalájí, si za muže vybrala Pána Śivu, který vypadá jako žebrák. Přestože byla princezna, podstoupila všemožná strádání, jen aby mohla být s Pánem Śivou, který nemá dokonce ani dům, ale sedí pod stromem a tráví svůj čas meditací. Ačkoliv byla Bhavānī dcerou velikého krále, sloužila Pánu Śivovi jako obyčejná chudá žena. Podobně Devahūti byla dcerou krále, Svāyambhuvy Manua, a přesto se rozhodla přijmout za muže Kardamu Muniho. Sloužila mu s velikou láskou a věděla, jak ho potěšit. Proto je zde označena slovem sādhvī, které znamená “počestná, věrná žena”. Její vzácný příklad je ideálem védské civilizace. Každá žena by měla být tak dobrá a počestná jako Devahūti nebo Bhavānī. Ještě dnes se svobodné dívky v hinduistické společnosti učí uctívat Pána Śivu, aby získaly takového manžela, jako je on. Pán Śiva je ideální manžel, nikoliv co se týče bohatství a smyslového požitku, ale protože je největší ze všech oddaných. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ — Śambhu, Pán Śiva, je ideální vaiṣṇava. Neustále medituje o Pánu Rāmovi a opakuje: Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Pán Śiva má svoji vaiṣṇavskou sampradāyu, která se nazývá Viṣṇusvāmi-sampradāya. Svobodné dívky uctívají Pána Śivu, aby se dočkaly manžela, který bude stejně dobrý vaiṣṇava jako on. Dívky se neučí hledat si manžela, který je velice bohatý a slibuje velký hmotný smyslový požitek — naopak, má-li dívka takové štěstí, že dostane manžela stejně dobrého v oddané službě, jako je Pán Śiva, její život bude dokonalý. Manželka závisí na svém manželovi, a je-li muž vaiṣṇava, žena bude mít přirozeně podíl na jeho oddané službě, protože mu slouží. Tato vzájemná výměna služby a lásky mezi manželem a manželkou je ideálem rodinného života.

El ejemplo específico de Bhavānī es muy significativo. Bhavānī quiere decir la esposa de Bhava, el Señor Śiva. Bhavānī, o Pārvatī, la hija del rey de los Himālayas, seleccionó como esposo al Señor Śiva, que no parece más que un mendigo. A pesar de que era una princesa, ella se sometió a todo género de penalidades para relacionarse con el Señor Śiva, quien ni siquiera tenía casa, sino que se sentaba bajo los árboles y pasaba el tiempo meditando. Bhavānī, aunque era la hija de un gran rey, solía servir al Señor Śiva como si fuese una mujer pobre. Devahūti también era la hija de un emperador, Svāyambhuva Manu; aun así, prefirió aceptar como esposo a Kardama Muni. Ella le sirvió con mucho amor y afecto, y sabía cómo complacerle. Por eso aquí recibe el calificativo de sādhvī, que significa «esposa casta y fiel». Su ejemplo, poco frecuente, es el ideal de la civilización védica. Se espera que toda mujer sea tan buena y casta como Devahūti o Bhavānī. En la sociedad hindú de hoy todavía se enseña a las muchachas solteras a que adoren al Señor Śiva, con vistas a que puedan tener esposos como él. El Señor Śiva es el esposo ideal, no en el sentido de riquezas o complacencia de los sentidos, sino porque es el más grande de todos los devotos. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ: Śambhu, el Señor Śiva, es el vaiṣṇava ideal. Él medita constantemente en el Señor Rāma y canta Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. El Señor Śiva encabeza una sampradāya vaiṣṇava que recibe el nombre de Viṣṇusvāmī sampradāya. Las muchachas solteras adoran al Señor Śiva con la esperanza de obtener un esposo que sea tan buen vaiṣṇava como él. No se las educa para que elijan un esposo muy rico y opulento con vistas a la complacencia material de los sentidos; antes bien, si una muchacha es lo bastante afortunada como para tener un esposo tan bueno en el servicio devocional como el Señor Śiva, su vida se vuelve perfecta. La esposa depende de su esposo, y si este es un vaiṣṇava, ella, debido al servicio que le ofrece, naturalmente comparte su servicio devocional. Esta reciprocidad de servicio y amor entre los esposos es el ideal de la vida familiar.