Skip to main content

Sloka 12

ТЕКСТ 12

Verš

Текст

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam
йан мартйа-лӣлаупайика сва-йога-
мй-бала дарайат гхӣтам
висмпана свасйа ча саубхагарддхе
пара пада бхӯшаа-бхӯшагам

Synonyma

Пословный перевод

yat — Jeho věčná podoba, která; martya — svět smrti; līlā-upayikam — právě vhodná pro zábavy; sva-yoga-māyā-balam — silou vnitřní energie; darśayatā — aby projevil; gṛhītam — odhalil; vismāpanam — úžasné; svasya — Své vlastní; ca — a; saubhaga-ṛddheḥ — bohatých; param — nejvyšší; padam — konečné postavení; bhūṣaṇa — ozdoba; bhūṣaṇa-aṅgam — ozdob.

йат — Его вечная форма, которая; мартйа — бренный мир; лӣл-упайикам — удобна для игр; сва-йога-мй-балам — могущество внутренней энергии; дарайат — для проявления; гхӣтам — обнаружил; висмпанам — чудесный; свасйа — Его собственный; ча — и; саубхага-ддхе — обладающего всеми богатствами; парам — верховного; падам — высшее положение; бхӯшаа — украшение; бхӯшаа-агам — из всех украшений.

Překlad

Перевод

Pán se zjevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Přišel ve Své věčné podobě, která je vhodná pro Jeho zábavy. Tyto zábavy udivily dokonce i ty, kdo jsou pyšní na své bohatství, včetně Samotného Pána v Jeho podobě Pána Vaikuṇṭhy. Jeho (Śrī Kṛṣṇovo) transcendentální tělo je ozdoba všech ozdob.

Господь явил Себя в этом бренном мире посредством Своей внутренней энергии, йога-майи. Он пришел сюда в Своей вечной форме, которая идеально подходит для Его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая Самого Господа в образе Господа Вайкунтхи. Вот почему Его [Шри Кришны] трансцендентное тело является украшением всех украшений.

Význam

Комментарий

Jak udávají védské hymny (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām), Osobnost Božství převyšuje všechny ostatní živé bytosti ve všech vesmírech hmotného světa. Pán je vůdcem všech živých bytostí a nikdo Ho nepředčí ani se Mu nemůže vyrovnat v bohatství, síle, slávě, kráse, poznání a odříkání. Když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v tomto vesmíru, vypadal jako člověk, protože se zjevil tak, jak se právě hodilo pro Jeho zábavy ve světě smrti. Nepřišel do lidské společnosti ve Své vaikuṇṭhské podobě se čtyřma rukama, protože by se to pro Jeho zábavy nehodilo. I když vypadal jako člověk, nikdo se Mu v žádném směru nevyrovnal a nikdy nevyrovná žádnou ze šesti vznešených vlastností. Každý je více či méně pyšný na své bohatství v tomto světě, ale když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v lidské společnosti, předčil všechny Své současníky v celém vesmíru.

Как гласят ведические гимны (нитйо нитйн четана четаннм), Личность Бога превосходит всех живых существ, обитающих в материальном мире. Он — главный среди всех живых существ; никто не способен превзойти Его или сравняться с Ним в богатстве, силе, славе, красоте, знании и отрешенности. Когда Господь Кришна находился в этой вселенной, Он казался обыкновенным человеком, поскольку пришел сюда в теле, наиболее подходящем для Его игр в этом бренном мире. Он явился среди людей не в Своей четырехрукой форме, в которой находится на Вайкунтхе, поскольку она не годилась для Его игр. Но хотя Господь и выглядел как обыкновенный человек, не было и нет никого, кто превосходил бы Его по своим достоинствам. Каждый из живущих в этом мире в той или иной степени гордится своими достоинствами, однако, когда Господь Кришна находился среди людей, Он затмил всех Своих современников в пределах этой вселенной.

Když jsou Pánovy zábavy viditelné lidskýma očima, nazývají se prakaṭa, a když nejsou viditelné, nazývají se aprakaṭa. Pánovy zábavy ve skutečnosti nikdy nekončí, stejně jako slunce nikdy neopouští oblohu. Slunce je neustále na své oběžné dráze na obloze, ale našemu omezenému zraku je někdy viditelné a někdy neviditelné. Stejně tak zábavy Pána vždy probíhají v některém z vesmírů, a když Pán Kṛṣṇa zmizel z transcendentálního sídla ve Dvārace, zmizel pouze z očí jejích obyvatel. Nikdo by se neměl mylně domnívat, že Jeho transcendentální tělo, které je vhodné pro zábavy ve světě smrti, je nějakým způsobem podřadnější, než jsou Jeho různé expanze na Vaikuṇṭhalokách. Jeho tělo projevené v hmotném světě je nad jiné transcendentálnější, neboť Jeho zábavy ve světě smrti předčí Jeho milost, kterou projevuje na Vaikuṇṭhalokách. Na Vaikuṇṭhalokách je Pán milostivý k osvobozeným živým bytostem (nitya-mukta), ale při Svých zábavách ve světě smrti je milostivý i k pokleslým věčně podmíněným duším (nitya-baddha). Dokonce ani na Vaikuṇṭhalokách nevyjevuje v takové míře Svých šest vznešených vlastností, jak je projevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Všechny Jeho zábavy byly projevené nikoliv prostřednictvím hmotné energie, ale Jeho duchovní energie. Jedinečnost Jeho rāsa-līly ve Vṛndāvanu a Jeho manželského života s šestnácti tisíci manželkami udivuje i Nārāyaṇa na Vaikuṇṭě a tím spíše jiné živé bytosti v tomto světě smrti. Nad jeho zábavami žasnou i jiné inkarnace Pána, jako je Śrī Rāma, Nṛsiṁha a Varāha. Jeho vznešenost byla tak dokonalá, že Jeho zábavy uctíval i Pán Vaikuṇṭhy, který se neliší od Pána Kṛṣṇy Samotného.

Игры Господа, доступные человеческому зрению, называют праката, а игры, скрытые от наших глаз, — апраката. На самом деле игры Господа никогда не прекращаются, подобно тому как солнце никогда не покидает небосвода. Солнце всегда находится в той или иной точке своей орбиты, но мы со своим ограниченным зрением порой видим его, а порой нет. Аналогичным образом, игры Господа постоянно проходят в той или иной вселенной, и потому, когда Господь исчез из Своей трансцендентной обители, Двараки, Он просто скрылся от взоров находившихся там людей. Ни в коем случае не следует думать, будто Его трансцендентное тело, идеально подходившее для игр в этом бренном мире, в чем-то уступает телам различных экспансий Господа, находящихся на Вайкунтхах. Тело, в котором Господь появился в материальном мире, в высшей степени трансцендентно, в том смысле, что Его игры в этом мире намного превосходят ту милость, которую Он являет на Вайкунтхалоках. На Вайкунтхалоках Господь дарует Свою милость освобожденным живым существам (нитья-муктам), а являя Свои игры в этом бренном мире, Он проливает ее на падшие души, нитья- баддхи, обреченные вечно влачить обусловленное существование. Шесть достояний Господа, которые Он с помощью Своей внутренней энергии, йога-майи, явил в материальном мире, редко удается наблюдать даже жителям Вайкунтхалок. Все Его игры были проявлением не материальной, а духовной энергии. Великолепие раса- лил Господа во Вриндаване и Его супружеских отношений с шестнадцатью тысячами жен поражает даже Нараяну, пребывающего на Вайкунтхе, не говоря уже о живых существах, населяющих этот бренный мир. Играми Господа восхищаются также другие Его воплощения — Шри Рама, Нрисимха и Вараха. Великолепие Господа было настолько ослепительно, что Его игры привели в восхищение даже Господа Вайкунтхи, который неотличен от Самого Господа Кришны.