Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Texto

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam
yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Synonyma

Palabra por palabra

yat — Jeho věčná podoba, která; martya — svět smrti; līlā-upayikam — právě vhodná pro zábavy; sva-yoga-māyā-balam — silou vnitřní energie; darśayatā — aby projevil; gṛhītam — odhalil; vismāpanam — úžasné; svasya — Své vlastní; ca — a; saubhaga-ṛddheḥ — bohatých; param — nejvyšší; padam — konečné postavení; bhūṣaṇa — ozdoba; bhūṣaṇa-aṅgam — ozdob.

yat — Su forma eterna, la cual; martya — mundo mortal; līlā-upayikam — precisamente idónea para los pasatiempos; sva-yoga-māyā-balam — la potencia de la energía interna; darśayatā — para la manifestación; gṛhītam — descubierta; vismāpanam — maravilloso; svasya — de Su propio; ca — y; saubhaga-ṛddheḥ — del opulento; param — suprema; padam — posición máxima; bhūṣaṇa — adorno; bhūṣaṇa-aṅgam — de los adornos.

Překlad

Traducción

Pán se zjevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Přišel ve Své věčné podobě, která je vhodná pro Jeho zábavy. Tyto zábavy udivily dokonce i ty, kdo jsou pyšní na své bohatství, včetně Samotného Pána v Jeho podobě Pána Vaikuṇṭhy. Jeho (Śrī Kṛṣṇovo) transcendentální tělo je ozdoba všech ozdob.

El Señor advino al mundo mortal mediante Su potencia interna, yoga-māyā. Vino en Su forma eterna, que es precisamente la idónea para Sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia, y hasta para el propio Señor en Su forma de Señor de Vaikuṇṭha. Así pues, Su cuerpo trascendental [de Śrī Kṛṣṇa] es el adorno de todos los adornos.

Význam

Significado

Jak udávají védské hymny (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām), Osobnost Božství převyšuje všechny ostatní živé bytosti ve všech vesmírech hmotného světa. Pán je vůdcem všech živých bytostí a nikdo Ho nepředčí ani se Mu nemůže vyrovnat v bohatství, síle, slávě, kráse, poznání a odříkání. Když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v tomto vesmíru, vypadal jako člověk, protože se zjevil tak, jak se právě hodilo pro Jeho zábavy ve světě smrti. Nepřišel do lidské společnosti ve Své vaikuṇṭhské podobě se čtyřma rukama, protože by se to pro Jeho zábavy nehodilo. I když vypadal jako člověk, nikdo se Mu v žádném směru nevyrovnal a nikdy nevyrovná žádnou ze šesti vznešených vlastností. Každý je více či méně pyšný na své bohatství v tomto světě, ale když byl Pán Kṛṣṇa přítomen v lidské společnosti, předčil všechny Své současníky v celém vesmíru.

De conformidad con los himnos védicos (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām), la Personalidad de Dios es más excelente que todos los demás seres vivientes que se encuentran en todos los universos del mundo material. Él es la principal de todas las entidades vivientes; nadie puede superarlo ni ser igual a Él en riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento ni renunciación. Cuando Śrī Kṛṣṇa Se encontraba dentro de este universo, parecía un ser humano, debido a que advino de una manera precisamente idónea para Sus pasatiempos en el mundo mortal. No apareció en la sociedad humana en Su aspecto de Vaikuṇṭha, con cuatro brazos, ya que eso no habría sido apropiado para Sus pasatiempos. Pero, a pesar de que apareció como un ser humano, nadie era ni es igual a Él en ningún aspecto en ninguna de las seis diferentes opulencias. Todos están más o menos orgullosos de su opulencia en este mundo, pero cuando Śrī Kṛṣṇa Se encontraba en la sociedad humana, superó a todos Sus contemporáneos de todo el universo.

Když jsou Pánovy zábavy viditelné lidskýma očima, nazývají se prakaṭa, a když nejsou viditelné, nazývají se aprakaṭa. Pánovy zábavy ve skutečnosti nikdy nekončí, stejně jako slunce nikdy neopouští oblohu. Slunce je neustále na své oběžné dráze na obloze, ale našemu omezenému zraku je někdy viditelné a někdy neviditelné. Stejně tak zábavy Pána vždy probíhají v některém z vesmírů, a když Pán Kṛṣṇa zmizel z transcendentálního sídla ve Dvārace, zmizel pouze z očí jejích obyvatel. Nikdo by se neměl mylně domnívat, že Jeho transcendentální tělo, které je vhodné pro zábavy ve světě smrti, je nějakým způsobem podřadnější, než jsou Jeho různé expanze na Vaikuṇṭhalokách. Jeho tělo projevené v hmotném světě je nad jiné transcendentálnější, neboť Jeho zábavy ve světě smrti předčí Jeho milost, kterou projevuje na Vaikuṇṭhalokách. Na Vaikuṇṭhalokách je Pán milostivý k osvobozeným živým bytostem (nitya-mukta), ale při Svých zábavách ve světě smrti je milostivý i k pokleslým věčně podmíněným duším (nitya-baddha). Dokonce ani na Vaikuṇṭhalokách nevyjevuje v takové míře Svých šest vznešených vlastností, jak je projevil ve světě smrti prostřednictvím Své vnitřní energie yoga-māyi. Všechny Jeho zábavy byly projevené nikoliv prostřednictvím hmotné energie, ale Jeho duchovní energie. Jedinečnost Jeho rāsa-līly ve Vṛndāvanu a Jeho manželského života s šestnácti tisíci manželkami udivuje i Nārāyaṇa na Vaikuṇṭě a tím spíše jiné živé bytosti v tomto světě smrti. Nad jeho zábavami žasnou i jiné inkarnace Pána, jako je Śrī Rāma, Nṛsiṁha a Varāha. Jeho vznešenost byla tak dokonalá, že Jeho zábavy uctíval i Pán Vaikuṇṭhy, který se neliší od Pána Kṛṣṇy Samotného.

Cuando los pasatiempos del Señor pueden ser vistos por el ojo humano, se denominan prakaṭa, y cuando no pueden verse, se denominan aprakaṭa. En realidad, los pasatiempos del Señor nunca se detienen, de la misma manera en que el Sol nunca abandona el cielo. El Sol siempre se encuentra en su órbita correcta en el cielo, pero a veces nuestra limitada visión puede verlo, y a veces no. En forma similar, los pasatiempos del Señor siempre se están llevando a cabo en un universo u otro, y cuando Śrī Kṛṣṇa partió de la morada trascendental de Dvārakā, se trataba sencillamente de una desaparición de ante los ojos de la gente de allí. No debe entenderse erróneamente que Su cuerpo trascendental, que es precisamente el idóneo para los pasatiempos en el mundo mortal, sea de alguna manera inferior a Sus diferentes expansiones de los Vaikuṇṭhalokas. El cuerpo que manifestó en el mundo material es trascendental por excelencia, en el sentido de que Sus pasatiempos en el mundo mortal superan la misericordia que Él exhibe en los Vaikuṇṭhalokas. En los Vaikuṇṭhalokas, el Señor es misericordioso para con las entidades vivientes liberadas o nitya-muktas, pero, en Sus pasatiempos en el mundo mortal, es misericordioso incluso con las almas caídas nitya-baddhas, es decir, condicionadas para siempre. Las seis excelentes opulencias que exhibe en el mundo mortal por intermedio de Su potencia interna, yoga-māyā, son poco comunes incluso en los Vaikuṇṭhalokas. No manifestó Sus pasatiempos mediante Su energía material, sino mediante Su energía espiritual. La excelencia de Su rāsa-līlā de Vrṇdāvana y de Su vida de casado con dieciséis mil esposas, es maravillosa incluso para Nārāyaṇa de Vaikuṇṭha, y sin duda alguna que lo es para las demás entidades vivientes que se encuentran dentro de este mundo mortal. Sus pasatiempos son maravillosos incluso para Sus demás encarnaciones, tales como Śrī Rāma, Nṛsiṁha y Varāha. Su opulencia era tan supremamente excelente, que Sus pasatiempos eran adorados incluso por el Señor de Vaikuṇṭha, el cual no es diferente del propio Śrī Kṛṣṇa.