Skip to main content

Sloka 24

ТЕКСТ 24

Verš

Текст

vinaṣṭāsu sva-māyāsu
bhūyaś cāvrajya keśavam
ruṣopagūhamāno ’muṁ
dadṛśe ’vasthitaṁ bahiḥ
винашсу сва-мйсу
бхӯйа чвраджйа кеавам
рушопагӯхамно ’му
даде ’вастхита бахи

Synonyma

Пословный перевод

vinaṣṭāsu — když byly rozptýleny; sva-māyāsu — jeho čarovné síly; bhūyaḥ — opět; ca — a; āvrajya — poté, co se vrátil do blízkosti; keśavam — Nejvyšší Osobnosti Božství; ruṣā — plný hněvu; upagūhamānaḥ — sevřel; amum — Pána; dadṛśe — viděl; avasthitam — že stojí; bahiḥ — vně.

винашсу — когда исчезли; сва-мйсу — его магические силы; бхӯйа — вновь; ча — и; враджйа — представ перед Ним; кеавам — Верховной Личностью Бога; руш — клокоча от ярости; упагӯхамна — обнимая; амум — Господа; даде — увидел; авастхитам — стоящим; бахи — за пределами.

Překlad

Перевод

Když démon viděl, že jeho čarovné síly byly rozptýleny, vrátil se znovu před Osobnost Božství, Keśavu, a plný hněvu se Ho pokusil sevřít svými pažemi, aby Ho rozmáčkl. Ke svému velkému úžasu však zjistil, že Pán stojí mimo jeho sevření.

Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед Личностью Бога, Кешавой, и, клокоча от ярости, попытался сжать Его в своих объятиях и раздавить. Но, к своему великому изумлению, он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца.

Význam

Комментарий

V tomto verši je Pán osloven jako Keśava, protože na počátku stvoření zabil démona Keśīho. Keśava je rovněž další jméno Kṛṣṇy. Kṛṣṇa je původem všech inkarnací a v Brahma-saṁhitě je potvrzeno, že Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství a příčina všech příčin, existuje zároveň ve Svých různých inkarnacích a expanzích. To, že se démon pokoušel změřit Nejvyšší Osobnost Božství, je významné. Démon chtěl sevřít Pána svými pažemi a myslel si, že se jeho omezené paže mohou zmocnit Absolutního hmotnou silou. Nevěděl, že Bůh je největší z velkých a nejmenší z malých. Nikdo se nemůže zmocnit Nejvyššího Pána nebo si ho podrobit. Démonský člověk se však neustále snaží změřit délku a šířku Nejvyššího Pána. Působením Své nepochopitelné energie se Pán může stát vesmírnou podobou, jak je popsáno v Bhagavad-gītě, a zároveň může zůstat v kufru Svých oddaných jako jejich uctívané Božstvo. Je mnoho oddaných, kteří mají Božstvo Pána v malém kufříku, vozí Je všude s sebou a každé ráno Pána uctívají ve svém kufru. Nejvyššího Pána, Keśavu, neboli Osobnost Božství, Kṛṣṇu, nelze omezit žádnými našimi výpočty. Může zůstávat se Svým oddaným v jakékoliv vhodné podobě, ale přesto se k Němu není možné přiblížit sebevětším množstvím démonských činností.

В этом стихе Господа называют Кешавой, поскольку на заре творения Он убил демона Кеши. Кешава — это одно из имен Кришны. Кришна является источником всех воплощений, и, как утверждает «Брахма-самхита», Говинда — Верховная Личность Бога, причина всех причин, — существует одновременно во всех Своих воплощениях и экспансиях. Весьма примечательна попытка демона охватить Верховную Личность Бога руками. Демон хотел обнять Господа, рассчитывая своими конечными руками, то есть с помощью материальной силы, объять бесконечную Абсолютную Истину. Он не знал, что Бог больше величайшего и меньше мельчайшего. Охватить Верховного Господа или подчинить Его своей власти не способен никто. И тем не менее демоны не оставляют попыток измерить длину и ширину Верховного Господа. Как объясняется в «Бхагавад-гите», непостижимая энергия Господа позволяет Ему принять вселенскую форму и вместе с тем находиться в коробочке, где преданный хранит свое Божество. Многие преданные держат фигурку Божества в небольшой коробке, с которой никогда не расстаются, и каждое утро они поклоняются Господу, хранящемуся в коробке. Верховный Господь, Кешава, или Личность Бога Кришна, не поддается нашим измерениям. Он всегда находится с преданным в любой удобной для преданного форме и в то же время остается недоступным для демонов, как бы они ни старались измерить Его.