Skip to main content

Sloka 24

Text 24

Verš

Text

vinaṣṭāsu sva-māyāsu
bhūyaś cāvrajya keśavam
ruṣopagūhamāno ’muṁ
dadṛśe ’vasthitaṁ bahiḥ
vinaṣṭāsu sva-māyāsu
bhūyaś cāvrajya keśavam
ruṣopagūhamāno ’muṁ
dadṛśe ’vasthitaṁ bahiḥ

Synonyma

Synonyms

vinaṣṭāsu — když byly rozptýleny; sva-māyāsu — jeho čarovné síly; bhūyaḥ — opět; ca — a; āvrajya — poté, co se vrátil do blízkosti; keśavam — Nejvyšší Osobnosti Božství; ruṣā — plný hněvu; upagūhamānaḥ — sevřel; amum — Pána; dadṛśe — viděl; avasthitam — že stojí; bahiḥ — vně.

vinaṣṭāsu — when dispelled; sva-māyāsu — his magic forces; bhūyaḥ — again; ca — and; āvrajya — after coming into the presence; keśavam — the Supreme Personality of Godhead; ruṣā — full of rage; upagūhamānaḥ — embracing; amum — the Lord; dadṛśe — saw; avasthitam — standing; bahiḥ — outside.

Překlad

Translation

Když démon viděl, že jeho čarovné síly byly rozptýleny, vrátil se znovu před Osobnost Božství, Keśavu, a plný hněvu se Ho pokusil sevřít svými pažemi, aby Ho rozmáčkl. Ke svému velkému úžasu však zjistil, že Pán stojí mimo jeho sevření.

When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the Personality of Godhead, Keśava, and, full of rage, tried to embrace Him within his arms to crush Him. But to his great amazement he found the Lord standing outside the circle of his arms.

Význam

Purport

V tomto verši je Pán osloven jako Keśava, protože na počátku stvoření zabil démona Keśīho. Keśava je rovněž další jméno Kṛṣṇy. Kṛṣṇa je původem všech inkarnací a v Brahma-saṁhitě je potvrzeno, že Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství a příčina všech příčin, existuje zároveň ve Svých různých inkarnacích a expanzích. To, že se démon pokoušel změřit Nejvyšší Osobnost Božství, je významné. Démon chtěl sevřít Pána svými pažemi a myslel si, že se jeho omezené paže mohou zmocnit Absolutního hmotnou silou. Nevěděl, že Bůh je největší z velkých a nejmenší z malých. Nikdo se nemůže zmocnit Nejvyššího Pána nebo si ho podrobit. Démonský člověk se však neustále snaží změřit délku a šířku Nejvyššího Pána. Působením Své nepochopitelné energie se Pán může stát vesmírnou podobou, jak je popsáno v Bhagavad-gītě, a zároveň může zůstat v kufru Svých oddaných jako jejich uctívané Božstvo. Je mnoho oddaných, kteří mají Božstvo Pána v malém kufříku, vozí Je všude s sebou a každé ráno Pána uctívají ve svém kufru. Nejvyššího Pána, Keśavu, neboli Osobnost Božství, Kṛṣṇu, nelze omezit žádnými našimi výpočty. Může zůstávat se Svým oddaným v jakékoliv vhodné podobě, ale přesto se k Němu není možné přiblížit sebevětším množstvím démonských činností.

In this verse the Lord is addressed as Keśava because He killed the demon Keśī in the beginning of creation. Keśava is also a name of Kṛṣṇa. Kṛṣṇa is the origin of all incarnations, and it is confirmed in Brahma-saṁhitā that Govinda, the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, exists simultaneously in His different incarnations and expansions. The demon’s attempt to measure the Supreme Personality of Godhead is significant. The demon wanted to embrace Him with his arms, thinking that with his limited arms he could capture the Absolute by material power. He did not know that God is the greatest of the great and the smallest of the small. No one can capture the Supreme Lord or bring Him under his control. But the demoniac person always attempts to measure the length and breadth of the Supreme Lord. By His inconceivable potency the Lord can become the universal form, as explained in Bhagavad-gītā, and at the same time He can remain within the box of His devotees as their worshipable Deity. There are many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry it with them everywhere; every morning they worship the Lord in the box. The Supreme Lord, Keśava, or the Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is not bound by any measurement of our calculation. He can remain with His devotee in any suitable form, yet He is unapproachable by any amount of demoniac activities.