Skip to main content

Sloka 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

yaṁ vānayor damam adhīśa bhavān vidhatte
vṛttiṁ nu vā tad anumanmahi nirvyalīkam
asmāsu vā ya ucito dhriyatāṁ sa daṇḍo
ye ’nāgasau vayam ayuṅkṣmahi kilbiṣeṇa
йа внайор дамам адхӣа бхавн видхатте
втти ну в тад ануманмахи нирвйалӣкам
асмсу в йа учито дхрийат са дао
йе ’нгасау вайам айукшмахи килбишеа

Synonyma

Пословный перевод

yam — který; — nebo; anayoḥ — obou; damam — trest; adhīśa — ó Pane; bhavān — Ty; vidhatte — udělíš; vṛttim — lepší existenci; nu — jistě; — nebo; tat — to; anumanmahi — přijmeme; nirvyalīkam — bez přetvářky; asmāsu — nám; — nebo; yaḥ — kterýkoliv; ucitaḥ — je vhodný; dhriyatām — může být udělen; saḥ — ten; daṇḍaḥ — trest; ye — kteří; anāgasau — kteří nehřešili; vayam — my; ayuṅkṣmahi — určili; kilbiṣeṇa — prokletím.

йам — который; в — или; анайо — их обоих; дамам — наказание; адхӣа — о Господь; бхавн — Твоя Милость; видхатте — назначает; вттим — лучшее существование; ну — несомненно; в — или; тат — то; ануманмахи — мы принимаем; нирвйалӣкам — нелицемерно; асмсу — нам; в — или; йа — какое бы ни; учита — является надлежащим; дхрийатм — может быть назначено; са — то; даа — наказание; йе — кто; ангасау — безгрешный; вайам — мы; айукшмахи — подвергли; килбишеа — проклятию.

Překlad

Перевод

Ó Pane, bez sebemenší přetvářky přijmeme jakýkoliv trest, který chceš udělit těmto dvěma nevinným bytostem nebo i nám. Chápeme, že jsme prokleli dvě bezchybné duše.

О Господь, какое бы наказание Ты ни назначил этим двум безгрешным душам или же нам, мы безоговорочно примем его. Мы сознаем, что прокляли два ни в чем не повинных существа.

Význam

Комментарий

Mudrci, čtyři Kumārové, nyní zavrhují své prokletí dvou vrátných, Jaye a Vijaye, protože si uvědomili, že Pánova služebníka nelze nikdy z ničeho vinit. Je řečeno, že každý, kdo bezvýhradně věří ve službu Pánu nebo skutečně vykonává transcendentální láskyplnou službu, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Oddaného tedy nelze z ničeho vinit. I když někdy vidíme, že se nedopatřením nebo v nějaké dočasné situaci zachová špatně, neměli bychom to brát příliš vážně. Mudrci zde litují prokletí Jaye a Vijaye. Uvažují nyní o svém znečištění kvalitami vášně a nevědomosti a jsou připraveni přijmout od Pána jakýkoliv trest. Všeobecně platí, že bychom na oddaných neměli hledat chyby. Rovněž v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že oddaného, který věrně slouží Nejvyššímu Pánovi, máme považovat za sādhua, svatého člověka, i když zjistíme, že udělal nějakou hrubou chybu. Na základě svých dřívějších zvyků může někdy jednat nesprávně, ale jelikož slouží Pánu, jeho chyba se nemá brát příliš vážně.

Здесь мудрецы, четыре Кумара, отказываются от проклятия, которому предали двух привратников, Джаю и Виджаю, поскольку теперь они поняли, что те, кто занимается служением Господу, ни при каких обстоятельствах не могут поступить неверно. Говорится, что каждый, кто непоколебимо верит в служение Господу или же сам занимается трансцендентным любовным служением, обладает всеми качествами полубогов. Поэтому преданный не может ошибаться. Если же он случайно или под давлением обстоятельств совершает иногда какую-то ошибку, ее не следует принимать всерьез. Здесь мудрецы раскаиваются в том, что прокляли Джаю и Виджаю. Они усматривают в этом поступке проявление влияния на них гун страсти и невежества и выражают готовность принять от Господа любое наказание. Общаясь с преданными, не следует пытаться выискивать у них недостатки. «Бхагавад-гита» также подтверждает, что, даже если преданный, который верой и правдой служит Верховному Господу, совершает какой-то грубый промах, его все равно нужно считать садху — безгрешным, святым человеком. Из-за приобретенных в прошлом привычек преданный может иногда оступиться, но, поскольку он занимается служением Господу, к его ошибкам не следует относиться слишком серьезно.