Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

yaṁ vānayor damam adhīśa bhavān vidhatte
vṛttiṁ nu vā tad anumanmahi nirvyalīkam
asmāsu vā ya ucito dhriyatāṁ sa daṇḍo
ye ’nāgasau vayam ayuṅkṣmahi kilbiṣeṇa
yaṁ vānayor damam adhīśa bhavān vidhatte
vṛttiṁ nu vā tad anumanmahi nirvyalīkam
asmāsu vā ya ucito dhriyatāṁ sa daṇḍo
ye ’nāgasau vayam ayuṅkṣmahi kilbiṣeṇa

Synonyma

Synonyms

yam — který; — nebo; anayoḥ — obou; damam — trest; adhīśa — ó Pane; bhavān — Ty; vidhatte — udělíš; vṛttim — lepší existenci; nu — jistě; — nebo; tat — to; anumanmahi — přijmeme; nirvyalīkam — bez přetvářky; asmāsu — nám; — nebo; yaḥ — kterýkoliv; ucitaḥ — je vhodný; dhriyatām — může být udělen; saḥ — ten; daṇḍaḥ — trest; ye — kteří; anāgasau — kteří nehřešili; vayam — my; ayuṅkṣmahi — určili; kilbiṣeṇa — prokletím.

yam — which; — or; anayoḥ — of both of them; damam — punishment; adhīśa — O Lord; bhavān — Your Lordship; vidhatte — awards; vṛttim — better existence; nu — certainly; — or; tat — that; anumanmahi — we accept; nirvyalīkam — without duplicity; asmāsu — to us; — or; yaḥ — whichever; ucitaḥ — is proper; dhriyatām — may be awarded; saḥ — that; daṇḍaḥ — punishment; ye — who; anāgasau — sinless; vayam — we; ayuṅkṣmahi — allotted; kilbiṣeṇa — with a curse.

Překlad

Translation

Ó Pane, bez sebemenší přetvářky přijmeme jakýkoliv trest, který chceš udělit těmto dvěma nevinným bytostem nebo i nám. Chápeme, že jsme prokleli dvě bezchybné duše.

O Lord, whatever punishment You wish to award to these two innocent persons, or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons.

Význam

Purport

Mudrci, čtyři Kumārové, nyní zavrhují své prokletí dvou vrátných, Jaye a Vijaye, protože si uvědomili, že Pánova služebníka nelze nikdy z ničeho vinit. Je řečeno, že každý, kdo bezvýhradně věří ve službu Pánu nebo skutečně vykonává transcendentální láskyplnou službu, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Oddaného tedy nelze z ničeho vinit. I když někdy vidíme, že se nedopatřením nebo v nějaké dočasné situaci zachová špatně, neměli bychom to brát příliš vážně. Mudrci zde litují prokletí Jaye a Vijaye. Uvažují nyní o svém znečištění kvalitami vášně a nevědomosti a jsou připraveni přijmout od Pána jakýkoliv trest. Všeobecně platí, že bychom na oddaných neměli hledat chyby. Rovněž v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že oddaného, který věrně slouží Nejvyššímu Pánovi, máme považovat za sādhua, svatého člověka, i když zjistíme, že udělal nějakou hrubou chybu. Na základě svých dřívějších zvyků může někdy jednat nesprávně, ale jelikož slouží Pánu, jeho chyba se nemá brát příliš vážně.

The sages, the four Kumāras, now reject their cursing of the two doorkeepers, Jaya and Vijaya, because they are now conscious that persons who engage in the service of the Lord cannot be at fault at any stage. It is said that anyone who has implicit faith in the service of the Lord, or who actually engages in transcendental loving service, has all the good qualities of the demigods. Therefore, a devotee cannot be at fault. If sometimes it is found that he is in error by accident or by some temporary arrangement, that should not be taken very seriously. The cursing of Jaya and Vijaya is here repented. Now the Kumāras are thinking in terms of their position in the modes of passion and ignorance, and they are prepared to accept any kind of punishment from the Lord. In general, when dealing with devotees, we should not try to find faults. In Bhagavad-gītā also it is confirmed that the devotee who faithfully serves the Supreme Lord, even if found to commit a gross mistake, should be considered a sādhu, or saintly person. Due to former habits he may commit some wrong, but because he is engaged in the service of the Lord, that wrong should not be taken very seriously.