Skip to main content

Sloka 41

ТЕКСТ 41

Verš

Текст

tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk
tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk

Synonyma

Пословный перевод

tadā — tehdy; viśva-īśvaraḥ — Pán vesmíru; kruddhaḥ — velice rozhněvaný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; loka-bhāvanaḥ — který si přeje blaho všech lidí; haniṣyati — zabije; avatīrya — když Osobně sestoupí; asau — On; yathā — jako když; adrīn — hory; śata-parva-dhṛk — vládce blesku (Indra).

тада̄ — тогда; виш́ва-ӣш́варах̣ — Господь вселенной; круддхах̣ — в великом гневе; бхагава̄н — Верховная Личность Бога; лока-бха̄ванах̣ — желающий всем людям блага; ханишйати — убьет; аватӣрйа — низойдя Сам; асау — Он; йатха̄ — как будто; адрӣн — горы; ш́ата-парва-дхр̣к — повелитель грома и молнии (Индра).

Překlad

Перевод

Tehdy sestoupí Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, který je příznivcem všech živých bytostí, a ukončí jejich životy, stejně jako Indra rozbíjí hory svými blesky.

Тогда Верховная Личность Бога, Господь вселенной, заботящийся о благе всех живых существ, низойдет в этот мир и убьет их, подобно тому как Индра своими молниями сокрушает горы.

Význam

Комментарий

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (4.8), Pán sestupuje jako inkarnace, aby osvobodil oddané a zabil darebáky. Vládce vesmíru a všeho, co existuje, se zjeví, aby zabil syny Diti za jejich urážky oddaných Pána. Pán má mnoho zástupců, jako je Indra, Candra, Varuṇa, bohyně Durgā a Kālī, kteří mohou potrestat každého darebáka na světě, ať je sebemocnější. V tomto verši je velice názorný příklad hor rozbíjených bleskem. Hora má nejsilněji stavěné tělo ve vesmíru, ale i to může být řízením Nejvyššího Pána snadno rozbito. Nejvyšší Osobnost Božství nemusí sestupovat Osobně, je-li třeba zabít jakkoliv silně stavěné tělo — sestupuje pouze kvůli Svým oddaným. Každého čeká nevyhnutelné utrpení od hmotné přírody, ale Pán sestupuje proto, že darebáci svými činnostmi, kdy zabíjejí nevinné lidi a zvířata nebo mučí ženy, škodí všem, a způsobují tak bolest oddaným. Sestupuje pouze proto, aby ulevil Svým milujícím oddaným. To, že Pán zabije nějakého darebáka, je také projevem Jeho milosti k němu, i když se Pán zdánlivě staví na stranu Svého oddaného. Jelikož Pán je absolutní, není rozdíl v tom, jestli zabíjí darebáky nebo podporuje Své oddané.

Как сказано в «Бхагавад-гите» (4.8), Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы освободить преданных и уничтожить демонов. Господь вселенной придет, чтобы убить сыновей Дити, наказав их за те страдания, которые они причинят Его преданным. У Господа есть много помощников, таких, как Индра, Чандра, Варуна, богиня Дурга, или Кали, которые могут покарать любого, даже самого великого и могучего демона. В этой связи весьма уместен пример с молнией, раскалывающей горы. Считается, что во всей вселенной нет ничего прочнее гор, и тем не менее по воле Верховного Господа любая гора может быть сокрушена. Верховной Личности Бога нет нужды приходить сюда, чтобы уничтожить то или иное тело, каким бы могучим оно ни было; Господь нисходит в этот мир только ради Своих преданных. В материальном мире страданий не может избежать ни одно живое существо, но, убивая невинных людей и животных или истязая женщин, демоничные люди причиняют вред всем, поэтому их бесчинства вызывают в сердцах преданных жгучую боль, и тогда Господь нисходит в материальный мир. Он нисходит только затем, чтобы облегчить страдания Своих искренних преданных. Может показаться, что, нисходя в этот мир, Господь проявляет благосклонность только к преданным, однако убийство демонов на самом деле тоже является актом милосердия. Господь абсолютен, поэтому между Его деяниями, связанными с уничтожением грешников, и тем, что Он делает, желая облагодетельствовать преданных, нет никакой разницы.