Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Vidurovy otázky

Verš

śrī-śuka uvāca
evam etat purā pṛṣṭo
maitreyo bhagavān kila
kṣattrā vanaṁ praviṣṭena
tyaktvā sva-gṛham ṛddhimat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; etat — tento; purā — dříve; pṛṣṭaḥ — jsa dotázán; maitreyaḥ — velký mudrc Maitreya; bhagavān — Jeho Milost; kila — jistě; kṣattrā — Vidurou; vanam — les; praviṣṭena — vstupující do; tyaktvā — odříkající si; sva-gṛham — vlastní dům; ṛddhimat — prosperující.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co se král Vidura, veliký oddaný, vzdal pohodlí svého domova a odešel do lesa, položil Jeho Milosti Maitreyovi Ṛṣimu tuto otázku.

Verš

yad vā ayaṁ mantra-kṛd vo
bhagavān akhileśvaraḥ
pauravendra-gṛhaṁ hitvā
praviveśātmasāt kṛtam

Synonyma

yat — dům; vai — co říci více; ayam — Śrī Kṛṣṇa; mantra-kṛt — prostředník; vaḥ — vy lidé; bhagavān — Osobnost Božství; akhila-īśvaraḥ — Pán všeho; pauravendra — Duryodhana; gṛham — dům; hitvā — vzdávající se; praviveśa — vstoupil; ātmasāt — ztotožňovat se sebou samotným; kṛtam — takto přijal.

Překlad

Co říci více o domu Pāṇḍuovců? Śrī Kṛṣṇa, Pán všeho, jednal jako váš prostředník. Přicházel do toho domu, jako kdyby byl Jeho vlastní, a o Duryodhanův dům se nezajímal.

Význam

Vše, co uspokojuje smysly Nejvyššího Pána Śrī Kṛṣṇy je podle filozofie gauḍīya-vaiṣṇavů acintya-bhedābheda-tattva také Śrī Kṛṣṇa. Například Śrī Vṛndāvan-dhām se neliší od Śrī Kṛṣṇy (tad-dhāma vṛndāvanam), protože ve Vṛndāvanu Pán užívá transcendentální blaženost Své vnitřní energie. Dům Pāṇḍuovců byl pro Pána také zdrojem transcendentální blaženosti. Zde je uvedeno, že Pán tento dům ztotožňoval se Sebou Samotným. Dům Pāṇḍuovců byl proto na stejné úrovni jako Vṛndāvan a Vidura neměl toto místo transcendentální blaženosti opouštět. Důvodem jeho odchodu z domu tedy nebyly rodinné neshody — Vidura pouze využil příležitosti, aby se mohl setkat s Maitreyou Ṛṣim a hovořit s ním o transcendentálním poznání. Pro takové světce, jako byl Vidura, mají jakékoliv světské nesrovnalosti zanedbatelný význam. Někdy jsou ale takové neshody příznivé pro dosažení vyšší realizace, a Vidura tedy využil rodinných sporů k tomu, aby se setkal s Maitreyou Ṛṣim.

Verš

rājovāca
kutra kṣattur bhagavatā
maitreyeṇāsa saṅgamaḥ
kadā vā saha-saṁvāda
etad varṇaya naḥ prabho

Synonyma

rājā uvāca — král řekl; kutra — kde; kṣattuḥ — s Vidurou; bhagavatā — a s Jeho Milostí; maitreyeṇa — s Maitreyou; āsa — bylo; saṅgamaḥ — setkání; kadā — kdy; — také; saha — s; saṁvādaḥ — rozhovor; etat — to; varṇaya — popiš; naḥ — mně; prabho — ó můj pane.

Překlad

Král se zeptal Śukadeva Gosvāmīho: Kde a kdy proběhlo setkání a rozhovor světce Vidury s Jeho Milostí Maitreyou Munim? Laskavě nám to popiš, můj pane.

Význam

Stejně jako se Śaunaka Ṛṣi tázal Sūty Gosvāmīho a Sūta Gosvāmī odpovídal, tak i Śrīla Śukadeva Gosvāmī odpovídal na dotazy krále Parīkṣita. Král si velice přál pochopit hluboký rozhovor dvou velkých duší.

Verš

na hy alpārthodayas tasya
vidurasyāmalātmanaḥ
tasmin varīyasi praśnaḥ
sādhu-vādopabṛṁhitaḥ

Synonyma

na — ne; hi — jistě; alpa-artha — malý (nedůležitý) smysl; udayaḥ — kladl; tasya — jeho; vidurasya — Vidury; amala-ātmanaḥ — svatého muže; tasmin — v tom; varīyasi — velice případná; praśnaḥ — otázka; sādhu-vāda — témat, která doporučují světci a mudrci; upabṛṁhitaḥ — plná.

Překlad

Světec Vidura byl velký a čistý oddaný Pána, a otázky, které kladl Jeho Milosti Ṛṣimu Maitreyovi, proto byly jistě velice případné, na nejvyšší úrovni a doporučené učenými kruhy.

Význam

Otázky a odpovědi mají v různých třídách lidí různou hodnotu. Otázky obchodníků v rámci jejich zaměstnání jistě nebudou mít nijak hluboký duchovní smysl. To, na co se budou různí lidé ptát a jak budou odpovídat, můžeme odhadnout podle jejich úrovně. V Bhagavad-gītě je popsán rozhovor, který probíhal mezi Śrī Kṛṣṇou a Arjunou, Nejvyšším Pánem a nejvyšším oddaným. Pán uznal Arjunu za Svého oddaného a přítele (Bg. 4.3), a proto si každý rozumně uvažující člověk domyslí, že tématem jejich rozhovoru byla bhakti-yoga. Celá Bhagavad-gītā se vlastně zakládá na bhakti-yoze. Je rozdíl mezi karmou a karma-yogou. Karma je usměrněná činnost, při které si chce člověk užívat jejích plodů, ale karma-yoga je činnost, kterou vykonává oddaný pro uspokojení Pána. Karma-yoga se zakládá na bhakti, neboli na potěšení Pána, zatímco karma má za cíl uspokojit smysly toho, kdo činnost vykonává. Podle Śrīmad-Bhāgavatamu má člověk vyhledat pravého duchovního mistra tehdy, má-li skutečný zájem klást otázky na vznešené duchovní úrovni. Obyčejný člověk, který se nezajímá o duchovní hodnoty, nemusí hledat duchovního mistra jenom proto, aby udržel krok s módou.

Mahārāja Parīkṣit se jako student vážně ucházel o studium vědy o Bohu a Śukadeva Gosvāmī byl pravý duchovní mistr transcendentální vědy. Oba věděli, že náměty, o kterých hovořili Vidura a Ṛṣi Maitreya, byly vznešené, a proto měl Mahārāja Parīkṣit velký zájem naučit se jim od pravého duchovního mistra.

Verš

sūta uvāca
sa evam ṛṣi-varyo ’yaṁ
pṛṣṭo rājñā parīkṣitā
pratyāha taṁ subahu-vit
prītātmā śrūyatām iti

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; saḥ — on; evam — takto; ṛṣi-varyaḥ — velký ṛṣi; ayam — Śukadeva Gosvāmī; pṛṣṭaḥ — jsa dotázán; rājñā — králem; parīkṣitā — Mahārājem Parīkṣitem; prati — jemu; āha — odpověděl; tam — králi; su-bahu-vit — velice zkušený; prīta-ātmā — plně spokojen; śrūyatām — prosím, naslouchej; iti — takto.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Velký mudrc Śukadeva Gosvāmī byl velice zkušený a byl s králem plně spokojen. Na jeho otázku mu proto odpověděl: “Prosím, naslouchej pozorně.”

Verš

śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yadā — když; tu — ale; rājā — král Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — své vlastní syny; asādhūn — nečestné; puṣṇan — zaopatřující; na — nikdy; dharmeṇa — na správné cestě; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — ten, který ztratil schopnost vnitřního pohledu; bhrātuḥ — svého bratra; yaviṣṭhasya — mladšího; sutān — syny; vibandhūn — nemající žádného strážce (otce); praveśya — přiměl ke vstupu; lākṣā — lak; bhavane — v domě; dadāha — zapálil.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Král Dhṛtarāṣṭra byl zaslepený bezbožnými touhami zaopatřit své vlastní nečestné syny, a proto zapálil lakem napuštěný dům, aby jeho osiřelí synovci, Pāṇḍuovci, uhořeli.

Význam

Dhṛtarāṣṭra byl slepý od narození, ale slepota, s níž se dopouštěl bezbožných činů na podporu svých nečestných synů, byla horší než jeho tělesná vada. Fyzická slepota člověku nebrání v duchovním pokroku. Je-li však někdo slepý duchovně, i když je tělesně zdravý, je to velice nebezpečná překážka pro jeho pokrok v lidském životě.

Verš

yadā sabhāyāṁ kuru-deva-devyāḥ
keśābhimarśaṁ suta-karma garhyam
na vārayām āsa nṛpaḥ snuṣāyāḥ
svāsrair harantyāḥ kuca-kuṅkumāni

Synonyma

yadā — když; sabhāyām — shromáždění; kuru-deva-devyāḥ — Draupadī, maželky zbožného Yudhiṣṭhira; keśa-abhimarśam — urážlivé uchopení za vlasy; suta-karma — čin jeho syna; garhyam — který byl odporný; na — ne; vārayām āsa — zakázal; nṛpaḥ — král; snuṣāyāḥ — své snachy; svāsraiḥ — jejími slzami; harantyāḥ — jí, která smývala; kuca-kuṅkumāni — červený prášek na jejích ňadrech.

Překlad

Král nezabránil svému synovi Duḥśāsanovi v jeho odporném činu, kdy uchopil za vlasy Draupadī, manželku zbožného krále Yudhiṣṭhira, přestože jí slzy smývaly červený prášek na jejích ňadrech.

Verš

dyūte tv adharmeṇa jitasya sādhoḥ
satyāvalambasya vanaṁ gatasya
na yācato ’dāt samayena dāyaṁ
tamo-juṣāṇo yad ajāta-śatroḥ

Synonyma

dyūte — v kostkách; tu — ale; adharmeṇa — nečestnými triky; jitasya — poraženého; sādhoḥ — svatá osoba; satya-avalambasya — ten, který přijímal pravdu za své útočiště; vanam — les; gatasya — toho, který odešel; na — nikdy; yācataḥ — když byl žádán o; adāt — odevzdal; samayena — v pravý čas; dāyam — náležitý podíl; tamaḥ-juṣāṇaḥ — zahalený iluzí; yat — nakolik; ajāta-śatroḥ — toho, který neměl nepřítele.

Překlad

Yudhiṣṭhira, který od narození neměl žádného nepřítele, byl nečestně poražen v kostkách. Jelikož však slíbil, že bude vždy držet své slovo, odešel do lesa. Když se v pravý čas vrátil a žádal zpět svůj právoplatný podíl na království, Dhṛtarāṣṭra, který byl zahalen iluzí, mu ho odmítl vydat.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira byl právoplatným dědicem království svého otce. Jeho strýc Dhṛtarāṣṭra však chtěl prosadit své vlastní syny v čele s Duryodhanou, a proto se uchýlil k různým nečestným prostředkům, aby připravil své synovce o jejich právoplatný podíl na království. Nakonec Pāṇḍuovci požadovali pouze pět vesnic, jednu pro každého z pěti bratrů, ale Kuruovci, kteří si přivlastnili všechen jejich majetek, jim odepřeli i to. Tato událost vedla k bitvě na Kurukṣetře. Bitvu na Kurukṣetře tedy způsobili Kuruovci, a nikoliv Pāṇḍuovci.

Pravým zaměstnáním Pāṇḍuovců jakožto kṣatriyů bylo pouze vládnout a nepřijímat žádné jiné zaměstnání. Brāhmaṇa, kṣatriya ani vaiśya se za žádných okolností nenechává kvůli živobytí zaměstnat od jiných.

Verš

yadā ca pārtha-prahitaḥ sabhāyāṁ
jagad-gurur yāni jagāda kṛṣṇaḥ
na tāni puṁsām amṛtāyanāni
rājoru mene kṣata-puṇya-leśaḥ

Synonyma

yadā — když; ca — také; pārtha-prahitaḥ — na Arjunovu radu; sabhāyām — na shromáždění; jagat-guruḥ — učitele světa; yāni — ti; jagāda — odešel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; na — nikoliv; tāni — taková slova; puṁsām — všech lidí se zdravým rozumem; amṛta-ayanāni — tak dobrá, jako nektar; rājā — král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana); uru — velice důležitá; mene — považovali; kṣata — mizící; puṇya-leśaḥ — zbytky zbožných činů.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa, a přestože někteří (jako Bhīṣma) vnímali Jeho slova jako čistý nektar, u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana) nebral slova Pána Kṛṣṇy příliš vážně.

Význam

Pán Kṛṣṇa, který je duchovním učitelem celého vesmíru, přijal roli posla a pověřen Arjunou odešel na shromáždění krále Dhṛtarāṣṭry vyjednávat mír. Kṛṣṇa je Pánem každého, ale jelikož pro Arjunu byl transcendentálním přítelem, s potěšením přijal roli posla jako obyčejný přítel. V tom spočívá krása Pánova chování k Jeho čistým oddaným. Odešel na shromáždění a hovořil o míru a Bhīṣma společně s dalšími velkými generály toto poselství velice ocenili, jelikož ho přednesl Pán Samotný. Duryodhana a jeho otec Dhṛtarāṣṭra však již vyčerpali výsledky svých minulých zbožných činností, a proto nebrali poselství příliš vážně. Tak to vypadá s lidmi, kteří nevykonávají žádné zbožné skutky. Na základě minulých zbožných činností se člověk může stát králem, ale jelikož se výsledky zbožných činů Duryodhany a ostatních postupně ztrácely, z jejich jednání bylo jasné, že království brzy připadne Pāṇḍuovcům. Poselství Boha je pro oddané vždy jako nektar, ale pro neoddané má právě opačnou chut'. Cukrkandl je pro zdravého člověka vždy sladký, ale chutná velice hořce lidem, kteří onemocněli žloutenkou.

Verš

yadopahūto bhavanaṁ praviṣṭo
mantrāya pṛṣṭaḥ kila pūrvajena
athāha tan mantra-dṛśāṁ varīyān
yan mantriṇo vaidurikaṁ vadanti

Synonyma

yadā — když; upahūtaḥ — byl zavolán; bhavanam — do paláce; praviṣṭaḥ — vstoupil; mantrāya — o radu; pṛṣṭaḥ — požádán; kila — samozřejmě; pūrvajena — starším bratrem; atha — toto; āha — řekl; tat — ta; mantra — rada; dṛśām — právě vhodná; varīyān — vynikající; yat — to, co; mantriṇaḥ — ministři státu nebo zkušení politici; vaidurikam — Vidurovy pokyny; vadanti — říkají.

Překlad

Když Viduru pozval jeho starší bratr (Dhṛtarāṣṭra), aby se s ním poradil, Vidura vstoupil do jeho domu a dal mu přesné pokyny. Jeho rada je dobře známá a zkušení ministři státu s jeho pokyny souhlasili.

Význam

Vidurovy politické návrhy jsou vysoce uznávané, stejně jako je Paṇḍita Cāṇakya i v moderních dobách pokládán za uznávanou autoritu v oblasti politické i morální.

Verš

ajāta-śatroḥ pratiyaccha dāyaṁ
titikṣato durviṣahaṁ tavāgaḥ
sahānujo yatra vṛkodarāhiḥ
śvasan ruṣā yat tvam alaṁ bibheṣi

Synonyma

ajāta-śatroḥ — Yudhiṣṭhira, který nemá nepřítele; pratiyaccha — vrať; dāyam — oprávněný podíl; titikṣataḥ — snášejícího; durviṣaham — nesnesitelné; tava — tvé; āgaḥ — přestupky; saha — společně s; anujaḥ — mladší bratři; yatra — kde; vṛkodara — Bhīma; ahiḥ — pomstychtivý had; śvasan — ztěžka dýchající; ruṣā — ve hněvu; yat — jehož; tvam — ty; alam — jistě; bibheṣi — bojíš se.

Překlad

(Vidura řekl:) Nyní musíš vrátit oprávněný podíl Yudhiṣṭhirovi, který nemá nepřátel a který snášel nevýslovná utrpení, způsobená tvými přestupky. Čeká na to se svými mladšími bratry, mezi nimiž je také pomstychtivý Bhīma, dýchající ztěžka jako had. Jistě z něho máš strach.

Verš

pārthāṁs tu devo bhagavān mukundo
gṛhītavān sakṣiti-deva-devaḥ
āste sva-puryāṁ yadu-deva-devo
vinirjitāśeṣa-nṛdeva-devaḥ

Synonyma

pārthān — syny Pṛthy (Kuntī); tu — ale; devaḥ — Pán; bhagavān — Osobnost Božství; mukundaḥ — Śrī Kṛṣṇa, který uděluje osvobození; gṛhītavān — přijal; sa — s; kṣiti-deva-devaḥbrāhmaṇy a polobohy; āste — je přítomný; sva-puryām — se Svojí rodinou; yadu-deva-devaḥ — uctívaný králi yaduovské dynastie; vinirjita — ti, kteří byli přemoženi; aśeṣa — neomezeně mnoho; nṛdeva — králů; devaḥ — Pán.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, přijal syny Pṛthy jako Své příbuzné a všichni králové světa jsou s Ním. Je přítomný ve Svém domě s celou Svojí rodinou, s králi a princi yaduovské dynastie, kteří přemohli neomezený počet vládců, a je jejich Pánem.

Význam

Vidura dal Dhṛtarāṣṭrovi velice dobrou radu, aby se spojil se syny Pṛthy, Pāṇḍuovci. První, co řekl, bylo, že Pán Kṛṣṇa má s nimi důvěrný vztah jako jejich bratranec. Jelikož je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Osobnost Božství, uctívají Ho všichni brāhmaṇové a polobozi, kteří vládnou vesmíru. Kromě toho Pán Kṛṣṇa a členové Jeho rodiny, králové yaduovské dynastie, porazili všechny krále světa.

Kṣatriyové dříve bojovali proti králům různých říší a unášeli jejich krásné dcery, poté, co porazili jejich příbuzné. Tento systém byl spravedlivý, jelikož se ženili s princeznami jedině na základě rytířské udatnosti a čestného vítězství. Všichni mladí princové yaduovské dynastie se oženili s dcerami jiných králů tímto způsobem, a tak přemohli všechny krále světa. Vidura chtěl přesvědčit svého staršího bratra, že boj s Pāṇḍuovci s sebou přináší mnohá nebezpečí, protože je podporuje Pán Kṛṣṇa, který už v dětství porazil démony, jako byli Kaṁsa a Jarāsandha, a polobohy, jako byli Brahmā a Indra. Všechna moc ve vesmíru tedy byla na straně Pāṇḍuovců.

Verš

sa eṣa doṣaḥ puruṣa-dviḍ āste
gṛhān praviṣṭo yam apatya-matyā
puṣṇāsi kṛṣṇād vimukho gata-śrīs
tyajāśv aśaivaṁ kula-kauśalāya

Synonyma

saḥ — on; eṣaḥ — tento; doṣaḥ — zosobněná neúcta; puruṣa-dviṭ — závistivý vůči Pánu Kṛṣṇovi; āste — existuje; gṛhān — domácnost; praviṣṭaḥ — vstoupil; yam — jehož; apatya-matyā — považuješ za svého syna; puṣṇāsi — udržuješ; kṛṣṇāt — proti Kṛṣṇovi; vimukhaḥ — v opozici; gata-śrīḥ — zbavený všeho příznivého; tyaja — vzdej se; āśu — co nejrychleji; aśaivam — nepříznivý; kula — rodina; kauśalāya — pro dobro.

Překlad

Staráš se o Duryodhanu, zosobněnou neúctu, jako o svého neomylného syna, přestože chová závist vůči Pánu Kṛṣṇovi. Jelikož pečuješ o neoddaného Kṛṣṇy, ztratil jsi všechny příznivé vlastnosti. Co nejrychleji se zbav tohoto neštěstí! Bude to jen pro dobro celé rodiny.

Význam

Dobrý syn se nazývá apatya neboli “ten, který nedopustí, aby jeho otec poklesl”. Syn může ochránit duši svého otce, když po jeho smrti vykonává oběti pro potěšení Nejvyššího Pána Viṣṇua. Tento systém v Indii přetrval dodnes. Syn odchází po smrti otce na místo zvané Gayā vykonat oběť u lotosových nohou Viṣṇua, a pokud byl otec pokleslý, zachrání tak jeho duši. Je-li však syn nepřítelem Viṣṇua, jak může s takovým postojem vykonávat oběť lotosovým nohám Pána? Śrī Kṛṣṇa je přímo Osobnost Božství, Viṣṇu, a Duryodhana se k Němu choval nepřátelsky. Nebylo proto možné, aby po smrti svého otce Dhṛtarāṣṭry vykonal něco pro jeho záchranu. Sám byl odsouzen k poklesnutí, neboť nevěřil ve Viṣṇua. Jak by potom mohl zachránit svého otce? Vidura radil Dhṛtarāṣṭrovi, aby se takového nehodného syna, jakým byl Duryodhana, co nejrychleji zbavil, má-li na srdci dobro své rodiny.

Jeden z morálních pokynů Cāṇakyi Paṇḍita zní: “K čemu je syn, který není ani učený, ani oddaný Pána?” Syn, který není oddaný Nejvyššího Pána, je jako slepé oči — představuje pouze zdroj nesnází. Lékař někdy doporučuje takové neužitečné oči odstranit, což člověka zbaví stálého utrpení. Duryodhana byl přesně jako tyto slepé oči, které jsou jen na obtíž. Jak Vidura předvídal, stal se později pro Dhṛtarāṣṭrovu rodinu příčinou velkého utrpení. Vidura proto správně radil svému nejstaršímu bratrovi, aby se zbavil tohoto zdroje neštěstí. Dhṛtarāṣṭra se nepatřičně staral o Duryodhanu, zosobněný přestupek, s bláhovou představou, že je to dobrý syn, který je schopný svého otce osvobodit.

Verš

ity ūcivāṁs tatra suyodhanena
pravṛddha-kopa-sphuritādhareṇa
asat-kṛtaḥ sat-spṛhaṇīya-śīlaḥ
kṣattā sakarṇānuja-saubalena

Synonyma

iti — takto; ūcivān — když hovořil; tatra — tam; suyodhanena — Duryodhanou; pravṛddha — kypící; kopa — zlostí; sphurita — třesoucí se; adhareṇa — rty; asat-kṛtaḥ — uražen; sat — ctihodný; spṛhaṇīya-śīlaḥ — žádoucí vlastnosti; kṣattā — Vidura; sa — s; karṇa — Karṇa; anuja — mladší bratři; saubalena — se Śakunim.

Překlad

Když Vidura, jehož charakteru si vážili ctihodní lidé, takto promluvil, osopil se na něj Duryodhana, který kypěl zlostí a rty se mu třásly. Duryodhana byl ve spolku s Karṇou, svými mladšími bratry a strýcem z matčiny strany, Śakunim.

Význam

Říká se, že dát dobrou radu hlupákovi jen způsobí jeho zlost a budeme-li krmit hada mlékem, jen zvýšíme účinnost jeho jedu. Světec Vidura se těšil takové úctě, že jeho charakter obdivovaly všechny ctihodné osobnosti. Duryodhana byl však tak pošetilý, že se opovážil Viduru urazit. To zavinila špatná společnost jeho strýce z matčiny strany Śakuniho a jeho přítele Karṇy, kteří vždy povzbuzovali Duryodhanu ve zlém jednání.

Verš

ka enam atropajuhāva jihmaṁ
dāsyāḥ sutaṁ yad-balinaiva puṣṭaḥ
tasmin pratīpaḥ parakṛtya āste
nirvāsyatām āśu purāc chvasānaḥ

Synonyma

kaḥ — kdo; enam — tohoto; atra — sem; upajuhāva — volal; jihmam — nečestného; dāsyāḥ — služebné; sutam — syna; yat — jehož; balinā — za jehož podpory; eva — jistě; puṣṭaḥ — vyrostl; tasmin — jemu; pratīpaḥ — nepřátelství; parakṛtya — zájem nepřítele; āste — umístěný; nirvāsyatām — vyžeň ho; āśu — okamžitě; purāt — z paláce; śvasānaḥ — nech ho pouze dýchat.

Překlad

Kdo ho sem pozval, tohoto syna služebné? Je tak nečestný, že špehuje v zájmu nepřítele ty, kteří ho živili, když vyrůstal. Okamžitě ho vyžeň z paláce a ponech mu jen jeho dech.

Význam

Když se král oženil, přibíral si ke své princezně ještě několik dalších mladých dívek. Tyto královy služebné se nazývaly dāsī. Dāsī měly s králem důvěrné styky a rodily syny, kterým se říkalo dāsī-putrové. Tito synové neměli nárok na královské postavení, ale vyrůstali ve stejných podmínkách jako princové. Vidura byl synem takové dāsī, a nebyl proto považován za kṣatriyu. Král Dhṛtarāṣṭra byl tomuto svému mladšímu bratrovi citově velice nakloněn a Vidura byl Dhṛtarāṣṭrův velký přítel a rádce v oblasti filozofie. Duryodhana dobře věděl, že Vidura je velká duše a dobrodinec, ale naneštěstí použil příliš silná slova s úmyslem zranit svého nevinného strýce. Nejenže napadl Vidurův původ, ale také ho nazval nevěrným, protože se zdálo, že podporuje Yudhiṣṭhira, jehož Duryodhana pokládal za svého nepřítele. Přál si, aby byl Vidura okamžitě vyhoštěn z paláce a zbaven veškerého vlastnictví. Nejraději by ho nechal zbít, aby mu nezbylo nic jiného než jeho dech. Obvinil Viduru, že je špehem Pāṇḍuovců, jelikož radil Dhṛtarāṣṭrovi v jejich prospěch. Takový je palácový život a diplomatické intriky — i bezúhonná osoba, jako byl Vidura, mohla být obviněna z něčeho ohavného a potrestána. Vidura nad takovým neočekávaným chováním svého synovce Duryodhany užasl, a dříve, než mohlo k něčemu skutečně dojít, se rozhodl nadobro opustit palác.

Verš

svayaṁ dhanur dvāri nidhāya māyāṁ
bhrātuḥ puro marmasu tāḍito ’pi
sa ittham atyulbaṇa-karṇa-bāṇair
gata-vyatho ’yād uru mānayānaḥ

Synonyma

svayam — on sám; dhanuḥ dvāri — luk o dveře; nidhāya — opřel; māyām — vnější příroda; bhrātuḥ — bratrův; puraḥ — z paláce; marmasu — v hloubi srdce; tāḍitaḥ — dotčen; api — přestože; saḥ — on (Vidura); ittham — takto; ati-ulbaṇa — krutě; karṇa — ucho; bāṇaiḥ — šípy; gata-vyathaḥ — aniž by litoval; ayāt — vzrušený; uru — veliký; māna-yānaḥ — takto uvažující.

Překlad

Takto zasažen šípy skrze uši do hloubi srdce, Vidura opřel svůj luk o dveře a opustil bratrův palác. Ničeho nelitoval, neboť pokládal působení vnější energie za svrchované.

Význam

Čistý oddaný Pána není nikdy znepokojen, když před ním Pánova vnější energie vytvoří nějakou nepříjemnou situaci. V Bhagavad-gītě (3.27) je řečeno:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

Podmíněná duše je pohroužená do hmotné existence pod vlivem různých kvalit vnější energie. Jelikož je ovlivněna falešným egem, myslí si, že vše vykonává ona sama. Vnější energie Pána, hmotná příroda, je plně pod vládou Nejvyššího Pána a podmíněná duše je zcela sevřena vnější energií. Podmíněná duše je proto zcela ovládána Pánovými zákony. Působením iluze se však domnívá, že je ve svých činnostech nezávislá. Duryodhana jednal pod tímto vlivem vnější přírody, která ho nakonec zničí. Nedokázal přijmout Vidurovu rozumnou radu, ale naopak urazil tuto velkou duši, která byla příznivě nakloněna celé rodině. Vidura tomu rozuměl, protože byl čistý oddaný Pána. Přestože byl Duryodhanovými slovy velice hrubě uražen, viděl, že pod vlivem vnější energie, māyi, Duryodhana spěje k vlastní záhubě. Pokládal proto působení vnější energie za svrchované, i když zároveň viděl, jak mu v této konkrétní situaci pomáhá vnitřní energie Pána. Oddaný je vždy v náladě odříkání, protože ho světská lákadla nemohou uspokojit. Viduru nikdy nepřitahoval královský palác jeho bratra. Byl vždy připraven z tohoto místa odejít a zcela se odevzdat transcendentální láskyplné službě Pánu. Nyní dostal milostí Duryodhany příležitost, a místo aby litoval silných slov urážky, v duchu svému synovci poděkoval, protože mu to dávalo možnost žít o samotě na svatém místě a zaměstnat se plně oddannou službou Pánu. Slovo gata-vyathaḥ (“aniž by něčeho litoval”) je zde důležité, jelikož Vidura byl oproštěn od těžkostí, které souží každého člověka zapleteného v hmotných činnostech. Usoudil proto, že nebylo třeba bránit bratra lukem, neboť ho stejně čekala záhuba. Opustil tedy palác dříve, než Duryodhana mohl začít jednat. Māyā, svrchovaná energie Pána, zde působila uvnitř i vně.

Verš

sa nirgataḥ kaurava-puṇya-labdho
gajāhvayāt tīrtha-padaḥ padāni
anvākramat puṇya-cikīrṣayorvyām
adhiṣṭhito yāni sahasra-mūrtiḥ

Synonyma

saḥ — on (Vidura); nirgataḥ — poté, co odešel; kaurava — kuruovská dynastie; puṇya — zbožnost; labdhaḥ — dosáhl; gaja-āhvayāt — z Hastināpuru; tīrtha-padaḥ — Nejvyššího Pána; padāni — poutní cesty; anvākramat — uchýlil se; puṇya — zbožnost; cikīrṣayā — toužící po; urvyām — vysokého stupně; adhiṣṭhitaḥ — umístěny; yāni — ty všechny; sahasra — tisíce; mūrtiḥ — podob.

Překlad

Vidura se díky své zbožnosti narodil mezi zbožnými Kuruovci. Po odchodu z Hastināpuru se uchýlil na mnohá poutní místa, známá jako lotosové nohy Pána. Cestoval po svatých místech, kde jsou umístěny tisíce transcendentálních podob Pána, s touhou dosáhnout vysokého stupně zbožného života.

Význam

Vidura byl nepochybně vysoce pokročilá a zbožná duše, protože jinak by se nenarodil v rodině Kuruovců. Vznešený původ, bohatství, učenost a tělesná krása pochází z minulých zbožných činů. Tyto známky zbožnosti ovšem člověku nestačí k tomu, aby získal milost Pána a mohl být zaměstnán v Jeho transcendentální láskyplné službě. Vidura se považoval za málo zbožného, a proto se rozhodl cestovat na všechna velká poutní místa světa, aby dosáhl větší zbožnosti, a přiblížil se tak více k Pánu. Pán Kṛṣṇa byl tehdy Osobně přítomný na Zemi a Vidura mohl jít přímo za Ním, ale neudělal to, protože nebyl dostatečně očištěn od hříchu. Nikdo nemůže být na sto procent oddán Pánovi, dokud není zcela oproštěný od všech hříšných následků. Vidura si byl vědom toho, že ve společnosti diplomatického Dhṛtarāṣṭry a Duryodhany přišel o svoji zbožnost, a nebyl proto bezprostředně připraven na Pánovu společnost. V Bhagavad-gītě (7.28) je to potvrzeno následujícím veršem:

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

Hříšní asurové, jako byl Kaṁsa a Jarāsandha, nemohou na Pána Kṛṣṇu myslet jako na Nejvyšší Osobnost Božství a Absolutní Pravdu. Pouze čistí oddaní, kteří následují usměrňující zásady náboženského života předepsané v písmech, se mohou zabývat karma-yogou, potom jñāna-yogou a nakonec čistou meditací pochopit čisté vědomí. Jakmile člověk vyvine vědomí Boha, může využít společnosti čistých oddaných. Syān mahat-sevayā viprāḥ puṇya-tīrtha-niṣevaṇāt — může se stýkat s Pánem již v tomto životě.

Poutní místa zbavují poutníky jejich hříchů a vyskytují se po celém vesmíru, aby poskytla každému příležitost dosáhnout čisté existence a realizace Boha. Člověk by se ovšem neměl spokojit s pouhou návštěvou poutních míst a s pouhým vykonáním svých předepsaných povinností. Poutník má toužit po setkání s velkými dušemi, které tam žijí a slouží Pánu. Na každém poutním místě je Pán přítomen ve Svých různých transcendentálních podobách.

Tyto podoby se nazývají arcā-mūrti neboli podoby Pána, které mohou snadno shlédnout obyčejní lidé. Pán je transcendentální našim hmotným smyslům. Není možné, abychom Ho viděli svýma současnýma očima a slyšeli svýma současnýma ušima. Můžeme Ho vnímat pouze úměrně tomu, jak jsme se zapojili do Jeho služby a nakolik jsme oproštěni od hříchů. Pán je však natolik laskavý, že i když ještě nejsme oproštěni od všech hříchů, dovoluje nám, abychom Ho viděli v Jeho podobách arcā-mūrti v chrámu. Je všemocný, a proto může přijímat naši službu prostřednictvím Své podoby arcā. Nikdo by tedy neměl pošetile považovat arcā-mūrti v chrámu za modlu. Tato arcā-mūrti není modla, ale Samotný Pán, a postavení arcā-mūrti může člověk pochopit do té míry, do jaké je oproštěn od hříchů. Vždy je proto zapotřebí vedení čistého oddaného.

Po celé zemi Bhāratavarṣi se nacházejí stovky a tisíce poutních míst a je tradicí, že je obyčejní lidé navštěvují v každém ročním období. Uvedeme několik arcā podob Pána, které se nacházejí na různých poutních místech: v Mathuře (rodišti Pána Kṛṣṇy) je Pán přítomný jako Ādi-keśava; v Purī (Orisse) je Pán přítomný jako Pán Jagannātha (zvaný též Puruṣottama); v Allahabadu (Prayāgu) je přítomný jako Bindu-mādhava a na hoře Mandara je přítomný jako Madhusūdana. V Ānandāraṇyi je známý jako Vāsudeva, Padmanābha a Janārdana; ve Viṣṇukāñcī je známý jako Viṣṇu a v Māyāpuru je známý jako Hari. Miliony a miliardy takových arcā podob Pána jsou rozmístěny po celém vesmíru. Všechny tyto arcā-mūrti jsou shrnuty v Caitanya-caritāmṛtě následujícími slovy:

sarvatra prakāśa tāṅra—bhakte sukha dite
jagatera adharma nāśi' dharma sthāpite

“Pán se takto rozmístil po celém vesmíru, aby potěšil oddané, aby dal možnost obyčejným lidem zbavit se hříchů a aby na světě ustanovil náboženské zásady.”

Verš

pureṣu puṇyopavanādri-kuñjeṣv
apaṅka-toyeṣu sarit-saraḥsu
ananta-liṅgaiḥ samalaṅkṛteṣu
cacāra tīrthāyataneṣv ananyaḥ

Synonyma

pureṣu — svatá místa, jako je Ayodhyā, Dvārakā a Mathurā; puṇya — zbožnost; upavana — vzduch; adri — hora; kuñjeṣu — v sadech; apaṅka — bez hříchu; toyeṣu — ve vodě; sarit — řeka; saraḥsu — jezera; ananta-liṅgaiḥ — podoby Neomezeného; samalaṅkṛteṣu — takto ozdobená; cacāra — vykonával; tīrtha — poutní místa; āyataneṣu — svatá území; ananyaḥ — sám nebo vidící pouze Kṛṣṇu.

Překlad

Sám začal cestovat po různých svatých místech, jako je Ayodhyā, Dvārakā a Mathurā, s myšlenkami pouze na Kṛṣṇu. Cestoval tam, kde vzduch, hory, sady, řeky a jezera jsou čisté a bez hříchů a kde podoby Neomezeného zdobí chrámy. Tak pokračoval ve své pouti.

Význam

Ateisté mohou tyto arcā podoby Pána pokládat za modly, ale na osobnosti, jako je Vidura a mnoho jiných služebníků Pána, to nemá žádný vliv. Podoby Pána jsou zde označeny jako ananta-liṅga. Tyto podoby Pána mají neomezenou moc; stejnou jako Samotný Pán. Neexistuje rozdíl mezi schopnostmi podoby arcā a schopnostmi osobních podob Pána. Můžeme zde použít příkladu poštovní schránky a poštovního úřadu. Malé poštovní schránky rozmístěné po celém městě mají stejnou moc jako celý poštovní systém. Povinností poštovního úřadu je dopravovat dopisy z jednoho místa na druhé. Jakmile vhodíme dopis do poštovní schránky, která je autorizovaná hlavní poštovní správou, bude bezpochyby doručen. Arcā-mūrti může předávat stejně neomezenou sílu jako Pán přítomný Osobně. Vidura tedy v různých arcā podobách viděl Samotného Kṛṣṇu a nakonec si uvědomoval pouze Kṛṣṇu a nic jiného.

Verš

gāṁ paryaṭan medhya-vivikta-vṛttiḥ
sadāpluto ’dhaḥ śayano ’vadhūtaḥ
alakṣitaḥ svair avadhūta-veṣo
vratāni cere hari-toṣaṇāni

Synonyma

gām — Zemi; paryaṭan — křižující; medhya — čisté; vivikta-vṛttiḥ — nezávislé životní činnosti; sadā — neustále; āplutaḥ — posvěcován; adhaḥ — na zemi; śayanaḥ — ležící; avadhūtaḥ — neupravený (účes atd.); alakṣitaḥ — nespatřený; svaiḥ — sám; avadhūta-veṣaḥ — oblečený jako žebravý mnich; vratāni — sliby; cere — dodržoval; hari-toṣaṇāni — těšící Pána.

Překlad

Když takto křížem krážem putoval po Zemi, plnil jen povinnosti pro potěšení Nejvyššího Pána Hariho. Jeho činnosti byly čisté a nezávislé. I když měl na sobě oděv potulného mnicha a rozcuchané vlasy a neměl ani lůžko na spaní, byl neustále posvěcován koupelemi na svatých místech a žádný z jeho příbuzných ho nikdy nespatřil.

Význam

První a nejdůležitější povinností poutníka je uspokojovat Nejvyššího Pána Hariho. Na poutních cestách se člověk nemá starat o uspokojení společnosti a nemusí dbát ani na společenské formality, zaměstnání či oděv. Má být vždy pohroužen do činností, které těší Pána. Takto posvěcen myšlenkami a činy může člověk realizovat prostřednictvím poutní cesty Nejvyššího Pána.

Verš

itthaṁ vrajan bhāratam eva varṣaṁ
kālena yāvad gatavān prabhāsam
tāvac chaśāsa kṣitim eka cakrām
ekātapatrām ajitena pārthaḥ

Synonyma

ittham — takto; vrajan — když cestoval; bhāratam — Indie; eva — pouze; varṣam — území; kālena — tehdy; yāvat — když; gatavān — navštívil; prabhāsam — poutní místo Prabhāsa; tāvat — časem; śaśāsa — vládl; kṣitim — světu; eka-cakrām — jedinou vojenskou silou; eka — jedna; ātapatrām — vlajka; ajitena — milostí nepřemožitelného Kṛṣṇy; pārthaḥ — Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Překlad

Během svých cest po všech poutních místech Bhāratavarṣi navštívil Prabhāsakṣetru. Tehdy byl králem Mahārāja Yudhiṣṭhira a ovládal celý svět jedinou vojenskou silou a pod jedinou vlajkou.

Význam

Když světec Vidura před více než pěti tisíci lety cestoval jako poutník po Zemi, Indie se nazývala Bhāratavaṛsa a je tak známa dodnes. Dějiny světa nepodávají žádný systematický výklad minulosti starší než tři tisíce let, ale předtím měl celý svět jedinou vlajku a byl ovládán vojenskou silou Mahārāje Yudhiṣṭhira, krále celého světa. V současnosti vlají před Organizací spojených národů stovky a tisíce vlajek, ale za Vidurova života stačila milostí Ajity, Pána Kṛṣṇy, pouze jediná vlajka. Národy světa si velice přejí mít znovu jeden stát s jednou vlajkou, ale v zájmu toho se musejí ucházet o přízeň Pána Kṛṣṇy, který jediný nám může pomoci stát se jedním celosvětovým národem.

Verš

tatrātha śuśrāva suhṛd-vinaṣṭiṁ
vanaṁ yathā veṇuja-vahni-saṁśrayam
saṁspardhayā dagdham athānuśocan
sarasvatīṁ pratyag iyāya tūṣṇīm

Synonyma

tatra — tam; atha — potom; śuśrāva — slyšel; suhṛt — příbuzní; vinaṣṭim — všichni mrtví; vanam — les; yathā — jako když; veṇuja-vahni — požár vzniklý prostřednictvím bambusů; saṁśrayam — třením jednoho o druhý; saṁspardhayā — vášnivým násilím; dagdham — spálený; atha — takto; anuśocan — uvažující; sarasvatīm — řeka Sarasvatī; pratyak — na západ; iyāya — odešel; tūṣṇīm — tiše.

Překlad

Na poutním místě Prabhāsa se dozvěděl, že všichni jeho příbuzní zemřeli následkem vášnivého násilí, stejně jako celý les shoří při požáru, který vznikne třením bambusů. Poté pokračoval na západ, kde teče řeka Sarasvatī.

Význam

Kuruovci a Yaduovci byli Vidurovi příbuzní a Vidura slyšel o jejich vzájemném vyvraždění v bratrovražedné válce. Přirovnání tření bambusů v lese k neshodám ve vášnivé lidské společnosti je zde na místě. Celý svět je přirovnán k lesu. V lese může každou chvíli vzniknout požár. Nikdo les nezapálil, ale pouhým třením bambusů se vznítí oheň a spálí jej. Stejně tak se v rozlehlém lese světských vztahů rozhořívá oheň války pod vlivem ohnivé vášně podmíněných duší, posedlých iluzí vnější energie. Takový světový požár může být uhašen pouze vodou z mraku milosti světců, stejně jako lesní požár může být uhašen jedině deštěm.

Verš

tasyāṁ tritasyośanaso manoś ca
pṛthor athāgner asitasya vāyoḥ
tīrthaṁ sudāsasya gavāṁ guhasya
yac chrāddhadevasya sa āsiṣeve

Synonyma

tasyām — na břehu řeky Sarasvatī; tritasya — poutní místo jménem Trita; uśanasaḥ — poutní místo jménem Uśanā; manoḥ ca — a také poutní místo jménem Manu; pṛthoḥ — poutní místo Pṛthua; atha — potom; agneḥ — Agniho; asitasya — Asity; vāyoḥ — Vāyua; tīrtham — poutní místa; sudāsasya — jménem Sudāsa; gavām — Go; guhasya — Guha; yat — dále; śrāddhadevasya — jménem Śrāddhadeva; saḥ — Vidura; āsiṣeve — řádně navštívil a vykonal obřady.

Překlad

Na břehu řeky Sarasvatī bylo jedenáct poutních míst: (1) Trita, (2) Uśanā, (3) Manu, (4) Pṛthu, (5) Agni, (6) Asita, (7) Vāyu, (8) Sudāsa, (9) Go, (10) Guha a (11) Śrāddhadeva. Vidura je všechny navštívil a řádně vykonal náležité rituály.

Verš

anyāni ceha dvija-deva-devaiḥ
kṛtāni nānāyatanāni viṣṇoḥ
pratyaṅga-mukhyāṅkita-mandirāṇi
yad-darśanāt kṛṣṇam anusmaranti

Synonyma

anyāni — další; ca — také; iha — zde; dvija-deva — velkými mudrci; devaiḥ — a polobohy; kṛtāni — založené; nānā — různé; āyatanāni — různé podoby; viṣṇoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; prati — každá; aṅga — část; mukhya — hlavní; aṅkita — označené; mandirāṇi — chrámy; yat — které; darśanāt — viděné z dálky; kṛṣṇam — původní Osobnost Božství; anusmaranti — neustále připomíná.

Překlad

Bylo tam také mnoho dalších chrámů s různými podobami Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, které založili velcí mudrci a polobozi. Tyto chrámy byly označeny hlavními symboly Pána a neustále každému připomínaly původní Osobnost Božství, Pána Kṛṣṇu.

Význam

Lidská společnost je rozdělena do čtyř tříd a čtyř duchovních stavů, do kterých jsou zařazeni všichni lidé. Tento systém se nazývá varṇāśrama-dharma a byl již rozebírán na mnoha místech tohoto velkého díla. Mudrci neboli lidé, kteří zcela zasvětili své životy duchovnímu pozvednutí celé lidské společnosti, byli známi jako dvija-deva, “nejlepší mezi dvojzrozenými”. Obyvatelé vyšších planet, počínaje Měsícem, se nazývali devové. Jak dvija-devové, tak devové vždy zakládají chrámy Pána Viṣṇua v Jeho různých podobách, jako je Govinda, Madhusūdana, Nṛsiṁha, Mādhava, Keśava, Nārāyaṇa, Padmanābha, Pārthasārathi a mnoho dalších. Pán se expanduje do nespočetně mnoha podob, ale všechny jsou navzájem totožné. Pán Viṣṇu má čtyři ruce a v každé drží jeden ze čtyř symbolů—lasturu, disk, kyj a lotosový květ. Z těchto čtyř symbolů je cakra neboli disk tím hlavním. Pán Kṛṣṇa, který je původní podobou Viṣṇua, má pouze jeden symbol, disk, a proto se někdy nazývá Cakrī. Pánova cakra je symbolem moci, kterou Pán ovládá celé stvoření. Disk bývá umístěn na vrcholcích chrámů Viṣṇua, aby jej lidé mohli vidět z veliké dálky a ihned si vzpomenout na Pána Kṛṣṇu. Chrámy se staví vysoké proto, aby je lidé viděli i ze vzdálených míst. Tento systém se v Indii zachovává při stavbě každého nového chrámu a ukazuje se, že pochází z dob starších, než jaké zaznamenávají dějiny. Je zde vyvrácena pošetilá propaganda ateistů, že chrámy se začaly stavět až později, protože Vidura tyto chrámy navštívil nejméně před pěti tisíci lety a chrámy Viṣṇua existovaly již dlouho před jeho příchodem. Velcí mudrci a polobozi nikdy nestavěli sochy lidí nebo polobohů, ale zakládali chrámy Viṣṇua pro dobro obyčejných lidí, aby je pozdvihli k vědomí Boha.

Verš

tatas tv ativrajya surāṣṭram ṛddhaṁ
sauvīra-matsyān kurujāṅgalāṁś ca
kālena tāvad yamunām upetya
tatroddhavaṁ bhāgavataṁ dadarśa

Synonyma

tataḥ — odtamtud; tu — ale; ativrajya — přešel; surāṣṭram — království Surat; ṛddham — velice bohaté; sauvīra — království Sauvīra; matsyān — království Matsya; kurujāṅgalān — království Západní Indie až po provincii Dillí; ca — také; kālena — časem; tāvat — jakmile; yamunām — břeh řeky Yamuny; upetya — dosáhl; tatra — tam; uddhavam — Uddhava, jeden z význačných Yaduovců; bhāgavatam — velký oddaný Pána Kṛṣṇy; dadarśa — shodou okolností uviděl.

Překlad

Poté procházel velice bohatými provinciemi, jako je Surat, Sauvīra a Matsya, a oblastí Západní Indie zvanou Kurujāṅgala. Nakonec dospěl k břehům Yamuny, kde se shodou okolností setkal s Uddhavou, velkým oddaným Pána Kṛṣṇy.

Význam

Oblast o rozloze zhruba sto čtverečních mil od moderního Dillí po kraj Mathury v Uttar Pradéši včetně části kraje Gurgaon v Pandžábu (ve Východní Indii) se pokládá za nejdůležitější poutní místo celé Indie. Tato země je posvátná, protože ji mnohokrát procestoval Pán Kṛṣṇa. Zjevil se v Mathuře, v domě matčina bratra Kaṁsy, a byl vychováván Svým nevlastním otcem Mahārājem Nandou ve Vṛndāvanu. Mnoho oddaných Pána tam dodnes v extázi bez ustání hledá Kṛṣṇu a společnice Jeho dětství, gopī. Nepotkávají tam Kṛṣṇu tváří v tvář, ale jejich dychtivé hledání Kṛṣṇy je stejně dobré, jako kdyby se s Ním osobně setkali. Jak je to možné, nelze vysvětlit, ale čistí oddaní Pána to mohou skutečně realizovat. Filozoficky můžeme pochopit, že Pán Kṛṣṇa a vzpomínky na Něho jsou na absolutní úrovni a že samotná myšlenka hledat Ho ve Vṛndāvanu s čistým vědomím Boha skýtá oddanému větší potěšení než vidět Ho tváří v tvář. Tito oddaní vidí Pána tváří v tvář neustále, jak je potvrzeno v Brahma-saṁhitě (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Ti, kteří jsou naplněni extatickou láskou k Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Śyāmasundarovi (Kṛṣṇovi), Ho neustále vidí ve svých srdcích díky lásce a oddané službě, kterou Mu prokazují.” Jak Vidura, tak Uddhava byli vysoce pokročilí oddaní, a proto přišli oba k břehu Yamuny a setkali se tam.

Verš

sa vāsudevānucaraṁ praśāntaṁ
bṛhaspateḥ prāk tanayaṁ pratītam
āliṅgya gāḍhaṁ praṇayena bhadraṁ
svānām apṛcchad bhagavat-prajānām

Synonyma

saḥ — on, Vidura; vāsudeva — Pán Kṛṣṇa; anucaram — stálý společník; praśāntam — velice rozvážný a mírný; bṛhaspateḥ — Bṛhaspatiho, učeného duchovního mistra polobohů; prāk — dříve; tanayam — syn nebo žák; pratītam — poznal; āliṅgya — objal; gāḍham — velmi dojatě; praṇayena — s láskou; bhadram — příznivý; svānām — jeho vlastní; apṛcchat — zeptal se; bhagavat — Osobnosti Božství; prajānām — rodina.

Překlad

Z velké lásky a hlubokého dojetí potom Vidura objal Uddhavu, stálého společníka Pána Kṛṣṇy a dříve velkého studenta u Bṛhaspatiho, a začal se ptát, co je nového v rodině Pána Kṛṣṇy, Osobnosti Božství.

Význam

Vidura byl starší než Uddhava, byl jako jeho otec, a proto když se setkali, Uddhava se před Vidurou poklonil a Vidura ho objal, protože Uddhava byl mladší a jako jeho syn. Vidurův bratr Pāṇḍu byl strýcem Pána Kṛṣṇy a Uddhava byl Pánovým bratrancem. Podle společenských zvyků tedy měl Uddhava uctívat Viduru jako svého otce. Uddhava byl velkým učencem v oboru logiky a byl známý jako potomek nebo žák Bṛhaspatiho, velice učeného kněze a duchovního mistra polobohů. Vidura se tázal Uddhavy, jak se daří jeho příbuzným, přestože tou dobou již věděl, že již nejsou na světě. Tato otázka se zdá být velice zvláštní, ale Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí, že ta zpráva byla pro Viduru tak šokující, že se pro jistotu tázal znovu. Otázka tedy byla psychologická, a nikoliv praktická.

Verš

kaccit purāṇau puruṣau svanābhya-
pādmānuvṛttyeha kilāvatīrṇau
āsāta urvyāḥ kuśalaṁ vidhāya
kṛta-kṣaṇau kuśalaṁ śūra-gehe

Synonyma

kaccit — zdali; purāṇau — původní; puruṣau — Osobnosti Božství (Kṛṣṇa a Balarāma); svanābhya — Brahmā; pādma-anuvṛttyā — na žádost toho, který se narodil z lotosu; iha — zde; kila — jistě; avatīrṇau — inkarnovali; āsāte — jsou; urvyāḥ — na světě; kuśalam — dobro; vidhāya — aby činili; kṛta-kṣaṇau — ti, kteří pozdvihli životní úroveň všech; kuśalam — vše dobré; śūra-gehe — v domě Śūraseny.

Překlad

Prosím, řekni mi, zdali se původní Osobnosti Božství, které inkarnovaly na žádost Brahmy (narozeného z lotosového květu z Pána) a pozdvihly životní úroveň světa, neboť zlepšily situaci všech — zdali se mají v domě Śūraseny dobře.

Význam

Pán Kṛṣṇa a Balarāma nejsou dvě různé Osobnosti Božství. Bůh je jeden jediný, ale expanduje se do mnoha podob, které od sebe nelze oddělovat. Vždy se jedná o jeho úplné expanze. Bezprostřední expanzí Pána Kṛṣṇy je Baladeva a Brahmā, který se narodil z lotosového květu z Garbhodakaśāyī Viṣṇua, je expanzí Baladeva. To nám naznačuje, že Kṛṣṇa a Baladeva nepodléhají zákonům vesmíru — naopak, celý vesmír je pod Jejich nadvládou. Zjevili se na žádost Brahmy, aby svět zbavili břemene, a Svými mnoha nadlidskými činnostmi mu skutečně ulehčili, takže všichni byli štastní a úspěšní. Bez milosti Pána nemůže být nikdo šťastný a úspěšný. Štěstí rodiny oddaných Pána závisí na Pánově štěstí, a proto se Vidura ze všeho nejdříve ptal, jak se daří Pánu.

Verš

kaccit kurūṇāṁ paramaḥ suhṛn no
bhāmaḥ sa āste sukham aṅga śauriḥ
yo vai svasṝṇāṁ pitṛvad dadāti
varān vadānyo vara-tarpaṇena

Synonyma

kaccit — zdali; kurūṇām — Kuruovců; paramaḥ — největší; suhṛt — příznivec; naḥ — náš; bhāmaḥ — švagr; saḥ — on; āste — je; sukham — šťastný; aṅga — ó Uddhavo; śauriḥ — Vasudeva; yaḥ — ten, který; vai — jistě; svasṝṇām — sester; pitṛ-vat — jako otec; dadāti — dává; varān — všechny vytoužené věci; vadānyaḥ — velkorysý; vara — manželka; tarpaṇena — uspokojením.

Překlad

(Prosím, řekni mi,) zdali se daří dobře nejlepšímu příteli Kuruovců, našemu švagrovi Vasudevovi. Je nesmírně velkorysý. Ke svým sestrám se chová jako otec a vždy dokáže uspokojit svoje manželky.

Význam

Vasudeva, otec Pána Kṛṣṇy, měl šestnáct manželek a jedna z nich, jménem Pauravī nebo Rohiṇī, matka Baladeva, byla sestrou Vidury. Vasudeva byl tedy manželem Vidurovy sestry, a byli tudíž švagři. Vasudevova sestra Kuntī byla manželkou Pāṇḍua, Vidurova staršího bratra, a také v tomto smyslu byl Vasudeva švagrem Vidury. Kuntī byla mladší než Vasudeva a povinností staršího bratra bylo chovat se k mladším sestrám jako k dcerám. Kdykoliv Kuntī něco potřebovala, Vasudeva jí to z velké lásky k ní, jako své mladší sestře, velkoryse zajistil. Vasudeva nikdy nedopustil, aby jeho manželky byly nespokojené, a zároveň opatřoval všechny potřebné věci své sestře. Kuntī věnoval zvláštní pozornost, protože v mladém věku ovdověla. Když se Vidura tázal, jak se Vasudevovi daří, vzpomínal přitom na všechny jeho vlastnosti a rodinné vztahy.

Verš

kaccid varūthādhipatir yadūnāṁ
pradyumna āste sukham aṅga vīraḥ
yaṁ rukmiṇī bhagavato ’bhilebhe
ārādhya viprān smaram ādi-sarge

Synonyma

kaccit — zdali; varūtha — vojska; adhipatiḥ — hlavní velitel; yadūnām — Yaduovců; pradyumnaḥ — Kṛṣṇův syn jménem Pradyumna; āste — je; sukham — šťastný; aṅga — ó Uddhavo; vīraḥ — velký válečník; yam — jehož; rukmiṇī — Kṛṣṇova manželka jménem Rukmiṇī; bhagavataḥ — od Osobnosti Božství; abhilebhe — dostala jako odměnu; ārādhya — uspokojující; viprānbrāhmaṇy; smaram — Amor (Kāmadeva); ādi-sarge — ve svém předchozím životě.

Překlad

Ó Uddhavo, prosím, řekni mi, jak se má Pradyumna, hlavní velitel Yaduovců, který byl v předchozím životě Amorem? Rukmiṇī ho porodila jako syna Pána Kṛṣṇy milostí brāhmaṇů, které uspokojila.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je Smara (Amor neboli Kāmadeva) jedním z věčných společníků Pána Kṛṣṇy. Jīva Gosvāmī to velice obsáhle vysvětluje ve svém pojednání nazvaném Kṛṣṇa-sandarbha.

Verš

kaccit sukhaṁ sātvata-vṛṣṇi-bhoja-
dāśārhakāṇām adhipaḥ sa āste
yam abhyaṣiñcac chata-patra-netro
nṛpāsanāśāṁ parihṛtya dūrāt

Synonyma

kaccit — zdali; sukham — se má dobře; sātvata — rasa Sātvatů; vṛṣṇi — vṛṣṇiovská dynastie; bhoja — bhojská dynastie; dāśārhakāṇām — rasa Dāśārhů; adhipaḥ — král Ugrasena; saḥ — on; āste — existuje; yam — jehož; abhyaṣiñcat — dosadil; śata-patra-netraḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; nṛpa-āsana-āśām — naděje na královský trůn; parihṛtya — vzdávající se; dūrāt — na dalekém místě.

Překlad

Ó můj příteli, řekni mi, zda se má dobře Ugrasena, král Sātvatů, Vṛṣṇiů, Bhojů a Dāśārhů. Odešel daleko za hranice svého království a vzdal se všech nadějí na svůj královský trůn, ale Pán Kṛṣṇa ho na něj opět dosadil.

Verš

kaccid dhareḥ saumya sutaḥ sadṛkṣa
āste ’graṇī rathināṁ sādhu sāmbaḥ
asūta yaṁ jāmbavatī vratāḍhyā
devaṁ guhaṁ yo ’mbikayā dhṛto ’gre

Synonyma

kaccit — zdali; hareḥ — Osobnosti Božství; saumya — ó vážný; sutaḥ — syn; sadṛkṣaḥ — podobný; āste — vede se dobře; agraṇīḥ — přední; rathinām — z válečníků; sādhu — s dobrým chováním; sāmbaḥ — Sāmba; asūta — porodila; yam — jehož; jāmbavatī — Jāmbavatī, jedna z královen Pána Kṛṣṇy; vratāḍhyā — ozdobena sliby; devam — polobůh; guham — jménem Kārttikeya; yaḥ — jenž; ambikayā — manželce Śivy; dhṛtaḥ — narozený; agre — v minulém životě.

Překlad

Ó urozený, vede se dobře Sāmbovi? Vypadá přesně jako syn Osobnosti Božství. V minulém životě se narodil jako Kārttikeya z lůna manželky Pána Śivy a nyní se narodil z lůna Jāmbavatī, nejspanilejší mezi manželkami Pána Kṛṣṇy.

Význam

Pán Śiva, jedna ze tří kvalitativních inkarnací Osobnosti Božství, je úplnou expanzí Pána. Jeho syn Kārttikeya je na úrovni Pradyumny, dalšího syna Pána Kṛṣṇy. Když Pán Śrī Kṛṣṇa sestupuje do hmotného světa, všechny Jeho úplné části s Ním přicházejí projevit různé činnosti Pána. Všechny činnosti kromě zábav ve Vṛndāvanu vykonávají Pánovy různé úplné expanze. Vāsudeva je úplnou expanzí Nārāyaṇa. Když se Pán zjevil před Devakī a Vasudevem jako Vāsudeva, učinil tak ve Své podobě Nārāyaṇa. Podobně se všichni polobozi z nebeského království zjevili jako společníci Pána v podobách Pradyumny, Sāmby, Uddhavy atd. Zde se dozvídáme, že Kāmadeva se zjevil jako Pradyumna, Kārttikeya jako Sāmba a jeden z Vasuů jako Uddhava. Všichni sloužili ve svých různých úlohách tomu, aby obohatili Kṛṣṇovy zábavy.

Verš

kṣemaṁ sa kaccid yuyudhāna āste
yaḥ phālgunāl labdha-dhanū-rahasyaḥ
lebhe ’ñjasādhokṣaja-sevayaiva
gatiṁ tadīyāṁ yatibhir durāpām

Synonyma

kṣemam — vše dobré; saḥ — on; kaccit — zdali; yuyudhānaḥ — Sātyaki; āste — je; yaḥ — ten, který; phālgunāt — od Arjuny; labdha — získal; dhanuḥ-rahasyaḥ — ten, kdo chápe spletitosti vojenského umění; lebhe — také dosáhl; añjasā — souhrnně; adhokṣaja — Transcendence; sevayā — službou; eva — jistě; gatim — cíl; tadīyām — transcendentální; yatibhiḥ — velkými sannyāsīny; durāpām — velice těžké dosáhnout.

Překlad

Ó Uddhavo, vede se dobře Yuyudhānovi? Naučil se od Arjuny dokonale vojenskému umění a dosáhl transcendentálního cíle, jakého stěží dosahují i velcí sannyāsīni.

Význam

Transcendentální cíl je stát se osobním společníkem Osobnosti Božství, Pána, který je známý jako adhokṣaja neboli “ten, kdo je mimo dosah smyslů”. Lidé, kteří se zřekli světa, sannyāsīni, se vzdávají všech světských styků, to znamená rodiny, manželky, dětí, přátel, domova, majetku — všeho — aby dosáhli transcendentální blaženosti štěstí Brahmanu. Štěstí adhokṣaja však převyšuje štěstí Brahmanu. Empiričtí filozofové zakoušejí transcendentální blaženost ve filozofických spekulacích o Nejvyšší Pravdě, ale vyšší než tento požitek je rozkoš, které se těší Brahman ve Své věčné podobě Osobnosti Božství. Blaženost Brahmanu zažívají živé bytosti, když dosáhnou osvobození z hmotného otroctví. Parabrahman, Osobnost Božství, se však věčně těší blaženosti Své vlastní energie hlādinī. Empirický filozof, který studuje Brahman tak, že odmítá vnější věci, ještě nepoznal kvalitu této energie Brahmanu. Vedle mnoha jiných energií Všemocného existují tři podoby Jeho vnitřní energie: saṁvit, sandhinī a hlādinī. Velcí yogīni a jñānī nemohou proniknout do vnitřní energie Pána, přestože přísně dodržují zásady yama, niyama, āsana, dhyāna, dhāraṇā a prāṇāyāma. Tuto vnitřní energii ovšem snadno realizují oddaní Pána prostřednictvím oddané služby. Yuyudhāna tohoto životního stadia dosáhl stejně tak, jako získal od Arjuny odborné znalosti, týkající se vojenské vědy. Jeho život byl tedy maximálně úspěšný jak z hmotného, tak z duchovního hlediska. Tak vypadá oddaná služba Pánu.

Verš

kaccid budhaḥ svasty anamīva āste
śvaphalka-putro bhagavat-prapannaḥ
yaḥ kṛṣṇa-pādāṅkita-mārga-pāṁsuṣv
aceṣṭata prema-vibhinna-dhairyaḥ

Synonyma

kaccit — zdali; budhaḥ — velice učený; svasti — dobře; anamīvaḥ — bezchybný; āste — existuje; śvaphalka-putraḥ — syn Śvaphalky, Akrūra; bhagavat — ohledně Osobnosti Božství; prapannaḥ — odevzdaný; yaḥ — ten, kdo; kṛṣṇa — Pán; pāda-aṅkita — označená stopami; mārga — cesta; pāṁsuṣu — v prachu; aceṣṭata — projevil; prema-vibhinna — ztracená v transcendentální lásce; dhairyaḥ — mentální vyrovnanost.

Překlad

Prosím, řekni mi, zda se má dobře Akrūra, syn Śvaphalky. Je to bezchybná duše odevzdaná Osobnosti Božství. Jednou ztratil svoji mentální vyrovnanost v extázi transcendentální lásky a padl na cestě do prachu, který nesl otisky nohou Pána Kṛṣṇy.

Význam

Když Akrūra přijel pro Kṛṣṇu do Vṛndāvanu, viděl v prachu Nanda-grāmu Pánovy stopy a ihned na ně padl v extázi transcendentální lásky. Tuto extázi může zažívat oddaný, který je plně pohroužen do neustálých myšlenek na Kṛṣṇu. Takový čistý oddaný Pána přirozeně nemá žádné chyby, protože je neustále ve spojení se svrchovaně čistou Osobností Božství. Neustále myslet na Pána je antiseptická metoda, jak se ubránit nakažlivému znečištění hmotnými kvalitami. Čistý oddaný je vždy ve společnosti Pána tím, že na Něho myslí. Přesto se mohou transcendentální city projevit v určitém čase a na určitém místě jiným způsobem a narušit mentální vyrovnanost oddaného. Pán Caitanya projevil typickou ukázku transcendentální extáze, což můžeme pochopit ze života této inkarnace Boha.

Verš

kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham

Synonyma

kaccit — zda; śivam — vše v pořádku; devaka-bhoja-putryāḥ — dcery krále Devaka-bhoji; viṣṇu-prajāyāḥ — té, která porodila Osobnost Božství; iva — jako u; deva-mātuḥ — matky polobohů (Aditi); — ta, která; vai — vskutku; sva-garbheṇa — ve svém lůně; dadhāra — počala; devam — Nejvyššího Pána; trayīVedy; yathā — jako; yajña-vitānam — šíření oběti; artham — účel.

Překlad

Tak jako Vedy obsahují cíl všech obětí, dcera krále Devaka-bhoji počala ve svém lůně Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako matka polobohů. Daří se jí (Devakī) dobře?

Význam

Vedy jsou plné transcendentálního poznání a duchovních hodnot a Devakī, matka Pána Kṛṣṇy, počala ve svém lůně Pána jako zosobněný význam Ved. Mezi Vedami a Pánem není žádný rozdíl. Cílem Ved je pochopení Pána a Pán je jejich zosobněním. Devakī je přirovnána k moudrým Vedám a Pán k jejich zosobněnému cíli.

Verš

apisvid āste bhagavān sukhaṁ vo
yaḥ sātvatāṁ kāma-dugho ’niruddhaḥ
yam āmananti sma hi śabda-yoniṁ
mano-mayaṁ sattva-turīya-tattvam

Synonyma

api — jako také; svit — zdali; āste — je; bhagavān — Osobnost Božství; sukham — všechno štěstí; vaḥ — tebe; yaḥ — ten, který; sātvatām — oddaných; kāma-dughaḥ — zdroj všech tužeb; aniruddhaḥ — úplná expanze Aniruddha; yam — Jehož; āmananti — přijímají; sma — odedávna; hi — jistě; śabda-yonim — příčina Ṛg Vedy; manaḥ-mayam — stvořitel mysli; sattva — transcendentální; turīya — čtvrtá expanze; tattvam — princip.

Překlad

Mohu se tě zeptat, zda se Aniruddha má dobře? Plní všechna přání čistých oddaných a je odedávna pokládán za příčinu Ṛg Vedy, stvořitele mysli a čtvrtou úplnou expanzi Viṣṇua.

Význam

Ādi-caturbhuja neboli původní expanze z Baladeva jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Všichni jsou viṣṇu-tattvy, Osobnosti Božství, mezi Nimiž není rozdílu. Během inkarnace Śrī Rāmy se všechny tyto expanze zjevily, aby se věnovaly různým zábavám. Pán Rāma je původní Vāsudeva a Jeho bratry byli Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Aniruddha je také příčinou Mahā-Viṣṇua, z Jehož dechu se zjevila Ṛg Veda. To vše je pěkně vysvětleno v Mārkaṇḍeya Purāṇě. Během inkarnace Pána Kṛṣṇy se Aniruddha zjevil jako Pánův syn. Pán Kṛṣṇa ve Dvārace je Vāsudeva z původních čtyř expanzí. Původní Pán Kṛṣṇa nikdy neopouští Goloku Vṛndāvanu. Všechny úplné expanze jsou jedna a tatáž viṣṇu-tattva a jejich schopnosti se neliší.

Verš

apisvid anye ca nijātma-daivam
ananya-vṛttyā samanuvratā ye
hṛdīka-satyātmaja-cārudeṣṇa-
gadādayaḥ svasti caranti saumya

Synonyma

api — jako také; svit — zdali; anye — další; ca — a; nija-ātma — vlastního já; daivam — Śrī Kṛṣṇa; ananya — absolutně; vṛttyā — víra; samanuvratāḥ — stoupenci; ye — všichni ti, kteří; hṛdīka — Hṛdīka; satya-ātmaja — syn Satyabhāmy; cārudeṣṇa — Cārudeṣṇa; gada — Gada; ādayaḥ — a další; svasti — všichni v pořádku; caranti — tráví čas; saumya — ó rozvážný.

Překlad

Ó rozvážný, co dělají jiní, jako Hṛdīka, Cārudeṣṇa, Gada a syn Satyabhāmy, pro které je Pán Śrī Kṛṣṇa jejich vlastní duší, a kteří proto přesně následují jeho cestu — mají se dobře?

Verš

api sva-dorbhyāṁ vijayācyutābhyāṁ
dharmeṇa dharmaḥ paripāti setum
duryodhano ’tapyata yat-sabhāyāṁ
sāmrājya-lakṣmyā vijayānuvṛttyā

Synonyma

api — jako také; sva-dorbhyām — vlastní paže; vijaya — Arjuna; acyutā-bhyām — společně se Śrī Kṛṣṇou; dharmeṇa — podle náboženských zásad; dharmaḥ — král Yudhiṣṭhira; paripāti — spravuje; setum — úcta k náboženství; duryodhanaḥ — Duryodhana; atapyata — záviděl; yat — jehož; sabhāyām — královské shromáždění; sāmrājya — panovnické; lakṣmyā — bohatství; vijaya-anuvṛttyā — Arjunovou službou.

Překlad

Chci se tě také zeptat, zda Mahārāja Yudhiṣṭhira nyní spravuje království podle náboženských zásad a s úctou k náboženství. Duryodhana dříve planul závistí, protože Yudhiṣṭhira byl pod ochranou paží Kṛṣṇy a Arjuny, jako kdyby to byly paže jeho samotného.

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira byl symbolem náboženství. Když kraloval za pomoci Pána Kṛṣṇy a Arjuny, bohatství jeho království předčilo všechny představy o bohatství nebeského království. Pán Kṛṣṇa a Arjuna byli jeho skutečnými pažemi, a proto v bohatství předčil všechny ostatní. Duryodhana, který mu toto bohatství záviděl, spřádal mnoho plánů, jak přivést Yudhiṣṭhira do nesnází, a nakonec došlo k bitvě na Kurukṣetře. Po ní mohl Mahārāja Yudhiṣṭhira znovu vládnout svému právoplatnému království a obnovil zásady úcty k náboženství. Taková je krása království, kterému vládne zbožný král, jako byl Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Verš

kiṁ vā kṛtāgheṣv agham atyamarṣī
bhīmo ’hivad dīrghatamaṁ vyamuñcat
yasyāṅghri-pātaṁ raṇa-bhūr na sehe
mārgaṁ gadāyāś carato vicitram

Synonyma

kim — zdali; — také; kṛta — vykonal; agheṣu — na hříšníky; agham — hněv; ati-amarṣī — nepřemožitelný; bhīmaḥ — Bhīma; ahi-vat — jako kobra; dīrgha-tamam — nastřádaný; vyamuñcat — uvolnil; yasya — jehož; aṅghri-pātam — podniknutí kroků; raṇa-bhūḥ — bitevní pole; na — nemohlo; sehe — snést; mārgam — cesta; gadāyāḥ — kyji; carataḥ — hrající; vicitram — úžasný.

Překlad

(Prosím, řekni mi,) zdali nepřemožitelný Bhīma, který se podobá kobře, vylil svůj dlouho zadržovaný vztek na hříšníky? Bitevní pole nemohlo snést ani úžasnou hru jeho kyje, když vykročil na cestu.

Význam

Vidura znal Bhímovu sílu. Vždy, když byl Bhīma na bitevním poli, jeho mocný krok a úžasná hra jeho kyje byly pro nepřítele nesnesitelné. Mocný Bhīma dlouho nepodnikal proti synům Dhṛtarāṣṭry žádné kroky. Vidura se ptá, zda již vylil svůj hněv, podobný hněvu trpící kobry. Jakmile kobra, která po dlouhou dobu zadržovala hněv, vypustí svůj jed, její oběť nemůže přežít.

Verš

kaccid yaśodhā ratha-yūthapānāṁ
gāṇḍīva-dhanvoparatārir āste
alakṣito yac-chara-kūṭa-gūḍho
māyā-kirāto giriśas tutoṣa

Synonyma

kaccit — zdali; yaśaḥ-dhā — slavný; ratha-yūthapānām — mezi velkými bojovníky na vozech; gāṇḍīva — Gāṇḍīva; dhanva — luk; uparata-ariḥ — ten, který zvítězil nad nepřáteli; āste — žije dobře; alakṣitaḥ — nepoznán; yat — jehož; śara-kūṭa-gūḍhaḥ — zaplaven šípy; māyā-kirātaḥ — vydávající se za lovce; giriśaḥ — Pán Śiva; tutoṣa — byl spokojen.

Překlad

(Prosím, řekni mi,) zdali se má dobře Arjuna, jehož luk nese jméno Gāṇḍīva a který je slavný mezi bojovníky na vozech tím, jak vítězí nad svými nepřáteli. Jednou uspokojil Pána Śivu svojí záplavou šípů, když se Śiva vydával za neznámého lovce.

Význam

Pán Śiva zkoušel Arjunovu sílu tím, že s ním vyvolal spor o uloveného kance. Postavil se proti Arjunovi převlečen za lovce, ale Arjuna ho zaplavil mnoha šípy a Pán Śiva byl s jeho bojem spokojen. Dal Arjunovi zbraň Pāśupati a své požehnání. Vidura se ptal, jak se velkému válečníkovi daří.

Verš

yamāv utasvit tanayau pṛthāyāḥ
pārthair vṛtau pakṣmabhir akṣiṇīva
remāta uddāya mṛdhe sva-rikthaṁ
parāt suparṇāv iva vajri-vaktrāt

Synonyma

yamau — dvojčata (Nakula a Sahadeva); utasvit — zdali; tanayau — synové; pṛthāyāḥ — Pṛthy; pārthaiḥ — syny Pṛthy; vṛtau — chráněni; pakṣmabhiḥ — víčky; akṣiṇī — očí; iva — jako; remāte — bezstarostně si hrající; uddāya — odebrali; mṛdhe — v boji; sva-riktham — vlastní majetek; parāt — od nepřátelského Duryodhany; suparṇau — Garuḍa, přepravce Pána Viṣṇua; iva — jako; vajri-vaktrāt — z úst Indry.

Překlad

Mají se dobře bratři-dvojčata, kteří jsou pod ochranou svých bratrů? Tak jako je oko vždy chráněno očním víčkem, jsou oni pod ochranou synů Pṛthy, kteří vybojovali zpět své právoplatné království z rukou nepřátelského Duryodhany, stejně jako Garuḍa vytrhl nektar z úst Indry, pána blesku.

Význam

Indra, král nebes, nosí v ruce blesk a je velice silný, ale Garuḍa, který přepravuje Viṣṇua, se přesto dokázal zmocnit nektaru z jeho úst. Duryodhana byl stejně silný jako král nebes, ale synové Pṛthy, Pāṇḍuovci, mu přesto dokázali odebrat své království. Garuḍa i Pārthové jsou Pánovi oblíbení oddaní, a to jim umožňovalo postavit se i proti takto silným nepřátelům.

Vidura se ptal na nejmladší z pāṇḍuovských bratrů, Nakulu a Sahadeva. Tito bratři byli synové Mādrī, která byla zbývajícím Pāṇḍuovcům nevlastní matkou. Přestože to však byli nevlastní bratři, jelikož po odchodu Mādrī za svým manželem Mahārājem Pāṇḍuem se o ně starala Kuntī, Nakula a Sahadeva byli ve stejném postavení jako tři zbývající Pāṇḍuovci, Yudhiṣṭhira, Bhīma a Arjuna. Těchto pět bratrů svět zná jako řádné bratry. Tři starší Pāṇḍuovci se starali o své mladší bratry tak, jako oční víčko pečuje o oko. Vidura chtěl vědět, zda po vydobytí svého království zpět z rukou Duryodhany žili mladší bratři stále šťastně v péči svých starších bratrů.

Verš

aho pṛthāpi dhriyate ’rbhakārthe
rājarṣi-varyeṇa vināpi tena
yas tv eka-vīro ’dhiratho vijigye
dhanur dvitīyaḥ kakubhaś catasraḥ

Synonyma

aho — ó můj pane; pṛthā — Kuntī; api — také; dhriyate — jde životem; arbhaka-arthe — kvůli dětem, které ztratily otce; rājarṣi — král Pāṇḍu; varyeṇa — nejlepší; vinā api — bez něho; tena — jeho; yaḥ — ten, který; tu — ale; eka — sám; vīraḥ — válečník; adhirathaḥ — velitel; vijigye — dokázal dobýt; dhanuḥ — luk; dvitīyaḥ — druhý; kakubhaḥ — směry; catasraḥ — čtyři.

Překlad

Ó můj pane, je Pṛthā stále naživu? Žila pouze kvůli svým dětem, jež ztratily otce, neboť jinak by nemohla žít bez krále Pāṇḍua, který byl největším vojevůdcem a sám dobyl čtyři směry pouze za pomoci druhého luku.

Význam

Věrná žena nemůže žít bez muže, svého pána, a všechny vdovy proto dříve dobrovolně vstupovaly do ohně, který pohtil jejich mrtvého manžela. Tento systém byl v Indii velice běžný, protože všechny manželky byly ctnostné a věrné svým manželům. Později, s příchodem věku Kali, ženy postupně začaly ztrácet svoji oddanost manželům a dobrovolné sebeupalování se stalo věcí minulosti. Celkem nedávno byl tento systém zcela zrušen, neboť se dobrovolné rozhodnutí stalo vynucovaným společenským zvykem.

Když Mahārāja Pāṇḍu zemřel, obě jeho manželky — Kuntī i Mādrī—se chystaly vstoupit do ohně, ale Mādrī požádala Kuntī, aby žila dál kvůli malým dětem, pěti Pāṇḍuovcům. Když se k žádosti připojil i Vyāsadeva, Kuntī souhlasila. Přestože to pro ni byla velice bolestivá ztráta, rozhodla se žít — ne proto, aby si užívala života v nepřítomnosti svého manžela, ale pouze proto, aby zajistila ochranu dětem. Toto má Vidura na mysli, neboť znal všechny události ze života své švagrové, Kuntīdevī. Mahārāja Pāṇḍu byl velký válečník a sám za pomoci luku a šípů dobyl čtyři světové strany. Bez takového manžela si Kuntī nedokázala představit život ani jako vdova, ale musela zůstat naživu kvůli pěti dětem.

Verš

saumyānuśoce tam adhaḥ-patantaṁ
bhrātre paretāya vidudruhe yaḥ
niryāpito yena suhṛt sva-puryā
ahaṁ sva-putrān samanuvratena

Synonyma

saumya — ó vznešený; anuśoce — naříkající nad; tam — jeho; adhaḥ-patantam — pádem; bhrātre — po bratrově; paretāya — smrti; vidudruhe — postavil se proti; yaḥ — ten, který; niryāpitaḥ — vyhnán; yena — jímž; suhṛt — příznivec; sva-puryāḥ — z vlastního domu; aham — já; sva-putrān — s jeho syny; samanu-vratena — přijímající stejný způsob jednání.

Překlad

Ó vznešený, musím jen naříkat nad ním (Dhṛtarāṣṭrou), který se po smrti svého bratra postavil proti jeho vůli. Přestože mu přeji jen dobro, vyhnal mě z mého domu, protože se začal chovat stejně jako jeho synové.

Význam

Vidura se neptal, jak se daří jeho staršímu bratru, protože nebylo možné, aby se mu dařilo dobře. Mohl slyšet jen to, jak se propadá do pekla. Vidura byl Dhṛtarāṣṭrovým upřímným příznivcem a v koutku svého srdce na něho myslel. Naříkal nad tím, že se Dhṛtarāṣṭra postavil proti synům svého mrtvého bratra Pāṇḍua a jeho (Viduru) že vyhnal na povel svých zkažených synů z vlastního domu. Přes to všechno se Vidura nikdy nestal Dhṛtarāṣṭrovým nepřítelem, ale i nadále to s ním myslel dobře a v posledním stádiu Dhṛtarāṣṭrova života mu ukázal, kdo je jeho skutečným přítelem. To je chování vaiṣṇavy, jako byl Vidura — i svým nepřátelům přeje jen dobro.

Verš

so ’haṁ harer martya-viḍambanena
dṛśo nṛṇāṁ cālayato vidhātuḥ
nānyopalakṣyaḥ padavīṁ prasādāc
carāmi paśyan gata-vismayo ’tra

Synonyma

saḥ aham — proto, já; hareḥ — o Osobnosti Božství; martya — v tomto světě smrti; viḍambanena — nepoznán; dṛśaḥ — na pohled; nṛṇām — obyčejných lidí; cālayataḥ — matoucí; vidhātuḥ — aby; na — ne; anya — jiný; upalakṣyaḥ — viděn jinými; padavīm — sláva; prasādāt — milostí; carāmi — cestuji; paśyan — vidím; gata-vismayaḥ — nepochybně; atra — o tom.

Překlad

Nedivím se tomu, když cestuji po světě neviděn druhými. Činnosti Osobnosti Božství, které se podobají činnostem obyčejného člověka v tomto světě smrtelníků, matou mnoho lidí, ale já Jeho milostí znám Jeho velikost, a jsem proto dokonale šťastný.

Význam

I když byl Vidura bratrem Dhṛtarāṣṭry, byl zcela jiný. Milostí Pána Kṛṣṇy nebyl tak pošetilý, jako jeho bratr, jehož společnost ho proto nemohla ovlivnit. Dhṛtarāṣṭra a jeho materialističtí synové chtěli předstírat, že panují světu na základě své vlastní síly. Pán je v tom podporoval, a proto byli čím dál více zmateni. Vidura však chtěl dosáhnout upřímné oddané služby Pánu, a proto se stal duší zcela odevzdanou Absolutní Osobnosti Božství. Na své poutní cestě to mohl realizovat, a tak se zbavil všech pochybností. Nikterak nelitoval, že ztratil svůj domov, protože nyní poznal, že záviset na milosti Pána přináší větší svobodu, než je takzvaná svoboda domova. Nikdo by neměl vstupovat do životního stavu odříkání, dokud není pevně přesvědčen o tom, že ho chrání Pán. Toto životní stádium je popsáno v Bhagavad-gītě slovy abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ—každá živá bytost ve skutečnosti zcela závisí na milosti Pána, ale dokud neočistí svoji existenci, nemůže v tomto vědomí žít. Stádium závislosti se tedy nazývá sattva-saṁśuddhiḥ neboli “očištěná existence”. Výsledkem tohoto očištění je naprostá nebojácnost. Oddaný Pána, který se nazývá nārāyaṇa-para, se nikdy ničeho nebojí, protože si je neustále vědom skutečnosti, že ho Pán chrání za všech okolností. S tímto přesvědčením Vidura cestoval samotný, neviděn a nepoznán přáteli i nepřáteli, a tak užíval svobody života zbaveného mnoha závazků a povinností vůči světu.

Když byl Pán Śrī Kṛṣṇa Osobně přítomný ve světě smrtelníků ve Své věčné a blažené podobě Śyāmasundary, ti, kteří nebyli čistými oddanými Pána, Ho nemohli poznat a znát Jeho slávu. Avajānānti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (Bg. 9.11) — Pán neustále mate neoddané, ale oddaní Ho vždy vidí díky své čisté oddané službě.

Verš

nūnaṁ nṛpāṇāṁ tri-madotpathānāṁ
mahīṁ muhuś cālayatāṁ camūbhiḥ
vadhāt prapannārti-jihīrṣayeśo
’py upaikṣatāghaṁ bhagavān kurūṇām

Synonyma

nūnam — samozřejmě; nṛpāṇām — králů; tri — tři; mada-utpathānām — na scestí kvůli falešné pýše; mahīm — Zemi; muhuḥ — stále; cālayatām — zneklidňující; camūbhiḥ — přesuny vojáků; vadhāt — od zabití; prapanna — odevzdaní; ārti-jihīrṣaya — toužící zmírnit neštěstí trpících; īśaḥ — Pán; api — přestože; upaikṣata — čekal; agham — přestupky; bhagavān — Nejvyšší Pán; kurūṇām — Kuruovců.

Překlad

I když (Kṛṣṇa) je Pán a vždy chce zmírnit neštěstí trpících, nezabíjel Kuruovce, přestože páchali všemožné hříchy a přestože viděl, jak další králové stále zneklidňují Zemi mocnými vojenskými přesuny, které vykonávali na povel tří druhů falešné pýchy.

Význam

Jak Pán prohlásil v Bhagavad-gītě, ve světě smrtelníků se zjevuje proto, aby naplnil Své velice potřebné poslání — zabil ničemy a ochránil trpící oddané. Pán Kṛṣṇa i přes Své poslání toleroval urážlivé chování Kuruovců vůči Draupadī a nespravedlnosti páchané proti Pāṇḍuovcům, stejně jako urážky Sebe Samotného. Někdo se může ptát: “Proč toleroval takové nespravedlnosti a urážky? Proč nepotrestal Kuruovce okamžitě?” Když byla Draupadī zneuctěna ve shromáždění Kuruovců, kteří se ji pokusili vysvléct donaha před očima všech, Pán ji ochránil tím, že jí poslal nekonečně dlouhý pruh látky. Ihned však hříšníky nepotrestal. Toto Pánovo mlčení ovšem neznamenalo, že přestupky Kuruovců omlouval. Na Zemi bylo ještě mnoho dalších králů, kteří začali být velice pyšní na své vlastnictví tří druhů — majetek, vzdělání a stoupence — a neustále zneklidňovali Zemi přesuny svých vojenských sil. Pán jen čekal na okamžik, kdy je svede dohromady na Kuruovské bitevní pole, kde je zabije všechny najednou, a naplní tak rychleji Své poslání. Když jsou bezbožní králové či vládní představitelé pyšní na vzrůst hmotného bohatství, vzdělání a počtu obyvatelstva, vždy předvádějí svoji vojenskou sílu a působí potíže nevinným. Když byl Pán Kṛṣṇa Osobně přítomný, bylo po celém světě mnoho takových králů, a proto zařídil, aby došlo k bitvě na Kurukṣetře. Své smrtonosné poslání popsal Arjunovi, když projevil Svoji viśva-rūpu: “Úmyslně jsem sestoupil na Zemi jako neúprosný Čas, abych snížil počet nechtěného obyvatelstva. Kromě vás, Pāṇḍuovců, skoncuji se všemi, kteří se zde shromáždili. Toto zabíjení nezávisí na tvé účasti. Je to již zařízené; Sám je všechny zabiji. Chceš-li se stát slavným válečným hrdinou a užívat válečnou kořist, pak se jen staň bezprostřední příčinou tohoto zabíjení a připiš si všechny zásluhy, ó Savyasācī. Všechny velké válečníky — Bhīṣmu, Droṇu, Jayadrathu, Karṇu a mnoho dalších velkých generálů — jsem již zabil. Neboj se. Bojuj a buď velkým a slavným hrdinou.” (Bg. 11.32-34)

Pán si vždy přeje, aby se Jeho oddaný stal hrdinou nějaké události, kterou On Sám uskuteční. Chtěl, aby se Jeho oddaný a přítel Arjuna stal hrdinou bitvy na Kurukṣetře, a proto čekal, až se tam shromáždí všichni ničemové světa. To je jediné vysvětlení pro Jeho čekání.

Verš

ajasya janmotpatha-nāśanāya
karmāṇy akartur grahaṇāya puṁsām
nanv anyathā ko ’rhati deha-yogaṁ
paro guṇānām uta karma-tantram

Synonyma

ajasya — nezrozeného; janma — příchod; utpatha-nāśanāya — za účelem zahubení domýšlivých lidí; karmāṇi — činnosti; akartuḥ — toho, který nemusí nic dělat; grahaṇāya — pochopit; puṁsām — všech lidí; nanu anyathā — jinak; kaḥ — kdo; arhati — může zasluhovat; deha-yogam — styk s tělem; paraḥ — transcendentální; guṇānām — tří kvalit hmotné přírody; uta — co říci o; karma-tantram — zákon akce a reakce.

Překlad

Pán se zjevil, aby zahubil domýšlivé lidi. Jeho činnosti jsou transcendentální a vykonává je pro pochopení všech. Je transcendentální všem hmotným kvalitám — za jakým účelem by jinak sestupoval na Zemi?

Význam

Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Brahma-saṁhitā 5.1): podoba Pána je věčná, plná blaženosti a poznání. Jeho takzvané zrození je tedy pouze Jeho příchodem, stejně jako se slunce “rodí” na obzoru. Jeho zrození nepodléhá vlivu hmotné přírody a není poutáno reakcemi za minulé činy jako u obyčejných živých bytostí. Všechny Jeho činnosti jsou nezávislé zábavy a vymykají se reakcím hmotné přírody. V Bhagavad-gītě (4.14) je řečeno:

na māṁ karmāṇi limpanti
na me karma-phale spṛhā
iti māṁ yo 'bhijānāti
karmabhir na sa badhyate

Zákon karmy, stanovený Nejvyšším Pánem pro živé bytosti, se na Něho nevztahuje a Pán také netouží vylepšit si vlastní situaci stejnými činnostmi, jaké vykonávají obyčejné živé bytosti. Obyčejné živé bytosti pracují pro zlepšení svých podmíněných životů. Pán však již vlastní všechno bohatství, sílu, slávu, krásu, poznání a odříkání. Proč by měl toužit po nějakém zlepšení? Nikdo Ho v žádném směru nemůže předstihnout, a nemá proto potřebu zlepšovat Své postavení. Měli bychom vždy rozlišovat mezi činnostmi Pána a činnostmi obyčejných živých bytostí. Tak můžeme dospět ke správnému závěru, co se týče Pánova transcendentálního postavení. Kdo dokáže dojít k závěru, že Pán je transcendentální, se může stát oddaným Pána a být ihned zbaven všech reakcí za své minulé činy. Je řečeno: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām — Pán snižuje nebo zcela anuluje vliv minulých činů oddaného. (Brahma-saṁhitā 5.54)

Činnosti Pána mají přijímat a vychutnávat všechny živé bytosti. Tyto činnosti mají přitáhnout obyčejného člověka k Pánu. Pán vždy jedná ve prospěch oddaných a obyčejní lidé, kteří pracují pro plody své práce nebo hledají osvobození, k Němu mohou začít být přitahováni, když vidí, že jedná jako ochránce oddaných. Ploduchtiví pracovníci mohou dosáhnout svých cílů oddanou službou a stejně tak i lidé toužící po spasení mohou dosáhnout cíle svého života oddanou službou Pánu. Oddaní netouží po plodech své práce a nechtějí ani žádný druh osvobození. Vychutnávají slavné nadlidské činnosti Pána, například když jako malé dítě zdvihl kopec Govardhan a zabil čarodějnici Pūtanu. Pán projevuje Své činnosti proto, aby připoutal pozornost lidí všeho druhu — karmīch, jñānīch a bhaktů. Jelikož je transcendentální všem zákonům karmy, není možné, aby přijímal podobu stvořenou māyou, jakou nuceně přijímají obyčejné živé bytosti, spoutané akcemi a reakcemi svých vlastních činů.

Druhotným účelem Jeho příchodu je sprovodit ze světa domýšlivé asury a zastavit nesmyslnou ateistickou propagandu méně inteligentních lidí. Asurové, které zabíjí Osobnost Božství Osobně, získávají Pánovou bezpříčinnou milostí osvobození. Úmyslný příchod Pána se vždy liší od obyčejného zrození. Dokonce ani čistí oddaní nemají žádné spojení s hmotným tělem, a Pán, který přichází takový, jaký je, ve Své podobě sac-cid-ānanda, tedy jistě není omezen žádnou hmotnou podobou.

Verš

tasya prapannākhila-lokapānām
avasthitānām anuśāsane sve
arthāya jātasya yaduṣv ajasya
vārtāṁ sakhe kīrtaya tīrtha-kīrteḥ

Synonyma

tasya — Jeho; prapanna — odevzdaní; akhila-loka-pānām — všichni vládci celého vesmíru; avasthitānām — umístěný v; anuśāsane — pod nadvládou; sve — vlastní já; arthāya — v zájmu; jātasya — zrozeného; yaduṣu — v rodině Yaduovců; ajasya — nezrozeného; vārtām — příběhy; sakhe — ó můj příteli; kīrtaya — prosím vyprávěj; tīrtha-kīrteḥ — o Pánu, Jehož sláva je opěvována na poutních místech.

Překlad

Proto tě prosím, ó můj příteli, vyprávěj o slávě Pána, který má být opěvován na poutních místech. Je nezrozený, a přesto se ze Své bezpříčinné milosti zjevuje odevzdaným vládcům všech částí vesmíru. Pouze v jejich zájmu se zjevil v rodině Svých čistých oddaných, Yaduovců.

Význam

V celém vesmíru žije bezpočet vládců na mnoha různých planetách: bůh Slunce na planetě Slunci, bůh Měsíce na planetě Měsíci, Indra na nebeské planetě, Vāyu, Varuṇa a další na Brahmaloce, kde žije Pán Brahmā. Všichni jsou poslušnými služebníky Pána. Jakmile jsou na nespočetně mnoha planetách v různých vesmírech nějaké potíže s vládnutím, jejich vládci se modlí o Pánův příchod a Pán přichází. To již potvrdil Bhāgavatam následujícím veršem (1.3.28):

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Pán se zjevuje v každém věku, kdykoliv nastanou poslušným vládcům nějaké potíže. Přichází také kvůli Svým čistým oddaným. Odevzdaní vládci a čistí oddaní se vždy přísně podřizují vládě Pána a nikdy se nesnaží jednat nezávisle na Jeho touhách. Pán jim proto vždy věnuje Svoji péči.

Účelem poutních cest je neustále vzpomínat na Pána, a Pán je proto známý jako tīrtha-kīrti. Účelem cesty na poutní místo je mít příležitost oslavovat Pána. I dnes, přestože se časy změnily, jsou v Indii stále poutní místa. Například v Mathuře a Vṛndāvanu, kde jsme měli možnost žít, jsou lidé vzhůru od časného rána (od čtyř hodin) až do noci a jsou nějakým způsobem neustále zaměstnáni opěvováním svaté slávy Pána. Krása poutního místa spočívá v tom, že člověk automaticky vzpomíná na svatou slávu Pána. Jméno, sláva, vlastnosti, podoba, zábavy a doprovod jsou s Pánem totožné, a proto opěvování Jeho slávy vyvolává Jeho osobní přítomnost. Vždy a všude, když se setkají čistí oddaní a opěvují slávu Pána, je Pán nepochybně přítomný. Pán Sám řekl, že je neustále přítomný tam, kde Jeho čistí oddaní opěvují Jeho slávu.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Vidurovy otázky”.