Skip to main content

Sloka 30

ТЕКСТ 30

Verš

Текст

yāvat sakhā sakhyur iveśa te kṛtaḥ
prajā-visarge vibhajāmi bho janam
aviklavas te parikarmaṇi sthito
mā me samunnaddha-mado ’ja māninaḥ
йват сакх сакхйур ивеа те кта
прадж-висарге вибхаджми бхо джанам
авиклавас те парикармаи стхито
м ме самуннаддха-мадо ’джа мнина

Synonyma

Пословный перевод

yāvat — jako; sakhā — přítel; sakhyuḥ — příteli; iva — tak; īśa — ó Pane; te — Ty; kṛtaḥ — přijal; prajā — živé bytosti; visarge — ohledně stvoření; vibhajāmi — jak budu činit různými způsoby; bhoḥ — ó můj Pane; janam — ti, kteří se rodí; aviklavaḥ — aniž bych byl zneklidněn; te — Tvůj; parikarmaṇi — ohledně služby; sthitaḥ — takto umístěn; — kéž se nikdy nestane; me — mně; samunnaddha — vznikající jako výsledek; madaḥ — šílenství; aja — ó nezrozený; māninaḥ — takto uvažující.

йват — как есть; сакх — друг; сакхйу — другу; ива — подобно этому; ӣа — о Господь; те — Ты; кта — принял; прадж — живых существ; висарге — в том, что касается творения; вибхаджми — когда я разными способами буду делать это; бхо — о мой Господь; джанам — тех, кто рожден; авиклава — необеспокоенный; те — Тебе; парикармаи — в том, что касается служения; стхита — в таком положении; м — пусть никогда не; ме — ко мне; самуннаддха — возникающее в результате; мада — безумие; аджа — о нерожденный; мнина — так думая.

Překlad

Перевод

Ó můj Pane, ó nezrozený, potřásal jsi mi rukou jako přítel příteli (jako kdybychom si byli rovni). Budu tvořit různé druhy živých bytostí, a budu Ti tak sloužit. Nebudu ničím zneklidňován, ale modlím se, abych kvůli všem těmto činnostem nezačal být pyšný, jako kdybych já byl Nejvyšší.

О мой Господь, о нерожденный, Ты пожал мне руку, словно другу [равному]. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг, но я молюсь только об одном — чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним.

Význam

Комментарий

Brahmův vztah k Pánovi je jednoznačně v náladě přátelství. Každá živá bytost má k Osobnosti Božství věčný vztah v jedné z pěti různých transcendentálních nálad, jimiž jsou śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Těchto pět druhů nálad ve vztahu k Osobnosti Božství jsme již vysvětlovali dříve. Zde se jasně projevuje, že Pána Brahmu pojí k Osobnosti Božství transcendentální přátelství. Čistý oddaný může mít k Pánovi vztah v jakékoliv z transcendentálních nálad, dokonce i v náladě rodičovství, ale všichni oddaní jsou za všech okolností Jeho transcendentálními služebníky. Nikdo se Pánu nevyrovná a nikdo není větší než On. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě. I když Brahmājīho věčně pojí s Pánem transcendentální přátelství a i když je pověřen nejvznešenější úlohou—stvořit různé druhy živých bytostí — přesto si je vědom svého postavení, že není ani Nejvyšší Pán, ani svrchovaně mocný. Nějaká neobyčejně mocná osobnost uvnitř nebo vně vesmíru někdy může projevit větší moc nežli Samotný Pán, ale čistý oddaný ví, že taková moc je vibhūti, přidělená Pánem, a že tato zplnomocněná živá bytost není v žádném případě nezávislá. Śrī Hanumānjī přeskočil Indický oceán a Samotný Śrī Rāmacandra kráčel přes most, ale to neznamená, že Hanumānjī je mocnější než Pán. Pán někdy propůjčuje Svému oddanému neobyčejnou moc, ale oddaný vždy ví, že tato moc patří Osobnosti Božství a že on sám je pouze nástrojem. Čistý oddaný není nikdy namyšlený jako neoddaní, kteří se považují za Boha. Je podivuhodné, jak si člověk, který na každém kroku dostává rány od Pánovy iluzorní energie, může myslet, že je totožný s Pánem. Takové uvažování je poslední léčkou iluzorní energie, která čeká na podmíněnou duši. První iluzí je chtít se stát Pánem hmotného světa pomocí nahromaděného majetku a moci, a když potom živá bytost ve svých snahách neuspěje a je zklamána, chce s Pánem splynout. Jak touha stát se nejmocnějším člověkem v hmotném světě, tak i touha splynout s Pánem jsou tedy různé léčky iluzorní energie a pouze odevzdané duše jako jsou čistí oddaní Pána se těmito iluzorními léčkami māyi nikdy nenechají zmást. Brahmā je prvním polobohem, vládnoucím v hmotném světě, a je proto schopen vykonat mnoho úžasných věcí, ale jelikož je čistým oddaným, nikdy by neměl tu drzost, aby jako neoddaní s nedostatečným poznáním pomýšlel na splynutí s Pánem. Lidé s nedostatečným poznáním by se měli poučit od Brahmy, jakmile si začínají povýšeně myslet, že se stávají Bohem.

Господь Брахма, несомненно, находится в дружеских отношениях с Господом (сакхья-расе). Каждое живое существо вечно связано с Личностью Бога одним из пяти видов трансцендентных отношений, которые называют шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. Мы уже обсуждали эти пять видов отношений индивидуальной души с Личностью Бога. Из этого стиха явствует, что Господь Брахма связан с Личностью Бога отношениями трансцендентной дружбы. Чистый преданный может находиться с Господом в любых трансцендентных отношениях и даже играть роль Его отца или матери, но в любом случае он остается трансцендентным слугой Господа. Нет никого, кто был бы равен Господу или в чем-либо превосходил Его. Так утверждает «Бхагавад-гита». Несмотря на то что Брахмаджи вечно связан с Господом узами трансцендентной дружбы и занимает высший пост во вселенной — пост создателя всех видов живых существ, он знает свое место и понимает, что не является всемогущим Верховным Господом. Иногда какое-либо исключительно могущественное живое существо в этой вселенной или за ее пределами демонстрирует большее могущество, чем то, которым обладает Сам Господь. Однако чистый преданный знает, что могущество, которое проявляют такие существа, — это вибхути, сила, дарованная им Господом, и что такое наделенное могуществом живое существо не является независимым. Шри Хануманджи одним прыжком пересек Индийский океан, а Господу Шри Рамачандре понадобилось для этого построить мост, однако это еще не значит, что Хануманджи могущественнее Господа. Иногда Господь наделяет Своего преданного необычайной силой, но преданный всегда помнит, что его сила принадлежит Личности Бога, а сам он — всего лишь орудие в руках Господа. Чистый преданный никогда не зазнается, в отличие от непреданных, мнящих себя Богом. Просто поразительно, как человеку, которого на каждом шагу бьют законы иллюзорной энергии Господа, может прийти в голову идея о том, что он может стать Господом, слившись с Ним! Подобная идея — последняя ловушка иллюзорной энергии, приготовленная ею для обусловленной души. Сначала живому существу кажется, что, накопив огромные богатства и сосредоточив в своих руках большую власть, оно сможет стать повелителем материального мира, но, когда все его попытки терпят крах, у него возникает желание слиться с Господом. Таким образом, желание стать самым могущественным в материальном мире человеком и желание слиться с Господом — все это разные ловушки иллюзорной энергии. Однако, поскольку чистые преданные Господа вручили себя Ему, они никогда не попадают в ловушки, расставленные иллюзорной энергией, майей. Господь Брахма — это полубог, правящий материальным миром, и потому он способен делать множество изумительных вещей, но, поскольку он чистый преданный Господа, ему, в отличие от непреданных с их скудными знаниями, никогда не приходит в голову дерзкая мысль о слиянии с Господом. Невежественным людям, которые в гордыне своей возомнили, что могут стать Богом, не мешало бы поучиться у Брахмы.

Pán Brahmā ve skutečnosti netvoří živé bytosti. Na počátku stvoření je zmocněn k tomu, aby dal živým bytostem různé druhy těl podle jejich činností v minulém období. Povinností Brahmājīho je pouze probudit živé bytosti z jejich spánku a zaměstnat je v plnění jejich řádných povinností. Brahmājī nevytváří různé druhy živých bytostí podle svých vlastních rozmarů, ale je pověřen vytvořením různých druhů těl pro živé bytosti, aby mohly jednat odpovídajícím způsobem. Neustále si je přitom vědom toho, že je pouhým nástrojem, a dává si pozor, aby se nezačal považovat za Svrchovaně Mocného Pána.

На самом деле Господь Брахма не создает живые существа. Он наделен полномочиями в момент сотворения вселенной предоставить живым существам тела различной формы, которые они заслужили своей деятельностью в прошлом цикле творения. Обязанность Брахмаджи заключается в том, чтобы пробудить живые существа ото сна и предоставить им возможность исполнять свои обязанности. Брахмаджи создает разные виды живых существ не по собственной прихоти — на него возложена задача дать живым существам различные типы тел, чтобы они могли заниматься соответствующей деятельностью. Тем не менее, опасаясь возомнить себя всемогущим Верховным Господом, он всегда помнит о том, что является всего лишь орудием в Его руках.

Oddaní Pána jsou zaměstnáni plněním svých povinností, které jim zadal Pán, a proto se při jejich vykonávání nesetkávají s potížemi. Zásluhy za úspěch však nepatří jim, ale Pánovi. Lidé s nedostatečným poznáním si ovšem sami přičítají všechny zásluhy za úspěch a Nejvyššího Pána zcela opomíjejí. To je znakem, podle kterého se poznají neoddaní.

Преданные Господа заняты той деятельностью, которую поручает им Господь, и, не встречая на своем пути препятствий, успешно справляются со всеми своими обязанностями, поскольку исполняют волю Господа. Все свои успехи они ставят в заслугу не себе, а Господу. Но невежественные люди приписывают свои достижения исключительно себе, не желая воздать должное Господу. Такова отличительная черта всех непреданных.