Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Text

bahu-rūpa ivābhāti
māyayā bahu-rūpayā
ramamāṇo guṇeṣv asyā
mamāham iti manyate
bahu-rūpa ivābhāti
māyayā bahu-rūpayā
ramamāṇo guṇeṣv asyā
mamāham iti manyate

Synonyma

Synonyms

bahu-rūpaḥ — četné podoby; iva — jako kdyby; ābhāti — projevené; māyayā — vlivem vnější energie; bahu-rūpayā — v četných podobách; ramamāṇaḥ — užívající si; guṇeṣu — v různých kvalitách; asyāḥ — vnější energie; mama — moje; aham — já; iti — takto; manyate — myslí si.

bahu-rūpaḥ — multiforms; iva — as it were; ābhāti — manifested; māyayā — by the influence of the exterior energy; bahu-rūpayā — in multifarious forms; ramamāṇaḥ — enjoying as it were; guṇeṣu — in the modes of different qualities; asyāḥ — of the external energy; mama — mine; aham — I; iti — thus; manyate — thinks.

Překlad

Translation

Iluzí oklamaná živá bytost se zjevuje v mnoha podobách, které jí poskytuje vnější energie Pána. Když si takto uvězněná živá bytost užívá v kvalitách hmotné přírody, začíná mylně uvažovat v pojmech “já” a “moje”.

The illusioned living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord. While enjoying in the modes of material nature, the encaged living entity misconceives, thinking in terms of “I” and “mine.”

Význam

Purport

Různé podoby živých bytostí jsou různými oděvy, které jim poskytuje iluzorní vnější energie Pána podle kvalit přírody, jichž si chtějí živé bytosti užívat. Vnější, hmotná energie je zastoupena svými třemi kvalitami — dobrem, vášní a nevědomostí. I v hmotné přírodě má tedy živá bytost možnost nezávislé volby a v souladu s touto volbou jí hmotná energie poskytuje různé druhy hmotných těl. Existuje 900 000 druhů těl vodních živočichů, 2 000 000 rostlinných druhů, 1 100 000 červů a plazů, 1 000 000 druhů ptáků, 3 000 000 různých těl zvířat a 400 000 lidských podob. Celkem existuje 8 400 000 druhů těl na různých planetách ve vesmíru a živá bytost se neustále převtěluje podle toho, jaký hledá požitek. Dokonce i v jednom těle prochází živá bytost z dětství do chlapectví, z chlapectví do mládí, z mládí do stáří a ze stáří do jiného těla, které si vytváří svým jednáním. Živá bytost si své tělo vytváří vlastními touhami a vnější energie Pána jí poskytuje přesně takovou podobu, s jakou si může užívat podle svých tužeb v nejvyšší míře. Tygr si chce pochutnávat na krvi jiných zvířat, a hmotná energie mu proto milostí Pána dá tělo tygra, jehož stavba umožňuje pít krev jiného zvířete. Chce-li živá bytost získat tělo poloboha na vyšší planetě, i to může dostat milostí Pána. Je-li však dostatečně inteligentní, pak bude chtít získat duchovní tělo, aby mohla být ve společnosti Pána, a toho se jí také dostane. Živá bytost tedy může plně využít své nepatrné svobody a Pán je tak laskavý, že jí udělí přesně takové tělo, jaké si živá bytost přeje. Toužení živé bytosti je jako snění o zlaté hoře. Člověk ví, co je hora, a ví také, co je zlato, a pouze vlivem jeho touhy se mu zdá o zlaté hoře, ale když jeho sen skončí, vidí před sebou něco jiného. Jakmile se probudí, zjistí, že kolem není žádné zlato ani hora, natož pak zlatá hora.

The different forms of the living entities are different dresses offered by the illusory, external energy of the Lord according to the modes of nature the living being desires to enjoy. The external, material energy is represented by her three modes, namely goodness, passion and ignorance. So even in the material nature there is a chance of an independent choice by the living entity, and according to his choice the material energy offers him different varieties of material bodies. There are 900,000 varieties of material bodies in the water, 2,000,000 vegetable bodies, 1,100,000 worms and reptiles, 1,000,000 forms of birds, 3,000,000 different bodies of beasts, and 400,000 human forms. Altogether there are 8,400,000 varieties of bodies in different planets of the universe, and the living entity is traveling by so many transmigrations according to different modes of enjoying spirit within himself. Even in one particular body the living entity changes from childhood to boyhood, from boyhood to youth, from youth to old age and from old age to another body created by his own action. The living entity creates his own body by his personal desires, and the external energy of the Lord supplies him the exact form by which he can enjoy his desires to the fullest extent. The tiger wanted to enjoy the blood of another animal, and therefore, by the grace of the Lord, the material energy supplied him the body of the tiger with facilities for enjoying blood from another animal. Similarly, a living entity desiring to get the body of a demigod in a higher planet can also get it by the grace of the Lord. And if he is intelligent enough, he can desire to get a spiritual body to enjoy the company of the Lord, and he will get it. So the minute freedom of the living entity can be fully utilized, and the Lord is so kind that He will award the living entity the same type of body he desires. The living entity’s desiring is like dreaming of a golden mountain. A person knows what a mountain is, and he knows also what gold is. Out of his desire only, he dreams of a golden mountain, and when the dream is over he sees something else in his presence. He finds in his awakened state that there is neither gold nor a mountain, and what to speak of a golden mountain.

Různá postavení živých bytostí v hmotném světě v rozmanitých druzích těl se zakládají na mylných představách “já” a “moje”. Karmī považuje tento svět za “moje” a jñānī považuje “já jsem” za vše. Všechna hmotná pojetí politiky, sociologie, lidumilství, dobročinnosti atd., která si podmíněné duše vytvářejí, se zakládají na těchto mylných představách “já” a “moje”, což jsou důsledky silné touhy užívat si hmotného světa. Živá bytost zapomněla na svou skutečnou totožnost a ve jménu socialismu, nacionalismu, rodinné náklonnosti a tak dále se ztotožňuje se svým tělem a také s místem, kde toto tělo získala. Ve společnosti Śukadeva Gosvāmīho a Mahārāje Parīkṣita však mohou být všechna nedorozumění zmatené živé bytosti odstraněna, neboť Śrīmad-Bhāgavatam vše zcela jasně vysvětluje.

The different positions of the living entities in the material world under multifarious manifestations of bodies are due to the misconception of “mine” and “I.” The karmī thinks of this world as “mine,” and the jñānī thinks “I am” everything. The whole material conception of politics, sociology, philanthropy, altruism, etc., conceived by the conditioned souls is on the basis of this misconceived “I” and “mine,” which are products of a strong desire to enjoy material life. Identification with the body and the place where the body is obtained under different conceptions of socialism, nationalism, family affection, and so on and so forth is all due to forgetfulness of the real nature of the living entity, and the whole misconception of the bewildered living entity can be removed by the association of Śukadeva Gosvāmī and Mahārāja Parīkṣit, as all this is explained in the Śrīmad-Bhāgavatam.